Komplementární měřicí metoda

Porovnávací měřicí metoda, při níž je hodnota měřené veličiny kombinována se známou hodnotou stejné veličiny, vyhledanou tak, aby součet těchto dvou veličin byl roven předem stanovené porovnávací hodnotě.


A comparison method of measurement in which the value of the quantity to be measured is combined with a known value of the same quantity so adjusted that the sum of these two values is equal to a predetermined comparison value.

Zdroj
ČSN IEC 50
Příbuzné termíny