Elektrická práce (rok 1913)

Elektrická práce: Jednotkou pro měření elektrické práce jest jeden watt. Součin množství vody proteklého potrubím za jednu vteřinu (v kilogramech) a rozdílu výšek horní a dolní hladiny vodní (v metrech) dá nám mechanický výkon tekoucí vody (v metrkilogramech). Dle toho dá nám součin ze síly elektrického proudu (v amperech) a napětí (ve voltech) práci elektrického proudu (ve voltamperech čili wattech); platí tudíž vzorec:

watty = volty x ampery

dále

 watty
volty =-----------
 ampéry

a konečně

 watty
ampéry =---------
 volty

Jsou-li dány dvě z uvedených tří veličin. možno opět snadno vypočítati třetí.

Jednotka práce jednoho wattu jest pro praktickou potřebu příliš malá a počítá se zpravidla s jednotkou jednoho kilowattu (KW) t. j. 1000 wattů.
Výkon motorů udává se pak zpravidla v koňských silách (KS) a jest jedna koňská síla rovna v případu vodním 75 metrkilogramům. při elektrické práci pak 736 wattům; platí tudíž vzorec: 736 wattů = 1 KS.

Příklady:
a) napětí mezi konci vodiče obnáší 110 voltů, odpor vodiče 10 ohmů, jaký proud prochází vodičem?

                    napětí     110
Síla proudu = ------- = ----- = 11 amper.
                    odpor      10

b) napětí žárovky obnáší 110 voltů a žárovkou prochází proud 0,5 amper, jaký jest odpor žárovky?

            napětí      110
Odpor = ------- = ----- = 220 ohmů.
             proud      0,5

c) Kolik wattů spotřebuje žárovka zapnutá do sítě na 110 voltů, prochází-li jí proud 0,5 amper.

 Watty  =  volty  x  ampery  =  110  x  0,5 = wattů.

d) jaký odpor má měděný drát 1000m dlouhý mající v průřezu 50mm2, je-li specifický odpor mědi = 0,0175?

            specifický odpor x délka     0,175 x 1000
Odpor =  ----------------------- = -------------= 0,35 ohmů.
                          průřez                      50

e) Jak velký jest výkon elektrického stroje dává-li týž při 110 voltech proud 200 ampérů?

Watty = volty x ampery = 110 x 200 = 22000 wattů čili 22 kilowattů.

f) Motor na 100 voltů spotřebuje 5 kilowattů, jaká bude síla proudu?

                    watty     5000
Síla proudu = ------- = ------ = 50 amper.
                    volty      100


Autor
Ing. V. Machytka
Zdroj
Příručka pro elektromontéry, I.L. Kolben 1913
Příbuzné termíny