Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Kolik existuje osob odpovědných?


Document Actions
Kolik existuje osob odpovědných?
Příspěvek Davida Černocha se zabývá důležitým tématem odpovědnosti! Podle nařízení vlády musí zaměstnavatelé zajistit, že všechny technické věci v práci (jako stroje nebo elektrická zařízení) jsou bezpečné a v pořádku. Musí určit někoho, kdo se postará o to, aby všechny kontroly a opravy byly provedeny včas. Existují zákony, které říkají, že lidé, kteří instalují nebo opravují technická zařízení (například plynové kotle), musí mít speciální schopnosti a oprávnění. To znamená, že ne každý může jen tak něco montovat nebo opravovat. Je tu i pravidlo, které říká, že musí být jasně určena osoba zodpovědná za bezpečný provoz elektrických zařízení. Tato osoba musí mít speciální povolení a musí se postarat o to, aby všechno fungovalo bezpečně. Pokud někdo podniká, může mít "odpovědného zástupce". To je osoba, která se stará o to, aby ...
Reportér, David Černoch, ze dne: 8.12.2023
reklama


... podnik splňoval všechny zákony a pravidla. Pokud firma neřekne, kdo má za co zodpovědnost, pak to obvykle padne na šéfa nebo na vedení firmy. Je důležité mít vždy někoho, kdo za něco nese zodpovědnost.Co je to odpovědnost?

Jde o koncept, který může mít různé významy v závislosti na kontextu, ale obecně se vztahuje na povinnost jednat správně, eticky a v souladu s určitými pravidly nebo očekáváními. Zde jsou některé klíčové aspekty odpovědnosti:

Morální odpovědnost: Týká se etických zásad a správného chování. Jedná se o osobní povinnost jednat spravedlivě, čestně a s ohledem na dobro ostatních.

Právní odpovědnost: Zahrnuje dodržování zákonů a právních předpisů. V právním kontextu znamená odpovědnost povinnost jednat v souladu s právními normami a přijmout důsledky za jejich porušení.

Profesionální odpovědnost: Vztahuje se na povinnosti spojené s vykonáváním určitého povolání nebo funkce. Zahrnuje dodržování profesních standardů, etických kodexů a očekávání spojených s danou profesí.

Osobní odpovědnost: Odkazuje na povinnost jedince nést důsledky svých vlastních rozhodnutí a činů. Zahrnuje přijetí odpovědnosti za vlastní chyby a učení se z nich.

Sociální odpovědnost: Týká se povinnosti jednotlivců, organizací a společností přispívat k pozitivnímu dopadu na společnost a životní prostředí. Zahrnuje etické chování, které přesahuje zákonné požadavky, s cílem podporovat společenské dobro.

Odpovědnost tedy zahrnuje širokou škálu povinností a očekávání, od osobních až po profesní a sociální, a je základním pilířem fungování jak jednotlivců, tak celé společnosti.
Co k tomuto tématu uvedl David Černoch?

Víte, kolik je osob odpovědných?

Osoba odpovědná dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb.§3 (odst. 4) písmeno b.

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.
 
Osoba odpovědná dle zákona 250/2021 Sb.-§7

Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
 
Osoba odpovědná dle zákona 250/2021 Sb.-§8

Vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny
 
Osoba odpovědná dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. §8
Určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení provozuje.
 
Osoba „odpovědná“ – pověřený pracovník dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 50110-1

Odstavec 2.2., 2.6., 2.7. a 3.1.4
 
Odpovědný zástupce dle živnostenského zákona
Dle § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může podnikatel provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je podle § 11 odst. 1 zákona fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.
 
Nařízení vlády č. 101 /2005 Sb.:

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí
  • a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,
  • b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
  • c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Pokud není řádně a hlavně prokazatelně odpovědná osoba jmenována, nese tuto zodpovědnost zpravidla statutární orgán, nebo je přenesena na vedení společnosti, vždy je to však konkrétní člověk.Komu v odpovědných osobách stále není jasno? 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933