Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

SALTEK:Ochrana rodinných domů proti účinkům blesku a přepětí


Document Actions
SALTEK:Ochrana rodinných domů proti účinkům blesku a přepětí
K běžnému standardu nových a rekonstruovaných rodinných domů dnes patří ochrana proti blesku a ochrana proti atmosférickému i spínacímu přepětí. Při současné vysoké úrovni elektronizace domácností se investice do těchto ochran rychle vrátí.
Komerční sdělení, ze dne: 16.11.2005
reklama

K běžnému standardu nových a rekonstruovaných rodinných domů dnes patří ochrana proti blesku a ochrana proti atmosférickému i spínacímu přepětí. Při současné vysoké úrovni elektronizace domácností se investice do těchto ochran rychle vrátí.
Rodinný dům je třeba chránit proti přepětí komplexně ze strany napájení, telefonní přípojky i anténních svodů.
Pro lepší orientaci v této poměrně málo známé a někdy i složité problematice jsme připravili přehled vzorových řešení ochrany rozvodů a zařízení rodinných domů proti přepětí.
Při blízkém úderu blesku vzniká ve všech vedeních přepětí až několik set tisíc voltů. Tímto přepětím jsou ohrožena všechna zařízení připojená do napájecích zásuvek (230V~), k telefonním linkám, počítačové síti, anténním svodům i k rozvodům kabelové televize. Přepěťové pulzy (špičky) dosahující úrovně několika set až tisíců voltů vznikají při spínání elektrických spotřebičů běžných v každé domácnosti (jako jsou mrazící boxy, zářivky, vysavače, mixery apod.). Tato nebezpečná přepětí mohou způsobit zničení především elektronických zařízení, někdy dokonce i zkrat a následný požár. Skrytým působením napěťových špiček jsou integrované obvody elektroniky trvale namáhány, čímž se dramaticky snižuje jejich životnost. Po vedení se šíří i vysokofrekvenční rušení, které ruší příjem TV, R, SAT-signálu a často i chod počítačů a jiných zařízení.

Proti těmto nebezpečným vlivům ochrání citlivé spotřebiče nově vyvinutá řada výrobků - přepěťových ochran společnosti SALTEK.

Rizika – zdroje přepětí
K nejčastějším zdrojům přepětí v rodinném domě patří přípojka nn, po které galvanickou cestou přichází impulzy od vzdálených úderů blesku, spínací přepětí ze sítě vn i vvn ale i od větších spotřebičů na přípojce i ve vlastním domku. Zdrojem je například i spínání přímotopů a bojlerů, mrazáků apod.. Obdobně energii vzdálených úderů blesku přivede i přípojka telefonu. Elektromagnetickou indukcí se naindukuje v domovních rozvodech nebezpečné přepětí až do vzdálenosti 1.5km od místa úderu blesku. V našich podmínkách k tomu dojde statisticky 2 až 7krát do roka.
Při blízkém a přímém úderu blesku se bleskové proudy i v případě kabelové přípojky nn dostanou na uzemněný vodič PEN a při vyrovnávání potenciálů vůči fázovým vodičům dochází k velikým škodám v důsledku průrazů izolace a přeskoků jisker na svorkách. Následkem přeskoků a průrazů bývají zkraty a v mnoha případech i požáry.
Nedostatečná ochrana proti atmosférickému přepětí tedy ohrožuje nejenom citlivé elektronické přístroje ale i obyvatele domu.

