Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Světelné zdroje a svítidla jsou v elektrotechnice samostatnou disciplínou. Nás elektrotechniky zajímá především způsob zapojení, instalace a výběr vodného typu aby splňoval předepsané normativní parametry. Podstatně větší byznys se však odehrává se ...
 • Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou ...

#EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)


Document Actions
#EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
Dávná publikace seznamovala elektrotechniky s právními ustanoveními vztahujícími se k revizím elektrických zařízení a také s tehdejšími zkouškami revizních techniků. Byla probrána ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, všechny potřebné předpisy pro elektrická zařízení včetně problematiky elektrických zařízení ve zvláštních podmínkách, hromosvodů a statické elektřiny. Závěr se věnoval revizním měřením a náležitostem revizní zprávy. Kniha bývala součástí knihoven technikům, projektantů a konstruktérů elektrických zařízení, mistrů, elektromontérů a elektroúdržbářů. Dnešní ekvivalent lze považovat knihy edice IN-EL ...
František Tuček, ze dne: 6.11.2022
reklama


Autoři Václav Honys a Zbyněk Lubovský jsou již legendární autoři. Dnes takové uznávané osobnosti bychom pohledali, protože už nikdo nic nepíše, maximálně si někdo honí "triko" na sociální síti. Ale aby napsal takové rozsáhlé dílo jako byla tehdy tato kniha, to se už nestane. Samozřejmě zde máme červenou edici IN-EL. Ta je patrně posledním mohykánem tohoto umění. Tak o čem tato kniha byla?
Jaká byla pozice revizního technika v tehdejší době? Oč se zajímal, co se učil? I přes to, že se zdá, že je jeho funkce stále stejná, informace, které dnes vyhledává jsou již jiné. Co jsme se z této příručky dozvěděli?
 • Právní ustanovení
  ... Kdo je revizní technik .... Pracovní poměr revizního technika ... Zajišťování bezpečnosti a bezporuchovosti provozu a úkoly revizního technika  ... Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci ... Povinnosti a odpovědnost revizního technika a odpojování nevyhovujících zařízení ... Vedlejší pracovní poměr, vedlejší činnost a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  ...

  K pozastavení je tato pasáž o odpovědnosti:

  Základní povinnosti revizního technika se nijak neliší od povinností ostatních pracovníků. Je to zejména svědomitá práce vykonávaná řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnění pokynů nadřízených a dodržování zásad soudružské spolupráce. K tomu přistupují ještě i ostatní všeobecné povinnosti jako je dodržování pracovní doby, dodržovaní bezpečnostních předpisů při práci, správné hospodaření se svěřenými prostředky atd.


  Nezastává-li tedy revizní technik ještě jiné funkce, odpovídá tedy v zásadě za to, jak plní své základní povinnosti, to znamená, zda řádne a svědomitě prováděl revize elektrických zařízení, popř. hromosvodů. Revizní technik odpovídá organizaci za vzniklou škodu pouze tehdy, když jí způ­sobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Nelze proto chtít po revizním technikovi náhradu škody na havarovaném zařízení, jestliže se prokáže, že zařízení svědomitě revidoval. Revizní technik ale odpovídá za škody vzniklé např. přerušením
  technologického procesu vypnutím zařízení za účelem revize, aniž by pře­dem došlo s příslušným vedoucím k dohodě o vypínání zařízení. Samo­zřejmě, že revizní technik, právě tak jako kterýkoli jiný zaměstnanec ne­odpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení nebezpečí přímo ohrožu­jící život nebo zdraví, jestliže tento stav úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem. V těchto přípádech revizní technik nepodává návrhy na odstranění závad, ale může i bez předchozího souhlasu takovéto bezprostředně ohrožující zařízení odpojit.

  ... Technická normalizace ... Co je to a jak vzniká technická norma ... Platnost, závaznost a stupně technických norem ... Postup při udělování výjimek z technických norem ...

  ... Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice ... Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdělání ... Pracovníci s odborným elektrotechnickým vzděláním ... Kvalifikace ve zvláštních případech ... Povinnosti organizací ... Zápočet doby praxe ... Odborné vzdělání ... Zkoušky a přezkoušení ...

