Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Předpisy pro koupelny a sprchové kouty


Document Actions
koupe1.jpg
Znáte požadavky na klasifikace zón v koupelnách a sprchách? Zopakujte si zóny! Čím je ohraničen umývací prostor? Jaká musí být použita maximální napětí v zóně "0"? Jaká má být konstrukce svítidla umístěného v umývacím prostoru?
Milan Bureš, Jaroslav Borovec, ze dne: 8.07.2003
reklama

ČSN 33 2000-7-701

Zóna 0:

je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. U sprchové kabiny podlahové sahá zóna "0" do výšky "0,05m" nad podlahu. Kde ve sprchové kabině je sprchová hlavice snímatelná nebo pohyblivá jsou svislé hranice zóny "0" shodné se svislými hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "0" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 1:

je prostor nad horní rovinou zóny "0" a vodorovnou rovinou ve výšce "2,25m" nad podlahou. Pro sprchovací prostor se snímatelnou sprchovací hlavicí je zóna "1" dána svislou plochou danou hranicemi prostoru pro sprchování. Kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna "1" ohraničena svislou polohou od sprchovací hlavice a to s poloměrem "0,6m" od sprchovací hlavice.

Zóna 2:

je prostor na vnější straně zóny "1" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "0,6m" od zóna "1", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "2" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "2" sahá do výšky "3m" nad podlahu.

Zóna 3:

je prostor na vnější straně zóny "2" a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou "2,4m" vně od zóny "2", sahající do výšky "2,25m" nad podlahu. V případě, že strop místnosti je vyšší jak "2,25m", sahá zóna "3" až do výšky stropu nebo je-li strop vyšší jak "3m", pak zóna "3" sahá do výšky "3m" nad podlahu. Zóna "3" také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou , je-li tento prostor přístupný pouze při použití nástroje.

Umývací prostor:
je ohraničen svislou plochou procházející obrysy umyvadla nebo umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umývacím zařízením a je ohraničen podlahou a stropem.

Všechny navazující prostory na zónu 2 a 3 jsou již prostory mimo zóny, které se nijak neoznačují a kde pro instalaci podle stanovených podmínek základních charakteristik podle ČSN 33 2000-3, platí ustanovení zejména normy ČSN 33 2000-5-51.


Klikni pro větší náhled!

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Před přímým dotykem živých částí, kde se používá zdrojů SELV, lze tyto části zabezpečit přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň ochrany IPxxB nebo izolaci schopnou odolávat zkušebnímu napětí 500V st. po dobu 1 minuty.

V zóně "0" musí být použito max. napětí 12Vst. nebo 25Vss., jehož zdroj musí být instalován mimo "0, 1 a 2".

Ochrana zábranou a polohou Podle ČSN 33 2000-4-41 se nedovolují, stejně jako ochrana nevodivým okolím a neuzemněným místním pospojováním.

Doplňující pospojování:
Doplňující místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče s neživými částmi zařízení v zónách "1, 2 a 3", včetně ochranných vodičů zásuvek a kovových trubek vody, plynu, odpadu, ústředního vytápění, vzduchotechniky a přístupných kovových stavebních prvků.

Ochrana proti působení vnějších vlivů:

Zóna 0:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx7 nebo musí být označeny grafickou značkou pomocí dvou kapek.

Zóna 1 a 2:

Elektrické zařízení musí mít alespoň stupeň ochrany IPx4 nebo musí být označeny grafickou značkou kapka v trojúhelníku, s vyjímkou, že nad nejvyšší úrovní nesnímatelné sprchové hadice může být IPX2 nebo označení grafickou značkou jednou kapkou. Kde se však provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí krytí naopak zvýšit na IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Zóna 3:

Krytí není předepsáno. Pouze, kde se provádí úklid vodním proudem, tak tam se musí být krytí IPX5 nebo pro grafickou značku jde o označení pomocí dvou trojúhelníků s jednou kapkou.

Stavba vedení:
Vedení se používají jednožilové v instalačních trubkách nebo vedení kabelová s hloubkou uložení nepřesahující 50mm. Elektrické rozvody musí mít izolaci s požadavky čl.413.2
ČSN 33 2000-4-41, tedy s ochranou třídy izolace II nebo jí rovnocennou.

Zóna 0:

Rozvody musí být omezeny jen na ty, které jsou nezbytně nutné pro napájení pevných elektrických zařízení.

Zóna 1:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0 a 1".

