Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Představte si, že míjíte firmu KOPOS každý den a jednoho dne se rozhodnete prozkoumat, co se skrývá za jejími červenými zdmi. Má krátká poznámka je jedné z předních českých výrobních společností elektroinstalačního materiálu. Prohlídku provozů nových ...
  • Než se mé zápisky, knihy, normy, skripta a staré katalogy uklidí na smetiště, ještě se podělím o několik vzpomínek. Když se dnes procházím po velkých stavbách, vše funguje podstatně lépe jako kdysi za nás. Na vše je dnes více času, materiál je ...

#EH: Kdo v roce 1913 nesměl do Ameriky?


Document Actions
#EH: Kdo v roce 1913 nesměl do Ameriky?
Je opravdu zajímavé se na některé skutečnosti dívat s odstupem času. V tomto případě vzpomínám na mé příbuzné, kteří do Ameriky v minulosti emigrovali. Nutno dodat, že všichni byli elektrotechnici a všichni tam byli úspěšní. V následujících řádcích jsem se musel smát, kdo všechno do Ameriky nesměl před sto lety a koho tam vpustí v současnosti. Zvláště po té, co v médiích sledujeme obrovské migrační vlny. Ve svém věku již po světě tolik necestuji, ale některé z uvedených rad bych bral vážně i dnes.
František Tuček, ze dne: 8.05.2022
reklama

Znovu listuji starými listy. Byly vydané před první a druhou světovou válkou. Tedy v době, kdy nikdo tetušil jaká nacistická a komunistická zvěrstva mohou nastat. A tak zažloutlé stránky držely ruce lidí ještě nic netušících ...

Kdo nesmí do Ameriky?
Dle nového amciivkého zakona nepři­pouštějí se do Ameriky tyto osoby: zločinci a trestanci, mrzáci, lidé s těžkými telesnými neduhy, souchotěmi, rakem a jinými nezho­jitelnými, jakož i zošklivujícími a nakažli­vými nemocemi stiženi chudí, k práci ne­schopní starci a stareny, zchudlé ženy s dětmi, nemajíce v Americe svých živitelů, těhotná děvčata, blbci, choromyslní, padoucí nemoci stižení, vůbec osoby takové, o nichž americké úřady předpokládat! mohou, že by státu za obtíž padly.

Před odjezdem z domova
Než opustíš domov, musíš si uspořádat své záležitosti stran svého majetku a svých po­vinností k jiným. Před odjezdem jdi ráno do kostela, vykonej si sv. zpověď, jdi k stolu Páně. Pak, máš-li zemřelé na hřbitově, navštiv jich hroby a rozluč se s nimi. Nechť učiní tak všichni, kdož s tebou jedou. Stejně dej s Bohem svému duchovnímu správci a ujisti ho dobrým pevným slibem, že v nové vlasti zůstaneš věrným sv. víře katolické a že budeš tam své povin­nosti náboženské věrně a svědomitě plniti.Které průkazy jsou potřebný na cestu
Cestujícím, kteří se hodlají v cizině na čas neb trvale usaditi, se doporučuje, aby si opa­třili cestovní listiny, jako: křestní neb domovský list nebo pracovní knížku, dle kterých by mohla totožnost jejich býti zjištěna. Nejlepší le­gitimací je ovšem cestovní pas. Rakousko-uherští cestující mezipalubní muž­ského pohlaví ve stáří do 50 let mají se vykázati : cestovním pasem, znějícím pro Ameriku, nebo propouštěcím listem z rakouského státního svazku, nebo dokladem o zaplacení vojenské taxy či osvobození od téže, nebo domobraneckým pasem. Ženám, dívkám, příslušníkům jiných stavů a mužům starším 50 let stačí křestní neb domovský list, pracovní knížka nebo vysvědčení zachovalosti.

Zavazadla
Doporučuje se, nebratí s sebou do Ame­riky zbytečností, nýbrž jen věci nejnutnější, jako:
šatstvo, prádlo, obuv a pod. Náčiní řemeslnické, nářadí domácí a hospodářské jsou v Severní Americe levnější a praktičtější než u nás, proto je lépe koupiti je až na místě. Cestující do Ar­gentiny naproti tomu učiní dobře, vezmou-li ře­meslnické náčiní s sebou, neboť jsou cla prosta. Zavazadla nejlépe uložiti do pevných, trvan­livých a dobrým zámkem opatřených kufrů neb beden, které musí se čitelně označiti plným jmé­nem majitele a místem určení, jakož i zřetelnou značkou (na př. K. P. 73.), kterou nutno uvésti i v nákladním listě. Doporučuje se též opatřiti bedny neb kufry železnými pásy, aby mohly při překládání na loď a z lodi odporovati nárazům.

