Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

#EH: Dávné požadavky na provoz elektrických zařízení (v roce 1987)


Document Actions
#EH: Dávné požadavky na provoz elektrických zařízení (v roce 1987)
Připomeňme si dobu nedávno minulou a na požadavky na provoz elektrických zařízení a instalací. Na základě čeho byly organizace povinny zajišťovat revize, zkoušky, prohlídky a v jakých lhůtách? Některá fakta by se měla stále opakovat. Jak to bylo s elektrickým zařízením, užívaným nepravidelně? Začtěme se do následujících řádků a připomeňme si dávné zásady bezpečnosti. Jak dalece se liší od těch dnešních? Jak dalece dnes v praxi skutečně přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky? Tím, že čteme normy nebo časopisy?
Fran.Tuček, ze dne: 25.07.2021
reklama


U každých zkoušek se zásady opakují stále dokola. Je však zajímavé, že právě tyto citované pasáže se nedodržují nebo jsou špatně pochopeny. Tehdy nebyly mobilní telefony, internetová komunikace, nebo automatizovaný monitoring a zdaleka ne tak vyspělá a bezpečná elektrická zařízení jako dnes. Přesto všechno některé zásady stále přetrvávají.

Elektrická zařízení se musela udržovat ve stavu, který odpovídal tehdejším pří­slušným předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří­zení. Tento základní požadavek byl jedním z předpokladů pro bezpeč­nou činnost na elektrických zařízeních, popř. pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti.


Pro větší náhled kliknout!

Organizace byly proto povinny, jako nedílnou součást pravidelné (preventivní) údržby zařízení, zajišťovat i pravidelně revize, zkoušky, prohlídky apod. elektrických zařízení, a to ve lhůtách a v rozsahu podle zvláštních předpisů (např. vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ČSN 34 3800 a normy související, popř. podklady nebo pokyny výrobce zařízení) a odstraňovat zjištěné ne­dostatky.

Specifické povinnosti měla organizace k elektrickým zařízením, která se provozovala nepravidelně, přechodně nebo sezónně, nebo která byla z různých důvodů delší dobu mimo provoz. Před jejich opětným uve­dením do provozu organizace (provozovatel) musela s přihlédnutím k druhu zařízení, místním podmínkám a době nepoužívání rozhodnout o rozsahu prověření bezpečného a provozuschopného stavu zařízení.


Pro větší náhled kliknout!

Organizace (provozovatel) tedy rozhodl, zda se udělá mimořádná nebo pravidelná revize nebo zda jen kontrola zařízení. Vždy však musela určit rozsah těchto úkonů. Elektrická zařízení musela být zřizována vždy v souladu s předpisy platnými v době jejich realizace. Každý z těchto předpisů měl ve svých úvodních ustanoveních dán rozsah platnosti. Vždy po uplynutí určité doby se obsah předpisů s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a techniky a s využitím poznatků za dobu provozu zařízení, noveli­zoval. Tak docházelo i k situacím, že některá elektrická zařízení již nevy­hovovala nově platným předpisům. V těch případech, kdy elektrická zařízení platným předpisům nevyhovovala, avšak bezprostředně neohro­žovala bezpečnost osob a věcí, bylo možné dále tato elektrická zařízení provozovat jen pokud budou udržována v bezvadném stavu, při dodr­žení podmínek uvedených ve zvláštních místních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisech. V těchto předpisech musely být uve­deny všechny odchylky od platných norem.

Bylo logické, že jejich další provoz byl obvykle podmíněn náhradními opatřeními, ať již technického nebo organizačního charakteru. Se všemi těmito odchylkami (podmínkami) musela organizace sezná­mit všechny pracovníky, kteří se zařízením mohly přijít do styku, ať již z důvodu obsluhy nebo práce na nich nebo třeba jen při pobytu v jejich blízkosti. Pokud některé prostory již svými rozměry nevyhovovaly no­vým předpisům, bylo nezbytné zajistit jejich odpovídající označení.


Pro větší náhled kliknout!

Při činnosti na elektrických zařízeních bylo nutné též pamatovat na ochranu před možnými úrazy obecně. Kromě možného ohrožení elektrickým proudem a jeho účinky bylo nutné pamatovat i na možnost dalšího ohrožení, např. mechanického, chemického, škodlivým záře­ním, hlukem a vibracemi nebo povětrnostními vlivy. Toto ohrožení šlo podstatně ovlivnit tzn. je zmenšit nebo mu zamezit, a to vhodným krytím, opatrností pracujících, dodržováním technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidelnými kontrolami nářadí, ochranných a pracovních pomůcek, strojů a materiálů, použí­váním dobrých, vhodných a nepoškozených nástrojů, vhodné výstroje atd.


Jak dalece dnes v praxi skutečně přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů vyžaduje mnoho teoretických a samozřejmě praktických zkušeností. Mezitím co k těm praktickým obvykle přicházíme postupem času, teoretické lze získat intenzivním studiem rychleji. Nářadí a spotřebiče se vyskytují v každém objektu, ať soukromém nebo komerčním. Kontrolovat by se měly všechny, ovšem legislativa nás odkazuje především na ty komerčně využívané. Proto je velice dobré se seznámit se všemi zákonnými okolnostmi a z nich vyplývající další povinnosti z mnoha navazujících právních předpisů. Tento díl přináší základní informace, které je nutno pro provádění kontrol a revizí nářadí a spotřebičů dobře znát ...
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Už nám zakázali telefonování v autě a teď se prý blíží zákaz i telefonování během bouřky! Jde o vtip nebo opravdu hrozí nějaké nebezpečí? Telefonování za bouřky a jeho nebezpečí bych přiřadil mezi tzv., Urban legend. Legenda o černém autě začínala také tmavým kočárem a tak tomu je i s použitím mobilu za bouřky. 
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933