Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Klasifikace ...

Téma, které je základní znalostí každého elektrotechnika. U běžného ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Chápu, proč Edison, ten veliký mistr, mne neodpověděl hned. On, jenž přinutil zvuk, aby se do neslýchaných dálek nechal přenášeti, musil na neštěstí zaplatiti přírodě svou daň za to. Ucho jeho nesčetnými pokusy drážděno, stalo se méně cit­livým, tak ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

#EH Výhody normalisace v jejím počátku


Document Actions
#EH Výhody normalisace v jejím počátku
V posledních desetiletích se veřejnost s normalizací tak nějak "nemusí". Příčinou je absolutní nepochopení principu normalizace. Nejčastější, slušně řečeno, hoax, je tvrzení, že si to "upekli ti nahoře". Číst můžeme všichni. Stejně tak i navštěvovat knihovny. A přečíst si historii normalizace není zase tak těžké. Před sto léty přinesla normalizace světu jednotnou metriku. A od toho se i nadále odvíjí i dnešní vývoj. Jen si představte, že dnes máme problém s palcem a centimetrem nebo kilometrem a mílí.Teď si představce, že by si každý výrobce vyráběl jinou metrikou. Dokážete si představit jaký chaos by vznikl? Pokud nedovedete, pak se začtěte do této pasáže profesora Lista ...
František Tuček, ze dne: 22.05.2022
reklama


Pokud přicházím na školení, tak si lidé z přezkušujících komisí stále stěžují, že dnes nikdo nečte. A co by tak asi měli číst? Otec přichází večer z práce polomrtvý, usedá k televizoru a nechá se ženou obletovat. Nééé, to je špatně! Otec přichází z práce celkem fit, přivítá se s rodinou a začne všem předčítat poslední vydání jeho technické normy. Samozřejmě za veselé a nadšené vřavy potomků, kteří celý den nečekali na nic jiného, než na napínavé řádky agentury pro normalizaci.

To byl pokus o sci-fi, omlouvám se. Knihu Vladimíra Lista asi doma nikdo nemá a patrně ji ani moc neznají v agentuře ČAS. A to i přes to, že každoročně předávají ocenění se jménem tohoto českého otce elektrotechniky. Co, že to tedy napsal?

Normalisace závodní i národní poskytují výhody nejen celkovému národnímu hospodářství, ale i jednotlivému výrobci, jednotlivému obchod­níkovi i jednotlivému spotřebiteli.

V celkovém národním hospodářství normalisace usnad­ňuje a umožňuje:
 • hromadnou výrobu,
 • hromadný obchod,
 • hromadný prodej,
 • hromadnou reklamu
 • hromadnou organisaci výroby i prodeje.

Jenom normalisováným zbožím aneb podle norem tříděným lze hromadně a na bursách obchodovali. Proto je řada bursovních usancí a norem pro světové zboží, jako pšenice, měď, bavlna, cukr, petrolej atd.

Důsledky normalisace v národním hospodářství jsou:
 • Zkrácení dodacích lhůt
 • Zmenšení kolísaní zaměstnanosti, neboť lze pracovat na sklad s menším risikem
 • Výroba se stává pravidelnější i tím, že lze pracovali pro větší trh

Tím vším se zlepší poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, otvírá se velké pole práce necvičeným dělníkům a usnadní se jim pře­sedlání.

 • Zmenšení kolísání v nárocích na peněžní trh
 • Zmenšení křísí průmyslových, neboť při stejnoměrnější výrobě lze snadněji dělati prognosu na podkladě statistik
 • Založení výroby na principech odborných a ne pouze na tradici a osobních názorech
Normalisační práce, jak se dále líčí, ukázala se býti ohromným a velmi účinným podnětem k badání, technickému výzkumu a výměně zkušeností, které se dříve úzkostlivě tajily. Na normalisované zboží lze aplikovat lépe než na kterékoli jiné princip dělby práce. Nejen plynulá výroba je bez normalice nemožná, ale i strojní vý­roba vůbec spočívá na normalisaci.

Nelze však nijak apodikticky tvrdili, že normalisace dusí malo­ výrobu a podporuje vznik podniků mamutích. Právě naopak pozorujeme jinde i u nás, že normalisované zboží se dá lépe vyráběli v mnohých, úzce specialisovaných závodech. To vidíme na př. na četných závodech, které dnes vyrábějí normalisovanou výstroj aut, na závodech speciali­sovaných na výrobu strojnických částí, jako transmisí, nýtů, zásuvek, závěsů na dveře, elektrických žehliček atd.

Normalisované výrobky dají se prodávali jednoduššími způsoby; funkce grosistů se zmenšuje a rozdělovači pochod se zjednodušuje.