Kdo těžká zavazadla, kufr neb bednu s sebou béře, učiní nejlépe, pošle-li je třeba nevypla­cené buď jako nákladní zboží 16—18 dní, nebo jako rychlozboží 8—10 dní, před odplutím parolodě na adresu té cestovní kanceláře v Praze, od níž má přeplavní lístek. Takto odeslaná zavazadla se ani na hranicích ani v Brémách neprohlíží. Do nákladního listu musí udat jako obsah jen "Cestovní potřeby". Na parolodi povoluje se každému dospělému cestují­címu v mezipalubí a lll. kajutě vzíti s sebou bezplatně 1/2 kubického metru nákladu, což jest bedna asi 1metr dlouhá, 70cm vysoká a 60cm široká,


Váha však nesmí 100kg převyšovali. Kdo má nákladu více, platí za přebytek dovozné. Cestující II. a I. kajuty mají mimo ruční zavazadla též právo na bezplatnou dopravu kajutního kufru neb ji­ného zavazadla do váhy 75 kg. Přes tuto váhu platí se za každých 75kg K 4’80. V poplatku tomto je již zahrnuta premie za pojištění za­vazadla po dobu plavby ve výši K 480*—. Kufr, který si přeje cestující vžiti s sebou do kajuty, nesmí přesahovati předepsanou míru as 1m délky, 60cm šířky a 40cm výšky.

Uschovati cestovní potřeby do pytlů nebo žoků se nedoporučuje. Cenné papíry, peníze, skvosty, průkazní listiny a pod. je radno pe­člivé uschovati do kapes třeba i zašiti, ale roz­hodně ne uložiti do zavazadel. Na lodi jest pak zvykem předávati lodnímu pokladníku cen­nosti k úschově po dobu plavby proti potvr­zení. Hořlavé a třaskavé látky bráti sebou na loď je přísně zakázáno. Rovněž víno, pivo neb liho­viny není dovoleno na loď přinésti a lze je tam obdržeti za levný peníz. Kouřiti je dovoleno jen v kuřáckém saloně neb na palubě. Na rakouských a německých drahách není dovoleno bezplatně s sebou bráti náklad, vyjí­maje menší zavazadla, která může cestující vžiti s sebou do vagonu. Ruční zavazadla jsou volná i na parolodích.


Pro vystěhovalce je dovoz neobmezeného počtu kusů šatstva, prádla, klenotů, toiletních a pod. předmětů, sloužících k osobní potřebě při příjezdu do Ameriky prost cla s výhradou, že tyto věci určeny jsou pro vlastní potřebu, ne však ku prodeji neb pro jiné osoby.

Z tabákových výrobků nepodléhá clu 50 doutníků nebo 300 cigaret, určených pro vlastní potřebu. Další množství podléhá clu; zapření jeho se přísně trestá a pokutuje. Veškeré pří­padné poplatky celní při příjezdu do Ameriky musí býti zapravený výhradně v americké měně.

Ruční zavazadla dopravují se na všech parolodích kajutním i mezipalubním cestujícím bezplatně. By se předešlo možným zmatkům, dopo­ručuje se každý kus jménem opatřiti, jež nesma­zatelnou barvou psáti třeba. Na amerických drahách má každý cestující na celý lístek 150 amerických liber, což jest asi 68 kg nákladu svobodno.

Příjezd do Prahy
Kdo z vystěhovalců jede přes Prahu, nechť při příjezdu na Pražská nádraží dívá se u vý­chodu, zdaž tam stojí dáma s odznakem se žlutobílými stužkami. Jest to zřízeňkyně nádražní missie, která poskytuje zdarma radu příchozím. Na ni možno se s plnou důvěrou obrátiti a ji poslechnout!.


Vystěhovalec zajde si pak do pře­plavní kanceláře, z níž má koupený přeplavní lístek, aby se zeptal, kdy z Prahy ze státního nádraží vyjede do Brém neb Hamburku a do­ rozuměl se stran zavazadel a cesty.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933