Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • ... společnost americká, jež využitkuje doly v jižní Africe, má vedení na sta Km dlouhé, v němž převádí energii elektrickou s napětím 40 000 Volt a to v zcela normálním pohonu. O tom, že náš slovanský vědátor v Americe dlící Tesla rodem Charvát, dělá ...

#EH: Všeobecná ustanovení při provádění elektrických zařízení (1951)


Document Actions
#EH: Všeobecná ustanovení při provádění elektrických zařízení (1951)
V době, kdy se v Československu blížila legendární poválečná měnová reforma v napěťové síti stále zůstávala frekvence 50Hz, ať se již politické poměry měnily jakkoliv. Hlavním vodítkem při stavbě a provozu tehdejších elektrických zařízení byly stále předpisy předválečného ESČ. Všimněme si, že se používaly předpisy ESČ a normy ČSN ESČ! Dnešní normy označované rozvodnými podniky předponou PN byly v tehnejším systému "Podmínkami ...". A mnozí určitě znáte výrok: "... předpisy ESČ znamenají vždy určitou úroveň, pod kterou se nesmí jít.".
František Tuček, ze dne: 26.02.2022
reklama


Vždy se v nějaké souvislosti začtu do některého titulu z hromady sesbíraných historických perel zdejší redakční knihovny a přepínám se na dobu svého dětství. Přečtu si některou pasáž a zkusím to srovnat s dnešní dobou. Dnešní čtenář, tedy dnešní elektrotechnik bohužel stěží něco čte, možná technické normy a i tom si dovoluji pochybovat. A tak pro dnešní svět následující sdělení bude zřejmě zapomenuto ...

S vývojem a upevňováním socialistického hospodářství vzrůstá i po­třeba jakostní a bezpečné dodávky elektrické energie. Hledajíce nejúčinnější způsoby hospodárného a bezpečného provádění elektrických zařízení jako jednu z důležitých podmínek k splnění tohoto požadavku, vydali jsme se souhlasem ČEZ, n. p., tyto vlastní zařizovací předpisy, platné pro zásobovací oblast RPR; jsou přizpů­sobeny pro snadné vložení doplňků nebo změn.

Jsou to předpisy prozatímní, platné jen dotud, než vydají Českoslo­venské energetické závody, n. p., jednotné celostátní zařizovací před­pisy, a protože jsou určeny pro široký okruh pracovníků, provádějí­cích nebo kontrolujících elektrické instalace, byla do nich vložena též některá důležitá ustanovení z předpisů ESČ, zejména části X.

Věříme, že jejich vydání přispěje k jednotnosti v provádění instalač­ních prací, že budou přínosem k rychlejšímu zapracování nových sil a vytvoří jednu z podmínek pro zvyšování produktivity práce v zájmu posílení hospodářské moci naší vlasti, spějící k socialismu.
Pražské energetické rozvodné závody, národní podnik. RPR-1951


Můj učitel říkával "politika mezi dráty nepatří" a od té doby na podobné proklamace shlížím shůry. Za povšimnutí stojí, že v té době temna bylo ESČ ještě trpěno. Vďyť to byl spolek předválečných kapitalistů a vykořisťovatelů. Leč jejich předpisy byly stále platné a soudruhy nepřekonané.

Podívejme se na základní ustanovení ...


