Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje

Pohyblivé přívody a šňůrová vedení (opakování)


Document Actions
Pohyblivé přívody a šňůrová vedení (opakování)
Která ČSN se zabývá pohyblivými přívody a šňůrovými vedeními? Co se označuje za prodlužovací přívod, šňůru a pohyblivý přívod? Na co zásadního nutno pamatovat při zapojování vidlic a zásuvek? Jak musí být tato vedení provedena mechanicky? Jak musí být ošetřeny konce izolace? A také je dobré si připomenout, že ochranný vodič musí být zapojen tak, aby při vytržení šňůry z vidlice (nástrčky ...) byl tento vodič vytržen jako poslední (musí být delší). S jakým zřetelem je nutné dimenzovat průřezy jader žil kabelů a šňůr? V jakých případech se nesmí tato vedení volně ukládat?
Autorský článek, ze dne: 16.10.2020


Pojďme si krátce zopakovat to základní ...

Norma ČSN 34 0350 druhé edice nabyla účinnosti od 31. 12. 2009 a nahradila původní normu z roku 1964. Pohyblivé přívody elektrických předmětů pevně připojené i oddělitelné a prodlužovaní přívody včetně kabelových a šňůrových souprav, které nesplňují požadavky této normy a ohrožují bezpečnost osob, hospodářských zvířat a majetku musí být vyřazeny z užívání.Definice:

Pohyblivý přívod - přívod umožňující pohyb připojeného elektrického spotřebiče, poddajný přívod - přívod umožňující pohyb připojeného spotřebiče v omezeném rozsahu zpravidla připojený k připojovacím svorkám elektrického předmětu (může i ke svorkám pevného rozvodu)

Šňůra - ohebný, kabel s omezeným počtem žil malého průřezu, šňůrové vedení - pohyblivý přívod provedený šňůrou

Prodlužovaní přívod (šňůra) - sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry vybavená nerozebíratelnou vidlicí a nerozebíratelnou přenosnou zásuvkou, které se k sobě hodí (pokud se k sobě nehodí, nazývá se adaptérovou), odpojitelný přívod — sestava složená z ohebného kabelu nebo šňůry, vybavená nerozebíratelnou vidlicí a nerozebíratelnou nástrčkou, určená k připojení elektrického spotřebiče k napájecímu zdrojiKonstrukce pohyblivých přívodů musí respektovat požadavky na jmenovité napětí, maximální proud, mechanickou pevnost, odolnost vůči působícím vnějším vlivům a na bezpečné používání připojovaného zařízení.

Zásuvky (nástrčky) musí být provedeny tak, aby v rozpojeném stavu příslušného zásuvkového spoje nebylo napětí na kontaktech (kolících) vidlic a jiných částech přístupných dotyku prstem.

Nesmí být používány pohyblivé přívody ukončené na obou koncích vidlicí.

U oddělitelných, pevných a prodlužovacích přívodů určených pro předměty třídy ochrany I nesmí být použit vodič PEN. Daný přívod musí mít samostatný PE a N. Obdobně to platí pro třífázové pohyblivé přívody. Výjimkou jsou třífázové přívody k zařízením nevyžadujícím vodič N, které mohou být čtyřžilové, kdy čtvrtý vodič je výhradně vodičem PE.

Pohyblivé přívody musí být v místě připojení spolehlivě odlehčeny od tahu (odlehčovací zařízení musí zabránit posunutí, vytržení, zkroucení žil, nesmí poškodit samotnou šňůru a být pod napětím). Vstupní otvory pro kabely musí zajistit, aby se tyto ohýbaly s přiměřeným poloměrem, jsou-li k tomuto účelu použity návlačky, nesmí být kovové a musí z elektrického předmětu vyčnívat min. 25mm. Pokud má kabel nebo šňůra vodivý ochranný obal, musí být tento obal připojen k ochranné soustavě elektrického zařízení.

Žíly musí být připojeny k připojovacím svorkám tak, aby byly odlehčeny od mechanického namáhání. Konce izolace musí být upraveny způsobem zamezujícím jejich třepení. Konce jader žil se upraví tak, aby nedocházelo k oddělování jednotlivých drátků, aby bylo umožněno řádné zapojení do svorek a aby byl zajištěn co nejmenší přechodový odpor. Ochranný vodič musí být zapojen tak, aby při vytržení šňůry z vidlice (nástrčky...) byl tento vodič vytržen jako poslední (musí být delší).Průřezy jader žil, kabelů a šňůr musí být dimenzovány se zřetelem k jmenovitému proudu. Je-li kabel (šňůra) uložen ve smyčkách, nebo jsou-li kabely uloženy vedle sebe (a ve svazcích) musí být přiměřeně sníženo jejich zatížení (snížení lze ověřit výpočtem). Pokud jsou kabely (šňůry) na kabelovém navijáku, musí být tento naviják označen zatížitelností jak v rozvinutém, tak i v navinutém stavu. Pro pohyblivé přívody se používají výhradně kabely a šňůry s měděnými jádry.

