Osoba odpovědná za elektrické zařízení

Osoba odpovědná za elektrické zařízení
pověřená osoba s konečnou zodpovědností za stav a provoz elektrického zařízení; pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby.
Poznámka: V normě ČSN 343100 není pojem "osoba odpovědná za elektrické zařízení" definován.


V ČSN EN 50110-1 je mimo definici osoby odpovědné za elektrické zařízení uvedena řada dalších ustanovení, stanovující její povinnosti. Předmětná ustanovení představují různá organizační začlenění této osoby v dané organizaci. Proto se jeví pro budoucí praxi jako nezbytné, v řídicím dokumentu organizace jednoznačně stanovit přenesení části odpovědnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení na další osoby.
Závěry probíhajícího připomínkového řízení k druhému vydání normy se stanou podkladem pro upřesnění definice.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Časopis Elektroinstalatér
Příbuzné termíny