Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL zve k ...

S potěšením oznamujeme, že česká společnost HAKEL, zabývající se výrobou ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Mnoho z nás má doma vlastní Hi-Fi. V mnohých případech elegantní černá, stříbrna nebo podobné kombinace. Ale co v okamžiku, kdy stojíte před úkolem ozvučit konferenční sál, nebo jiný veřejný prostor. Víte, že ozvučení musí být výkonné, protože se bude ...
 • Elektrotechnický svaz český pořádá Aktiv revizních techniků - ART 2023. Bude se zabývat otázkami z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Termín konání aktivu s programem i ...

Elektrická zařízení pro koupelny v ČSN 332000-7-701 neuvedená


Document Actions
Elektrická zařízení pro koupelny v ČSN 332000-7-701 neuvedená
Jak projektovat, instalovat elektrická zařízení v koupelnách, která v ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007 nejsou uvedená? Zvláště pak, pokud jde o prostory s elektroinstalací provedenou dle dříve platných předpisů. Odkud máme čerpat technické informace k rozhodnutí? Které konkrétní parametry potřebujeme znát? Typické jsou například otopné a sušící žebříky, elektrická podlahová topení a také elektrická vytápění zabudovaná do stropu. A jaká jsou další pravidla ...?
Autorský článek, ze dne: 9.02.2023
reklama


V současné době se na trhu objevuje stále více výrobků určených pro použití v bytových koupelnách a s tím se stále více objevují otázky, jak na zařízení pohlížet a jak je umísťovat v koupelnách a sprchách, aby bylo vyhověno platné normě pro prostory s vanou nebo sprchou, tj. ČSN 332000-7-701 ed. 2.

Dalším problémem, podstatně složitějším, je umísťování těchto zařízení v koupelnách, jejichž elektrické rozvody jsou provedeny podle dříve platných norem. Pro příklad postupu při posuzování těchto výrobků je možno zvolit nyní často navrhované topné žebříky, jejichž topným médiem je elektřina nebo otopná voda z ústředního topení, či kombinace obou médií.

Základní údaje, které musí poskytnout v dokumentaci k zařízení výrobce, pro zvážení možnosti instalace tohoto zařízení v prostorách s vanou či sprchou (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.):
 • účel, ke kterému je zařízení možno používat,
 • prostor (místnost), ve kterém je možno zařízení namontovat a používat,
 • způsob instalace zařízení,
 • základní požadavky na síť a způsob připojení k síti v prostoru umístění zařízení (v této části obvykle deklaruje výrobce požadavek na užití proudového chrániče se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem IΔn nepřesahujícím 30 mA, tj. zajišťuje současná kritéria bezpečnosti i při montáži zařízení do koupelen, které nevyhovují ČSN 332000-7-701 ed. 2),
 • stupeň ochrany krytem u zařízení,
 • třídu spotřebiče,
 • kdo může instalovat zařízení,
 • je-li nutno a případně způsob připojení k místnímu doplňujícímu pospojování,
 • ostatní informace, které obvykle nemají rozhodující povahu ke sledované problematice.

Otopný a sušicí žebřík v koupelnách

 • a) Montáž otopného žebříku s topným mediem – elektřinou – do koupelny vyhovující ČSN 332000-7-701 ed. 2
V tomto případě lze navrhovat a umísťovat topný žebřík (připojený na zásuvku) u navrhovaných (nových) koupelen v zóně 1, 2 nebo nejlépe 3.

(Pozor však na požadavky na ukládání vedení v zónách a na možnost umístění zásuvky!)

U stávajících (ale i rekonstruovaných v původním plošném standardu) koupelen, kde z prostorových důvodů nelze žebřík umístit v zóně 3, se připouští instalace žebříku v zóně 2 (zásuvka musí umístěním i vybavením vyhovovat požadavkům ČSN 332000-7-701 ed. 2). Pokud by však někdo chtěl využít možnosti dané ČSN 332000-7-701 ed. 2 a umístit tento sušič ručníků do zóny 1, musí rovněž splnit přísnější požadavky na jeho připojení, to je na elektrické vedení v zóně 1.

