Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

SOUTĚŽ: Kolik ...

Přestože se principy jištění a zatížení vodičů prezentují od ...

Svazkový držák ...

Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 369
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Dostatečná vzdálenost je potřebný parametr v ochraně před bleskem, který je důležitý, pokud je jako způsob ochrany volena izolovaná jímací soustava (Vnější LPS- hromosvod). Dostatečná vzdálenost je elektrická izolace prostřednictvím vzdálenosti mezi ...

Co si opakovat o uzemnění, ochranných vodičích a vodičích pospojování?


Document Actions
Co si opakovat o uzemnění, ochranných vodičích a vodičích pospojování?
Nejen u zkoušek, ale i v praxi je nutné uvažovat uzemnění jako důležitý faktor prakticky každé elektroinstalace. Které výrazy se pojí s uzemňováním? Které české technické normy nastudovat? Proč je nutné dbát na správné uzemnění? To jsou pravděpodobné otázky, na které by elektrotechnik měl znát odpověď. Samozřejmě to není vše, typy zemničů, co se nesmí použít jako zemnič, proč se v sítích TN lze dimenzování zemničů snížit, jaká jsou pravidla pokud se zemniče ukládají paprskovitě, kdy se uzemnění hromosvodu a uzemnění silového zařízení nemusí spojovat ...
Autorský článek, ze dne: 20.11.2020
reklama


Nahlédněme krátce do učebnice a připomeňme si některé základní části ...

Norma ČSN 33 2000-5-54 ed.3 řeší stanovení mechanických charakteristik zemničů, dále sjednocení pojetí uzemnění pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a pro ochranu před bleskem, dále i detailní popis uložení základových zemničů a zemničů uložených v zemi.

Je zároveň nutné uvědomit si, že nejenom citovaná norma řeší požadavky na uzemnění a pospojování. K zajištění ochrany citlivých elektronických zařízení je nutné brát v úvahu i požadavky ČSN EN 50310 ed.3, u budov se zařízeními informačních technologií ČSN EN 50 174 ed.2, u ochrany před bleskem ČSN EN 62305 ed.2 a u ochrany před účinky statické elektřiny. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 řeší přednostně požadavky na uzemnění, pospojování a ochranné vodiče elektrických instalací z hlediska zajištění bezpečnosti jejich uživatelů.


Ilustrativní foto Jan Franěk


Pro účely dalšího výkladu je nutné znát terminologii užívanou v souvislosti se zajištěním požadavků na uzemnění a ochranné vodiče:
 • Hlavní ochranná svorka (hlavní ochranná přípojnice) - svorka (přípojnice), která je částí uzemňovací soustavy instalace umožňující elektrické spojení několika vodičů za účelem uzemnění. (V každé elektroinstalaci by měla být.)
 • Zemnič - vodivá část, která může být uložena v daném vodivém prostředí např. zem, beton.
 • Ochranný vodič - vodič určený pro zajištění bezpečnosti (např. pro ochranu před úrazem elektrickým proudem).
 • Vodič ochranného pospojování - vodič určený pro zajištění bezpečnosti (např. pro ochranu před úrazem elektrickým proudem).
 • Uzemňovací přívod - vodič, který zajistí vodivou dráhu nebo část vodivé dráhy mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v zařízení se zemničem.
 • Základový zemnič - vodivá část uložená pod základy budovy nebo, přednostně, zabudovanáv betonu základů budovy, která obvykle vytváří uzavřenou smyčku.

Uzemnění:
Účelem uzemnění je zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, zajištění ochrany před bleskem a přepětím a pro zajištění správné funkce zařízení. Může se provést zemniči strojenými nebo náhodnými. Může sloužit společně jako ochranné a jako pracovní, nebo mohou být realizována samostatně (ochranná funkce má přednost).


Ilustrativní foto Jan Franěk


Typy zemničů:
 • zemnicí tyče nebo trubky
 • zemnicí pásky nebo dráty
 • zemnicí desky (nedoporučuje se z důvodu menší účinnosti a nákladu na materiál)
 • podzemní stavební sítě zabudované v základech
 • kovové výztuže betonu v zemi (kromě výztuží v přepjatém betonu)
 • kovové pláště nebo jiné kovové obaly kabelů (dle místních požadavků)
 • jiná vhodná podzemní kovová díla.
Hlavním požadavkem na uzemnění je zajištění spojení se zemí, které musí být spolehlivé, musí vydržet zemní poruchové proudy a proudy ochranným vodičem, musí být mechanicky a korozívně odolné. Pokud uzemnění plní zároveň funkci ochrany před bleskem musí současně splňovat požadavky ČSN EN 62 305 ed.2

Jako zemniče se nesmí použít kovová potrubí pro hořlavé kapaliny a plyny. Zemnič nesmí být proveden jako kovový předmět ponořený ve vodě. V lokalitách se stejnosměrnými bludnými proudy a v lokalitách s rezistivitou půdy vyšší jak 50Ωm se doporučuje rozměry zemničů přiměřeně zvětšit.

