Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Tiché spínání ...

Zásadní otázka: Jak doma spínat velký výkon potichu? Málokdo chce ve svém ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 977
Bazar
Osobní nástroje

Bezpečnost při provádění revize


Document Actions
Bezpečnost při provádění revize
Jaké jsou zásady při provádění revizí, které dodržuje automaticky, intuitivně každý zkušený elektrotechnik? Co vše musí znát, vědět a uvědomovat si než se pustí do práce? Kde jsou uvedeny postupy revizí? ... zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací ... zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách ...
Autorský článek, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 15.07.2021
reklama

https://zdroje.elektrika.cz/book/provadeni-revizi-elektrickych-instalaci-do-1000v-v/page/26?t=408


Před revizí se musí provést a během revize dodržovat opatření k zajištění bezpečnosti, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, které revizi provádějí, ani osob, které se revize nezúčastňují. Protože revize elektrického zařízení je práce na elektrickém zařízení, je nutno při jejím provádění přiměřeným způsobem dodržovat příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha apráce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.

Při pracích v blízkosti částí pod napětím musí osoba provádějící revizi dbát na to, aby se ani ona ani jiná osoba nemohla částmi těla, oděvu nebo vodivými předměty přiblížit k čás­tem pod napětím na menší než dovolenou vzdálenost (viz tabuka).


Doporučené nejmenší vzdušné vzdálenosti osob od nebezpečných
živých částí elektrického zařízení (s uvážením ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015)

  1. Nebezpečná živá část - část s napětím a proudem jiným než bezpečným (v prostorech normálních i nebezpečných se jedná o střídavá napětí krátkodobě působící 50V a trvale působící 25V, pro stejnosměrná napětí krátkodobě působící 120V a trvale působící 60V- podrobněji viz příloha NC v ČSN 332000-4-41 ed. 2:2007).
  2. Platí ipro stejnosměrné napětí do 1,5kV.
  3. Práce pod napětím musí provádět alespoň dvě osoby, a to osoba alespoň znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací.
Kromě možného ohrožení elektřinou je nutné pamatovat i na nebezpečí dalšího ohrožení (např. mechanického, tepelného, chemického, škodlivým zářením).Dále je třeba:
  • a) rozumět zařízení a znát jeho jmenovité hodnoty,
  • b) zkontrolovat, že jsou splněna všechna bezpečnostní opatření,
  • c) zkontrolovat, že použité přístroje odpovídají příslušné bezpečnostní normě (především se jedná o soubor mezinárodních norem IEC 61557, které platí pro přístroje pro měření a zkoušení elektrických instalací. Tyto normy jsou v Evropě zavedeny jako soubor EN 61557, v ČR jako soubor ČSN EN 61557. To že přístroj odpovídá příslušné normě toho­to souboru - např. normě pro přístroj pro měření impedance smyčky nebo ověřování proudových chráničů - znamená, že odpovídá také základní normě pro bezpečnost měři­cích přístrojů, kterou je ČSN EN 61010-1 ed. 2, resp. IEC 61010-1, resp. EN 61010-1);
  • d) zkontrolovat, že zkušební přívody včetně hrotů a upínacích příchytek jsou v pořádku, čisté, bez prasklin a nemají porušenou izolaci. Rovněž je třeba dávat pozor při zkouškách prováděných přístroji, jež vytvářejí zkušební napětí nad 50V nebo těch starších přístrojů, které používají napětí sítě pro zkoušení impe­dance smyčky nebo proudových chráničů. (Jednalo by se o přístroje, které ještě neodpoví­dají příslušným normám souboru IEC nebo EN 61557 - ČSN EN 61557.)


K elektrickému úrazu může dojít např. v důsledku vybíjení kapacitního náboje kabelů nabitých při měření impedance smyčky nebo proudového chrániče. Aby se nebezpečí mini­malizovalo, je třeba měření provádět při dodržení určitých (dále uvedených) mezí. Osoba provádějící revizi (revizní technik) musí mít nejen příslušnou kvalifikaci a být
dostatečně zkušená, ale musí mít též dostatečné znalosti o druhu instalace, kterou má revi­dovat, aby zjistila, že žádné nebezpečí nebude ohrožovat aniji ani další osoby, hospodářská zvířata nebo majetek. Revizi je třeba provádět takovým způsobem, aby k ohrožení nemohlo dojít při závadě v instalaci zařízení.

Tam, kde se jedná o rozšíření nebo změnu existujícího zařízení, je třeba ověřit, zda tako­vé rozšíření nebo změna vyhovuje příslušným normám a nesnižuje bezpečnost souvisejí­cích existujících zařízení (kontrolajištění, průřezu vodičů apod.).

Aby osoba provádějící revizi (revizní technik) co nejlépe eliminovala nebezpečí úrazu, ať už svého nebo, co je snad ještě důležitější, osob na revizi nezúčastněných (personálu a vůbec osob používajících revidovaná elektrická zařízení a elektrické instalace), je vhodné volit vhodný postup provádění revize.

Postupy revizí jsou stanoveny v technických normách i jiných materiálech a podkla­dech, popř. je nutno se řídit pokyny výrobce. Postupy revizí elektrických instalací jsou ur­čeny normou ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, projiná zařízení, např. jinými příslušnými norma­mi (např. ČSN 33 1600 ed. 2:2009 pro spotřebiče).Revize elektrické zařízení se provádí obvykle v tomto pořadí:
a) prohlídka zařízení,
b) ověřování stavu ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c) ověřování izolačního stavu,
d) ověřování funkčnosti zařízení.
e) vyhotovení zprávy o revizi.

Prohlídky, a kde je to účelné i zkoušky, se mají provádět postupně během montáže insta­lace. Prohlídka musí předcházet zkoušení před uvedením zařízení do provozu a má se obvykle provádět, kdyžje prohlížené zařízení bez napětí. Při prohlídce elektrické instalace se postu­puje směrem od zdroje, tj. od přípojky přes hlavní rozvaděč (rozvodnu) k podružným roz­vaděčům. Dále se prohlédne navazující rozvod a přístroje a zařízení v jednotlivých místnos­tech objektu. Teprve po provedení prohlídky, při které se ověří, že zařízení nebo instalace nejsou zjevně poškozené, se provedou ...
- Michal Kříž, Radek Roušar

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Závěrečná publikace předchozích osmi barevně odlišených tématických dílů je hubená, stručná, ovšem prakticky doplňující. Objevíme stupně ochrany krytem elektrických zařízení dle ČSN EN 60 529, krytí IP ... vnější vlivy ... stručný seznam vnějších vlivů ... prostory normální ... prostory nebezpečné ... prostory zvlášť nebezpečné ... příklady prostorů, pro které není nutno určovat vnější vlivy ... vzor protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí ...orientační porovnání prostředí a vnějších vlivů ... prostředí a elektrická zařízení (ČSN 33 0300) ... hořlavé podklady ... značky na svítidlech ...značení tras podzemního vedení ... barevné značení fólií ...
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů vyžaduje mnoho teoretických a samozřejmě praktických zkušeností. Mezitím co k těm praktickým obvykle přicházíme postupem času, teoretické lze získat intenzivním studiem rychleji. Nářadí a spotřebiče se vyskytují v každém objektu, ať soukromém nebo komerčním. Kontrolovat by se měly všechny, ovšem legislativa nás odkazuje především na ty komerčně využívané. Proto je velice dobré se seznámit se všemi zákonnými okolnostmi a z nich vyplývající další povinnosti z mnoha navazujících právních předpisů. Tento díl přináší základní informace, které je nutno pro provádění kontrol a revizí nářadí a spotřebičů dobře znát ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933