Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

#EH: Dávné požadavky na provoz elektrických zařízení (v roce 1987)


Document Actions
#EH: Dávné požadavky na provoz elektrických zařízení (v roce 1987)
Připomeňme si dobu nedávno minulou a na požadavky na provoz elektrických zařízení a instalací. Na základě čeho byly organizace povinny zajišťovat revize, zkoušky, prohlídky a v jakých lhůtách? Některá fakta by se měla stále opakovat. Jak to bylo s elektrickým zařízením, užívaným nepravidelně? Začtěme se do následujících řádků a připomeňme si dávné zásady bezpečnosti. Jak dalece se liší od těch dnešních? Jak dalece dnes v praxi skutečně přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky? Tím, že čteme normy nebo časopisy?
František Tuček, ze dne: 25.07.2021
reklama


U každých zkoušek se zásady opakují stále dokola. Je však zajímavé, že právě tyto citované pasáže se nedodržují nebo jsou špatně pochopeny. Tehdy nebyly mobilní telefony, internetová komunikace, nebo automatizovaný monitoring a zdaleka ne tak vyspělá a bezpečná elektrická zařízení jako dnes. Přesto všechno některé zásady stále přetrvávají.

Elektrická zařízení se musela udržovat ve stavu, který odpovídal tehdejším pří­slušným předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří­zení. Tento základní požadavek byl jedním z předpokladů pro bezpeč­nou činnost na elektrických zařízeních, popř. pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti.


Pro větší náhled kliknout!

Organizace byly proto povinny, jako nedílnou součást pravidelné (preventivní) údržby zařízení, zajišťovat i pravidelně revize, zkoušky, prohlídky apod. elektrických zařízení, a to ve lhůtách a v rozsahu podle zvláštních předpisů (např. vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ČSN 34 3800 a normy související, popř. podklady nebo pokyny výrobce zařízení) a odstraňovat zjištěné ne­dostatky.

Specifické povinnosti měla organizace k elektrickým zařízením, která se provozovala nepravidelně, přechodně nebo sezónně, nebo která byla z různých důvodů delší dobu mimo provoz. Před jejich opětným uve­dením do provozu organizace (provozovatel) musela s přihlédnutím k druhu zařízení, místním podmínkám a době nepoužívání rozhodnout o rozsahu prověření bezpečného a provozuschopného stavu zařízení.


Pro větší náhled kliknout!

Organizace (provozovatel) tedy rozhodl, zda se udělá mimořádná nebo pravidelná revize nebo zda jen kontrola zařízení. Vždy však musela určit rozsah těchto úkonů. Elektrická zařízení musela být zřizována vždy v souladu s předpisy platnými v době jejich realizace. Každý z těchto předpisů měl ve svých úvodních ustanoveních dán rozsah platnosti. Vždy po uplynutí určité doby se obsah předpisů s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a techniky a s využitím poznatků za dobu provozu zařízení, noveli­zoval. Tak docházelo i k situacím, že některá elektrická zařízení již nevy­hovovala nově platným předpisům. V těch případech, kdy elektrická zařízení platným předpisům nevyhovovala, avšak bezprostředně neohro­žovala bezpečnost osob a věcí, bylo možné dále tato elektrická zařízení provozovat jen pokud budou udržována v bezvadném stavu, při dodr­žení podmínek uvedených ve zvláštních místních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisech. V těchto předpisech musely být uve­deny všechny odchylky od platných norem.

Bylo logické, že jejich další provoz byl obvykle podmíněn náhradními opatřeními, ať již technického nebo organizačního charakteru. Se všemi těmito odchylkami (podmínkami) musela organizace sezná­mit všechny pracovníky, kteří se zařízením mohly přijít do styku, ať již z důvodu obsluhy nebo práce na nich nebo třeba jen při pobytu v jejich blízkosti. Pokud některé prostory již svými rozměry nevyhovovaly no­vým předpisům, bylo nezbytné zajistit jejich odpovídající označení.


Pro větší náhled kliknout!

Při činnosti na elektrických zařízeních bylo nutné též pamatovat na ochranu před možnými úrazy obecně. Kromě možného ohrožení elektrickým proudem a jeho účinky bylo nutné pamatovat i na možnost dalšího ohrožení, např. mechanického, chemického, škodlivým záře­ním, hlukem a vibracemi nebo povětrnostními vlivy. Toto ohrožení šlo podstatně ovlivnit tzn. je zmenšit nebo mu zamezit, a to vhodným krytím, opatrností pracujících, dodržováním technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidelnými kontrolami nářadí, ochranných a pracovních pomůcek, strojů a materiálů, použí­váním dobrých, vhodných a nepoškozených nástrojů, vhodné výstroje atd.


Jak dalece dnes v praxi skutečně přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Už nám zakázali telefonování v autě a teď se prý blíží zákaz i telefonování během bouřky! Jde o vtip nebo opravdu hrozí nějaké nebezpečí? Telefonování za bouřky a jeho nebezpečí bych přiřadil mezi tzv., Urban legend. Legenda o černém autě začínala také tmavým kočárem a tak tomu je i s použitím mobilu za bouřky. 
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933