Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Přednáška o řadě výkonových jističů NZM vhodné pro systémy distribuce energie, od malých rozvaděčů po velké energetické rozvody. Univerzální použití zvyšuje možnosti návrhů, usnadňuje instalaci a zjednodušuje údržbu. Díky konektivitě a funkcím ...
 • Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 se uskuteční 8.–11. října v Brně. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií přiláká více než 12% firem navíc oproti loňsku, včetně vystavovatelů z 21 zemí. V pavilonu P se představí nové ...

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v různých prostorách


Document Actions
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v různých prostorách
Připojování a používání elektrických spotřebičů vyžaduje zvýšenou opatrnost, zejména v domácnostech, kde prostředí nemusí být vždy ideálně nevodivé, jako např. v kuchyních s vlhkými povrchy. Normy ČSN 332000-4-41 ed. 3 doporučují použití proudových chráničů (RCD) s jmenovitým reziduálním pracovním proudem do 30mA pro AC zásuvky do 32A a pro mobilní zařízení určená pro venkovní použití. Tyto chrániče se používají k ochraně před úrazem elektrickým proudem ve vnitřních prostorech, jako jsou koupelny, a také v prostředích, kde se manipuluje s elektrickým nářadím. Chrániče s nižšími hodnotami mohou být citlivější na provozní unikající proudy, což může vést k častému vypínání. V průmyslu a na staveništích je také důležité zajistit ochranu elektrických spotřebičů proudovými chrániči. Pro specifické prostředí, jako jsou ...
Filip Horáček, ze dne: 29.11.2023
reklama


Příběhů, kdy nemusí nečekaná situace dopadnout vždy dobře, známe přehršel. Například jeden z častých ... kuchař v důchodu, v rodinném domě se starým nulováním, vytáhl svůj starý letitý mixer, který ho na mokré lince nečekaně "kopnul". Byl to dobrý signál pro zavolání odborníka. Ten objasnil problematiku ochrany před úrazem elektrickým proudem ... Co o této problematice víme my, elektrotechnici? Pokud pominu jedince, kteří si místo televizních novin předčítají normy, pak se můžeme v knihách dočíst ...
Připojování spotřebičů se provádí v závislosti na tom, jakého charakteru je prostředí, ve kterém je spotřebič umístěn a kde vykonává svou funkci. Přestože většina spotřebičů je určena pro provozování v domácnosti, to znamená ve vnitřních prostorách, v nichž nepůsobí významně nepříznivé vnější vlivy, musí se dbát zvýšené opatrnosti. Je to dáno tím, že významné množství elektrických spotřebičů se během práce s nimi, když jsou pod napětím, drží v ruce. Přitom ani vnitřní prostory nemusí být z hlediska nebezpečí úrazu těmi nejbezpečnějšími. Uvědomme si, kde se s elektrickým nebo s elektromechanickým ručním nářadím zachází. Velmi často je to například při práci u kuchyňské linky. A zde se nedá říci, že se jedná o prostor s nevodivým okolím. Naopak, ruce držící mixér jsou vlhké nebo přímo mokré, hospodyně přitom může být v přímém dotyku s uzemněnými vodivými částmi (samotný povrch kuchyňské linky může být mokrý, a tedy vodivý), takže nebezpečí úrazu může být zvýšené do stejné míry jako při práci s elektrickým zařízením venku. A o tom, že prostor venku je z hlediska elektrického úrazu nebezpečný, v podstatě nikdo nepochybuje.Pouze jsme se přeli o to, zda je to „jenom“ nebezpečný prostor, nebo zda je „zvlášť“ nebezpečný. Zvláštní opatření z hlediska napájení elektrických spotřebičů, která spočívají ve vybavení přívodů citlivými proudovými chrániči (do 30mA) je třeba provádět již řadu let:

 • v prostorech s vanou nebo sprchou,
 • okolo plaveckých bazénů,
 • na staveništích a demolicích,
 • v zemědělských a zahradnických zařízeních,
 • v omezených vodivých prostorech,
 • v nových objektech je to prakticky ve všech zásuvkových obvodech pro laiky.

Dnes jsou již uvedená opatření pro jednotlivé prostory a zařízení pokryta obecnějšími požadavky ČSN 332000-4-41 ed. 3, uvádějícími, že: doplňková ochrana pomocí proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30mA, musí být zajištěna pro:
 • AC zásuvky, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A, které mohou být užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití, a
 • AC mobilní zařízení určená pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A,
 • a také, že v prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30mA, zajištěna pro střídavé koncové obvody napájející svítidla.
Uvedená opatření se týkají i těch nejběžnějších spotřebičů. Elektrické spotřebiče, které jsou vyrobené pro použití v domácnosti, jsou určené pro normální prostředí i pro normální zacházení. Přesto však se i z hlediska normálního prostředí a normálního zacházení mohou vyskytovat okolnosti, pro něž je třeba provést doplňující opatření k ochraně živých částí
i k ochraně částí neživých, které jsou jinak naprosto v pořádku. 

