Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Úvaha: Zásuvky ...

Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Historicky, zemnění představovalo zásadní bezpečnostní prvek v elektroinstalacích, ačkoliv dnešní systémy mohou využívat odlišné techniky a normy. Ve své době zemnění spočívalo v fyzickém propojení kovových částí elektrických zařízení, se zemí. Tato ...
  • Podle nařízení vlády musí zaměstnavatelé zajistit, že všechny technické věci v práci (jako stroje nebo elektrická zařízení) jsou bezpečné a v pořádku. Musí určit někoho, kdo se postará o to, aby všechny kontroly a opravy byly provedeny včas. Existují ...

EH#: Vypínače a přepínače pro zvláštní účely (1970)


Document Actions
EH#: Vypínače a přepínače pro zvláštní účely (1970)
Dnes se asi na některé ovládací prvky, půl století staré, musíme dívat s naprostým nepochopením. Zvláště když dnešní spínání a signalizace funguje na bázi datových sběrnic a třeba výsledků vyhodnocení proměnných iot zařízení. Přesto je dobré se podívat, jak kdysi vypadaly ovládací a návěstní přepínače, koncové vypínače, plovákové spínače, tlakové spínače, rtuťové spínače, voltmetrové přepínače, nožní spínače, deskové přepínače, kontrolérové či nožové vypínače a přepínače. Je však otázkou, zda to v dnešní době ...
František Tuček, ze dne: 28.05.2023
reklama


... může ještě někoho zajímat. Dnešní skuteční odborníci to ví a dnešní nastupující odborníci to už vědět možná nemusí. A tak pro ty ostatní jsem si dal tuto malou práci ...

Ovládací a návěstní přepínače
Používají se pro řízení a kontrolu polohy spínacích orgánů. Prou­dové zatížení je 6A při stejnosměrném napětí 250V a 9A při střídavém napětí 400V. Vyrábějí se ve třech tvarech: ONPP, ONPS, NPP.

Konstrukčně jsou uspořádány tak, že je v jeden celek spojen paketový přepínač se signální žárovkou, která prosvětluje čelní kroužek rukojeti. Ovládací a signalizační část přepínače se ovládá společnou rukojetí s prosvětlovací lištou tak, že otočením rukojeti se spínají kontakty v signalizační části. Kontakty ve spínací části se však spínají až při stlačení rukojeti a jejím otočením o 45°, a to vpravo nebo vlevo z polohy značící zapnutý nebo vypnutý stav. Z těchto ovládacích poloh se rukojeť samočinně vrací zpět do polohy, ze které před stlačením vyšla. Při tomto otočení rukojeti o 45° nenastane přerušení signali­začního okruhu.

Tvar ONPP — používá se pro řízení vypínačů a odpojovačů, pro indikaci jejich polohy na funkčních schématech. Hlášení polohy může být provedeno dvojím způsobem:

  • a) rozsvícená žárovka v přepínači značí, že poloha rukojeti pře­pínače souhlasí s polohou příslušného vypínače
  • b) blikavé světlo žárovky v přepínači značí, že poloha rukojeti přepínače nesouhlasí s polohou příslušného vypínače

Tvar ONPS — je určen pro řízení a signalizaci stykačů. Hlášení změny polohy je stejné jako u předcházejícího typu. Konstrukce a elek­trické zapojení je na obrázku.


 
Ovládací a návěstní přepínač tvar ONPS


Stav stykače vyznačuje poloha rukojeti: svislá — zapnut, vodorovná — vypnut. Přitom žárovka nesvítí; svítí pouze, když nesouhlasí poloha rukojeti se stavem stykače. Tvar NPP — je to zvláště upravený paketový přepínač kombi­novaný se signálkou. Elektrické uspořádání je na obrázku.Ovládací a návěstní spí­nač se signálkou tvar NPP


Koncové vypínače
Koncové vypínače se montují tam, kde je třeba vymezit mezní polohy některé pohybující se části, např. koncové polohy suportu u soustruhu, ramene radiální vrtačky, u pojízdných jeřábů, výtahů apod.; popřípadě jich lze použít jako dveřních doteků u elektrických pecí, pro signalizaci apod. Podobají se tlačítku, avšak místo izolačního knoflíku mají ocelový čep nebo kladičku, na kterou naráží narážka stroje.

