Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení


Document Actions
KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
Navrhnout správný průřez vedení a odjistit ho tak, aby byla splněna funkce a současně i bezpečnost, je úkolem kvalifikovaného elektrotechnika. Pohledem nejednoho spotřebitele jde o jednoduchou tabulkovou záležitost, které nepřikládá zvláštní důležitost. Ve skutečnosti je však nutné uvažovat celou řadu důležitých kritérií. Minimálně dvě základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. V pátém vydání tohoto titulu přináší Michal Kříž rozsáhlý recept, jak na to ...
Miroslav Minařík, ze dne: 13.05.2019
reklama


Kdysi jsem se domníval, že jako v jiných oborech, tak i v elektrotechnice musí být na školách na vše učebnice. Okolnosti výuky mne šokovaly po té,co jsem zjistil, že učitelé, profesoři neučí z knih či skript, ale z vlastních sestavených poznámek. Nevadilo to, že to byly poznámky, ale spíše, že nebyly ozdrojované. Co jsem si tedy nepoznamenal, to jsem se již nikde nedočetl. Taková byla realita. Alespoň do roku 1990. Dnes je situace jiná, nechci říct, že lepší, ale jiná.

Na rozdíl od doby minulé, máme informací tolik, že nejsme prakticky schopni je absorbovat, vyhodnotit a správně použít. A tak jak jsme kdysi hledali zkratky k správnému řešení v prostředí informačního pravěku, tak dnes hledáme tytéž zkratky, ovšem v prostředí informačního přehlcení. Nejen, že dnes existují na vše technické normy, ony se navíc mění v závislosti na nových poznatcích tak rychle, že by jejich tisk přišel již pozdě.Ale zpět ke knize o dimenzování a jištění
Pokud jsem zmiňoval školní učebnice, pak tato kniha (dnes v pátém vydání) učebnicí je. Nejsem si vědom toho, že by se na středních školách k výuce používaly, ovšem pohledem na obsah je zřejmé, že pokud by šly učební osnovy v jeho souladu, pak by na konci studijních procesů opouštěly vzdělávací ústavy houfy kvalifikovaných odborníků. STOP. Konec sfi-fi úvah. Realita je jiná. To je jiný příběh. Podívejme se na obdah této publikace:

I. část JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 • NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTÍCÍ PRVKY
  Pojistka (Výhody a nevýhody pojistek)
  Jistič (Výhody jističů, nevýhoda jističů)
 • PRINCIP JIŠTĚNÍ
  Charakteristika „čas - proud“, charakteristiky jistících prvků, zkratová odolnost, zkratová odolnost rozvaděčů, podmíněná zkratová odolnost, zkratová odolnost kabelů a vodičů, maximální zkratový proud a tepelná energie, selektivita jištění ...
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ PŘED PŘETÍŽENÍM A ZKRATEM
  Jištění vedení, umístění prvků chránících vedení před přetížením a zkratem, jištění nulového vodiče v sítích TN a TT, jištění zásuvkových a světelných obvodů, jištění předřazené elektrickým přístrojům a elektrickým předmětům v elektrické instalaci, jištění obvodů pro spotřebiče ...
 • JIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
  jištění přívodu a silových obvodů, jištění řídicích obvodů, jištění zásuvek, osvětlení a transformátorů, zásady pro volbu jistících prvků, jištění přívodu k pracovnímu stroji, jištění motorů strojních zařízení před přetížením ...
 • KDY A PROČ NENÍ TŘEBA A KDY SE NESMÍ ZAŘÍZENÍ JISTIT?
  Vynechání jištění před přetížením, vynechání jištění před přetížením i zkratem, vynechání jištění před zkratem ...
 • JIŠTĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
 • JIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ A ZDROJŮ PODLE JEJICH PŘÍKONU A VÝKONU
  Jištění elektromotorů, transformátorů, spotřebičů, tepelných spotřebičů, jištění svítidel, kompenzačních kondenzátorů, akumulátorů a baterií, UPS (zdrojů nepřerušovaného napájení), pohonů, polovodičových zařízení ...
 • DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
 • JIŠTĚNÍ VEDENÍ Z HLEDISKA JEHO OTEPLENÍ
  Časová oteplovací konstanta, využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením, softwarové vybavení pro kontrolu oteplení vedení, optimální charakteristika, charakteristika jistícího prvku a optimální, charakteristika vedení, rozdíl mezi jmenovitou a skutečnou proudovou zatížitelností vodičů a kabelů, krrátkodobý chod nebo přerušované zatížení ...

