Spotřebiče třídy ochrany II


Spotřebiče třídy ochrany II. Jsou to spotřebiče, u nichž ochranu před úrazem elektrickým proudem kromě základního opatření, kterým je základní izolace, zajišťuje ještě další bezpečnostní opatření – přídavná izolace. V některých případech nejsou ve spotřebiči třídy ochrany II izolace základní a přídavná rozlišené a veškerou ochranu zajišťuje jediná, tj. zesílená izolace. Ta je z hlediska ochrany rovnocenná s izolacemi základní a přídavnou dohromady. (Např. pro jmenovité napětí 230V je pro izolaci základní předepsáno zkušební napětí 1.000V, pro izolaci přídavnou napětí 1.750V, pro izolaci zesílenou pak napětí 3.000V.)

U spotřebičů třídy ochrany II neexistuje ochranné spojení neživé části s ochranným vodičem. Z principu na spotřebičích třídy ochrany II neexistuje ani neživá část. Ta je totiž definována jako vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která se může stát živou v případě poruchy. Spotřebiče třídy ochrany II, vzhledem k tomu, že v zásadě na nich nemůže dojít k průrazu základní i přídavné izolace, a tedy se ani vodivá část na povrchu spotřebiče třídy ochrany II nemůže stát živou, tedy podle definice nemohou mít neživé části. (U spotřebičů třídy ochrany II se uplatňuje základní izolace jako prostředek základní ochrany a přídavná izolace jako prostředek ochrany při poruše, nebo zesílená izolace jako izolace nebezpečných živých částí, která zajišťuje ekvivalentní ochranu před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.)

Spotřebiče třídy ochrany II jsou nejrozšířenější. Je to proto, že bezpečnost při jejich užívání není nijak ovlivněna stavem napájecí sítě. To je důležité z toho důvodu, že spotřebiče pro domácnost a podobné použití jsou určené pro laiky, u nichž lze předpokládat nejen neodborné, ale i neopatrné zacházení. Proto je bezpečnost zajišťována samotnou konstrukcí spotřebiče. Spotřebičů třídy ochrany II existuje celá řada různých typů.

Jsou to:
  • spotřebiče, jejichž celý kryt je z izolantu – jsou to spotřebiče třídy ochrany II s izolačním krytem
  • spotřebiče se souvislým kovovým krytem, který je od živých částí všude oddělen dvojitou nebo zesílenou izolací – jsou to spotřebiče třídy ochrany II s kovovým krytem
  • spotřebiče, které jsou kombinací obou předchozích typů

Přestože spotřebič třídy ochrany II nemá ochranné spojení, může jím ochranný vodič z různých důvodů procházet, např. pro zajištění ochrany jiného navazujícího elektrického předmětu nebo zařízení. Ochranný vodič procházející spotřebičem třídy ochrany II pak musí mít vůči živým částem izolaci vyhovující požadavkům na zařízení třídy ochrany II. V některých spotřebičích (např. zařízení informační technologie) je uplatněno spojení se zemí (ochranným vodičem) pro funkční účely.

Autor
Michal Kříž
Zdroj
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů
Příbuzné termíny