 • 0.1 Pro všechna elektrická zařízení, připojovaná na sítě Pražských energe­tických rozvodných závodů, národního podniku (v dalším krátce RPR) musí být zachovávány platné bezpečnostní předpisy Elektrotechnického svazu československého (v dalším krátce ESČ), jakož i normy ČSN ESČ.
 • 0.2 Kromě předpisů ESČ požaduje se také dodržování těchto dále uvede­ných zvláštních předpisů, které tvoří doplněk předpisů ESČ; mimo to je nutno dodržovat také „Podmínky pro připojování elektrických zařízení a pro odběr elektřiny ze sítí energetických rozvodných podniků“. Sleduje se tím zajištění řádné dodávky elektřiny, její účtování a bezpeč­nost odběratelů.
 • 0.3 Budou-li v budoucnu vydány nové předpisy ESČ, které by snad těmto zvláštním předpisům odporovaly, platí především ustanovení předpisů ESČ; to proto, že předpisy ESč znamenají vždy určitou úroveň, pod kterou se nesmí jít.
 • 0.4 Vydáním těchto předpisů pozbývají platnosti veškeré dříve vydané zařizovací předpisy bývalých elektráren a ostatních podniků, začleněných nyní do RPR.
 • 0.5 Rozsah území zásobovaného elektřinou ze sítí RPR je souhlasný s úze­mím pražského kraje.
 • 0.6 Proudová soustava v sítích RPR je v ČSR normalisovaná trojfázová soustava o 50 kmitech za vteřinu s rozdílem ±3%. RPR-1951
 • 0.7 Proud se rozvádí elektrovodnou sítí při vysokém a nízkém napětí. Jmeno­vité vysoké napětí sítě (vn) jest od 2 850 Volt do 60 000 Volt mezi vodiči. Nízké napětí sítě (nn) je zpravidla 3x380/220V s vyvedeným a uzemně­ným nulovým vodičem. Dočasně se také vyskytuje v některých místech i jiné nízké napětí, na př. 3x120V, 3x220V, 3x240V bez nulo­vého vodiče a 3x220/127V s vyvedeným a uzemněným nulovým vodičem.
 • 0.8 Napětí dodávaného proudu mohou se v normálních poměrech rozvodných lišit od napětí jmenovitých o i 10%, prakticky se však snažíme udržet je v rozsahu i 5%. Mimo tuto mez mohou i v normálních poměrech vznikat krátkodobé poklesy, způsobené spouštěním různých spotřebičů v mezích předpisů ESČ.
 • 0.9 Elektrická zařízení se připojují zpravidla k síti o nízkém napětí; kde však toho vyžadují provozní poměry sítě, zřídí se v příhodném místě trans­formovna. Pro větší a velké odběry zařizuje se také přípojka na vysoké napětí. Viz též čl. 2.46 až 2.65.
 • 0.10 Pro stavbu elektrických zařízení na pozemcích dráhy a pod., jakož i při křižovatkách nebo souběžných vedeních státních nebo státem udržova­ných sdělovacích vedení je nutno dodržovat platné předpisy ČSD, n. p., čs. pošty, n. p. a jiných úřadů.
 • 0.11 Tam, kde je třeba, aby elektrické zařízení vyhovovalo zvláštním před­pisům nebo požadavkům jiných úřadů, nebo je-li k jeho stavbě třeba stavebního nebo živnostenského povolení (např. zřizování světelných reklam, připojení elektromotorů či jiných spotřebičů v živnostenských provozovnách a pod.), musí si takové povolení opatřit zařizující elektro­technický závod.
 • 0.12—-0.20 na doplňky.
 • 0.21 Zařízení místního rozhlasu, požární hlásiče a jiná podobná zařízení ve­řejné důležitosti lze upevňovat na sloupy, konsoly a jiné součásti vedení nebo budov RPR jen tehdy, dá-li k tomu RPR předem svůj souhlas. O toto povolení je třeba předem písemně požádat. K stavbě těchto zařízení smí se užiti jen normalisovaného síťového ma­teriálu podle platných norem ČSN—ESČ. Pro stavbu těchto zařízení platí předpisy ESČ, část XXIV - 1950.Pro větší náhled kliknout!


Kdo si vzpomíná v těchto souvislostech na tehdejší pravidla? Pravidla nebo zvyky, které dnes už neznáme nebo dokonce těžko pochopíme. V každém případě některé zásady platí i dnes a pozorným srovnáním se často naučíme více než biflováním, nebo letmým čtením.


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933