Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nové ...

One Fits All - Pfannenberg představuje 2 novinky ze svého portfolia. ...

To nejlepší z ...

K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 318
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • ... ptá se nejeden uživatel systémové instalace, kterou její výrobce přestal podporovat. A to již z jakéhokoliv důvodu. Zánik společnosti, zrušení projektu nebo třeba i neschopnost reakcí v požadovaných časech. Je tedy xComfort řešením? Jaká je vazba ...

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1


Document Actions
Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1
Jedním z běžně používaných elektrických předmětů, a to jak v domácnostech, tak v pracovním procesu, jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, různého elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému rozvodu elektrické energie. Bezpečnostní požadavky nejen na prodlužovací přívody, ale i na ostatní druhy pohyblivých přívodů a šňůrová vedení stanovovala a dosud stanovuje česká technická norma ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení vydaná v listopadu 2009.
Václav Macháček, ze dne: 24.12.2015
reklama


V srpnu 2015 byla vydána nová ČSN LEC 60884-2-7+A1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody, platící od 1. září 2015. Vydáním této normy nastala situace, že pro řešení prodlužovacích přívodů máme nyní dvě platné normy, které se však z hlediska technických požadavků na konstrukční provedení liší - viz dále. Možným řešením pro odstranění rozdílů vyplývajících z obou výše uvedených norem, je doporučení technické normalizační komise TNK 22 - provést celkovou revizi normy ČSN 34 0350 ed.2:2009.

Požadavky na prodlužovací přívody podle ČSN IEC 60884-2-7+A1

Normu nutno používat společně s ČSN LEC 60884-1:2003 (včetně k ní vydané Změny Al:2014, Změny A2:2014, Opravy 1:2014, Opravy 2:2015), jejíž příslušné kapitoly doplňuje nebo modifikuje.

Poznámka: Celkový přehled citovaných technických norem v následném textu (jejich úplné označení) a norem souvisejících s problematikou prodlužovacích přívodů je uveden na závěr tohoto pojednání. Jedná se o normy platné v době jeho zpracování - říjen 2015.
 
Rozsah platnosti
Platná převzatá norma platí pro prodlužovací přívody, rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50V, avšak maximálně 440V a se jmenovitým proudem maximálně 16A, které jsou určeny pro domovní a podobné použití, vnitřní nebo venkovní.

Norma též platí pro prodlužovací přívody, které se mají používat v navijáku a které se tedy stávají navijáky s odpojitelným ohebným kabelem. Pro tuto kombinaci prodlužovacího přívodu musí být zároveň splněny požadavky a zkoušky na navijáky prodlužovacích přívodů podle ČSN EN 61242.

V souvislosti s uvedeným nutno však upozornit, že používání dvoužilových kabelů jako prodlužovacích přívodů (prodlužovacích přívodů bez ochranného kontaktu) je v České republice zakázáno. To vyplývá nejen z kapitoly 1 - POZNÁMKY 1 normy ČSN LEC 60884-2-7+A1 a z čl. 14.21 - POZNÁMKY 2 normy ČSN LEC 60884-1, ale zejména z platné ČSN 340350 ed. 2 čl. 5.3.2.

Základní termíny a definice
V ČSN LEC 60884-2-7 + A I jsou uvedeny definice, které mění nebo doplňují a rozšiřují základní definice uvedené v ČSN LEC 60884-1. Pro přehlednost v rámci tohoto článku jsou zde uvedeny důležité termíny a jejich definice z obou
norem.

Poznámka: Termín "přístroj" je použit normou jako obecný termín zahrnující vidlice a zásuvky; termín "pohyblivý přístroj" zahrnuje vidlice a pohyblivé zásuvky.

