Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
 • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...

KVALIFIKACE #4: O profesní kvalifikaci vybraných elektrotechnických oborů


Document Actions
KVALIFIKACE #4: O profesní kvalifikaci vybraných elektrotechnických oborů
Mnoho z nás zajímá, jak budou v budoucnu vypadat noví "kvalifikovaní". Jaké úrovně dovedností jsou potřebné pro různé druhy prací v elektrotechnice a kolik typů kvalifikací v elektrotechnice existuje? Kde hledat informace o konkrétní práci v elektrotechnice? Co umět a jaké dovednosti znát, k získání kvalifikaci "Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení"? Hlavně, že se v tom vyznáme! Sledujte zde ...
Vilém Gracias, Autorský článek, ze dne: 11.03.2024
reklama


Kde jsou časy, kdy bylo deset elektrotechnických oborů a každý elektrotechnik uměl vše od přípojky domu až po opravu rádia ... Dnes je to hotové bludiště kvalifikací. Ale ještě, že máme "ty internety", které nám pomohou ...

Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad
Lenka Kovaříková, Národní pedagogický institut České republiky


Je prospěšné zmínit, že u 78 PK elektro uvedených v NSK je:
 • 2 PK kvalifikační úrovně EQF 2
 • 35 PK kvalifikační úrovně EQF 3
 • 26 PK kvalifikační úrovně EQF 4
 • 5 PK kvalifikační úrovně EQF 5
 • 6 PK kvalifikační úrovně EQF 6

Ukázka vyhledávání profesní kvalifikace
K pochopení možnosti získání osvědčení k PK je užitečné ukázat si využití NSK v praxi. Na webových stránkách „narodnikvalifikace.cz“ lze na vrchní zelené liště zvolit položku „KVALIFIKACE“ (druhá zleva) a tím se uchazeč (případně zájemce o složení PK) dostane právě do okna kvalifikací, kde lze zvolit modré dlaždice s názvy “Profesní kvalifikace“, „Obory vzdělávání“ a „Úplné profesní kvalifikace“.

My se nyní budeme věnovat PK v oblasti elektra. Proto si v položce „Vybrané obory kvalifikace“ umístěné pod zmíněnými dlaždicemi zvolíme obor „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ a zjistíme, že se v tomto oboru nachází celkem 78 PK. Každá PK má svůj název, kód, platnost a úroveň. Všechny tyto položky nalezneme v řádku vedle každého názvu kvalifikace.K ukázce bude výhodné vybrat si z oboru kvalifikace Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technik profesní kvalifikaci, například „Elektromechanik/ elektromechanička pro elektroenergetická rozvodná zařízení (kód: 26-085-H)“. Pokud otevřeme tento odkaz, v záložkách jsou obsaženy informace týkající se profesní kvalifikace.  V záložce „Kvalifikační standard“ se lze seznámit s odbornými způsobilostmi, které musí uchazeč při zkoušce splnit. V záložce „Hodnoticí standard“ jsou rozpracována kritéria, organizace a metodické postupy směřující k ověření u zkoušky. 

Zjistíme tedy, že uchazeč o tuto PK musí být znalý v těchto oblastech:
 • Orientace v technické dokumentaci a normách, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Čtení technické a projektové dokumentace
  b) Orientace ve výkresech a projektech elektroenergetických rozvodných zařízení včetně příslušných inženýrských sítí
  c) Aplikace normy pro elektroenergetiku včetně jejich praktického uplatnění

 • Volba vhodných pomůcek, nářadí a materiály, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Zvolit vhodné pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol a stanovit pracovní postup
  b) Zkontrolovat kompletnost materiálu

 • Montáž, opravy a zapojování energetických rozvodných zařízeních, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Provést montáž a připojení izolovaného vedení nízkého napětí
  b) Zhotovit kabelovou spojku na kabelu nízkého a vysokého napětí
  c) Provést montáž a připojení venkovního vedení nízkého napětí včetně omezovačů přepětí

 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Charakterizovat způsoby měření základních elektrických veličin
  b) Změřit, vyhodnotit a interpretovat elektrické veličiny podle zadaného úkolu

 • Odstraňování poruch na elektroenergetických rozvodných zařízeních, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Charakterizovat druhy poruch na rozvodných zařízeních nízkého a vysokého napětí
  b) Stanovit postup odstranění definované závady

 • Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci, kde je třeba splnit toto kritérium hodnocení
  a) Vyhotovit zápis o montáži nebo odstranění závady

 • Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem, kde je třeba splnit tato kritéria hodnocení
  a) Zajišťovat bezpečnost při práci na elektrickém zařízení, vysvětlit zajištění beznapěťového stavu
  b) Zajišťovat bezpečnost při práci na elektrickém zařízení při práci pod napětím
  c) Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

 • Většina kritérií a způsoby hodnocení vyžaduje praktické předvedení a ústní ověření. Rovněž se lze, na základě pokynů k realizaci zkoušky, dozvědět, že
  a) Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy
  b) Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam
  c) Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této PK je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (vyžaduje se zdravotní způsobilost pro práci ve výškách podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění).

Dále lze v „Hodnoticím standardu“ nalézt pokyny k realizaci zkoušky. V této části jsou rozpracovány metodické pokyny k provedení zkoušky, případně povinnosti uchazeče nebo autorizované osoby, které mohou vycházet z legislativy nebo požadavků běžných pro danou PK. V námi dotčené profesní kvalifikaci „Elektromechanik/ elektromechanička pro elektroenergetická rozvodná zařízení (kód: 26-085-H)“ je vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce, a pro výkon povolání/činnosti předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. [stav ke dni 29. října 2023].

Další záložka „Autorizované osoby“ obvykle obsahuje výčet autorizovaných osob, u kterých je možno vykonat zkoušku z PK. V případě této PK není přiřazena žádná autorizovaná osoba.

V záložce „Další informace“ jsou k nahlédnutí i archivní standardy. V poslední záložce „Uznatelnost kompetencí“ je možné zkontrolovat, jakou souvislost mohou mít různé PK s profesní kvalifikací dotčenou.

Obdobně lze vycházet u PK „Samostatný projektant/ samostatná projektantka elektroenergetických sítí (kód 26-041-R)". 

Z internetových stránek k této PK zjistíme tyto kvalifikační standardy:
- Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
- Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro
- Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
- Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických sítí
- Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí
- Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
- Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu
- Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
- Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky.
- Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení.
- Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
- Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
- Ovládání grafických programů pro projektování
- Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

V pokynech k realizaci zkoušky – v části 1 „Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce“ je v jednom bodě stanoveno, že uchazeč o zkoušku musí být [pozn. mimo jiné] držitelem platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 7 („vedoucí elektrotechnik“) bez omezení napětí dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Ani u této PK není přiřazena žádná autorizovaná osoba (co to s sebou přináší, bude vysvětleno dále).V následujícím díle
O využití profesní „elektrotechnické“ kvalifikace v praxi
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933