Riziko

Riziko - kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví osoby, která je při práci vystavena riziku nebo rizikům.

Poznámka: V ČSN 343100 není pojem "riziko" a ani dále uváděné pojmy "elektrické riziko" a "elektrické nebezpečí" definován. Norma ČSN EN 50110-1 zavádí tyto nové pojmy, jejichž uplatnění v konkrétních souvislostech by mělo mít pozitivní vliv na dodržování bezpečnostních opatření při pracovních činnostech.

ČSN EN 62305
Riziko R je poměrná hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát. Pro každý typ ztrát, které mohou nastat ve stavbě, musí být oceněno odpovídající riziko.

Rizika oceňovaná ve stavbě mohou být následující:
R1: riziko ztrát na lidských životech (včetně zranění s trvalými následky);
R2: riziko ztrát na veřejných službách;
R3: riziko ztrát na kulturním dědictví;
R4: riziko ztrát ekonomických hodnot.

Aby byla oceněna rizika R, musí být definovány a vypočítány odpovídající součásti rizika (dílčí rizika závisející na příčině a typu škody). Každé riziko R je součtem jeho součástí rizika. Při výpočtu rizika mohou být součásti rizika seskupeny podle příčiny poškození a typu škody.


Autor
Václav Macháček
Zdroj
Příbuzné termíny