Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

České technické normy pod lupou (1/4)


Document Actions
České technické normy pod lupou (1/4)
Proč se provádějí výchozí revize? Výchozí revize elektrických zařízení, resp. elektrických instalací se provádí proto, že elektrické zařízení obecně nemusí být vždy jenom jediný výrobek a elektrické instalace téměř nikdy (kromě případů, kdy jsou např. ...
Michal Kříž, ze dne: 31.07.2006
reklama

Ing. Michal Kříž - IN-EL, s.r.o. Praha

České technické normy a technická normalizační informace pro revizi elektrických zařízení a instalací (ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-6-61) a jejich využívání v praxi.

Následující informace má za účel vyzdvihnout některé aspekty provádění revizí elektrických instalací a elektrických zařízení, které jsou podrobněji rozebrány v TNI 332000-6-61.

U veškerých technických zařízení si přejeme, aby bezporuchově a zejména bezpečně pracovala po celou dobu své životnosti. Většinou to, zejména u složitějších zařízení, u nichž se mění podmínky jejich provozu (zatížení, vnější vlivy) není možné, aniž by byla prováděna jejich údržba. U řady zařízení je každoroční kontrola a údržba (seřízení, dotažení, výměna opotřebovaných součástí, maziv, chladiv atd.) pro každého samozřejmostí. Pro jiná zařízení bychom rádi brali jako samozřejmost, že je není nutno ani udržovat a dokonce ani kontrolovat. Mezi taková zařízení by mnozí rádi zařadili i elektrická zařízení. To se může blížit pravdě u elektrických instalací, které jsou trvale zatěžovány hluboko pod svými dovolenými hodnotami v prostředí, které je optimální (bez změn teplot a vlhkosti). To se předpokládalo, že je možno zajistit u instalací v administrativních budovách, bytových a ubytovacích zařízení. Nicméně se ukazuje, že v současné době se ani tento předpoklad tak docela nenaplňuje. Proto je i pro elektrická zařízení předepsáno provádět, i když ne vždy přímo průběžnou údržbu, tak alespoň pravidelné kontroly, pravidelné ověřování, kterým se pro elektrická zařízení říká pravidelné revize. Nicméně, co není zcela v souladu s ostatními technickými zařízeními, je pro elektrická zařízení předepsáno provádět i tzv. výchozí revize.

Proč se provádějí výchozí revize
Výchozí revize elektrických zařízení, resp. elektrických instalací se provádí proto, že elektrické zařízení obecně nemusí být vždy jenom jediný výrobek a elektrické instalace téměř nikdy (kromě případů, kdy jsou např. součástí prefabrikovaných buněk), výrobkem nejsou. Elektrické instalace jsou sestaveny z řady výrobků, a přestože ty všechny by měly vyhovovat z hlediska bezpečnosti (viz zákon č. 22/1997 Sb. a související nařízení vlády č. 17/2003 Sb.), kterou zaručují jejich výrobci, nemusí být elektrická instalace z těchto výrobků sestavená zcela bezpečná. Není pravda, že by za odhalení všech nedostatků v provedení elektrické instalace zodpovídal revizní technik. Základem je instalace správně vyprojektovaná a zodpovědnost za správnost projektu a z toho vyplývající bezpečnost navržené instalace zodpovídá projektant. To je však v současné době pouze teoretický předpoklad, protože investoři většinou v rámci šetření vůbec vypracování prováděcího projektu nezadávají, což je obvykle velká chyba, protože tento přístup je možno tolerovat pouze u zcela jednoduchých instalací. Z toho vyplývá, že firmy provádějící elektrickou instalaci zodpovídají obvykle nejen za vlastní technické provedení instalací, ale i za její koncepční provedení, což by měl být úkol projektanta. Nicméně revizní technik nemůže provádět veškeré výpočty, které mají být provedeny v rámci projektu, měl by však odhalit zásadní nedostatky (zcela nevhodné předřazení jisticích prvků, nevhodné průřezy vodičů apod.). Jinak je úkolem revize zkontrolovat dobré řemeslné provedení instalace zaručující její bezpečnost. Přitom je vhodné, aby zjištěné závady byly rozlišeny z hlediska své bezpečnostní závažnosti. Je vhodné rozlišovat:

  • formální závady (např. formální nedostatky v projektu),
  • technické nedostatky (není zajištěna selektivita jištění),
  • bezpečnostní závady (nesprávně přiřazené jištění),
  • bezpečnostní závady bezprostředně ohrožující (živé části přístupné dotyku elektrotechnicky laické veřejnosti).