 • prodlužovací přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nebo vícenásobnou pohyblivou zásuvkou.
  Poznámka: Termín "vidlice" zahrnuje vidlice a vidlice s pojistkami. Termín "zásuvka" zahrnuje také zásuvku s vestavěnými součástmi, jako jsou spínače a pojistky atd.
 • rozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že kterýkoliv z přístrojů nebo ohebný kabel mohou být vyměněny s pomocí nástroje pro všeobecné účely,
 • nerozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem, vidlicí a zásuvkou po zapojení a smontování výrobcem, přičemž po demontáži je trvale nezpůsobilý pro jakékoliv další používání,
 • vidlice - přístroj určený pro časté používání laiky, který má kolíky určené pro zasunutí do kontaktů zásuvky, zahrnující také prostředky pro elektrické připojení a mechanické upevnění jednoho ohebného kabelu,
 • zásuvka - přístroj určený pro časté používání laiky, který má kontakty určené pro zasouvání kolíků vidlice a svorky nebo ukončení pro připojení kabelu,
 • pohyblivá zásuvka - zásuvka určená k připojení k jednomu ohebnému kabelu, nebo je jeho nedílnou částí a kterou je možno snadno přemístit z jednoho místa na druhé při připojení k napájení,
 • vícenásobná zásuvka - kombinace dvou nebo více zásuvek,
 • rozebíratelná vidlice nebo rozebíratelná pohyblivá zásuvka - přístroj konstruovaný tak, že může být vyměněn ohebný kabel,
 • nerozebíratelná vidlice nebo nerozebíratelná pohyblivá zásuvka - přístroj konstruovaný tak, že po spojení a smontování výrobcem přístroje tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem,
 • odpojitelný přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nástrčkou, určená pro připojení elektrického spotřebiče k elektrickému napájení,
 • odlehčovací zařízení kabelu - část přístroje, která může omezit posun upevněného ohebného kabelu vyvolaný tahem, tlakem a krouticími momenty,
 • clonka - pohyblivá část vestavěná do zásuvky, uspořádaná tak, aby chránila automaticky alespoň živé kontakty zásuvky, když je vidlice vytažená,
 • typová zkouška - zkouška na jednom nebo několika zařízeních provedených podle určitého návrhu, která má prokázat, že návrh vyhovuje určitým specifikacím,
 • výrobní kusová zkouška - zkouška, jíž je podroben každý jednotlivý přístroj během výroby a/nebo po jeho vyrobení pro ověření, že splňuje určitá kritéria.

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý proud (A) prodlužovacího přívodu musí být nejnižší hodnotou z níže uvedených hodnot:
 • jmenovitý proud vidlice;
 • nebo aritmetický součet nejvyšších jmenovitých proudů všech vidlic, které mohou být zasunuty do prodlužovacího přívodu;
 • nebo jmenovitý proud nadproudové ochrany s nejmenším jmenovitým proudem.
Jmenovitým napětím [V] prodlužovacího přívodu je jmenovité napětí vidlice.
 
Typ, jmenovité napětí a jmenovitý proud přístrojů mají být přednostně takové, jak je uvedeno v tabulce 1, převzaté z ČSN IEC 60884-1.

Součásti jako vidlice, zásuvky (včetně vícenásobných zásuvek) a ohebné kabely prodlužovacích přívodů musí být plně v souladu s příslušnými normami výrobků pro tyto součásti a musí být podle těchto norem ověřeny.

Tabulka 1 Přednostní kombinace typů a jmenovitých hodnot

Třídění přístrojů prodlužovacích přívodů
Přístroje prodlužovacích přívodů (vidlice a pohyblivé zásuvky) lze třídit podle uzemnění (na přístroje bez nebo s ochranným kontaktem) a podle způsobu připojení kabelu (přístroje rozebíratelné nebo nerozebíratelné). Dále pak podle stupně ochrany krytem před přístupem k nebezpečným částem a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí pevných cizích předmětů a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí vody.

Norma ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5A 250V a AC 16A 250V navazující a ČSN IEC 60884-1 stanovuje vzory a rozměry dvojpólových zásuvek a vidlic pro domovní a podobné vnitřní nebo venkovní použití. Platí pro vidlice a pevné nebo pohyblivé zásuvky s ochranným kontaktem i bez ochranného kontaktu.

Zásuvky a vidlice podle ČSN 354516 musí být provedeny a konstruovány tak, aby při obvyklém používání byl jejich provoz spolehlivý a bez nebezpečí pro uživatele a jejich okolí. Musí vyhovovat požadavkům a příslušným zkouškám ČSN IEC 60884-1.

 

Obrázek 1 Detail dvojpólové pohyblivé zásuvky16 A 250 V
bez ochranného kontaktu a nerozebíratelného provedení


Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Prodlužovací přívody musí být navrženy a provedeny tak, aby po zapojení a namontování jako pro obvyklé používání nebyly živé části přístupné ani po odstranění částí, které mohou být odejmuty bez použití nástroje.

Konstrukce prodlužovacích přívodů
Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky.

Vidlice a zásuvky musí odpovídat ČS IEC 60884-1.

Vidlice s pojistkami musí odpovídat IEC 60884-2-1 (norma v ČR nezavedena).

Ohebné kabely musí odpovídat IEC 60227(soubor) nebo TEC 60245(soubor).

Poznámka: Uvedené soubory norem v ČR nezavedeny. Používá se HO 21 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7410 a HO 22 (soubor) - zaveden v souboru ČSN 34 7470. V současnosti normy souborů ČSN většinou již jako ČSN EN 50525 (soubor).

