Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

DEHN: Mimořádné události způsobené údery blesků do staveb nebo technologických zařízení v roce 2014


Document Actions
DEHN: Mimořádné události způsobené údery blesků do staveb nebo technologických zařízení v roce 2014
Američtí meteorologové přišli s konstatováním, že globální oteplování výrazně zvyšuje četnost blesků, což s sebou přináší mnohá rizika. Závěry výzkumu byly publikovány v odborném časopise Science. Jsou založeny na údajích získaných z americké sítě detektorů blesků. Vědci se domnívají, že do roku 2100 frekvence blesků vzroste o třetinu oproti stavu v roce 2000. To s sebou nese větší nebezpečí vzniku lesních požárů a rovněž změn v chemickém složení atmosféry.
Jiří Kutáč, ze dne: 25.06.2015


Díky novým metodám se vědcům podařilo objevit souvislost mezi teplotou a velikostí bouřkových mraků. Zjistili, že teplo jim slouží jako jistý druh paliva. „Jak se planeta otepluje, bude zde více tohoto paliva, takže bouře zahrnující blesky budou mít více energie,“ uvádí profesor David Romps z Kalifornské univerzity.

Podle zdrojů ČHMI Praha byly na území ČR zaznamenány blesky o vrcholové hodnotě proudu nad 350kA.

Ze statické ročenky HZS 2013 (tabulka) je zřejmé, že mnohem větší škody způsobené bleskem (cca v hodnotě 43.300.000 korun) byly na objektech, na kterých nebyl instalován hromosvod (obrázek 1). Celkové škody od blesku, po jehož úderu hořely objekty nebo technologie, dosáhly  72.561.000 korun. Statistická ročenka HZS za rok 2014 bude k dispozici v květnu 2015.


Obrázek 1 Výňatek ze statistické ročenky HZS 2013
 
Škody na fotovoltaických elektrárnách

Také v roce 2014 došlo ke značným škodám na elektrických a elektronických zařízeních fotovoltaických elektráren (dále jen FVE). Je to dáno především jejich nedostatečnou ochranou před bleskem a přepětím. Výstavba FVE na volných plochách probíhala převážně do konce roku 2010. Některé z nich byly dokonce stavěny i za umělého osvětlení, čemuž odpovídala kvalita i úroveň materiálu a montáže. Nejčastější příčiny škod jsou tyto:
 • chybějící jímací soustava – po úderu blesku o nižších hodnotách bleskového proudu dochází k poškození a následně ke vzniku požáru elektroniky panelů (obrázky 2 a 3).

Obrázek 2 FVE bez hromosvodu
 

Obrázek 3 Vyhořelá elektronika fotovoltaických panelů 
 
 • chybějící přepěťové ochrany (dále jen SPD) – po průchodu přepětí je ve většině případů poškozena elektronika měničů.
 • instalace přepěťových ochran na bázi varistorů - po úderu mohou být poškozeny nejen SPD, ale také elektronické prvky FVE.

Někteří majitelé, či provozovatelé FVE neřeší uvedené problémy a při vzniku mimořádné události se spoléhají na plnění pojišťoven. Poté mohou být překvapeni výši plnění, protože nesplnili příslušná smluvní ujednání. Mnozí z nich si neuvědomují, že důkazní břemeno je na jejich straně, a tudíž by měli při likvidaci škody úzce spolupracovat s příslušným znalcem.

Mimořádná událost na bioplynové stanici
Po přímém úderu blesku do komína generátoru vznikl požár a následně byla poškozena technologie bioplynové stanice (obrázek 4).

Obrázek 4 Vnitřní kabeláž bioplynové stanice po požáru
 
Bleskový proud byl sveden z komínů generátoru do zemnící soustavy. Přitom nastal přeskok části bleskového proudu na kabeláž, která křížila uzemňovací přívod. Ta začala hořet také proto, že hlavní ekvipotencionální sběrnice (MEB) nebyla spojena s uzemňovací soustavou. Přestože byl v hlavním rozváděči instalován svodič SPD typu 1+2 na bázi varistoru, byly poškozeny elektronické systémy uvnitř bioplynové stanice (obrázek 5). Výsledkem této mimořádné události byly finanční ztráty ve výši jednoho miliónu korun a to na majetku stanice, ale také z důvodu výpadku technologie.

Obrázek 5 Svodič přepětí SPD typu 1+2 (na bázi varistorů) umístěný v hlavním rozváděči

Konstatování stavu věci:
 • hromosvod – vše bylo spojeno se vším; fermentory ani dofermentory neměly žádnou jímací soustavu.
 • vnitřní ochrana před bleskem – byly instalovány svodiče na bázi varistorů SPD typu 1, 2 a 3.

Po úderu blesku do anténního stožáru hořel rodinný dům
V celé České republice převládají instalace hromosvodů nejen na rodinných domcích, ale také na obytných domech, kdy jsou anténní stožáry vodivě spojeny s hromosvodem. Důkazem nevhodnosti této instalace je případ z roku 2014. Po přímém úderu blesku do antény se na Liberecku vznítil dřevěný krov a následně celé podkroví rodinného domu. Část střechy bylo nutné rozebrat a dohasit skrytá ohniska, která hasiči vyhledávali termokamerou.

