Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 30.08.2007
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn


Vybrané základní pojmy v souvislosti s EE v nn
Seznamte se s krátkými definicemi výrazů jako např. : soustava, malé napětí ELV, funkční malé napětí FELV, funkční uzemnění, unikající proud v instalaci, nesíťový obvod, výkonová instalace, ochranné spojení, zařízení tříd ochran 0,I, II, III, zařízení s ochrannou impedancí, ochranné stínění, Jmenovité izolační napětí – RIV, referenční vodič, a další ...
František Kosmák, ze dne: 30.08.2007

Soustava (apparatus): hotový výrobek s vlastní funkcí určený k uvedení na trh.

Malé napětí ELV (extra low voltage): jakékoliv napětí nepřekračující mez 50V AC a 120V DC bez zvlnění (obvody SELV a PELV – malé bezpečné napětí).

Funkční malé napětí FELV: napětí, které nemůže překročit 50V AC a 120V DC a nejsou splněny podmínky na SELV nebo PELV, tj. bezpečnostní zdroj malého napětí.

Funkční uzemnění FE (functional earthing): uzemnění bodu zařízení nebo systému, které je nutné pro jiné než bezpečnostní účely.

Unikající proud v instalaci: je svodový proud unikající do země nebo do cizích vodivých částí v elektricky nepoškozených obvodech. Tento proud může mít kapacitní složku, jejíž část vyplývá z úmyslného použití kondenzátorů. Zde je nutno respektovat ČSN EN 61140, která uvádí dovolené proudy (unikající) ochranným vodičem PE.

Nesíťový obvod: elektrický obvod, který není napájen přímo ze sítě, ale je izolován pomocí transformátoru nebo je napájen z baterie.

Výkonová instalace: instalace v daném místě,složená z elektrického nebo elektronického zařízení nebo jejich kombinace, která je navržena pro koordinaci provozu a je připojena na elektrickou síť.
Použití instalace není stanoveno, ale jde o vzájemné působení s elektrickou napájecí sítí buď přímo, nebo např. pomocí řídícího regulačního nebo ochranného zařízení, nebo nepřímo, např. pomocí měření vedoucího k zásahu obsluhy.

Ochranné spojení: elektrické spojení k zajištění elektrické kontinuity neživých částí a/nebo ochranného stínění se spojovacími prostředky pro připojení vnějšího ochranného vodiče, který je bezpečně spojen se zemí.

Zařízení třídy ochrany 0: nemá žádné prostředky pro připojení neživých částí. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena jen na základní izolaci.

Zařízení třídy ochrany I: má ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče k neživým částem. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna samočinným odpojením od zdroje.

Zařízení třídy ochrany II: zařízení nemá ochrannou svorku. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Zařízení třídy ochrany III: zařízení je konstruováno pro malé bezpečné napětí SELV. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna malým bezpečným napětím SELV.

Zařízení s ochrannou impedancí: součást nebo sestava součástí, jejichž impedance a konstrukce je taková, že jejich ustálený proud a vybíjení nejsou na nebezpečné úrovni (ČSN EN 61140).

Ochranné stínění: oddělení obvodů od nebezpečných částí prostřednictvím vsunutého vodivého stínění spojeného s prostředky pro připojení vnějšího ochranného vodiče.

Jmenovité izolační napětí – RIV (rated insulation voltage): hodnota výdržného napětí stanovená výrobcem pro zařízení nebo jeho část charakterizující stanovenou (dlouhodobou) odolnost izolace.

Referenční vodič: vodič, ke kterému se vztahují potenciály ostatních vodičů.

Krátké přerušení napájení: ztráta napájecího napětí na dobu trvání nepřekračující 1 minutu.

Faktor souběhu: vyjadřuje POMĚR SOUČTU základních zdánlivých výkonů výkonových měničů připojených k sekci síťového napájení, které budou nezbytně komutovat ve stejném čase, K SOUČTU jmenovitých hodnot základního zdánlivého výkonu všech výkonových měničů připojených ke stejné sekci síťového napájení.
Popsaný stav je obdobný, jako je např. v silnoproudých instalacích koeficient soudobosti (soudobý maximální příkon Pb k instalovanému výkonu Pi).

Systém je definován jako několik prvků soustavy spojených pro plnění stanoveného cíle a určených k uvedení na trh jako samostatná funkční jednotka.

Životnost EE (working life) je definována všemi následujícími faktory:

Pokud některé z výše uvedených kritérií již není splněno, EE je na konci životnosti.

Přednáška je v celé verzi součástí
"Sborníku přednášek LPE číslo 24"

Sborník je již doprodán!

TEXT Z OBLASTÍ
  • Inspekce, revize
  • Bezpečnost zařízení
  • Slaboproud

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.