U posledně jmenované závady by měl revizní technik provést opatření k okamžitému odstranění nebezpečí (zabránění přístupu k živým částem, popř. vypnutí zařízení). Jinak je třeba si připomenout, že účelem revize, ani oprávněním revizního technika není zasahovat do činnosti elektrického zařízení, ale podat provozovateli elektrického zařízení srozumitelnou informaci o stavu jeho elektrického zařízení (instalace) a doporučit mu kroky k odstranění závad a zlepšení stavu především z hlediska bezpečnosti. To je samozřejmě nutné u pravidelných revizí. U výchozí revize je třeba, aby se zařízení uvádělo do provozu v podstatě bez závady. Výjimečně se připouští odstranění drobných závad, které neohrožují bezpečnost do určitého stanoveného termínu. Obecně se však, zejména u závad ohrožujících bezpečnost, uvádění termínu odstranění závad nedoporučuje. Je to proto, aby revizní technik nebyl v případě poruchy, která nastala v době, do kdy odstranění závad požadoval, nemohl být potahován k zodpovědnosti.

Kdy se provádějí pravidelné revize
Z důvodů odlišných podmínek provozu i dalších různých vnějších vlivů, jak bylo výše uvedeno, jsou pro pravidelné revize elektrických instalací stanoveny různé lhůty, kdy se mají provádět.
Jak již bylo řečeno za stav majetku má odpovědnost v podstatě ten, kdo jej spravuje. K tomu přistupuje odpovědnost zaměstnavatele a své zaměstnance. Proto se musí jednak majitel a potom také zaměstnavatel starat o stav svého majetku a tedy i o stav elektrického zařízení. Protože od něj není možné očekávat, že by byl schopen, jako laik v oblasti elektrotechniky, stav elektrického zařízení posoudit, je k tomu určena osoba, která mu informaci o stavu jeho elektrického zařízení podá.

Revize a právní předpisy
Můžeme shledat, že to co jsme si výše uvedli vyplývá z řady právních předpisů.

  1. Především výrobce má povinnost uvádět na trh - a uvedením na trh se rozumí i uvedení do provozu ve vlastním závodě - pouze bezpečné výrobky. To mu ukládá především zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, přičemž přísné požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí a na kterých má tudíž stát (i EU) zvláštní zájem ukládá zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy (v současné době je to již druhé nebo i další vydání nařízení vlády vydávaných pro jednotlivá technická zařízení. (Na tomto místě je třeba uvést, že elektrická instalace zatím pod uvedený soubor předpisů nespadá, avšak na její sestavení musí být bezpečných výrobků splňujících požadavky výše uvedených předpisů použito).
  2. Jako další je to stále ještě - s určitými omezeními (zejména v souvislosti s novějším nařízením vlády č. 378/2001 Sb., pro bezpečný provoz technických zařízení) - platná vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. A to je právě ta vyhláška, která předepisuje, že stroje a technická zařízení, kam se zařazují i elektrické instalace, mohou být uvedeny do provozu jen, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.
  3. Z hlediska pravidelných revizí je to zákoník práce, který platí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a který jim ukládá povinnosti z hlediska bezpečnosti zařízení a jeho udržování. Na zákoník práce navazuje řada dalších právních předpisů (např. již jmenované nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ale např. i nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, nebo zákony a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů). Nesmí se zapomínat ani nato, že z požadavků na provádění revizí není vyjmuta čistě soukromá sféra jako je bydlení a provozování elektrických zařízení soukromých osob při provozování jejich elektrických zařízení, protože podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) každý odpovídá za škodu, kterou může, např. svým zařízením způsobit.

To, že něco vyplývá z právních předpisů, však neznamená, že se jedná o neměnná ustanovení a že právní předpis je něco jako dogma. I právní předpisy se mohou a možno říci, i musí měnit v závislosti na poměrech společenských a v našem případě i v závislosti na rozvíjející se technické úrovni. Samozřejmě úroveň technických zařízení se vyvíjí a celosvětově se zvyšuje. Tomu odpovídá i vývoj požadavků na revize elektrických zařízení. Nicméně se, pokud víme, nenašel výrobce složitějšího elektrického zařízení nebo spotřebiče, který by se podepsal pod to, že jeho zařízení není nutno v určitém intervalu revidovat, resp. kontrolovat. Takže povinnost revidovat elektrická zařízení v pravidelných intervalech, stejně jako povinnost uvést do provozu jen elektrické instalace, které jsou zrevidovány, zůstává v právních předpisech zakotvena.

... pokračování

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Přestože je servis OEZ prakticky nonstop službou, která reaguje na vnější podněty, existují určité pravidelné činnosti. Tým servisních mechaniků je plánovaně vytěžován tak, aby se daly zvládnou veškeré požadavky na divizi kladené. Samozřejmě servisní zásahy se plánovat nedají, ale počítat se s nimi musí. Pokud by servisní vozidlo muselo zasahovat s "majákem" v nočních hodinách, jaké jsou šance na odstranění závad? Jaké poruchy servis řeší nejčastěji? Jak vypadá typický pracovní den? K jakým přístrojům je nejvíce výjezdů? Sledujte v tomto reportážním dílu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933