Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
 • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...

KVALIFIKACE #3: O profesní kvalifikaci


Document Actions
KVALIFIKACE #3: O profesní kvalifikaci
Víte, jaký je hlavní účel a význam rozdělení pracovních činností na profesní kvalifikace (PK) a úplné profesní kvalifikace (ÚPK) v rámci NSK? Jak jsou definovány kvalifikační a hodnoticí standardy a jaký mají vliv na proces získávání PK? Jaký je proces získání osvědčení o PK a jak se liší od způsobu uznávání odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů? Jak je určována kvalifikační úroveň jednotlivých odborných kompetencí a ...
Vilém Gracias, Autorský článek, ze dne: 20.02.2024
reklama


... jak se vztahuje k Evropskému rámci kvalifikací (EQF)? Jaký je vztah mezi kvalifikačními úrovněmi a stupni vzdělání podle školského zákona a jak to ovlivňuje proces získávání PK? Jakým způsobem je možné získat PK v kontextu celoživotního učení bez nutnosti navštěvovat akreditovaný kurz? Jaké jsou požadavky na uchazeče o složení zkoušky z PK a jak se toto liší od požadavků pro složení závěrečných zkoušek v rámci počátečního vzdělávání? Jaký je vztah mezi PK a ÚPK v kontextu vzdělávacích oborů a jakým způsobem se obě kvalifikace doplňují ve vztahu k počátečnímu a dalšímu vzdělávání?
Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad
Lenka Kovaříková, Národní pedagogický institut České republiky

PK rozumíme jako soubor odborných způsobilostí vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění. Profesní kvalifikace obsahuje kvalifikační standard a hodnoticí standard.Kvalifikační standard je strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání (např. měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot, orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení, montáž, opravy a zapojování energetických rozvodných vedení, první pomoc při úrazu elektrickou energií)[4]. Hodnoticí standard je definován jako soubor kritérií a organizačních a metodických postupů stanovených pro ověřování dosažené odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání. PK lze přirovnat jako popis určité úzké „jednotky práce“, jedná se o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce.

Osvědčení o získání PK uchazeč obdrží na základě úspěšně složené zkoušky podle hodnoticího standardu u autorizované osoby příslušné PK.

V současné době již probíhá podobným způsobem uznávání řady odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů či norem (např. svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých kotlů aj.). Tyto kvalifikace budou nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK.

Kvalifikační úrovně
Každá PK i každá její odborná kompetence musí mít určenou svou kvalifikační úroveň. K tomuto účelu se využívá osm kvalifikačních úrovní. Pro stanovení kvalifikační úrovně jednotlivých odborných kompetencí je určující soustava centrálně stanovených národních deskriptorů[5]. V příloze č. 3 „Metodiky naplňování Národní soustavy kvalifikací“[6] jsou uvedeny tyto deskriptory pro jednotlivé úrovně NSK i jejich vztahy s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF) a se stupni vzdělání podle školského zákona.

Kvalifikační úroveň EQF a stupně vzdělání


 1. Základy vzdělání
 2. Základní vzdělání
  Střední vzdělání
  Střední vzdělání s výučním listem (dvouleté obory)
 3. Střední vzdělání s výučním listem (tříleté obory)
 4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou
 5. V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání) [pozn. není definováno školským zákonem]
 6. Vyšší odborné vzdělání
  Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  Vysokoškolské – bakalářský studijní program
 7. Vysokoškolské – magisterský studijní program
 8. Vysokoškolské – doktorský studijní program
Tabulka kvalifikačních úrovní


[pozn. více informací o Evropském kvalifikačním rámci lze získat na www.eqf.cz]

Z výše uvedeného vyplývá, že profesní kvalifikace je umístěna na konci vzdělávací dráhy jednotlivce/uchazeče. V ideálním případě může být uchazeč vzděláván ke složení zkoušky z PK, ale nemusí k tomu nutně existovat (akreditovaný MŠMT) kurz. Uchazeč o složení zkoušky z PK se mohl k informacím (kompetencím, učivu...) dostat jakýmkoliv možným způsobem v rámci celoživotního učení. Uchazeč o PK tedy nemá povinnost navštěvovat nějaký kurz či školu, ale může se přímo přihlásit u autorizované osoby ke zkoušce; příprava na zkoušku je ve vlastní režii uchazeče a na jeho vlastní zodpovědnost.

Jedna PK je obvykle jen výsečí oboru vzdělání z počátečního vzdělávání. Uchazečem o složení zkoušky z PK může být každý se základním vzděláním po dovršení věku 18 let, aniž by dokládal předchozí úroveň vzdělání.

Avšak proto, aby uchazeč mohl složit jednotnou závěrečnou zkoušku, případně odbornou část maturitní zkoušky (pro získání výučního listu/maturity), musí obvykle složit více zkoušek z PK z dalšího vzdělávání. Soubor více PK tvořící odraz oboru vzdělání se nazývá ÚPK [pozn. bude vysvětleno dále].


V následujícím díle rozebereme pojem
Profesní kvalifikace v oboru kvalifikací
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933