Vyrábějí se jako jednopólové (typ ML) s kontakty I/I nebo 1/0 pro proud 6A při 500V, nebo trojpólové (typ LK 130) v litinovém pouzdře pro 25A a 500V. Jejich páky se samočinně vracejí do střední polohy. Jednopólový vypínač spíná pomocné a ovládací obvody stykačů, trojpólový koncový vypínač může spínat hlavní obvody.

Plovákové spínače
Plovákové spínače jsou vhodné pro udržování výšky hladiny v určitém nastaveném rozmezí v nádrži nebo vodojemu. V zásadě se používá dvou druhů plovákových vypínačů, a to jednopólových nebo trojpólových. Jednopólový (nebo dvoupólový) plovákový spínač typu PSP má kontakty na proud 2A při napětí 250V. Může jednopólově nebo dvoupólově spínat ovládací obvody stykačů. Do­dává se s příslušenstvím (plovák, závaží, kladky, svorky a lanko).

Funkce plovákového spínače:
Plovák plovoucí po hladině ve vodojemu je přes kladky spojen lankem s plovákovým vy­pínačem. Lanko je zatíženo závažím, jehož váha překlápí kontakty v plovákovém vy­pínači. Lanko prochází okem v páce plo­vákového vypínače a páku překlápí na­rážkami, připevněnými na lanku. Aby se dala vyvážit váha lanka a závaží, je plo­vák dutý a vysypává se suchým pískem. Aby nekorodoval ve vodě, dělá se ze skla.


Plovákový spínač LK130 s příslušenstvím

Tlakové spínače
Zapínají nebo vypínají ovládací obvody stykačů v závislosti na změnách tlaku kapalin nebo plynu v nádržích. Tlak kapaliny nebo plynu působí na membránu, která se prohýbá a její pohyb se přenáší na spínač. Nejčastěji se používají v domácích automatických vodárnách nebo v kompresorových stanicích. Udržují určitý tlak v nádržích v na­staveném rozmezí.

Vyrábějí se v těchto typech:
  • TSP2A, 250V — tlakový spínač pro řídicí ovládací proud s kontakty podle potřeby: jednopólové nebo dvoupólové. Tlaky od 0,5 do 10 at.
  • TSP48, 4A, 380V — jako jednopólový do 4 at bakelitový, nebo litinový od 4 do 10 at.
  • TSPII48, 4A, 380V — dvoupólový v litinové skříni do 10 at.

Rtuťové spínače
Působí tak, že kontakty zatavené ve skleněné trubičce jsou zalévány rtuti nakláněním trubičky. Mohou pracovat jako vypínače nebo přepínače. K ovládání potřebují malou sílu a přitom mohou spínat velké proudy. Rtuťové spínače se vyrábějí z obyčejného skla pro proudy 4, 6, 10 a 15A při napětí 250V a z tvrdého skla pro proud 15, 20 a 30A a napěti 250V. Montují se jako spínací prvky do schodišťových automatů SA5, do padáčkových, kompenzačních a programových regulátorů.


Rtuťový spínač a přepínač


Voltmetrové přepínače
Přepínají tři sdružená a jedno fázové na­pětí na jeden voltmetr. Nad rukojetí je okén­ko, v němž se objevují čísla obvodů, které jsou pravě zapojeny.


Nožní spínače
Ovládají se nohou u těch zařízení, kde není možno uvolnit ruce (navíjecí stroje, šicí stroje apod.). U nás se vyrábí:
  • Typ NP25L — používá se na spínání univerzálních motorků, ale dá se použít v trojfázové síti 3x380V do 25A. V provozu musí být naplněn transformátorovým olejem. Má tři polohy: 0 — vypnuto, I — chod, II — brzdění, přičemž se po oddálení nohy sám vrací do polohy 0.
  • Typ NS3-10 — je to nožní spínač pro spínání pomocných obvodů do 10A a 500V.