V tabulce uvedené hodnoty vycházejí z předpokladu, že uvedené zatížení nemůže být překročeno. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že zejména obecně užívané prodlužovaní přívody jsou jištěny pouze jistícím prvkem zásuvkového obvodu, do kterého jsou připojovány (což je zpravidla 10 nebo 16A). Pohyblivé přívody mohou být ovšem také
chráněny proti nadproudům příslušnou ochranou připojovaného spotřebiče.

Při kladení těchto vedení musí být respektována celá řada skutečností. Vedení musí být chráněno proti mechanickému poškození, musí odolávat působícím vnějším vlivům, jejich uložení nesmí být příčinou úrazu (zakopnutí, podvrknutí apod.). Nesmí se klást tam, kde se pohybují vozidla, stavební mechanismy a další technická zařízení. Pokud je takovéto uložení nutné, je třeba vedení chránit krytem, obložením nebo polohou. K této ochraně se nesmí použít kovové hadice. V případě, že je vedení nutno vést v místech se snadno zápalnými nebo výbušnými látkami, je nutno přijmout adekvátní opatření.V případě, že jsou přívody zavěšovány na podpěry, musí být tyto podpěry vhodné konstrukce a musí být dostatečně mechanicky odolné. O způsobu zajištění vedení na podpěrách rozhoduje vzdálenost podpěr.

Nosné lano nebo závěsný kabel se provede vždy při přechodu komunikace, a to bez ohledu na vzdálenost podpěr. Zavěšení musí být dostatečně vysoko. Při uložení přes komunikaci na zemi musí být použita vhodná ochrana např. přejezdové můstky.

Svislá zavěšená pohyblivá vedení musí být provedena z kabelů (šňůr) určených k tomuto použití a musí být spolehlivě zajištěna.

V případě, že jde o dvoužilový pohyblivý přívod musí být proveden tak, že na jednom konci je neoddělitelně připojena vidlice pro předměty třídy ochrany II a na druhém konci neoddělitelně připojená pohyblivá zásuvka v provedení neumožňujícím připojení jiného předmětu než předmětu třídy ochrany II.

Další požadavky na pohyblivé přívody:
Vidlice na jednom konci a nástrčka (pohyblivá zásuvka) na druhém konci musí být na stejný jmenovitý proud. Výjimku tvoří přívody opatřené na druhém konci nezáměnnou nástrčkou na menší jmenovitý proud pro připojení předmětů malého výkonu (do 100W).Jestliže je na jednom konci použita vidlice s ochranným kontaktem, nesmí být na druhém konci nástrčka (zásuvka) bez tohoto kontaktu a naopak. Prodlužovaní pohyblivé přívody pro jmenovitý proud 10A nesmí mít menší průřez vodičů než 1mm2 Cu, pro 16A než 1,5mm2. Na jednu vidlici smí být připojen pouze jeden pohyblivý přívod. Totéž platí pro nástrčky a pohyblivé zásuvky. V normě jsou uvedeny doporučené délky prodlužovacích přívodů, přičemž nejzazší je délka 50 m. Je-li nutný delší prodlužovaní přívod musí být ověřena spolehlivost působení ochrany před úrazem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a samozřejmě i musíme ověřit úbytek napětí. Do pohyblivého přívodu lze umístit správně dimenzovaný šňůrový vypínač, který musí být konstruován tak, aby bylo zajištěno zamezení vytržení šňůry.

Doporučuje se, aby přerušovány byly pouze pracovní vodiče a ostatní vodiče procházely bez přerušení!

Pohyblivé přívody se k pevnému rozvodu připojují zásuvkovými spoji. Ve zvláštních případech, kdy se vlastně jedná o poddajné přívody zařízení, která se vzhledem k místu připojení minimálně pohybují, lze připojení provést zavedením přívodu do rozvodky, spínače apod.
Petr Létal

První díl učebnice elektrotechnika nalezneze zde! 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 14)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933