Takovými nepříznivými okolnostmi může být jednak charakter prostorů, v nichž se spotřebič užívá, jednak také schopnosti těch, kteří se spotřebiči manipulují. V těchto případech je třeba běžnou ochranu automatickým odpojením doplnit ještě tak, aby byla zajištěna i doplňující ochrana citlivým proudovým chráničem pro případ, že dojde např. k mechanickému narušení krytu, vlivem vlhkosti dojde k průrazu izolace apod. Proto se obvody napájející takovéto spotřebiče chrání citlivými proudovými chrániči se jmenovitým reziduálním pracovním proudem do 30mA. Z hlediska ochrany jsou samozřejmě lepší citlivější chrániče, např. 10 mA. Z praktického hlediska se prokázalo, že tyto chrániče jsou tak citlivé, že mnohdy reagují již na trochu zvýšené provozní unikající proudy. Na závadu je pak jejich časté vypínání. Proto je třeba při uplatňování těchto chráničů zvážit i tuto okolnost. Většinou se tedy jako chrániče pro doplňkovou ochranu před úrazem elektrickým proudem v Evropě uplatňují chrániče 30mA. 

V některých případech (např. ve zdravotnictví) je však možné vyžadovat chrániče citlivější. Uvedené citlivé proudové chrániče je předepsáno uplatňovat v koupelnách. Je to jednak pro ochranu zásuvkových vývodů (pokud se nepoužije napětí SELV nebo ochrana elektrickým oddělením) a jiných upevněných zařízení (svítidel, ventilátorů, otopných zařízení apod. v zóně 2) i pro ochranu jednotek pro vířivé vany.

To, že se zvlášť doporučuje použít proudové chrániče do 30mA jako doplňkovou ochranu v zásuvkových obvodech do 32A, které jsou určené, aby je užívaly osoby bez elektrotechnické kvalifikace, platí zejména pro kuchyně, dětské pokoje a domácí dílny. Kromě domácností je nutné zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem také u připojených elektrických spotřebičů používaných v průmyslu, na staveništích, ale i tam, kam má přístup veřejnost.I v těchto případech se většinou uplatňuje doplňková ochrana před dotykem živých částí citlivým proudovým chráničem. Ve srovnání s ostatními způsoby zvyšování úrovně ochrany je to způsob nejvýhodnější, ekonomicky nejdostupnější a umožňuje snadnou montáž a zapojení.

Ve výjimečných případech se používají výjimečná ochranná opatření. Pro přívody k elektrickému ručnímu nářadí používanému v omezených vodivých prostorech, tj. v prostorech těsně obklopených kovovými nebo vodivými částmi, platí, že musí být buď na bezpečné malé napětí SELV, nebo musí být provedené jako elektricky oddělené obvody. Přitom z jednoho takového elektricky odděleného obvodu může být napájen pouze jeden spotřebič.

Připomeňme si, že jak obvod SELV, tak ochranně oddělený obvod musí být napájen z transformátoru vyhovujícího ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 a ČSN EN 61558-2-6 ed. 2, resp. ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 nebo rovnocenným požadavkům, přičemž oba obvody, tj. obvod SELV i ochranně oddělený obvod, jsou izolované. Přitom obvod SELV je na malé napětí a elektricky oddělený obvod má nízké napětí – obvykle 230V, ale nesmí přesáhnout 500V. Obdobně obvody SELV se střídavým napětím do 12V (stejnosměrným do 25V) se používají pro napájení upevněných spotřebičů s příslušným krytím v zóně 0 (tj. ve vaně). Tyto obvody mohou být také ovládány spínači na toto napětí, rovněž s příslušným krytím, umístěnými přímo na vaně.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Podívejte se, jak vypadá nová linka! Videospot ukazuje výrobu nosných systému na nové lince! Stavba nové výrobní haly a nákup technologie na výrobu kabelových žlabů dovoluje Koposu Kolín nabídnout zákazníkům kabelové nosné systémy vyráběné na vlastním výrobním zařízení. Jde především o nové kabelové žlaby Jupiter s mnoha technickými přednostmi a inovované kabelové žlaby Mars přizpůsobené potřebám montážníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933