Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

PROMAT: Požárně bezpečnostní zařízení


Document Actions
PROMAT: Požárně bezpečnostní zařízení
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Tým portálu Elektrika, ze dne: 25.11.2010
reklama

Ukázka ze sborníku L.P. Elektro ...

Firma Promat vyvinula speciální protipožární systémy zajišťující bezpečnost staveb, které splňují veškeré požadavky zákonů, vyhlášek a norem. Všechny naše materiály a systémy jsou úředně odzkoušeny a certifikovány Autorizovanou osobou. Cílem je zajistit požární ochranu komplexů budov pomocí projektových řešení. Firma Promat má pro Vás nejen vynikající výrobky a komplexní servis, ale i kompletní sortiment protipožárních materiálů, požárně ochranných systémů a výrobků, pomocí nichž lze zajistit bezpečnost a ochranu všech zařízení a konstrukcí ve stavebnictví.

Také v oboru elektrických a elektrotechnických zařízení nabízí firma Promat protipožární systémy pro použití ve stavebnictví:

- protipožární kabelové kanály
- protipožární kabelové ucpávky
- požárně odolné revizní dvířka
- požárně odolné šachtové stěny a příčky
- požárně odolné podhledy

Požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb
Přehled platných předpisů, kterým musí stavební konstrukce vyhovovat z hlediska požární bezpečnosti staveb. V současnosti platí pro oblast projektování a provádění staveb:
- zákon č. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním řádu“
- Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. „O obecných technických požadavcích na výstavbu“
- Zákon č. 22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky“
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické podmínky pro vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Novelizovaný zákon č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“, jehož úplné znění vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 67/2001 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“
- České technické normy

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.
Tato vyhláška je jedním z nejdůležitějších předpisů v oblasti požární ochrany staveb. V prvním oddílu druhé části vyhlášky č. 246/2001 Sb. jsou stanoveny požadavky na vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.
Požárně bezpečnostním zařízením se podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. rozumí systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení (§1, odst. d), tedy i výše zmíněné protipožární systémy Promat. V §2, odstavci 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. jsou potom vyjmenovány jednotlivé druhy požárně bezpečnostních zařízení.
Dále vyhláška č. 246/2001 Sb. stanovuje podmínky pro projektování, montáže a kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí provádět osoby způsobilé pro tuto činnost, které získali oprávnění k projektové činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“.
Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních požadavků (např. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace).
Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.

Projektové normy

Projektové normy stanovují požadavky na řešení staveb.

Základními normami jsou:
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

Na tyto základní normy navazují další projektové normy pro budovy s přesně definovaným užíváním:
- ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory
- ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování
- ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení
- ČSN 73 0842 Objekty pro zemědělskou výrobu
- ČSN 73 0843 Objekty spojů a poštovních provozů
- ČSN 73 0845 Sklady

Požárně bezpečnostní řešení stavby
Na základě výše uvedených předpisů a norem je pro každou stavbu zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. §41, odstavce 2, požárně bezpečnostní řešení stavby vždy obsahuje (mimo jiné):
- stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí
- rozdělení stavby do požárních úseků
- zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární bezpečnosti staveb
- zhodnocení navržených stavebních hmot – hořlavost, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření
- zhodnocení technických, popř. technologických zařízení stavby
- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Požárně bezpečnostní zařízení Promat

Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT
Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěná v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče.
V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu. Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, mohou být elektroinstalace chráněny buď podhledem PROMATECT ve funkci samostatného požárního předělu nebo požárně odolnými kabelovými kanály.

Kabelové kanály PROMATECT – působení ohně z vnitřní strany
Kabelové kanály PROMATECT zabraňují přenosu požáru způsobeným hořícími kabely do okolního prostoru a zamezují tak rozšíření ohně z kabelového kanálu do okolí, např. do mezistropní dutiny, chráněných únikových cest nebo chodeb.
Kabelové kanály PROMATECT pro působení ohně z vnitřní strany splňují požární odolnost EI 15 až EI 120 dle ČSN EN 13 501-2. Zkouška byla provedena dle ČSN EN 1366-5 Instalační kanály a šachty.
Kabelové kanály jsou konstruovány z desek PROMATECT 200 a PROMATECT-LS, které jsou třídy reakce na oheň A1. Kabelové kanály z těchto desek provedené dle katalogového lisu Promat 290.20 jsou stavební konstrukcí druhu DP1.

Kabelové kanály PROMATECT – působení ohně z vnější strany
Další oblastí použití kabelových kanálů PROMATECT je zachování funkčnosti určitých technických zařízení v době požáru. To platí zejména pro požární hlásiče, nouzové osvětlení, bezpečnostní osvětlení, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární evakuační výtahy, atd.
Elektrické rozvody a kabely uložené v kabelových kanálech PROMATECT zůstávají po deklarovanou dobu funkční a tím zajišťují chod technických zařízení i v případě požáru.
Kabelové kanály PROMATECT pro namáhání ohněm z vnitřní strany splňují požární odolnost P 15 až P 120 dle EN 1363-1 a Zkušebního předpisu ZP 27/2006 a ZP 27/2008 pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí.
Kabelové kanály jsou konstruovány z desek PROMATECT 200 a PROMATECT-LS, které jsou třídy reakce na oheň A1. Kabelové kanály z těchto desek provedené dle katalogového lisu Promat 290.10 jsou stavební konstrukcí druhu DP1.

