Trojfázové obvody - výpočty (rok 2002)

Fázory veličin jednotlivých fází a, b, c jsou stejně velké a úhel mezi nimi je 120° a 240°.

Časový průběh napětí
ua(t) = Usin(ωt + α)
ub(t) = Usin(ωt + α-120° )
uc(t) = Usin(ωt + α +120° )


Průběh napětí ve třech fázích

Fázorové znázornění


Znázornění fázoru napětí

Uf je fázové napětí mezi fází a uzlem soustavy (zemí),
Us je sdružené napětí mezi dvěma fázemi

Us =√3Uf


Spojení fází do hvězdy (používá se značka Y)


Obr. 1.51 Spojení fází do trojúhelníka (používá se značka D)

V elektrotechnických soustavách je normalizována řada jmenovitých napětí. Jsou to napětí sdružená. To znamená, že Un (jmenovité napětí) není třeba dále označovat indexem s.

V souměrných soustavách se výpočty provádějí pro 1 fázi, obvykle se volí fáze "a" a pokládá se do reálné osy. Vztahy pro proudy, napětí, impedance a admitance jsou stejné jako v jednofázových obvodech, kromě dále uvedených vztahů:

Elektrická práce činná

A=√3 Us I . t . cosφ      [Wh;V,A,h,-]

Elektrický výkon činný

P = √3.Us . I .cosφ = 3 . Uf . I . cosφ     [W;V,A]

Elektrický výkon jalový

Q = √3.Us . I . sinφ = 3. Uf . I . sinφ

Elektrický výkon zdánlivý

S=√3.Us . I = 3. Uf . I    [VA;V,A]

Zdánlivý výkon v komplexním tvaru

Obvykle se používá

* komplexně sdružená veličina.

Výpočet proudu

Výpočet impedance

Ztráta činného výkonu na vedení délky I

   

[%; m, W, MS/m, mm2, V]

Úbytek napětí
Výpočet se liší od jednofázového obvodu tím, že ve vztazích místo 2l je pouze l.


Autor
Zbyněk Ibler st., Jan Karták, Jiřina Mertlová, Zbyněk Ibler ml.
Zdroj
Technický průvodce Energetika, BEN - technická literatura, duben 2002
Příbuzné termíny