Zóna 2:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2" a té části, kde elektrické zařízení je instalováno pod vanou, v zóně "3".

Zóna 3:

V této zóně mohou být jen nezbytné rozvody k napájení pevných elektrických zařízení instalovaných v zóně "0, 1, 2 a 3".

Spínací a řídící přístroje:
Uvedené požadavky neplatí pro spínače a ovládače které jsou zabudovány do zařízení vhodného pro použití v dané zóně.

Zóna 0:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství

Zóna 1:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství s vyjímkou spínačů obvodů SELV.

Zóna 2:

V této zóně se nesmí instalovat žádný spínač nebo příslušenství zahrnující spínače nebo zásuvky vyjímkou:

- spínačů a zásuvek obvodů SELV s tím, že zdroj je instalován mimo zóny "0, 1 a 2"

- jednotky napájející holící strojky vyhovující ČSN IEC 742 kap.2, od.1

Zóna 3:

V této zóně lze instalovat zásuvky, jsou-li chráněny:

- oddělovacím transformátorem podle čl.413.5.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- pomocí SELV v souladu s čl.411.1 ČSN 33 2000-4-41 nebo
- samočinným odpojením od zdroje podle čl.413.1 ČSN 33 2000-4-41 s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Toto opatření platí i pro zásuvky instalované vně zóny 3, které jsou v prostoru koupelny

Umývací prostor:

- zásuvky a spínače musí být instalované pouze vně umývacího prostoru
- umisťují se do výše 1,2m nad podlahu a mohou být i těsně u ochranného prostoru, jsou-li instalované nad umývacím prostorem
- jsou-li umístěny pod umývacím prostorem, musí být svým nejbližším okrajem oddáleny od umývacího prostoru na 0,2m
- ve školních učebnách nesmí být zásuvky umisťovány blíže jak 1,5m od umývacího prostoru
- pro krytí musí být dbáno i požadavků, které vyplývají z vnějších vlivů prostorů v němž je umývací prostor umístěn

Ostatní zařízení napojená na elektrický proud:

Zóna 0:

V této zóně může být instalováno pouze upevněné zařízení vyhovující podmínkám této zóny. Další uvedené požadavky se nevztahují na upevněná zařízení napájená pomocí SELV.

Zóna 1:

V této zóně mohou být instalovány ohřívač vody, sprchová čerpadla, jiná zařízení vyrobená do této zóny, a zařízení, která jsou vybavena proudovým chráničem s vypínacím proudem nepřesahujícím 30mA.

Zóna 2:

V této zóně může být instalováno pouze zařízení používající elektrický proud, který je dovolen v zóně 1, dále svítidla, ventilátory, otopná zařízení uložená do podlahy pod zónami 1, 2 a 3, jednotky pro vířivé vany s podmínkou, že tato zařízení jsou vybavena doplňkovou ochranou - proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Umývací prostor:
Krytí přístrojů musí odpovídat vnějším vlivům a zónám v nichž je umývací prostor umístěn. Spodní okraj svítidla musí být nad podlahou 1,8m.

Svítidlo musí být opatřeno krycím sklem. Vnější části svítidla umístěného níže nad podlahou jak 2,5m musí být z izolantu. Svítidla instalovaná níže jak 1,8m nad podlahou musí být chráněna před mechanickým poškozením a musí být v krytí IPX1.

V žádném případě nesmí být spodní okraj svítidla níže jak 0,4m nad horním okrajem umyvadla nebo umývacího dřezu.

Další spotřebiče lze do tohoto prostoru instalovat za předpokladu, že tato zařízení pro tento prostor byla typově ověřena.

Redigoval Jaroslav Borovec 2003

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
Systémová (chytrá) elektroinstalace se prakticky bez konvenčních ovladačů, jako jsou vypínače na zdi, neobejdou. Teoretik namítne, že si někdo vystačí s ovládáním aplikací na mobilním telefonu, realista ví, že je to holý nesmysl. Pokud proměňujeme svou konvenční elektroinstalaci v kouzelnou, bezdrátovou, tak představou mnoha uživatelů je zachování původních ovládacích míst a to včetně instalovaných přístrojů. A tak zásadní otázkou bylo: Mohu použít již existujících vypínačů, které jsou ve zdi, nebo je musím vyměnit za jiné? Co bude levnější? Použít staré a dát tam nějaký modul, nebo nový přímo s připojením na xComfort?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933