Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Pokud slyším o prostředí výbuch, vybaví se mi GENERI. Nejsem si jistý, zda je to portfóliem které poskytuje rozsáhlý přehled různých typů nevýbušných elektrických zařízení nebo způsobem prezentace této značky. Ale pokud hledám specifikace pro ...

#EH: Vznik národní normalisace v Československu


Document Actions
#EH: Vznik národní normalisace v Československu
Málokdo dnes přemýšlí, jak u nás vznikala technická normalizace. Na úplném začátku se muselo rozhodnout, kdo bude vše organizovat a jak se bude financovat! Bylo to v době, kdy ještě neplatilo to "ono to samo" jak to známe po socialismu dodnes! Byla to jiná doba! Dnes jsou dva typické proudy. Jeden technické normy ctí a je za ně vděčný a druhý názorový proud tvrdí, že jde o "zvůli nějakých těch tam nahoře" a je dobré normy raději nedodržovat, nebo ještě lépe je ignorovat. Ale to určiě čtenář těchto řádků zná sám velmi dobře. Tak jak u nás vznikala technická normalizace ... ?
František Tuček, ze dne: 26.11.2022
reklama


Pro pochopení tehdejší situace si musíme navodit tehdejší stav. Jakousi empatii v tehdejší elektrotechniky. Vyvíjela se nová zařízení a neexistovala žádná sjednocená pravidla. Představme si, že by každý elektrikář dnes zapojoval elektrické obvody podle svého momentalního duševního rozpoložení. A pak by na to měl navazovat jiný odborník ... šílené ... a tak se začalo standardizovat ...

Stav před válkou
Před válkou omezovala se normalisace u nás na nesoustavné normalisování některých strojnických elementů v jednotlivých závodech, pak na normy železářského kartelu, dále na normální konstrukce u stát­ních drah a konečně na různé nesoustavné předpisy a nařízení vládní a polovládní, jako byly na př. bezpečnostní předpisy vídenského Elektro-
technischer Verein.

Teprve válka ukázala potřebu soustavné elektrisace a to nejen v jednotlivých závodech, ale i v celém státě. Ukázalo se také velmi brzo, že tato obojí normalisace se musí doplňovati a navzájem prolínat.

Vznik národní normalisace
Na jaře 1919 založený Elektrotechnický Svaz Československý (ESČ) chopil se hned energicky prací na normách a předpisech elektrotech­nických. Potřeba normalisace cítila se však i v jiných technických oborech, takže Masarykova Akademie Práce svolala na začátku r. 1921 poradu nejrůznějších odborníků na Českou techniku v Praze za předsednictví prof. Hasy. Na této poradě se vyslovili všichni pro soustavnou normalisaci, rozcházely se však názory o jejím organisování. Někteří zastá­vali myšlenku, aby práci provádělo ministerstvo veřejných prací, jiní přimlouvali se za samostatný spolek, aneb za Masarykovu Akademii Práce, kdežto autor po zkušenostech v normalisaci v oboru elektrotech­nickém energicky hájil názor, že nelze zdolat tak velký úkol, jakým je všeobecná normalisace, bez řádné finanční organisace, vedené obchodně a zcela nezávislé na úřadech. Autor doporučoval vytvoření společnosti podle obchodního zákona, financované interesenty.

Že tato myšlenka v průmyslových kruzích pronikla, je zásluhou čtyř našich technických předáků: Ing. R. Germáře, Ing. J. Kameníčka, Ing. O. Podhajského a Dr. techn. V. Sýkory, kteří se hlavně přičinili, že Sdružení kovodělného průmyslu československého 15. března 1922 ustavilo přípravný výbor na organisaci normalisace. Tento výbor studoval podrobně celou otázku, vypracoval stanovy pro společnost na podkladě obchodním, svolal k informační poradě průmyslové skupiny a získal pro normalisací interesenty, takže 28. prosince 1922 předseda Kovodělného Sdružení Dr. Fr. Hanuš za přítomnosti ministra obchodu Ing. Nováka ustavuje Československou společnost normalisační, která zahajuje činnost pozdravem presidentovi naší republiky. Od března 1923 začíná odborná činnost Československé spol. normalisační, když se překonaly obtíže bytové a když se podařilo získat v Ing. B. Rosenbaumovi výborného ředitele.

Československá normalisační společnost (ČNS) je organisována na podkladě své společenské smlouvy ze členů, kterými mohou býti jen jednotlivé firmy. Každý člen se zavazuje složili zakládací podíl, pravi­delně Kč 1000’— za každých 600 stále zaměstnaných dělníků a vedle toho platiti ročně příspěvek ustanovený členskou schůzí. Společnost řídí jednatelský sbor, mající dnes 14 členů a 14 náhradníků, volených firmami, 5 virilistů a 5 náhradníků zastupujících odborná ministerstva. Pro řízení běžné agendy je pětičlenné předsednictvo sestávající z předsedy a čtyř místo­předsedů. V ČNS pracuje dnes vedle ředitele 7 inženýrů, jeden právník, jeden technický překladatel, jeden účetní, 2 kresliči, 7 písařek a 2 zřízenci. Dosud vydala společnost 48 sešitků a to průměrně po 1700 českých a po 1200 německých výtisků; z toho jsou asi % na skladě, takže pracuje asi 80.000 výtisků. Dále vydala 21 listu norem lokomotivních, 18 automobilních, 8 leteckých a 24 formulářů cukrovarníckych. ESČ vydal 78 norem elektrotechnických a jeden svazek elektrotechnických předpisů.

Zájemci více přečtou v knize NORMALISACE, Vladimír List, Česká matice technická (1930).


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Jaké problémy mohou nastat při tvorbě projektových dokumentací hromosvodu pro rodinné domy? Je časté, že nízká kvalita dokumentace komplikuje práci realizovních firem? Co obvykle chybí v těchto nedostatečných projektech? Jak důležitá je analýza rizik v projektování hromosvodů? Co všechno by měla obsahovat kvalitní technická zpráva? Je pravda, že někteří lidé nevědí, jak by měla správná dokumentace vypadat, a jsou spokojení jen s několika listy papíru? Jaký rozdíl je mezi zkušenými projektanty a těmi, kteří "podvádějí" v projektování? Co všechno zahrnuje dobře vypracovaný projekt hromosvodu a uzemnění?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933