  ... Vztahy dodavatele a odběratele ... Platné předpisy ... Hospodářské závazky při dodávce výrobků ... Hospodářské závazky při investiční výstavbě ... dovoz elektrických zařízení ze zahraničí ... Obecně platné předpisy ... Zákon o technické normalizaci ... Hospodářský zákoník ... Zákon o státním zkušebnictví ... Výchozí revize dovezených zařízení ...

  ... Elektrizační zákon ... Platné předpisy ... Zřizování energetických děl ... Ochranná pásma ... Majetkové vztahy ... dodavatelsko-odběratelské vztahy ...

  ... Povinné zkoušení a hodnocení elektrotechnických výrobků  ... • Zkoušky revizních techniků ...
  Přihláška ke zkoušce ... Termín zkoušky ... Doklady potřebné ke zkoušce ... Zkušební komise ... Hodocení zkoušky a zápis o zkoušce ... Osvědčení způsobilosti ... Doplňovací zkouška ... Opravná zkouška ... Závěrečná ustanovení ... Odebrání osvědčení ... Vzájemné uznávání osvědčení revizních technickými dozory ...  
 • Základní elektrotechnické veličiny a vztahy

  Přehled ochran před nebezpečným dotykovým napětím.

  Tato část podává úplný přehled všech v normě uvedených ochran.
  U každé ochrany vysvětlíme její princip, funkci a požadavky předpisů na její provedení. Již z principu některých z nich je patrné, že jsou použi­telné pouze pro neživé části, některé se naopak hodí jen pro části Živé a zbývající vyhoví jak pro neživé, tak i živé části. Všechny ochrany před nebezpečným dotykovým napětím plní svůj úkol tím, že bud:

  a) zabraňují dotyku, nebo

  b) dovolují dotyk, ale omezují proud jdoucí tělem na hodnotu pod hranicí
  vnímání, nebo
  c) odpojují část s nebezpečným dotykovým napětím.


  Do skupiny a) lze zařadit ochrany polohou, zábranou, krytím, izolací,
  doplňkovou izolací.

 • Prohlídka elektrického zařízení a hromosvodů ...
  ... Všeobecné předpisy pro elektrické zařízení  ... Základní pojmy názvosloví ... Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  ... Fyziologické účinky elektrického proudu ...  Podmínky vzniku úrazu elektrickým proudem ... Proudová soustava ... Prostředí ... Pracovní podmínky ... Odbornost osob ... Ochrana zábranou ... Ochrana krytím ...  Ochrana izolací ... Ochrana doplňkovou izolací ... Ochrana bezpečným napětím .... Ochrana oddělením obvodů ... Ochrana pospojováním ... Ochrana nulováním ... Ochrana zemněním v síti s uzemněným nulovým bodem ... Ochrana zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem ... Ochrana napěťovým chráničem ... Ochrana proudovým chráničem ... Výběr ochran a jejich stupňování ... Kladení ochranných vodičů ... Uzemnění ... Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím u přenosných spotřebičů ... Zvláštní případy ochrany před nebezpečným dotykovým napětím ... Ochrana před dotykem u pojízdných a převozných prostředků ... Elektrická vedení ... Určení průřezu vodičů ... Jištění vodičů proti nadproudům ... Pojistky ... jističe ... Jištění vedení proti přetížení a zkratu ... jištění vedení pouze před zkratem ... Zvláštní případy jištění vedení ... Umístění jištění ... Vynechávání jištění ... Druhy elektrických vedení a jejich uložení ...  Pro větší náhled kliknout!


  Elektrická zdrojová soustrojí ... Prozatímní elektrická zařízení ... Hromosvody ... Části hromosvodu ... Jímací soustava ... Svody ... Uzemnění ... Zemní odpor ... Druhy hromosvodů ... hřebenový hromosvod ... Mřížový hromosvod ... Tyčový hromosvod ... Stožárový hromosvod ... Závěsový hromosvod ... Klecový hromosvod ... Elektrická zařízení vystavená úderu blesku ... Antény ... Zvláštní provedení hromosvodu ... Staré hromosvody ... Statická elektřina ... Odstraňování účinků statických nábojů ... Zvláštní případy výskytu statické elektřiny ...  