Deskové přepínače
Jsou to přepínače s kruhovou dráhou vhodné pro rychlé přepínání většího počtu přívodů. Hlavně se jich používá jako přepínačů odboček u transformátorů, přepínačů odporových stupňů spouštěčů a regulátorů. Na obr. 88 je jednoduchý klikový přepínač s pružným kontaktem. Pro větší proudy pak musí být pružný kontakt nahrazen kartáčem ze svazku měděných pásků nebo grafitu. Používá-li se přepínače jako spouštěče kroužkových motorů, je klika ve tvaru trojramenné hvězdice a pevné kontakty na desce jsou též rozděleny do tří skupin proti sobě pootočených o 120°.


Deskový (klikový) přepínač jeho reverzaci a brzdění


Kontrolérové přepínače
Zatímco u deskových pře­pínačů je možrto přepínat je­den obvod za druhým postup­ným přepínáním kontaktů, u kontrolérů můžeme přepínat li­bovolný počet přívodů mezi sebou. To umožní různá vzá­jemná propojení segmentů naotočném válci mezi sebou. Tím je umožněno ovládání více ob­vodů současně, pouhým otáče­ním kliky kontroléru. Válec kontroléru má více poloh a tím také více spínacích možností, takže na jedno otočení válce kontroléru lze provést i složi­tější úkon, např. spouštění a re­gulaci stejnosměrného motoru, jeho reverzaci a brzdění.


Princip válcového kontroléru


Podle provedení dělíme kontroléry na válcové a vačkové nebo také stykačové. Princip válcového kontroléru je na výše uvedeném obrázku. Na otočném izolačním válci jsou měděné segmenty v různých tvarech a různě propojené podle žádaného spínacího programu. Segmenty kloužou po pevných kontaktních palcích. Palce jsou z mědi na ploché pružině z bronzového pásku a jsou izolovaně upevněny na nehybné části kon­troléru.


Jeden kontakt vačkového (stykačového) kontroléru kontroléru se zhášecí cívkou


Na obrázku je vačkový kontrolér se stykačovými (palcovými) kontakty. Pevný kontakt 1 a pohyblivý kontakt 2 jsou spolu se zhášecí cívkou 3 izolovaně upevněny na ožehlených svornících 4. Podobně ožehlené svorníky 5 nesou otočně uloženou páku s pohyblivým kon­taktem. Ten je k pevnému kontaktu přitlačován pružinou, jejíž tlak je regulován šroubem 6. Páka s pohyblivým kontaktem je odtlačována vačkou 8 přes kladku 7 do vypínací polohy. Vačky jsou nasazeny na obrázku. Princip válcového čtyřhranu 9, na němž je nasazena též ovládací rukojeť nebo klika, pomocí které se vačky natáčí. Jednotlivé polohy jsou zajišťovány rohatkou s odpruženými válečkovými západkami.

Nožové vypínače a přepínače
Pro zvětšení vypínací rychlosti bývá vybaven mžikovým vypínáním a jeho otočné nože jsou ovládány pákou. Proto se jim také říká pákové vypínače, i když tento název nevystihuje jejich princip. Nožové spínače mají několik nevýhod. Jejich nože i kontakty se odírají při vypínání a zapínání, protože musí mít velký tlak ve styku pro spínání velkých proudů. Proto se hodí pro méně časté spínání. Jejich vypínací rychlost je malá a rozměry velké. Proto se nahrazují modernějšími typy spínačů.


Kloubový nožový vypínač s mžikovým vypínáním


Nožový vypínač nebo přepínač v robustním provedení pro spínání velkých proudů se však dodnes používá v panelových rozváděčích jako kloubový vypínač. Vlastní spínač je umístěn za čelní deskou panelu. Na vnější straně rozváděče je jen ovládací ústrojí. Tvoří ho čelní deska s rukojetí pro ovládání spínacích nožů. Ty jsou spo­jeny s pákou rukojeti izolačním táhlem a kloubem. Všimněme si, že spínač je vybaven mžikovým nožem a že nožové kontakty jsou rozříznuty na tři části, aby se dosáhlo lepšího využití dosedací plochy nože. Pevné nožové kontakty jsou přitmeleny na porcelánové izolátory.

Zdroj: Technologie, Květoslav Kučera, František Soukup, SNTL 1970
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
KOPOS Kolín dodává unikátní výrobek na trhu - praktické elektroinstalační lišty ELEGANT, které na trhu nabízí jako jediný výrobce. Vaše kabely vedené na stěnách s nimi budou v přehledném, bezpečném a především elegantním kabátě ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933