Princip ochrany - třístupňová ochrana proti přepětí
Princip ochrany proti přepětí vychází z koncepce pospojování a je řešen normami ČSN 33 2000-5-54, 332000-4-41, 34 1390. Omezování úrovně přepětí ve třech stupních je popsáno v normě ČSN 33 0420-1. Norma ČSN 33 2000-1 přímo ukládá povinnost provozovatele chránit zařízení a rozvody proti přepětí. V případě pojištění domu a domácnosti proti živlu má každá pojišťovna pojistné podmínky, za kterých vyplácí náhrady. U blesku např. hradí běžně pouze škody z přímého úderu blesku. Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením, nebo zemněním nebývá takto způsobena škoda považována za důsledek přímého úderu blesku a tudíž se pojistka na ni nevztahuje. Některé pojišťovny poskytují až 20% slevu z pojištění elektroniky při její komplexní přepěťové ochraně.
Do hlavního rozváděče popřípadě do přípojkové skříně osazené přímo na objektu se osazuje 1.stupeň ochrany (třída B): svodič bleskových proudů. V případě nedostatku místa v přípojkové skříni, můžeme svodiče umístit do samostatné skříně, která se osazuje na vstupu napájecího kabelu nn do objektu pod či na omítku. Pro objekty s vlastním hromosvodem se používají svodiče bleskových proudů typu FLP-A35-0,9 - svedou 35kA / 1 fázi a omezí přepětí na 900V. V případě že objekt nemá vlastní hromosvod, se použije lacinější FLP-275V (svede 25kA / 1 fázi (8/20μs).
Do podružného rozváděče se osazuje 2.stupeň ochrany (třída C) typu SLP-275 (svede 15kA / 1fázi), který dál omezí zbytkové přepětí za prvním stupněm a potlačí i špičky vznikající od spínání místních spotřebičů jako jsou boilery, mrazáky, čerpadla apod..
V případě, že první i druhý stupeň má být umístěn do jednoho rozváděče, lze sadu FLP-275V a SLP-275 nahradit kombinovaným svodičem typu FLP-B+C sdružujícím první a druhý stupeň ochrany.


Obr 1 – příklad použití TV-OVERDRIVE

K ochraně jednotlivých spotřebičů se používá přepěťová ochrana 3.stupně (třída D), která se osazuje přímo ke spotřebičům, popřípadě do zásuvek, ze kterých jsou napájena jednotlivá zařízení. Pro zlepšení činnosti těchto zařízení jsou přepěťové ochrany opatřeny filtry, které potlačují energetické pulzy i vf rušení. Tyto ochrany jsou vhodné pro přístroje s procesorem např. ústřednu řízení vytápění, PC, ústřednu EZS a EPS.
Pro ochranu telefonní linky je možné použít též 3.stupňovou ochranu: svodič bleskových proudů BD-250T na vstupu kabelu do domu a kombinovanou ochranu napájení a telefonní linky FAX-OVERDRIVE přímo k telefonu, faxu nebo počítači s modemem. Tento přístroj obsahuje dvoustupňovou ochranu telefonní linky schopnou opakovaně svést až 10kA (8/20).
Anténní svody televize a satelitu ochráníme koaxiálními svodiči bleskových proudů FX při vstupu kabelu do domu. Pro ochranu TV přijímače lze použít TV-OVERDRIVE - adaptér do zásuvky s ochranou napájení a anténního vstupu. Obdobně pro ochranu napájení a antény satelitního přijímače použijeme SAT-OVERDRIVE.

Komplexní ochrana
Návrh komplexní ochrany popsané výše zajistí bezpečnost všech zařízení instalovaných v objektu.

Částečná ochrana – postupná instalace ochran
V případě, že majitel neplánuje okamžitě investovat do ochrany prostředky dostatečné pro plnou ochranu objektu, může ochranu budovat postupně ovšem s vědomím určitého rizika poškození zařízení a s vědomím toho, že neplní v celém rozsahu ustanovení výše uvedených norem.

V první etapě např.aplikujeme pro ochranu domácí elektroniky adaptéry s kombinovanou ochranou napájení a linky TV-OVERDRIVE X16 a SAT-OVERDRIVE (bez vf filtru) pro audio-video techniku chrání napájení i anténní svod, FAX-OVERDRIVE F6 (s vf,filtrem 6A) chrání PC s modemem s příslušenstvím a pro připojení k internetu přes telefonní linku, ISDN přípojku a modem chrání adaptér ISDN-OVERDRIVE X16. Tyto přístroje potlačí všechny typy spínacího přepětí a indukované přepětí od vzdáleného úderu blesku. Jejich použití značně sníží riziko poškození elektroniky, prodlouží její životnost a prodlouží intervaly mezi nutnými opravami. Provoz elektronických přístrojů (počítačů, televizí) se zlevní a přitom bude spolehlivější, bez poruch. Navíc u PC značně poklesne počet nevysvětlitelných selhání (tzv.zamrznutí, samovolné resetování apod.), která bývají spojena se ztrátou dat. I samotné použití adaptérů SALTEK má tedy svoji logiku i rychlou ekonomickou návratnost. Výhodou adaptérů je i to, že je může instalovat i laik bez použití nářadí. Zapojení ochranných adaptérů je zobrazeno na jednotlivých obrázcích. Jeden adaptér může chránit i víc přístrojů.