Ohebný kabel musí mít stejný počet vodičů, jako je počet pólů v zásuvce (zásuvkách).

Ochranné kontakty, pokud jsou použity, jsou považovány za jeden pól.

Pokud je v zásuvce použit ochranný kontakt, musí být připojen k příslušnému ochrannému kontaktu vidlice. Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívod LI musí odpovídat tabulce 2. Délka kabelu se měří mezi dosedacími plochami vidlice (plocha, ze které vystupuj í kolíky) a zásuvky (plocha, ve které jsou otvory pro kolíky vidlice). V případě vícenásobných zásuvek se měření provádí u zásuvky, která je nejblíže vidlici.

Jmenovitý proud vidlice nesmí být nižší než jmenovitý proud zásuvky. V prodlužovacím přívodu chráněném proti přetížení (např. s vidlicí s pojistkami nebo nadproudovou ochranou) nesmí být jmenovitý proud vidlice nižší než jmenovitý proud nad proudové ochrany.

U prodlužovacího přívodu s vícenásobnou pohyblivou zásuvkou, který nemá nadproudovou ochranu, musí být jmenovitý proud vidlice nejméně aritmetickým součtem nejvyšších jmenovitých proudů všech vidlic, které mohou být zasunuty do prodlužovacího přívodu, nebo musí být stejný jako jmenovitý proud příslušné zásuvky pevné instalace, k níž má být vidlice zapojena, podle toho, která hodnota je nižší.

Jmenovité napětí vidlice a zásuvky musí být stejné. Jmenovité napětí kabelu nesmí být menší než jmenovité napětí vidlice a zásuvky.

Stupeň ochrany prodlužovacího přívodu je stejný jako nejnižší stupeň ochrany vidlice a pohyblivé zásuvky.

Poznámka: Požadavky na EMC: Provoz prodlužovacích přívodů v rozsahu platnosti předmětné normy není při obvyklém používání ovlivňován elektromagnetickým rušením. Prodlužovací přívody jsou určeny pro trvalé používání; při obvyklém používání nevytvářejí elektromagnetické rušení.

Značení prodlužovacích přívodů
Podrobnosti týkající se značení prodlužovacích přívodů, vidlic a pohyblivých zásuvek stanovuje základní ČSN IEC 60884-1 v kapitole 8. ČSN IEC 60884-2-7+A1 řeší pouze úpravu čl. 8.1 a jeho doplnění O text upřesňující značení prodlužovacích přívodů.

U prodlužovacích přívodů musí být označení jména výrobce nebo odpovědného prodejce, obchodní značky nebo identifikační značky použita pouze tehdy, je-Ii výrobce prodlužovacího přívodu jiný než výrobce zásuvky.

Poznámka: Označení jména, obchodní značky nebo identifikační značky výrobce nebo odpovědného prodejce může být uvedeno např. na návlečce nebo štítku, které jsou umístěny kolem šňůry.

U prodlužovacího přívodu musí být typové označení, což může být katalogové číslo, umístěno na nejmenší zabalené jednotce.

V případě použití vícenásobných pohyblivých zásuvek nebo v případě použití nad proudové ochrany označit výkon ve wattech. Značení pro výkon musí být doplněno slovem MAX. Toto značení musí být trvanlivé a snadno čitelné normálním nebo korigovaným zrakem bez přídavného zvětšení. Výkon se vypočítá za použití jmenovitého napájecího napětí ve voltech a účiníku cos φ=1. Označení maximálního přípustného výkonu nesmí být zakryto žádnou zasunutou vidlicí.
 
 
Tabulka 2 Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívodů


Poznámka: Tato značení mohou být uvedena jako v následujících příkladech: MAX 2 000W nebo 2 000W MAX.

 
Obrázek 2 Technické údaje prodlužovacího přívodu na štítku kabelového navijáku

Zkoušení prodlužovacích přívodů
Zkoušky (podrobněji kapitola 5 normy) musí být prováděny, aby se prokázalo splnění požadavků uvedených v ČSN TEC 60884-2-7+A1.

Zkoušky se provádějí jako:
 • typové zkoušky, které se musí provádět na typických vzorcích každé sestavy (vzorky se podrobí všem příslušným zkouškám);
 • výrobní kusové zkoušky, které se musí provádět na každé sestavě vyrobené podle ČSN IEC 60884-2-7+A1 (požadované výrobní kusové zkoušky jsou specifikovány v normativní Příloze A).
Poznámka: Na součásti (vidlice, zásuvky a ohebné kabely) nemusí být aplikovány žádné doplňující požadavky a jejich příslušné zkoušky není nutné opakovat.

