Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

KVALIFIKACE #2: O národní soustavě kvalifikací


Document Actions
KVALIFIKACE #2: O národní soustavě kvalifikací
Tušíte co je významem Národní soustavy kvalifikací NSK? A výrazy úplná profesní kvalifikaci ÚPK a profesní kvalifikace PK? Jak NSK pomáhá lidem získat oficiální uznání svých profesních dovedností, které byly nabity mimo formální vzdělávací systém? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ÚPK a PK ve vztahu k trhu práce a jak jsou tyto kvalifikace využívány zaměstnavateli? Dle průzkumu na tyto otázky zná z pracujících málokdo odpověď ...
Vilém Gracias, Autorský článek, ze dne: 7.02.2024
reklama


Jak to vysvětlit jednoduše? Zkusím ...
Národní soustava kvalifikací NSK je jako velká knihovna dovedností a znalostí pro různé práce. Představte si, že máte nějakou schopnost nebo umíte něco dělat dobře, ale nemáte papír, který by to potvrdil. NSK pomůže získat oficiální potvrzení (certifikát), že to opravdu umíte. Díky tomu vás mohou pak ostatní lidé považovat za odborníka v tom, co děláte.

V NSK jsou sepsány všechny dovednosti a znalosti potřebné pro různá povolání. Pokud chcete mít potvrzení o svých schopnostech, přihlásíte se na zkoušku u organizace, která má oprávnění tuto zkoušku provádět. Pokud zkoušku úspěšně složíte, dostanete certifikát, který ukazuje, že máte potřebné dovednosti pro danou práci.

NSK pomáhá lidem ukázat, co umí, bez ohledu na to, jestli se to naučili ve škole, prací, nebo jinak. Pomáhá to, aby byli lidé více uplatnitelní v práci, protože mohou lépe ukázat, co všechno umí.Ale přečtěte si část práce odborníků na toto téma zde ...

Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad
Lenka Kovaříková, Národní pedagogický institut České republiky

Jak lze vysledovat z příslušných ustanovení nařízení vlády č.194/2022Sb. či vyhlášky č.123/2022Sb., v souvislosti s úplnou profesní kvalifikací (dále též „ÚPK“) či profesní kvalifikací (dále též „PK“) je zmíněna tzv. Národní soustava kvalifikací (dále též „NSK“), kterou si je nezbytné vysvětlit hned v úvodních odstavcích tohoto tématu.

NSK je vedena a zveřejňována státní příspěvkovou organizací [2] zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Jedná se tedy o veřejně přístupný registr všech ÚPK a PK potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky [3].

V NSK jsou popsány profesní kvalifikace, které jsou součástí určitého povolání. To napomáhá lidem, kteří získali profesní dovednosti, nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad, aby jej získali, co nejjednodušším způsobem a tím mohli být považováni za odborníky v příslušném oboru. Díky existenci standardů PK je možné, aby se uchazeči nechali přezkoušet a obdrželi certifikát o získaných odborných dovednostech – osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Od 1. srpna 2007 je účinný zákon č.179/2006Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č.110/2007Sb. (dále jen „zákon č.179/2006Sb.“). Tento právní předpis zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zda-li studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přestože se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Zákon č.179/2006Sb. pohlíží na jednotlivá povolání (ÚPK), které dělí na tzv. PK. PK je část ÚPK, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce.

Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací (NSK), což je databáze všech ÚPK a PK. Ke každé PK jsou Národním pedagogickým institutem ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnoticí standardy.

Pokud má občan zájem obdržet osvědčení o získání PK, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou PK, a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnoticím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o získání PK, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky.

Zákon č.179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání PK na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam PK je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č.179/2006Sb. přispívá k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Základní charakteristika NSK
  • je legislativně zakotvena zákonem č.179/2006Sb.,
  • je systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení,
  • obsahuje kvalifikace (kvalifikační a hodnoticí standardy) seskupené do oborů kvalifikací (například Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika),
  • umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech,
  • je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce,
  • umožňuje dokončit si středoškolské vzdělání dle § 113c zákona č. 561/2004 Sb.
  • Rozdělení kvalifikací v NSK

Zákon rozlišuje dva druhy kvalifikací:
  • Profesní kvalifikace
  • Úplná profesní kvalifikace – jedná se o odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povoláníV následujícím díle rozebereme pojem
Profesní kvalifikace

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933