Normalisace je jeden z důležitých kroků k racionálnímu soustav­nému a účelnému hospodaření celého národa, tedy k plánu, který tušil již před sto léty Saint-Simon, a který se tenkráte zdál utopií. Dnes tyto plány jsou však velmi životné, neboť vidíme jejich obdobu v ruské pěti­letce, ve fašistickém hospodářském plánu, v plánu anglických liberálů na zdolání nezaměstnanosti a prožili jsme to konečně za války v jednom ovšem směru. Ale když ani takové plány nechceme prozatím považovati za cíl národního hospodářství, přece jen normalisaci usnadňujeme slučo­vání a organisaci výroby, byť i tak nedokonalou formou, jakou jsou dosud kartely a trusty. Nebude přece dnes sporu o tom, že zuřivá konkurence je vražedná.


Výhody plynoucí z normalisace jednotlivému výrobci:
 • Řádnou normalisaci zmenší se investice na výrobní zařízení, jako jsou modely, upinadla, měřidla, nástroje atd. Tak na př. Pražská žele­zářská společnost odhadla, že na modelech pro plynovody a vodovody podle ČSN 1040 ušetří 4 mil. Kč investic.
 • Zmenšené sklady surovin a hotového zboží zmenšují potřebu ka­pitálu.
 • Normalizací výrobků nějaké továrny, neb normalisaci jejich tisko­pisů, výkresu atd. zmenšuje se velmi podstatně režie, odpadá mnoho kreslířské a písařské práce; knihování, účtování a korespondence jsou jednodušší. Ubývá tedy papírové práce!
 • Normalisaci se v kalkulaci ceny výrobku zmenšuje hlavně složka nákladů stálých; tím se cena výrobku normalisovaného snadněji při­způsobuje změněnému trhu.
 • Normalisovanými výrobky zmenšuje se i počet zvlášť zapracovaných pracovníků.
 • Výkony dělníků nepřesedlávajících stále na jiné zboží se zvětšují.
 • Normalisace ulehčuje kontrolu výrobků i skladu a kalkulaci ob­jednávek.
 • Kalkulace výrobku je přesnější a rychlejší.
 • Výrobní pochod se podstatně zrychluje, a tím se zmenšují režijní náklady.
 • Výrobce a konstruktér opírající se o normalisované výrobky sou­středí se lépe na vlastní problém výroby neb na speciální konstrukce, neboť jsou zbaveni starosti o normalisované. Výroba i konstrukce jsou tedy účinnější.
 • Velmi se urychlí dodávka náhradních součástek a opravy, neboť v naléhavém případě lze vžiti náhradní součástku z jiného nového stroje bez jakékoli úpravy.
 • Každému výrobci, který se zavčas zajímá o normalisaci, velmi pro­spívá publicita normalisačních prací, neboť se tím uvádí v širokou známost pojem dobrého t. j. jeho výrobku. I u nás máme případy, že mnozí vý­robci již za jednání komisí se zařizují na výrobu zboží, které se normalisuje.
Národní normalisace je pak společné úsilí o nejvýš dokonalý vý­robek; tím se rychle všechny známé pokroky při určitém výrobku a jed­notlivému výrobci sotva dosažitelné rychle vtělí v praksi.

Možno tedy znázornili změnu v dokonalosti výroby způsobenou nor­malizací v obr. 9.; čára souvislá představuje pokrok na celém světovém trhu během času. Před národní normalisaci jeden závod předstihuje druhý v různé době a s různým výsledkem; po normalisaci je postup společný, jednotný a pravidelnější.
Obr. 9. Čára pokroku.

Výhody jednotlivého obchodníka z normalisace jsou:
 • Zmenšení plochy a obsahu skladišť, neboť je třeba daleko méně druhů, méně náhradních částí a dodací lhůta je rychlejší.
 • Menší mrtvý kapitál ve zboží na skladě z týchž důvodů.
 • Menší režie ve skladech, neboť vystačí se méně personálem, menším otopem a menším osvětlením.
 • Menší ztráty v zásobách na skladech poškozením neb zničením zboží.
 • Inventura zásob je snadná, rychlá a přesná.
 • Menší risiko před znehodnocením zásob na skladě zavedením no­vého zboží.
 • Levnější ceníky, neboť je méně druhů.
 • Jednotné a hromadné tiskopisy s poučením o obsluze a opravách.
 • Styk s odběratelem je prostší a jednodušší, hlavně proto, že na zá­kladě normy „mluví touž řečí", rozumějí si, vědí jasně, oč jde.
 • Akvisice je jednodušší, neboť zboží je známé, určité a není třeba pro akvisici zvlášť odborných sil.
 • Reklama je snazší, zejména moderní hromadná reklama.
 • Styk se zákazníkem je jednodušší a prostší, neboť výrobek je normou jasně určen, takže ubývá sporu.
 • Snazší uspokojení zákazníka, neboť dodací lhůty jsou kratší, opravy rychlejší, a výměnné součásti jsou snadno a rychle k dostání.
 • Vším tím se obchodníku s normalisovaným zbožím rozšiřuje okruh jeho zákazníku.
 • Normalisace zvyšuje v obchodu domácím i zahraničním úroveň počestnosti tím, že nutí kupce i prodavače myslit, mluvit, psát a jednat jasně.
 • Norma stává se mírou „dobrých mravů“; neboť automaticky vzniká představa: Co je podle normy, je řádné, je fair!

