Druhy kompenzací

Individuální kompenzace:
každý spotřebič má na svých svorkách připojen potřebný kondenzátor. Výhodou je vyloučení ztrát při přenosu jalové energie. Některé spotřebiče je zakázáno individuálně kompenzovat.

Skupinová kompenzace:
skupina spotřebičů je kompenzována jedním zařízením. Používá se tam, kde by individuální kompenzace byla neekonomická.

Centrální kompenzace:
se používá ke kompenzaci celého odběrného místa, provozu, musí být opatřena regulátorem, který zaručuje dodržování účiníku v požadovaném rozsahu.

Firmy nabízí dodávky a služby v oblasti měření a kompenzace elektrických rozvodů sítí. Zajišťují měření rozvodných soustav, poradenskou činnost a energetické analýzy. Kromě kompenzačních rozvaděčů dodávají a vyrábí rozvaděče nn různé konstrukce a velikosti.

Rozvoj polovodičové technologie má negativní vliv na střídavou síť. Odběrem jalové energie s nesinusovým průběhem proudů dojde ke zkreslení sinusového průběhu. Zkreslení se dá vyjádřit obsahem vyšších harmonických. Obsah harmonických vede ke zvýšení proudu kondenzátoru, protože jeho impedance klesá se zvyšujícím se kmitočtem. Následkem může být poškození kondenzátoru, nevyhovující vypínání jističů, nesprávná funkce koncových zařízení. Řešením může být instalace kondenzátorů s tlumivkami (chráněné kompenzace), čímž se zatlumí rezonanční obvod a instalace má také částečný filtrační efekt - snižuje úroveň zkreslení v síti. Doporučuje se všude tam, kde podíl zařízení generujících vyšší harmonické je vyšší než 20% celkové kompenzované zátěže. Pro odstranění vyššího procenta harmonických ze sítě se užívají filtrační obvody.
Kondenzátor v chráněných kompenzacích je vystaven vyššímu napětí, než je napětí sítě, což je způsobeno sériovým zapojením tlumivky a kondenzátoru.


Autor
František Závodný
Zdroj
Příbuzné termíny