Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

SOLID 63: Petr Létal o dnešní způsobilosti a souvisejících dokladech


Document Actions
SOLID 63: Petr Létal o dnešní způsobilosti a souvisejících dokladech
Změny v zákoně 250/2022Sb. přinesly nové požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Jak dnes postupovat při získávání odborné způsobilosti? Petr Létal se zamýšlí nad podrobnostmi těchto požadavků, včetně rozlišení mezi osobami znalými, poučenými a školenými. Jaká školení a ověřování znalostí jsou pro osoby poučené nezbytné a jaký je jejich vztah k ostatním kategoriím odborné způsobilosti v elektrotechnice? Sledujte tento článek se záznamem přednášky ve formátu IP007!
Autorský článek, ze dne: 4.07.2023


Přednáška Petra Létala na jarní 63. konferenci Solid Team se zaměřuje na tyto zásadní otázky ...

 • Jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice podle zákona 250/2022 Sb.?
 • Jaké jsou rozdíly mezi osobami znalými, osobami poučenými a osobami školenými v elektrotechnice?
 • Kdo provádí zkoušky, poučení a ověřování znalostí týkajících se odborné způsobilosti v elektrotechnice?


Podcasty v Krytí IP007 najdete také na Spotify, Apple Podcasty ...


Jak je to tedy s požadavkem na „odbornou způsobilost v elektrotechnice“?

Toto je dnes řešeno §19 zákona 250/2022Sb., kde se hovoří o „Odborné způsobilosti k výkonu činnosti . . . „

Máme tedy osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené).

V §19 je uvedeno: „Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

 • (1) Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu - (což je zákoník práce). Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici. Odbornou způsobilost revizních techniků a její nabývání stanovuje § 11 tohoto zákona.
 • (2) Osoba znalá pro samostatnou činnost a osoba znalá pro řízení činnosti
  a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
     1. dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,

     2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,

     3. odborné vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z příslušné úplné profesní kvalifikace zveřejněné v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle jiného právního předpisu (což je zákon 179/2006Sb.); v případě osoby znalé pro samostatnou činnost je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle jiného právního předpisu (což je zákon 179/2006Sb.), a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány,

     4. odborná praxe v délce, dle oboru a stupně vzdělání, míry rizika a činnosti vykonávané na elektrickém zařízení,

     5. úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice“),

  b) je držitelkou dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice; doklad podle věty první má platnost 3 roky ode dne vydání a je získán složením zkoušky po příslušném zaškolení na danou odbornou činnost. Zaškolení a rozsah zkoušky odpovídá rozsahu požadované způsobilosti k vykonávaným činnostem v elektrotechnice. Osoba znalá pro řízení činnosti je oprávněna provádět veškeré činnosti jako osoba znalá pro samostatnou činnost a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle zvláštního zákona (což je zákon 360/1992Sb.),

  c) skládá písemnou a ústní část zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice. Výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. K ústní části zkoušky lze přistoupit pouze tehdy, byla-li písemná část hodnocena stupněm vyhověl. V každé části zkoušky musí žadatel pro stupeň vyhověl dosáhnout nejméně 80 % správných odpovědí. Za provedení zkoušek a správnost vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá předseda komise. O průběhu a výsledku zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice se vydá doklad podle písmena b), jehož jedno vyhotovení náleží zkoušené osobě a jedno právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pro niž jsou činnosti vykonávány. Jestliže je žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice celkově hodnocen stupněm nevyhověl, může se opakovaně dostavit ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, ne však dříve než 15 dnů po neúspěšném vykonání zkoušky. Počet opakování zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice není omezen.
 • (3) Osoba poučená

  a) je povinna splňovat tyto předpoklady odborné způsobilosti:
     1. plná svéprávnost,

     2. zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
     3. provedení poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou,

  b) je držitelkou dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise bude rovněž stanovena lhůta ne delší než 3 roky, ve které je nutno poučení a ověření znalostí opakovat. Lhůta bude stanovena osobou znalou, která poučení a ověření znalostí provedla. Ověření znalostí se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl, pro stupeň vyhověl je nutno dosáhnout 80 % správných odpovědí při ověřování znalostí. Za ověření znalostí a správnost vydaného zápisu odpovídá osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla.

  (4) Zkoušky z odborné způsobilosti, poučení a ověřování znalostí k výkonu činností v elektrotechnice zajišťují právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro fyzické osoby, které pro ně vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny zajistit zkoušky z odborné způsobilosti samy pro sebe. Je-li zkouška z odborné způsobilosti zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí. Fyzické osoby provádějící přezkoušení musí splňovat odbornou způsobilost podle tohoto zákona a příslušného prováděcího předpisu.