Tabulka 3 Příklady rozdílů konstrukčního provedení prodlužovacích přívodů
 

Hlavní rozdíly v požadavcích norem ČSN IEC 60884-2-7+A1 a ČSN 340350 ed. 2 na konstrukční provedení prodlužovacích přívodů
Z hlediska rozsahu platnosti uvedených norem lze konstatovat širší rozsah uplatnění ČSN 34 0350 ed. 2 z roku 2009, která stanovuje bezpečnostní požadavky jak pro pohyblivé přívody elektrických předmětů, tak i pro prodlužovací přívody nízkého napětí. Také stanovuje požadavky na kabelová a šňůrová vedení určená pro zřizování dočasných vedení. Předmětem nově vydané ČSN IEC 60884-2-7+A1 jsou zejména zvláštní požadavky platící pro prodlužovací přívody rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50V avšak maximálně 440V, a se jmenovitým proudem maximálně 16A, které jsou určeny pro domovní a podobné použití jak vnitřní tak i venkovní. Norma zároveň upřesňuje rozsah typových a výrobních kusových zkoušek prodlužovacích přívodů.

Z hlediska konstrukční provedení se jedná zejména o rozdíly v maximálních délkách prodlužovacích přívodů ve vztahu k minimálnímu průřezu vodičů použitých kabelů a v návaznosti na jmenovitý proud prodlužovacího přívodu. Příklady jsou uvedeny v tabulce 3.

Podle ČSN IEC 60884-2-7+Al musí mít zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech clonky. ČSN 340350 ed. 2 toto bezpečnostní opatření neřeší a tudíž ani nestanovuje jejich použití jako nutnost.


 
Obrázek 3 Vícenásobná pohyblivá zásuvka prodlužovacího přívodu s vestavěnými clonkami

Požadavky na označování prodlužovacích přívodů (názvem, obchodní značkou nebo identifikační značkou výrobce, typovým označením) a použitých pohyblivých zásuvek (jak jednonásobných i vícenásobných - viz ČSN 34 0350 ed. 2 čl. 4.1.1 a 4.3) není též zcela shodné, příp. není normou uvažováno.

Citované a související normativní dokumenty
ČSN ISO 3864 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (soubor norem)
ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
ČSN 330010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozděleni a pojmy
ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC
ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC
ČSN 330165 ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN 33 1500: Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
ČSN 347410 (soubor) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750V
ČSN 34 74 70 (soubor) Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750V včetně
ČSN EN 50525 (soubor) (34 7410) Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí 450/750V (Uo/U) včetně
ČSN IEC 60884-1 (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN IEC 60884-2-7+Al (354515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody
ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5A 250V a AC 16A 250V
ČSN EN 61242 (35 4530) Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití

Tento článek vyšel také v časopise Elektroinstalatér 6/2015.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 13)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Předností je nový ergonomický design, který umožňuje snadnou instalaci. Řada domovních přístrojů Mureva Styl dokazuje, že venkovní zásuvky a vypínače mohou být nejen funkční ale i atraktivní na pohled. Co zásadního tato řada přináší? Průhledný kryt pro snadné rozlišení vypínače a zásuvky. Technologie Smart LED pro snadnou orientaci ve tmě. Zásuvky, spínače a tlačítka mohou být snadno osvětleny pomocí přídavné LED kontrolky typu plug-and-play. Jednoduché zapojování. Standardní spínač lze jednoduše přeměnit na tlačítko pomocí pružinového mechanizmu a pomocného polohovacího nástroje ...
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
V minulosti jsme Edisonky sice již oplakali, ovšem poptávka stále existuje. Na druhou stranu zboží v obchodech nabízí již téměř výhradně polovodičové světelné zdroje. Předmětem tohoto sdělení není rozebrat příčiny požadavků pořizování neekonomických žárovek, ale poukázat na poslední ostrov plný tepelných koulí. Pokud hledáte skutečně ono tradiční světlo, které nás hřálo od nepaměti Tomáše Alvy Edisona, pak jsme narazili na pravděpodobně největší výběr skladových zásob ...
K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme jasnější odpověď! Z nepřeberného množství textů, které se objevují na našem trhu nemají všichni tak jasno, jako ti, kterým prochází očima v podstatě vše vydané. V žádném případě nikdo netvrdí, že jiní vydavatelé odborných informací nevydávají korektní publikace, pouze učební texty autora, které v tomto článku zmiňuji, mají zřejmě elektrotechnici více v oblibě. Kdo se chce připravovat na určitý segment oboru, například ke zkouškám, pak je tento materiál velice dobrým vodítkem ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933