  Staré hromosvody

  Hromosvody postavené před platností dnešní ČSN 34 1390 mohou se na objektech ponechat, jestliže u nich po řadu let nedošlo ke škodě od blesku a nejsou poškozeny. Vážné rozdíly od požadavků platné normy je však nutné odstranit. Proto při revizi takových hromosvodů sledujeme kromě upevnění jednotlivých částí hromosvodu, spojů vodičů a zemního odporu uzemnění i možnosti zmenšení indukčního odporu hromosvodu, zlepšení vykrytí celého objektu doplněním jímací soustavy i blízké kovové hmoty a blízká silová a sdělovací elektrická zařízení. Ke zjištěným nedostatkům navrhne revizní technik i možné způsoby nápravy. Ů starých hromosvodů nebývá k dispozici příslušná dokumentace, proto je účelné revizní zprávu doplnit jednoduchým půdorysným náčrtem hromosvodu.

 • Měření a zkoušení při revizích Základní pojmy a předpisy ... třídění izolace ... zásady provozního měření izolačního stavu ... Měření izolačního odporu při výchozích revizích ... při periodických revizích ... jednofázových obvodů ... v prostředí s nebezpečím výbuchu ... elektrických strojů a spotřebičů ...trvalá kontrola izolačního odporu izolovaných sítí ... Měření impedance vypínací smyčky ... Určení impedance vypínací smyčky změření úbytku napětí ... Princip měření přístrojem QU 130 a Revitesterem ... Bezpečnost při měření ... Rozsahy a použitelnost měřicích přístrojů ... Určení impedance vypínací smyčky u motorů mimořádně velkých výkonů ... Měření Nulometem ... Měření uzemnění ... zásady měření zemního odporu ... Určení zemního odporu z měření napětí a proudu ... Měření speciálními přístroji určenými k měření zemních odporů ... Určení zemního odporu z měření wattmetrem a ampérmetrem ... Měření velkých uzemňovacích soustav ... Měření zemního odporu půdy ... Všeobecně o měrném odporu půdy ... Měření měrného odporu půdy tyčí ... Wennerova metoda ... Druhy zkoušek ... Měření na napěťovém chrániči ... Měření na proudovém chrániči ... Měření izolačního odporu podlah ... Měření izolačního odporu podlahy ... Měřicí přístroje ... Vybavení revizního technika měřicími přístroji ... Přístroj PU 110 ... Malý kleštový ampérvoltmetr PK 110 ... Kapesní univerzální přístroj PU 340 ... Tranzistorové měřiče izolačního stavu PU 370 a PU 371 ... Tranzistorový měřič izolace PU 310  ...  Měřič izolačního odporu Megmet ... Přístroj pro revizi elektrických sítí PU 130 ... Terromet ... Metraterr firmy Metrawatt ... Revitester firmy Goertz ...

  Měření na napěťovém chrániči
  Často nás zajímá, zdali ochrana chráničem je vyhovující i při vypínání dotykových napětí. V tom případě provádíme měření podle obrázku posuvným odporem zvyšujeme napětí od hodnoty značně nižší, než je dovolené dotykové napětí, a na voltmetru sledujeme napětí, při kterém chránič vypne.


  Pro větší náhled kliknout!


  Napěťový chránič je správně zapojen, vypne-li vždy při hodnotě nižší, než je dovolené dotykové napětí.

 • Náležitosti a sestavení revizní zprávy ... Náležitosti titulní strany ... Sestavení zprávy o výchozí revizi ... Sestavení zprávy o pravidelné revizi ... Hodnocení závad a navrhování termínů k jejich odstranění ... 

Tato kniha je kupodivu dodnes používaná i přes to,že mnoho informací je již překonaných. Osobně jsem ji několikrát chtěl ve své knihovně ale pohledem na ceny v antikvariátech se spokojím s verzí v pdf :-)


Vlastníte toto knihu?
Kterou z nových knih na trhu doporučíte jako náhradu? 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933