  Dle NV 194/2022Sb. je § 4 - Osoba poučená


  (1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona 250/2021Sb., která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (což je § 349 odst.1 zákoníku práce) pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

  (2) Obsah a časový rozsah poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst. 1, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.

  (3) O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

  (4) Rozsah činností, které může osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (což je § 349 odst.1 zákoníku práce) pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává:

     a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,

     b) práci podle pokynů na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
    
     c) práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,

     d) práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,

     e) práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,

     f) práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala zvláštní pracovní postup, se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

 • (§5) - Osoba znalá

  (1) Osobou znalou je:

     a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),

     b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) a

     c) revizní technik

  (2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona 250/2021Sb.

  (3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.
 • (§6) - Elektrotechnik

  (1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

  (2) Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

  (3) Ověření znalostí zkouškou stanovenou v § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona 250/2021Sb. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.

  (4) Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá rozsahu požadované odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

  (5) Rozsah odborné způsobilosti podle odstavce 4 se stanovuje podle

     a) rozsahu napětí
         1. do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, nebo
         2. bez omezení napětí (zde je vhodné ještě rozdělení do 35kV či 230kV) a

     b) druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu.

  (6) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.

  (7) Odpovědná osoba je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle § 2 písm. b); odpovědná osoba vystaví písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikaci a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu. Vydaný doklad omezuje rozsah činností a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

  (8) Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou

     a) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností, a

  b) učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s jejich činností byly ověřeny v rozsahu stanoveném v § 9.
 • § 7 - Vedoucí elektrotechnik

  (1) Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci podle § 2 písm. a), splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu (což je zákon 360/1992Sb.).

  (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí:

     a) 2 roky pro rozsah E2A a E3A,
     b) 3 roky pro rozsah E1A, E2B a E3B, a
     c) 4 roky pro rozsah E1B.

  (3) Z minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku. Pro účely tohoto nařízení se rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje v souladu s rozsahem oprávnění podle přílohy č. 3 k nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

  (4) Ověření znalostí zkouškou stanovenou v § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v § 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.

  (5) Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice musí odpovídat rozsahu požadované odborné způsobilosti.

  (6) Rozsah odborné způsobilosti podle odstavce 5 se stanovuje podle

     a) rozsahu napětí
         1. do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, nebo
         2. bez omezení napětí (zde je vhodné ještě rozdělení do 35kV či 230kV) a

     b) druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu.

  (7) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.

  (8) Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.
 • (§8) - Revizní technik

  (1) Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 (=vedoucí elektrotechnik) a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

  (2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí:

     a) 4 roky pro rozsah E1A a E2A,
     b) 2 roky pro rozsah E3A,
     c) pro rozsah E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,
     d) pro rozsah E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.

Z výše uvedených požadavku tedy máme:
Osoba školená (seznámená), na kterou v NV 194/2022Sb. nemáme žádný paragraf. Tato osoba má být školená v rozsahu nikoli činnosti, ale jen obsluhy elektrického zařízení malého a nízkého napětí. Musíme tedy stanovit obsah = osnovu školení a její obsah vzhledem k obsluhovaným zařízením. Dále bude součástí prezenční listina, kde budou tito pracovníci vlastnoručně podepsání, a to zejména z pohledu pochopení školené problematiky, budou vědět, co s mí, a co nesmí vzhledem k elektrickému zařízení a elektroinstalaci. Četnost obnovování je na zaměstnavateli. Osobně bych doporučil opakování nejdéle za tři roky, ale toto právním předpisem není stanoveno.

Z pohledu požadavku NV 194/2022Sb. tu máme požadavek:
(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

 

Příklad tedy takovýchto osob seznámených jsou: recepční, asistentky, sekretářky, uklízečky, kuchařky, kuchaři, prodavačky, prodavači, a podobně.

Příklad takového školení osob k obsluze elektrických zařízení malého a nízkého napětí:

 

Osnova školení osob k obsluze elektrického zařízení malého a nízkého napětí – osoby školené (seznámené). Obsahem školení je zejména:
 • upozornění na rizika od elektrické energie
 • poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • obsluha elektroinstalace, vypnutí a zapnutí zařízení, připojování spotřebičů, nářadí, strojů a podobně vidlicemi do zásuvek
 • povinnost seznámení se s průvodní dokumentací od nářadí, spotřebičů, strojů a podobných zařízení, tj. například přečtení návodu výrobce či dodavatele elektroinstalace
 • povinnost provádět prohlídky = vizuální kontrolu stavu elektroinstalace a provozovaných zařízení vždy před použitím
 • zákaz používání poškozené elektroinstalace jako jsou zásuvky, svítidla či poškozené zařízení jako jsou nářadí, spotřebiče, stroje a podobně
 • zákaz mechanického namáhání elektrických kabelů zejména prodlužovacích kabelů a pohyblivých přívodů elektrických zařízení
 • při zjištění poškozené elektroinstalace jako jsou prasklé či chybějící kryty či vyhřáté zařízení zejména otopné jednotky či při zjištění poškozeného spotřebiče, nářadí, prodlužovacího přívodu či jiného pohyblivého či poddajného přívodu je nutno zařízení vypnout a uvědomit nadřízeného
 • správné používání prodlužovacích přívodu z pohledu proudového zatížení, jeho délky a uložení a také počtu připojených zařízení
 • zákaz zasahování do elektroinstalaci či elektrického zařízení nářadím a provádět změny zapojení či jiné změny zařízení