V těchto případech není nutno připojovat žebřík na místní doplňující pospojování za předpokladu, že na něj nemůže být přiveden cizí potenciál z upevnění. Za izolační upevnění lze považovat např. upevnění šroubem do plastové hmoždinky ve zděné zdi atd.

 • b) Montáž otopného žebříku s kombinací topných medií otopné vody a elektřiny v koupelně, jež vyhovuje ČSN 332000-7-701 ed. 2
V tomto případě lze navrhovat a umísťovat topný žebřík (připojený na zásuvku) u navrhovaných (nových) koupelen v zóně 1, 2 nebo nejlépe 3.
U stávajících (ale i rekonstruovaných v původním plošném standardu) koupelen, kde z prostorových důvodů nelze žebřík umístit v zóně 3, se připouští instalace žebříku v zóně 2 (zásuvka musí umístěním i vybavením vyhovovat požadavkům ČSN 332000-7-701 ed.2).

Pokud by však někdo chtěl využít možnosti dané ČSN 332000-7-701 ed. 2, a umístit tento sušič ručníků do zóny 1, musí rovněž splnit přísnější požadavky na jeho připojení, to je na elektrické vedení v zóně 1. K místnímu doplňujícímu pospojování není nutno připojovat žebřík, pakliže tento je izolovaně uložen od stavebních a jiných prvků (tj. např. nevodivým topným médiem – upravenou otopnou vodou), které by samy mohly přivést potenciál. Je-li přívodní potrubí otopné vody kovové, je připojení žebříku k místnímu doplňujícímu pospojování splněno připojením tohoto potrubí.

Pokud však výrobce otopného žebříku jeho připojení k místnímu doplňujícímu pospojování vyžaduje, je toto pospojování nutné provést.

 • c) Montáž otopného žebříku s topným mediem – elektřinou – do koupelny, jejíž rozvody jsou provedeny dle dříve platné normy ČSN 332135-1:1990
V tomto případě je vhodné dodržet umístění žebříku v zóně 3. Do zóny 2 lze žebřík umísťovat jen za předpokladu, že jej nelze umístit v zóně 3 z prostorových důvodů. Pro připojení na místní doplňující pospojování platí, že pokud bude zásuvka pro připojení otopného žebříku chráněna chráničem s vybavovacím proudem 30 mA a nehrozí-li přenos cizího potenciálu z upevnění, není nutno žebřík na toto pospojování připojovat.

Má-li být žebřík připojen na zásuvku nechráněnou proudovým chráničem se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem IΔn nepřesahujícím 30mA, je nutno žebřík na místní doplňující pospojování připojit. I zde je nutno připomenout, že požaduje-li výrobce (dodavatel) připojit toto zařízení na zásuvkový obvod vybavený citlivým proudovým chráničem (chráničem se jmenovitým vypínacím reziduálním proudem IΔn nepřesahujícím 30 mA), je nutno tento požadavek splnit.

 • d) Montáž otopného žebříku s kombinací topných medií – otopné vody a elektřiny – v koupelně provedené dle dříve platné normy ČSN 332135-1:1990

Pro elektrické připojení do zásuvky platí pro otopný žebřík podmínky uvedené v bodě c). Pro napojení na trubní systém ústředního vytápění platí, že je-li připojeno k místnímu doplňujícímu pospojování kovové přívodní potrubí, je splněna podmínka připojení otopného žebříku k tomuto pospojování.

V případě, že by byl otopný žebřík připojován k plastovému trubnímu otopnému systému, je možno upustit od připojení otopného žebříku na místní doplňující pospojování pouze za předpokladu, že systém bude mít izolační odpor 100kΩ a více. I v tomto případě je nutné sledovat, zda nemůže dojít k přenesení cizího potenciálu z upevnění.