Kabelový kanál PROMATECT pro namáhání ohněm z vnitřní strany – umístění v chráněné únikové cestě.

Pro větší náhled kliknout!

Protipožární kabelové přepážky
V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je dle ČSN 73 0810 nutné, aby byly tyto prostupy požárně utěsněny tak, aby byla zachována celistvost a požární odolnost požárně dělících stavebních konstrukcí.
Kabelové přepážky PROMASTOP uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření ohně a kouře do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, atd.
Pro požární dotěsnění prostupů elektroinstalací je možné vybírat z několika různých systémů kabelových ucpávek PROMASTOP a PROMASEAL.

Deskové přepážky PROMASTOP
U deskových přepážek PROMASTOP se vedle přesně definovaných desek z minerální vaty používají požárně ochranné stěrkové hmoty, které jsou nanášeny na desky z minerální vaty s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace. Požární odolnost deskových kabelových přepážek PROMASTOP dosahuje hodnoty až EI 180.

Používané stěrkové hmoty:
- PROMASTOP, typ E: endotermní požárně ochranná stěrková hmota, obsahující velké množství chemicky vázané vody, která se v případě požáru uvolňuje a přestupem do plynného skupenství má vysoký chladivý účinek, přepážka dle katalogového listu 600.54
- PROMASTOP, typ P: zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca. 180°C začíná pěnit s nárůstem objemu až 1:25, na povrchu chráněných konstrukcí a instalací vytváří tepelně izolační vrstvu, přepážky dle katalogových listů 601.50 a 601.55
- PROMASTOP, typ U: endotermní požárně ochranná stěrková hmota, vytvářející pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby, je odolná povětrnostním vlivům, agresivním chemickým látkám a vlhkosti, přepážka dle katalogového listu 602.10 je kouřotěsná a tlakotěsná

Výhodou deskových přepážek PROMASTOP je jejich jednoduchá montáž, velká variabilnost a příznivé cenové relace.

Desková přepážka PROMASTOP, typ P.

Pro větší náhled kliknout!

Zděné přepážky PROMASTOP
Zděné přepážky se vytvářejí ze speciální požárně ochranné malty PROMASTOP, typ V. Malta je na stavby dodávána v papírových pytlích v suchém stavu. Na stavbě se malta smíchá s přesně stanoveným množstvím vody, tak aby vznikla /obrmálně tvárná hmota. Maltu PROMASTOP, typ V je možné v konstrukci přepážky doplnit výplňovkami PROMASTOP, typ PT nebo protipožárním tmelem PROMASTOP-fire. Možné varianty kabelové přepážky jsou uvedeny v katalogových listech 620.15, 620.16 a 620.17.

Výhodou zděné přepážky je její mechanická odolnost a odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům.

Zděná přepážka z malty PROMASTOP, typ V.

Pro větší náhled kliknout!

Polštářové přepážky PROMASTOP
Polštářové přepážky PROMASTOP jsou tvořeny z protipožárních polštářů vyplněných zpěňující sypkou hmotou. Ta při požáru až čtyřnásobně zvětší svůj objem. Tato přepážka provedená dle katalogových listů 632.40 a 632.50 splňuje požární odolnost až EI 120.
Výhodou polštářové kabelové přepážky je možnost přepážku kdykoliv rozebrat a opět poskládat.

Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP.

Pro větší náhled kliknout!

Kabelové přepážky PROMASEAL
U kabelových přepážek PROMASEAL se vedle přesně definovaných desek z minerální vaty používají požárně ochranné tmely PROMASEAL-mastic a PROMASEAL-gama. Každý z tmelů má své specifické vlastnosti, které jsou využity pro funkčnost přepážky.
Kabelové přepážky PROMASEAL-mastic dle katalogového listu 661.20 a PROMASEAL-gama dle katalogového listu 661.30 jsou vhodné pro dotěsnění prostupů menších rozměrů.
Výhodou těchto kabelových přepážek je jednoduchá aplikace materiálů (tmely jsou dodávány v kartuších do vytlačovací pistole).
Požární odolnost kabelových přepážek PROMASEAL dosahuje hodnoty až EI 120.

Další materiály, které je možné použít pro speciální kabelové přepážky jsou protipožární manžety PROMASTOP a protipožární pěna PROMAFOAM.

Revizní dvířka
Protipožární revizní dvířka Promat jsou požárním uzávěrem osazovaným do požárně dělících konstrukcí zpravidla pro přístup do technologických prostor, instalačních šachet, rozvaděčů, apod. Revizní dvířka Promat je možné osazovat do různých typů stavebních konstrukcí – lehké příčky, masivní stěny, lehké montované podhledy, masivní stropní konstrukce, šachtové stěny Promat.
V současnosti se nejvíce používají jednokřídlá protipožární revizní dvířka Promat, typ SP a N. Ty splňují širokou škálu požárních odolností - EW 15 až EW 90, EI 15 až EI 90, a to vše i v provedení kouřotěsném.
Je možné však používat i dvoukřídlá protipožární revizní dvířka Promat, typ SP s požární odolností až EI 45, a to i v provedení kouřotěsném.
Oba typy revizních dvířek Promat je možné dodávat v různých velikostech a různých provedeních co se vzhledu týká.

Instalace revizních dvířek Promat, typ SP před rozvaděč v chráněné únikové cestě.

Pro větší náhled kliknout!

 Více o tomto sborníku zde ...

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933