Spotřebiče třídy ochrany III


Spotřebiče třídy ochrany III. Jsou to spotřebiče, v nichž je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťovánabezpečným malým napětím a v nichž ani napětí vyšší než bezpečná malá nevznikají. Zabezpečné malé napětí se považuje jmenovité napětí do 42V mezi vodiči a mezi vodiči a zemí, přičemž napětí naprázdno nepřesahuje 50V. Tyto spotřebiče mohou být napájené pouze z bezpečnostního ochranného transformátoru, tj. transformátoru provedeného podle normy, jejímž základem je norma IEC 61558-1 doplněná o požadavky normy IEC 61558-2-6 – v ČR zavedena jako ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (označení normy na transformátoru je buď IEC 61558, nebo EN 61558, nebo starší normy EN 60742 – tyto normy jsou nebo byly v ČR zavedené jako normy ČSN). Označení bezpečnostního ochranného transformátoru je. Jeho výstupní napětí je bezpečné malé napětí. To je na transformátoru, vedle vstupního napětí také udáno.

O jaký spotřebič se jedná, poznáme podle značky, která je na něm umístěna, nebo podle vidlice a jejích kontaktů. Platí, že spotřebič třídy ochrany III nesmí být možné připojit do zásuvky běžného elektrického rozvodu v budově.


Pro větší náhled kliknout!


V tabulce jsou pro elektrická zařízení (spotřebiče) jednotlivých tříd ochran uvedeny:
  • základní charakteristiky, zejména z hlediska provedení spotřebiče, a to s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem
  • opatření k zajištění bezpečnosti, což jsou opatření nutná pro ochranu před úrazem elektrickým proudem při poruše; tím se rozumí při poruše základní izolace (podle dříve užívané terminologie se jedná o opatření pro ochranu před dotykem neživých částí)
  • grafické značky umísťované na spotřebičích jednotlivých tříd ochrany
  • údaje o tom, jaké podmínky musí splňovat elektrická instalace, resp. obvod, ze kterého má být spotřebič dané třídy ochrany napájen
Autor
Michal Kříž
Zdroj
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů
Příbuzné termíny