 • e) Elektrické podlahové vytápění v koupelnách

Pro elektrické podlahové vytápění v prostorách s vanou či sprchou mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu.

Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro toto zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostního opatření použito k napájení SELV. Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření „elektrické oddělení“.
Pro elektrické podlahové vytápění, ale i pro případné elektrické vytápění zabudované do stropu, ...

... je nutno vyjít z obecných požadavků pro tento typ vytápění, to znamená respektovat základní požadavky ČSN 332000-7-753 ed. 2:2015 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy a zároveň aplikovat požadavky uvedené v ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007. Pokud se vyskytne požadavek na zabudování elektrického vytápění do stěn místnosti s vanou či sprchou, postupuje se dle ČSN 332000-7-753 ed. 2 a analogicky jako pro podlahové či stropní elektrické vytápění v koupelně (doporučuje se využít přísnějších kritérií, jsou-li rozdílná pro podlahové a stropní elektrické vytápění) s přihlédnutím k požadavkům ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007 na elektrické rozvody ukládané do stěn.

V tomto případě je ovšem nutno věnovat zvýšenou pozornost možnosti transportu tepla z vytápěcích kabelů do povrchové vrstvy (dlaždic, omítky), neboť například některé moderní lepicí hmoty pro obkladačky nevyhoví svými parametry pro přenos tepla (velký tepelný odpor, menší lepicí plocha – nikoliv plošné lepení, ale ukládání obkladaček pouze na lepicí terče).

Poznámka:
Strop umístěný pod střechou budovy až do nejmenší výšky 1,50 m měřené svisle nad dokončenou podlahou se také považuje za strop ve smyslu ČSN 332000-7-753 ed. 2.

Aby se v případě podlahových nebo stropních topných systémů v budovách zabránilo přehřátí, musí se použít alespoň jednoho z dále uvedených prostředků pro omezení teploty v okolí topné jednotky na maximálně 80 °C:
 • vhodný návrh topného systému,
 • vhodná instalace topného systému,
 • použití ochranných zařízení.

Topné jednotky:
 • musí být připojeny k elektrické instalaci pomocí studených vodičů nebo svorek,
 • musí být připojeny ke studeným vodičům pouze pomocí trvalých spojů,
 • nesmí křižovat dilatační spáry,
 • pro instalaci na stropech musí mít ochranu krytem nejméně IPX1 a pro instalaci v podlaze z betonu nebo podobného materiálu musí mít ochranu krytem IPX7


Karel Dvořáček

Jak k takovým případům přistupujete v praxi vy?
Dejte svou zkušenost vědět v níže otevřeném diskusním vlákně!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Ať je ve stavebnictví situace jakákoliv, stavět a rekonstruovat se bude stále. Avšak s chronickým nedostatkem odborníků mezi řemeslníky se začínají objevovat svépomocné pokusy chybějícího profíka. Jak víme, na plyn si málokdo troufne. S třemi dráty prý není co řešit a v koupelnách toho prý není moc co řešit. Alespoň do té doby než se sežene revizní technik, který to má posvětit. A co projekt, co technické normy, odborné knihy, internet, sociální sítě ... informací plno a přesto jich je zřejmě málo. Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
SE přichází s novou řadou vypínačů a zásuvek Unica. Co vše přibylo a co vše z původní řady lze stále použít? U zásuvek a vypínačů je pro koncového spotřebitele na prvním místě design. O další pozornost bojují dostupné funkce přístrojů s finální cenou. Unica v aktuální předkládané řadě klade laťku opět o kousek výše. Tvarů, barev je více a přibylo i funkčních modulových přístrojů. Nové vychytávky obsahují například Wi-Fi repeater, USB rychlonabíječka či LED lampička s USB nabíječkou ...
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933