Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Elektrikář a smlouva o dílo (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 15.01.2018
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2020 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Elektrikář a smlouva o dílo


Uzavíráte při zakázkách písemné nebo jen ústní dohody? Pamatujete na způsob uvedení ceny ve smlouvě? Co vše je objednatel povinen dohodnout a následně přesně vymezit? Jak moc je pravda, že je zhotovitel povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době? K čemu by se mělo přihlížet při stanovení data splatnosti? V kterém případě může zhotovitel díla pověřit jeho provedením jinou osobu?
Autorský článek, ze dne: 15.01.2018Předmět a obsah smlouvy o dílo
Písemné stvrzení dohody o spolupráci, provedení práce nebo dodávce jako celku, bývá často odborníky v technických oborech podceňováno. Až příliš často se setkáváme s ústní nebo telefo­nickou dohodou, jejímž výsledkem jsou nedorozumění nebo neshody při ukončení dohodnuté činnosti. Téměř nastejno dopadne písemná smlouva zpracovaná neúplně. Pro jistotu toho, kdo něco potřebuje (objednatele) a toho, který to zhotoví nebo zajistí (zhoto­vitele), je dobré, případně použitelné u soudu, vypracování „smlouvy o dílo“ podle zásad uvede­ných v obchodním zákoníku (zákoně č.513/1991 Sb.), kde se např. v § 536 uvádí:
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny za jeho provedení.


Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být stanoven způsob jejího určení, leda že z jednání o uzavření slmouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Pokusme se přiblížit výše citovaný paragraf na příkladu smlouvy o provádění pravidelné údrž­by elektroinstalace. Smluvní vztah mezi elektrotechnikem a majitelem udržované elektroinsta­lace nebo pracovních strojů vzniká na základě požadavku zákoníku práce a lhůt stanovených technickou normou, právním předpisem nebo místním provozním bezpečnostním předpisem.

Objednatel je povinen dohodnout a následně přesně vymezit rozsah požadované údržby, zho­tovitel musí vyhodnotit reálnost splnění požadavku (rozsah svého oprávnění, možnosti spolu­práce s odborníky, přístup k potřebným podkladům apod.). Při stanovení ceny za údržbu elektrického zařízení v objektu, který elektrotechnik zná nebo je schopen jej prohlídkou posoudit, lze hovořit o konkrétní částce. To je případ, kdy se dohodou stanoví konkrétní cena. Častější je však případ (zejména u našeho příkladu pravidelné údržby), kdy se dohodne způsob stanovení konkrétní ceny. Principem je dohoda o stanovení hodinové sazby (v korunách za 1hodinu práce) s tím, že se dohodne způsob vykazování počtu skutečně odpracovaných hodin při údržbě včetně času potřebného na studium dokumentace a dalších
souvisejících podkladů a zpracování záznamů o provedené údržbě. Otázku ceny doporučuji ve smlouvě řešit vždy.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Provedení díla
Další § 537 uvádí: Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

Pri provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není pri určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. U zvoleného příkladu (údržby elektrického zařízení) je obvyklé, že elektrotechnik využívá své měřicí přístroje, své právní a technické normy i své nářadí. Pro efektivní výkon údržby může za­davateli navrhnout, aby mu poskytnul odborného pracovníka znalého místních poměrů, který může podstatně usnadnit orientaci, může s ním spolupracovat a tím podstatně snížit časovou náročnost údržby a samozřejmě i cenu.

Nesmírně důležitá je otázka bezpečnosti, a to jak elektrické, tak mechanické. Je-li elektro­technik zaměstnancem zadavatele, je tato oblast ošetřena právními předpisy. Pokud je ale v roli externího pracovníka, musí být ve smlouvě určena odpovědnost za bezpečnost. Porušení zajiš­těného pracoviště při provádění údržby, protože zaměstnanci objednatele nebyli dostatečně informováni, může být příčinou úrazu elektrotechnika. Naopak, při měřeních a zkouškách
prováděných elektrotechnikem, může být zařízení, o němž se předpokládá, že je bez napětí, pří­činou úrazu. Takže už ve smlouvě nebo v jejím dodatku musí být otázka odpovědnosti za za­jištění bezpečnosti řešena v rozsahu, který bude dostatečným podkladem šetření při vzniku úrazu.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

Smlouva obvykle obsahuje datum, do něhož musí být dílo dokončeno. U údržby to může být například konec měsíce nebo roku, u zhotovení dokumentace termín žádosti o stavební po­volení, zajištění materiálunebo zahájení prací atd. Podaří-li sezhotoviteli provést dílo dříve, není to na závadu. Objednatel je povinen dílo převzít včetně odpovědností, které z toho vyplývají. Jde-li o údržbu, tak například včetně požadavků na úpravy nebo opravy elektrického zařízení,
jejichž potřeba vyplynula při provádění údržby. Věcí dohody je platba za provedené dílo. Při stanovení data splatnosti by bylo seriozní vycházet z původně sjednaného data dokončení díla.

Při plnění zadaného úkolu postupuje zhotovitel dle svého rozhodnutí v souladu s požadavky právních i technických norem a pokyny výrobců jednotlivých materiálů nebo výrobků. Objed­natel nemá právo do této oblasti zasahovat, pokud si to do smlouvy výslovně nezapracoval. Samozřejmě může doporučit odlišný postup, svůj požadavek zdůvodnit, ale je na zhotoviteli, zda ho bude akceptovat.


Ilustrativní foto www.fraja.cz

§ 538 uvádí: Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při prováděni díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pokud to smluvní vztah nevylučuje, může zhotovitel pověřit plněním úkolu (díla) nebo jeho části i jinou osobu nebo osoby. Pokud zhotovitel tuto možnost využije, nezbavuje se odpověd­nosti za splnění všech částí smluvního vztahu. Pokud zůstaneme u příkladu údržby, je značně pro­blematické provádět údržbu technicky náročného zařízení bez potřebných podkladů nebo zácviku u výrobce. Lze tedy využít možnost přizvat specialistu. Využívat takovou „externí“ pomoc při provádění údržby je výhodné a neodporuje to ani technickým normám, ani právním předpisům.

Ale pozor, mějme na paměti, že zejména měření, která se provádějí pro následné využití při revizích, mohou být prováděna měřicími přístroji, které nemají charakter pracovních měřidel ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii nebo je provádějí pracovníci bez potřebné platné odborné způsobilosti. Nebo, a to je běžné, záznamy nemají potřebné údaje prokazatelného dok­ladu (místo, přesné určení měřených elektrických veličin konkrétních obvodů, datum, jméno a podpis pracovníka, který měření prováděl). S touto situací se setkáváme nejen u specialistů, ale i u pracovníka, který provádí údržbu.
Michal Kříž

Více o tomto tématu naleznete v této knize.
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.