Obr 2 – příklad použití FAX-OVERDRIVE

Ve druhé etapě doplníme ochrany o 2. stupeň a tím podstatně zvýšíme odolnost rozvodů i zařízení i proti relativně blízkým úderům blesku. Trojpólový svodič SLP-275/3 v rozváděči TN-C-S bezpečně omezí spínací i indukované přepětí až do úrovně 40kA (8/20) na 1 pól tj. celkem cca 120kA (8/20). Díky použití kvalitních varistorů odolá blok 3 svodičů SLP-275/3 i bleskovým proudům zavlečeným např. od transformátoru až do úrovně cca 7kA (10/350). Protože montáž bloku svodičů SLP-275/3 je velmi jednoduchá a laciná, je i ekonomika této etapy velmi dobrá. V odůvodněných případech instalujeme v této etapě přímo kombinovaný svodič FLP-B+C.

Ve třetí etapě můžeme dobudovat komplexní ochranu domu popsanou výše.

Podmínky funkčnosti vnitřní ochrany proti blesku a přepětí
Při instalaci ochran SALTEK není potřeba přijímat dodatečná opatření z hlediska instalace nn a slaboproudu. Plně postačí dodržet příslušná ustanovení norem ČSN týkajících se vnější ochrany proti blesku, uzemnění, hlavního a doplňujícího pospojení vodivých (kovových) instalačních a konstrukčních prvků. Při instalaci není třeba svodiče SALTEK proměřovat. Obdobně není potřeba měřit svodiče SALTEK ani při výchozí a periodické revizi. Životnost svodičů SALTEK je běžně 10-20 let a je srovnatelná s životností jiných instalačních přístrojů i chráněných zařízení.


Obr 3 – příklad použití ISDN-OVERDRIVE

Podrobný postup návrhu, montáže a revize svodičů SALTEK je probírán na školeních pro projektanty, montéry a revizní techniky. Navíc specialisti firmy poskytují zdarma konzultace pro vybudování ochrany „na míru“.

Správná instalace svodičů SALTEK umožní podstatné potlačení rizika atmosférického i spínacího přepětí a umožní bezpečný a bezporuchový provoz domácí elektroniky včetně takových prvků jako jsou řízení topné soustavy, ústředna EZS a EPS. Investice do svodičů SALTEK se rychle vrátí v podobě snížení nákladů na údržbu a opravy.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
SALTEK s. r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Čím po TCP/IP spínat obvod nízkého napětí? Nejlépe kliknutím myší. Existují mnohé potřeby a situace. Některá zařízení je vhodné spínat ručně, jiná bez ohledu na důvod spínáme vzdáleně. V případě ovládání spotřebičů budovy máme dostatečnou nabídku systémových instalací (KNX, Foxtrot, xComfort ...), ale pokud nechceme ovládané zařízení začlenit mezi světelné scény, bojler nebo žaluzie? NETIO PowerBOX 3PE lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, nastavení Open API komunikace,...). PowerBOX 3PE je IoT zásuvka v provedení elektrického prodlužovacího kabelu ovládaného po LAN. Do LAN sítě se připojuje pomocí RJ45 Ethernet kabelu. A co dál?
Provádění kontrol a revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů vyžaduje mnoho teoretických a samozřejmě praktických zkušeností. Mezitím co k těm praktickým obvykle přicházíme postupem času, teoretické lze získat intenzivním studiem rychleji. Nářadí a spotřebiče se vyskytují v každém objektu, ať soukromém nebo komerčním. Kontrolovat by se měly všechny, ovšem legislativa nás odkazuje především na ty komerčně využívané. Proto je velice dobré se seznámit se všemi zákonnými okolnostmi a z nich vyplývající další povinnosti z mnoha navazujících právních předpisů. Tento díl přináší základní informace, které je nutno pro provádění kontrol a revizí nářadí a spotřebičů dobře znát ...
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933