V sítích TN se nepředpokládají velké průtoky proudu zemniči a proto lze dimenzování zemničů snížit až na 50mm2 oceli. Odpor uzemnění v těchto sítích má být menší než 15Ω (zemniče se nedělají delší než 20m) a na konci vedení (u odboček) maximálně 5Ω (zemniče se nedělají delší než 50m). Doporučená hloubka uložení zemničů je 60 až 80cm. Pokud se použijí tyčové zemniče nemá být vzdálenost mezi nimi menší jak délka tyčového zemniče.


Ilustrativní foto Jan Franěk


Ukládají-li se páskové zemniče do kabelové rýhy mají být uloženy nejméně 10cm vedle kabelu nebo pod kabelem. Ukládají-li se zemniče paprskovitě nemá být úhel mezi menší než 60° a neklade se jich více jak 4.
Pokud se použije jako zemnič vodovodní potrubí nebo kovové pláště kabelů je nutný souhlas provozovatele těchto zařízení. Spojem uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V lze provést tehdy, splňuje-li uzemnění vn požadavky ČSN EN 50 522. Další požadavky na takovéto situace stanovuje norma s ohledem na to, zda zdroj vn je nebo není uzemněn atd.

Tyto údaje jsou již nad rámec poslaní této publikace. Pokud je uzemněno sdělovací zařízení (které není napájeno z vlastní transformátorovny) má být uzemnění zařízení nn nejméně 20m od uzemnění sdělovacího zařízení, a uzemnění vn nejméně 40m od něj. Nelze-li to dodržet musí být provedeny příslušné výpočty. Společné uzemnění hromosvodu a silových zařízení musí vyhovovat jak ČSN 33 2000-4-41, tak i ČSN EN 62305-3. Pokud se požadavky liší použije se přísnější z nich (např. uzemnění silového zařízení - požadavek do 15Ω, hromosvod do 10Ω - z toho plyne - společné do 10Ω apod.). Uzemnění hromosvodu a uzemnění silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi nimi větší jak 5m. Mezi uzemněním sdělovacích zařízení a uzemněním hromosvodu m á být co největší vzdálenost, je-li ovšem tato vzdálenost menší než 5m musí se obě uzemnění spojit.


Ilustrativní foto Jan Franěk


Uzemňovací přívody:
Pro spojení hlavní uzemňovací svorky a dalších částí se zemničem slouží uzemňovací přívody. Spoje mají být mechanicky odolné, elektricky pevné a chráněné proti korozi. Uzemňovací přívod má být proveden s ohledem na působící vnější vlivy, nesmí ovlivnit jiná zařízení, má být veden nejkratší cestou, bez ohybů a smyček. Nadzemní části v místech s nebezpečím mechanického poškození je nutno chránit např. uložením do trubky.

Průřez uzemňovacích přívodů musí být minimálně 6mm2 Cu (pokud se tento zemnič i pro ochranu před bleskem pak 16mm2) a 50mm2 ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě musí pozinkovaný drát být průměru minimálně 10mm. Měření uzemnění se provádí dle ustanovení ČSN 33 2000-6ed.2. U společné uzemňovací soustavy větší než 10.000m2 se měření nepožaduje, je však velmi vhodné ověřit celistvost
této sítě. Součástí dokumentace elektrického zařízení je i dokumentace uzemnění.


Ilustrativní foto Jan Franěk


Tvoří ji situační plán, ze kterého musí být patrné: způsob uzemnění a umístění zemničů, rozměry zemničů, hloubka uložení, spojení zemničů a umístění kontrolních jímek.

Přívody musí být chráněny proti korozi na rozhraní dvou substancí takto:
 • beton - zem - 30cm v betonu, 100cm v zemi,
 • beton - povrch - 10cm v betonu, 20cm nad povrchem,
 • zem - povrch - 30cm v zemi, 20cm na povrchu.

Při přemosťování dilatačních spár - nejméně 20cm v betonu na obou stranách spáry.

Co si zjistit?
Jaké jsou obvyklé minimální rozměry zemničů?

ČSN EN 62305-3
Autor textů Petr Létal, autor fotografií Jan Franěk


První díl učebnice ELEKTRO v praxi 
naleznete
zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
Která ČSN se zabývá pohyblivými přívody a šňůrovými vedeními? Co se označuje za prodlužovací přívod, šňůru a pohyblivý přívod? Na co zásadního nutno pamatovat při zapojování vidlic a zásuvek? Jak musí být tato vedení provedena mechanicky? Jak musí být ošetřeny konce izolace? A také je dobré si připomenout, že ochranný vodič musí být zapojen tak, aby při vytržení šňůry z vidlice (nástrčky ...) byl tento vodič vytržen jako poslední (musí být delší). S jakým zřetelem je nutné dimenzovat průřezy jader žil kabelů a šňůr? V jakých případech se nesmí tato vedení volně ukládat?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933