Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Následky povodní (1.) základní informace


Document Actions
minpov_pr6.jpg
Podívejme se na podrobnosti následků povodní na elektrických zařízení. Docent Mindl přednáší na téma "Vliv extrémních podmínek na elektrická zařízení".
Pavel Mindl, ze dne: 26.05.2003
reklama

Úvod
V souvislosti s výskytem povodňových událostí je mnoho elektrických zařízení v postižených oblastech vystaveno působení extrémních okolních vlivů. Nejde jenom o extrémní vlhkost či zatopení, ale například i o vlivy mechanické vyvolané hroucením staveb. Proto po odeznění těchto vlivů vyvstává řada problémů s následnou opravou a aktivací elektrických zařízení. Elektrická zařízení, provozovaná v podmínkách zvýšené vlhkosti nebo dokonce zatopení, přinášejí řadu rizik. Prvotní rizika jsou bezpečnostní a souvisejí zejména s možností úrazu elektrickým proudem a selhávání správné funkce elektrického zařízení. Proto je v prvé řadě nutné bezpečné odstavení zařízení ještě před jeho zatopením a zajištění beznapěťového stavu.
Následná rizika, spojená s obnovou činnosti zařízení po odeznění záplav nejsou pouze provozně-technická. Při obnově zařízení je nutné respektovat i hygienická rizika, neboť záplavová voda může být silně kontaminovaná řadou lidskému organismu nebezpečných látek. Proto při prvotní očistě elektrického zařízení je nutná aplikace základních dezinfekčních prostředků. V případě likvidace následků záplavy v chemických provozech, případně skladech nebezpečných látek, je potřeba konzultovat s hygieniky možná rizika. Výběru vhodných ochranných a dezinfekčních prostředků pak věnovat zvýšenou pozornost.

Degradační faktory působící na elektrické zařízení
Po zatopení a následném očištění elektrického zařízení se projevují vyšší měrou některé faktory, ovlivňující spolehlivost a trvanlivost jeho jednotlivých komponent. Vzhledem k tomu, že elektrické zařízení je během zatopení vystaveno řadě vlivů, které by se za normálních podmínek po celou dobu jeho provozu neuplatnily nebo se uplatnily v podstatně mírnější formě, je nutné mu po opětovném uvedení do provozu věnovat zvýšenou pozornost. Z vlivů, vyjmenovaných v ČSN 33 2000-3 (Vnější vlivy působící na elektrické zařízení) se jedná o následující druhy vnějších vlivů:

1. Teplota okolí, vlhkost
2. Nadmořská výška
3. Přítomnost vodní masy
4. Výskyt cizích pevných těles, korozivních nebo znečišťujících látek
5. Mechanické namáhání
6. Výskyt flóry a fauny
7. Přítomnost elektromagnetického,elektrostatického a ionizujícího působení
8. Sluneční záření,seismické účinky
9. Četnost výskytu bouřek a pohyb vzduchu

Z těchto vlivů se po zaplavení ve zvýšené míře uplatňují:
Teplota okolí, vlhkost
Výskyt cizích pevných těles, korozivních nebo znečišťujících látek

Vliv vlhkosti a teploty okolí
Vlhkost vzduchu, jeho teplota a teplota povrchu jednotlivých částí elektrického zařízení má výrazný vliv na izolační stav elektrického zařízení. Tyto vlivy se neprojevují pouze u zařízení, která byla delší dobu vystavena přímému působení vody, ale i u zařízení provozovaných ve smyslu dřívější normy ČSN 33 0300 v prostředí studeném a vlhkém ( dle ČSN 33 2000-3 charakteristika pro výběr a instalaci zařízení z hlediska teploty okolí AA4 (-5 až +40˚C), z hlediska současného působení vlivů teploty a vlhkosti AB4 (5 až 95% relativní vlhkost, teplota -5 až +40˚C)). Avšak u dříve zatopených zařízení v důsledku postupujícího vysoušení se mohou tyto vlivy projevit dosti výrazně. Během procesu vysoušení zařízení je nutné udržovat povrchovou teplotu zejména izolačních částí nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na jejich povrchu a ke snižování výsledného izolačního odporu. Při vytváření podmínek pro vysoušení a provozování elektrického zařízení je nutné respektovat základní fyzikální zákonitosti vztahu mezi teplotou rosného bodu ts , teplotou vzduchu ti a relativní vlhkostí vzduchu φi , která je uvedena v grafu na obr.1. Z grafu vyplývá nutnost udržovat zejména při vysokých relativních vlhkostech vzduchu dostatečně vysokou teplotu všech částí zařízení, aby při styku vzduchu s jejich povrchem nedocházelo ke kondenzaci vodních par .

Obr.1 Závislost teploty rosného bodu ts na teplotě vzduchu ti a relativní vlhkosti vzduchu φi


Klik pro větší obrázek!

Výskyt cizích pevných těles
Výskyt cizích pevných těles působí problémy zejména v mechanických systémech elektrických přístrojů. Je častou příčinou zablokování jejich pohybových mechanismů. Problémy tohoto druhu se vyskytují již u některých přístrojů s krytím IP30, kde drobné pevné částice mohou pronikat do jejich krytu otvory pro ovladače a mechanické vazební elementy. Vzhledem k tomu, že nejčastěji používané instalační přístroje mají krytí IP 20, je v případě zaplavení vniknutí cizích těles do mechanismu přístrojů velmi pravděpodobné a jejich odstranění u nerozebíratelných provedení bez destrukce krytu nemožné.

Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek
Pro dosažení dlouhodobě spolehlivé funkce elektrického zařízení je důležitá jeho ochrana před působení chemických látek, majících korozívní či znečišťující účinky. S hledem na používané elektrotechnické materiály se sleduje četnost výskytu a koncentrace označované symboly AF1 až AF4 u následujících látek:

• Soli a solná mlha
• Oxid siřičitý
• Sirovodík
• Chlór
• Chlorovodík
• Fluorovodík
• Amoniak
• Ozón
• Oxidy dusíku

V případě záplav lze charakterizovat chemické vlivy označením AF3, které je blíže specifikováno jako občasné vystavení elektrického zařízení korozním nebo znečišťujícím látkám při jejich výrobě a užití. Dále to mohou být místa, kde se zachází s malým množstvím chemických produktů, které mohou přijít do styku s elektrickým zařízením.

Vliv chemických látek se projevuje zejména zvýšenou korozí kovových dílů. Častým projevem je silné poškození povrchových ochranných vrstev vývodů, svorek a elektrických kontaktů, doprovázené tvorbou oxidových vrstev. To má v konečném stavu za následek zvýšení odporů kontaktního styku všeho druhu.

Mimo oxidových vrstev, které zvyšují odpory kontaktního styku se nepříznivě projevují i znečišťující vrstvy na povrchu izolantů, které zhoršují elektrické izolační vlastnosti přístrojů a zařízení. Zejména při zvýšené vlhkosti vlivem nasycení povrchových vrstev solemi se uplatňuje iontová vodivost a dochází k výraznému snížení povrchové izolační pevnosti. Vlivem difuse chemických látek do poréznějších izolačních materiálů může dojít k trvalejšímu snížení jejich izolačního odporu.

Odkazy na další díly této přednášky naleznete níže v rámečku "Další souvislosti".

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Co je to protokolární určování vnějších vlivů? Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu? Jak má vypadat konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů? Které vnější vlivy jsou mimo rámec popsaný v příloze A ČSN 33 2000-5-51 ed.3.? Jak se označují vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci? Obecné principy volby a návrhu elektrického zařízení s ohledem na vnější vlivy ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933