II. část DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ VEDENÍ


 • ZÁSADY, PODLE KTERÝCH SE POSTUPUJE PŘI URČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ VODIČŮ A VOLBĚ JISTÍCÍCH PRVKŮ
  Hlavní zásady, metody výpočtu zkratových a poruchových proudů, Volba ochranných přístrojů ...
 • URČENÍ MAXIMÁLNÍHO PROUDU UVAŽOVANÉHO VE VEDENÍ
 • URČENÍ DOVOLENÉHO PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ A VOLBA PRVKU JISTÍCÍHO PŘED PŘETÍŽENÍM
  Koordinace mezi průřezy vodičů a přístroji jistícími před nadproudy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, vedení chráněná před přetíženími, vedení, které není chráněno před nadproudy, uplatnění přepočítacího součinitele pro seskupení kabelů nebo obvodů, paralelní vodiče, dovolené proudy ohebných kabelů, doplňující podmínky ...
 • ZKRATOVÉ PROUDY
  Výpočet zkratového proudu, impedanční metoda, kompoziční metoda, konvenční metoda, uplatnění metody trojúhelníku, vypínací schopnost, ověření vypínací schopnosti, vypínací schopnost v síti IT, vypínací schopnost malých jističů ...
 • OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI PORUŠE
  Odpojení v síti TN, odpojení při ochraně pojistkami, odpojení při ochraně jističi, pospojování v síti TN, výpočet poruchového proudu, odpojení v síti TT, odpojení v síti IT, bez odpojení při první poruše, odpojení při druhé poruše, výpočet poruchového proudu, pospojování, ověření rezistance a spojitosti ochranných vodičů, délky vedení, při nichž je zajištěna ochrana před dotykem neživých částí (konvenční metoda výpočtu), jednoduché délky chráněných vedení, délky chráněných odbočujících vedení, přídavná délka pohyblivého přívodu, dDélky chráněných vedení a vypínací schopnost jističe ...
 • OVĚŘENÍ TEPELNÉHO NAMÁHÁNÍ VODIČŮ
  Ochranný vodič, pracovní a nulové nebo střední vodiče ...
 • ÚBYTKY NAPĚTÍ VE VEDENÍ
 • HODNOTY REZISTIVIT A REAKTANCÍ VODIČŮ
  Rezistivity vodičů, reaktance vodičů ...
 • JEDNODUCHÝ ZPŮSOB URČOVÁNÍ PRŮŘEZU VODIČŮ A VOLBY JISTÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
  Určení maximálního výpočtového proudu IB použitého ve vedení, určení průřezu fázových, nulových a ochranných vodičů s ohledem na jejich ochranu před přetížením a dovolené proudové zatížení, ověření úbytků napětí, určení vypínací schopnosti ochranného přístroje, ochrana při poruše (tj. před dotykem neživých částí neboli před nepřímým dotykem), minimální průřezy vodičů k vyvedení výkonu z transformátorů ...
 • PŘÍLOHY


Při letošním turné s OEZ Letohrad po České republice jsem kromě jiného také zkoumal, jaký je zájem o papírové knihy. A také kteří autoři jsou oblíbení. Po analýze jsem dostal příliš fragmentované výsledky na to, abych z nich mohl udělat stručný závěr. Přístupů k informacím je mnoho. Závisí to na osobě studující problematiku samotnou. V každém případě papírová kniha patří do kategorie zájemců o ucelené informace.
Knihu lze u IN-EL objednat v papírové podobě nebo jako e-book!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Závěrečná publikace předchozích osmi barevně odlišených tématických dílů je hubená, stručná, ovšem prakticky doplňující. Objevíme stupně ochrany krytem elektrických zařízení dle ČSN EN 60 529, krytí IP ... vnější vlivy ... stručný seznam vnějších vlivů ... prostory normální ... prostory nebezpečné ... prostory zvlášť nebezpečné ... příklady prostorů, pro které není nutno určovat vnější vlivy ... vzor protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí ...orientační porovnání prostředí a vnějších vlivů ... prostředí a elektrická zařízení (ČSN 33 0300) ... hořlavé podklady ... značky na svítidlech ...značení tras podzemního vedení ... barevné značení fólií ...
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
Rychlopohled na základní technický sešit pojednávající o přehledu i detailech nově vyráběných kompaktních jističích 3VA v orlických elektrotechnických závodech pod značkou Siemens. Obsah je rozčleněn do šesti základních logických celků. Kompaktní jističe 3VA, představení kompaktních jističů 3VA, kompaktní jističe 3VA do 1kA, příslušenství 3VA do 1kA, kompaktní jističe 3VA27 do 1,6kA, náhrady a převodní tabulky, slovník pojmů a význam zkratek. Stručný komentář s odkazy a videozáznamem premiéry naleznete zde!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933