Škoda byla vyšetřovatelem odhadnuta na 200.000 korun, přičemž se včasným zásahem hasičů,  podařilo uchránit majetek v hodnotě 2.500.000 korun.

Obrázek 6 Požár rodinného domu po úderu blesku do antény
 
Blesk uhodil do vedení vn a zabil dva koně

Farmářka ze Šumperska zažalovala společnost ČEZ Distribuce kvůli odpovědnosti za smrt dvou koní. Důvodem smrtelného zranění koní bylo krokové napětí, které se šířilo od stožáru  elektrického vedení (v majetku ČEZu) vzdáleného zhruba 70m. Soudy daly žalobkyni za pravdu, přestože se ČEZ bránil, že šlo o neodvratitelnou událost, na jejímž počátku byl blesk.

"ČEZ nedostál své povinnosti předcházet vzniku škod," shrnula u krajského soudu advokátka Věnceslava Holubová, která farmářku zastupovala. Blesk uhodil do vedení vysokého napětí, které podle znalců (a následně i názoru Okresního soudu v Šumperku a odvolacího Krajského soudu v Ostravě) nebylo správně uzemněno.

ČEZ tak musel farmářce zaplatit 137.915 korun a dalších zhruba 100.000 korun na náhradách nákladů řízení.

Kdyby se na místě koní nacházel člověk, byly by s největší pravděpodobností zasaženy jen jeho dolní končetiny, které by byly ochromeny. Proud na rozdíl od zvířat neprochází srdcem člověka (obrázek 7).


Obrázek 7 Kroková napětí pro člověka a zvířata
  

Shrnutí
Technici, kteří jsou odpovědni za úroveň ochrany před bleskem a přepětím, by měli předcházet mimořádným událostem. Nemají-li ovšem v daném oboru potřebné znalosti, měli by zvážit své další působení v něm. Jejich činnost může být nebezpečná nejen pro ně samotné, ale především pro jejich zákazníky.

Na území České republice mají odborné firmy povinnost při projektování, montáži a revizní činností dodržovat:
 • platnou legislativu ČR,
 • platné české technické normy,
 • montážní návody výrobců dodaných komponent.


„Blesk nezná normy ani výrobce, ale normy a výrobci musí respektovat blesk jako extrémní přírodní děj“. 
 
V posledních létech se v České republice stále častěji projevují extrémní účinky bleskových proudů, a to až nad hodnotu 350kA.

Literatura
 • Statistická ročenka 2013 ČR, MV-GŘ HZS, Praha 2013
 • ČSN EN 62305 – 1 ed.2, 2011-09: Ochrana před bleskem – část 1: Obecné principy
 • ČSN EN 62305 – 2, ed.2, 2013-02: Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika
 • ČSN EN 62305 – 3, ed.2, 2012-01: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
 • ČSN EN 62305 – 4, ed.2, 2011-09: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 • Kutáč, J., Meravý, J.: Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců, SPBI Ostrava 2010.


POKUD PRACUJETE V OBORU,
můžete si o aktuální papírový katalog
produktů DEHN+SÖHNE zažádat

NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Je to tu! DEHN se vrací k prezenční formě seminářů! Přestože jsme se díky on-line vysílání #eDEHN všichni mnoho naučili, v řeči hromosvodářů se začíná "blýskat" na dobré časy! Distanční přednášky mají své nesporné výhody, ovšem prezenční forma lépe chutná, voní a hlavně se potkáme s těmi, které jsme třeba dlouho neviděli. ILPC má připravenou velkou informační dávku, která osloví nejen ortodoxní hromosvodáře. Jaké jsou termíny seminářů a místa konání pro druhé pololetí 2021 sledujte zde!
Další pokračování legendárního DEHNventilu je zde! Neumarsktský výrobce ochran před bleskem a přepětím uvádí další vylepšený typ svodiče se souhrnným bleskovým proudem 100kA, vlny 10/350 a se schopností eliminace následného proudu 100kA. Chcete vědět jak tento nový model funguje? Seznamte se s technologií RAC a jednotlivými fázemi při práci tohoto ochranného přístroje! Tento článek srovnává technologii jiskřiště RAC a varistoru. A na závěr autor popisuje všechny výhody DEHNventilu M2!
Co vše dobře navržený a správně instalovaný hromosvod zajistí? Zopakujme si důležité technické normy a jejich články související s izolovanými vodiči HVI. Jaké obecné požadavky musí vodič HVI splňovat? Podívejme se na parametry vodičů HVI, HVI light a HVI power. A víte, že hromosvodní součástí nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona 22/97 Sb., a tudíž se na ně nevztahuje povinnost provést posouzení shody nebo vydání prohlášení o vlastnostech?
Jak má vypadat neizolovaný hromosvod a proč? Principem ochrany za pomoci Faradayovy klece je rozdělit bleskový proud tak, aby tekl celým skeletem objektu rozdělen stejnoměrně a díky vzájemnému propojení všech vodivých částí docílit nízké impedance skrz objekt. Jak se spoje ve Faradayově kleci za pomoci svorek provádí? Vybudování Faradayovy klece je jednoduché, spolehlivé, ale pracné řešení, které vyžaduje svědomitý přístup všech zúčastněných profesí.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933