Vyšší formu kvalifikace vyžaduje splnění následujícího požadavku §3 NV 194/2022Sb.

Osoba poučená §4

Musí být prokazatelně poučená v rozsahu své činnosti a vlastní doklad (zápis), který je vystaven na tuto osobu nikoli na více osob formou prezenční listiny. Doklad náleží osobě poučené a kopie či stejnopis pak zaměstnavateli.

O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá a k tomuto pověřená, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.

U §6 elektrotechnik je třeba specifikovat rozsah, druh, napěťovou hladinu kvalifikace. Častou otázkou je, zda doklad platí i jiného zaměstnavatele. Odpovědí je, že ne automaticky, ale toto musí rozhodnout osoba odpovědná u tohoto nového zaměstnavatele. Určitě bude třeba u nového zaměstnavatele prokazatelné školení a přezkoušení MPBP a případně i doplnit druh zařízení na kterém pracovník bud pracovat, například chybějící oblast zdravotnických instalací.

U §7 vedoucího elektrotechnika je to obdoba jako u §6 elektrotechnika z pohledu specifikace rozsahu, druhu a napěťové hladiny kvalifikace, a ještě k tomu je třeba specifikovat, jestli půjde i o rozsah řízení provozu či projektování. Při školení a zkouškách je toto třeba zohlednit a zejména pro řízení provozu jsou třeba znalosti tvorby a vedení provozní dokumentace, která nám vychází zejména z průvodní dokumentace výrobce či dodavatele. Zde je jedná o roli pracovníka pro řízení provozu na což je třeba písemné určení provozovatele s vytčeným rozsahem. Pokud se jedná o rozsah „projektování“ tak i toto je třeba zohlednit při školení a zkouškách, zejména z pohledu znalostí právních předpisů a technických norem při tvorbě technických dokumentací provádění výpočtu a podobně.

Závěr:
Dovolím si jedno zamyšlení: Je tato nová legislativa opravdu jednodušší a vychází z praktických potřeb samotných činností? Jedno je třeba si uvědomit, že hlavní slovo a povinnosti dnes leží na „provozovateli“. Koho vidíme za tímto slovem „provozovatel“?


Více o SOLID Team zde!
Více videozáznamů SOLID Team zde ve videoarchívu Elektrika.TV! 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Co to znamená mít "úplnou profesní kvalifikaci" a jak to souvisí s různými pracemi v elektrotechnice? Jak najít a pochopit informace o úplných profesních kvalifikacích v elektrotechnice? Co potřebuji k získání ÚPK, například jako "Elektrikář – silnoproud"? Jaké pracovní kvalifikace získat a jaké zkoušky složit, pro ÚPK? Co to znamená v praxi, když mám úplnou profesní kvalifikaci? Jaké práce mohu dělat a jaké ne?
Přehled obsahu a souvisejících okolností jarních konferencí ve Šternberku a Ostravě. Účastníci se dozví přehled aktuálních technických norem s komentářem, o možnostech použití umělé inteligence v praktické elektrotechnice, o pracovně právních vztazích při zaměstnávání svých odborných kolegů, jak se dá legálně pracovat za hranicemi a třeba také o podrobnostech řádu prohlídek a ...
Miroslav Záloha připomíná definici pracovního úrazu. Zapomíná se, že zaměstnavatel má povinnost objasnit příčinu a okolnosti pracovního úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech. Dozvídáme se, ve kterých odvětvích vznikají pracovní úrazy nejčastěji. A zajímavý pohled je na dlouhodobé statistiky, které ukazují, kdy k nim dochází a kdo je tou nejohroženější skupinou. S podrobnostmi se seznamte zde!
Mnoho z nás zajímá, jak budou v budoucnu vypadat noví "kvalifikovaní". Jaké úrovně dovedností jsou potřebné pro různé druhy prací v elektrotechnice a kolik typů kvalifikací v elektrotechnice existuje? Kde hledat informace o konkrétní práci v elektrotechnice? Co umět a jaké dovednosti znát, k získání kvalifikaci "Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení"? Hlavně, že se v tom vyznáme! Sledujte zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933