Výhody jednotlivého konsumenta z normalisace jsou tyto:
 • Zřídka je odběratel tak obeznalý se zbožím, které kupuje, aby mohl posouditi jeho jakost. Norma je mu dobrým vodítkem pro posouzenídobré jakosti.
 • Pro velké obchody je důležito, že na podkladě normy mluví kupec i dodavatel stejnou řečí, jasně, ne mlhavě. Tím se zmenšují spory při dodávkách a placení.
 • Výměna náhradních součástí a součástí pro opravy je velmi snadná a opravy jsou rychlejší i levnější.
 • Tak si na př. opravu kol a šicích strojů náhradními součástkami obstarává skoro každý sám.
 • Při normalisováném hromadném výrobku velmi často vznikají spe­ciální průmysly na výrobu levných náhradních součástí, jako na př. pro Fordovy vozy v Americe.
 • Zmenšují se i odběratelovi zásoby na skladě. Tak může dnes rolník od řádné továrny objednat korespondentkou součástku svého stroje a může býti jist, že padne. Doufáme, že se podaří za čas, aby mohl koupiti tuto součástku u nejbližšího obchodníka zemědělskými stroji, aneb aby si ji vypůjčil u souseda, neboť se normalisují hlavní součástky země­dělských strojů, jako jsou palce mlátiček, ložiska, kolečka, drápy obracečů sena, nože žacích strojů atd.
 • Poněvadž normalisací indirektně stoupá jakost, prospívá i to od­běrateli.
 • Normalisace usnadňuje pak hromadný a tím i levný nákup.
 • Nepotřebné staré výrobky normalisované se lépe zpeněží než nenormalisované, neboť lze jich přece tu a tam opět užiti.
 • Hlavní výhoda je, že normalisace umožňuje hromadnou výrobu, takže se stává normalisované zboží ve velmi krátkém čase levnější; přesvědčivým důkazem je láce aut a žárovek po normalisací.

Tak by stála ručně vyrobená fordka asi Kč 400.000, strojně vy­robená stojí bez cla asi KČ 14.000. Velmi vhodně vyjadřuje výhody konsumentovy z normalisace slavný americký spisovatel Sinclair Lewis, jenž přesto že velmi ostře kritisuje americké poměry, libuje si ústy advokáta Seneca Doane v románu Babbitt takto:

„Normalisace sama o sobě je znamenitá!
Koupím-li ho­dinky Ingersoll aneb fordku, dostanu lepší výrobek za méně peněz a vím přesně, co dostávám.
To mi nechá více času a energie pro moji vlastní individualitu.“

Zvlášť ohromnou důležitost má normalisace pro velké odběratele, jako pro velké továrny, velké průmyslové koncerny a zejména pro stát. Sklady železnic na př. se tím nesmírně zredukují.

Rusko objednalo*) nedávno 170 lokomotiv od 9 závodů německých a jednoho švédského s podmínkou, že součástky všech těchto lokomotiv musí býti navzájem výměnné; úspory na skladech a při opravách jsou
nedozírné. **)


*) N. F. Harrimann.
**) Opravy lokomotiv v Německu se normalisací zkrátily z 13 neděl na 3. Ve vojenství je normalisase nezbytná; némá-li na př. puška neb dělo všechny součástky vyměnitelné se součástmi jiné pušky neb jiného
děla, jsou pro válku bezcenné!

Podobné řádky se na školách nevyučují. Nebo jsou kondensovány do jediného odstavce. Tenrto fakt ovšem umožňuje rozeznat opravdového elektrotechnika od syntetického. Syntetický zná právě pouze tolik, k čemu byl nějakým školometským způsobem donucen. 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Údržbář v provozu má určitě jasnější představu o servisu motorů než běžný domácí uživatel s pilinami zasypanou cirkulárkou v garáži. Že by to bylo nedostatkem veřejných informací? Hmmmm ... pokud zalistujeme v literatuře před sto roky, dočteme se například: "Naprostá čistota jest hlavním pravidlem pro všechny stroje; to zejména platí pro stroje dynamoelektrické". Možná je důvodem dnešní neznalost věci změna technického názvosloví? Stačí malá změna nebo třeba lidové označení a problém je na světě. Ptal jsem se mladých elektrotechniků, čemu se kdysi říkalo u motoru "kollektor" ...
Víte, že je to právě 100 let, co byl vynalezen první jistič? Každý ví, co znamená „nahodit jistič“ a mnozí minimálně tuší, že bez jističů bychom asi stále měnili pojistky. A měnit pojistky vyžaduje mít jejich zásobu. A co pokud najednou pojistka chybí? To už je jiný příběh ... Ale kdo z nás ví, kdo jistič vynalezl? Chcete vidět, jak tehdy vypadal patentový list prvního jističe? Naleznete jej v příloze článku ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933