Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy


Document Actions
Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
Co vše dobře navržený a správně instalovaný hromosvod zajistí? Zopakujme si důležité technické normy a jejich články související s izolovanými vodiči HVI. Jaké obecné požadavky musí vodič HVI splňovat? Podívejme se na parametry vodičů HVI, HVI light a HVI power. A víte, že hromosvodní součástí nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona 22/97 Sb., a tudíž se na ně nevztahuje povinnost provést posouzení shody nebo vydání prohlášení o vlastnostech?
Komerční sdělení, Autorský článek, ze dne: 11.08.2021


Hromosvod je především protipožární ochrana staveb. Správně navržený a instalovaný hromosvod podle českých technických norem by měl zabezpečit:
 • spolehlivé zachycení výboje blesku do jímací soustavy,
 • bezpečné svedení bleskového proudu pomocí soustavy svodů do uzemnění,
 • jeho rozptýlení v uzemňovací soustavě,
 • a vyrovnaní potenciálů bleskového proudu mezi vnější a vnitřní ochranou prostřednictvím svodičů bleskových proudů SPD typu 1.


Pro větší náhled kliknout!


Při výše uvedených opatřeních by nemělo vzniknout mezi vnější a vnitřní ochranou:
 • žádné jiskření, které je dáno nábojem vlny 10/350, (pro LPS I může dosáhnout vrcholové hodnoty proudu až 200kA),
 • nebo zkrat, který je představuje dlouhý výboj blesku, (pro LPS I může být hodnota náboje až 200Q).
Tato rizika představují možné zdroje požáru objektu.

Autorem níže všech uvedených norem je mezinárodní elektrotechnická komise IEC/TC 81 Ochrana před bleskem. Česká republika prostřednictvím Agentury ČAS zabezpečila jen překlad do českého jazyka.


ČSN EN 62305-3 ed. 2
Norma ČSN EN 62305-3 ed. 2 přesně definuje, ve kterých případech by se měl použít izolovaný hromosvod:

Článek 5.1.2 Výběr vnějšího LPS
„Vnější LPS smí být ve většině případů uchycen k chráněné stavbě. Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, stavby s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a požáru. Izolovaný vnější LPS může být také použit, když vlastnosti obsahu stavby zaručují snížení vyzařovaného elektromagnetického pole způsobeného průchodem bleskového proudu ve svodech“.

Poznámka:
Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která hodnotí požární klasifikací stavebních výrobků a konstrukcí staveb, nejsou zahrnuty požadavky na zkoušení blesku a to impulz-ním bleskovým proudem o hodnotě až 200kA, vlnou 10/350 nebo dlouhou vlnou, kterou představuje proud o velikosti 400A, po dobu 0,5 s (viz ČSN EN 62305-1 ed.2). Proto také určité stavební materiály nebo konstrukční části (izolace jako např. minerální vata, polystyrén a další stavební materiály a konstrukce, včetně konstrukcí sendvičových), přestože z hlediska požární bezpečnosti staveb mohou být některé z nich klasifikovány dokonce jako „nehořlavé“ (třída reakce na oheň A), nelze klasifikovat jako nehořlavé z pohledu působení bleskového proudu.

Článek 5.3.2 Umístění izolovaného (oddáleného) LPS
„Umístění musí být provedeno tímto způsobem: Je-li jímací soustava tvořena z jímacích tyčí na oddáleně stojících stožárech (nebo jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo vzájemně propojeného armování, je potřebný minimálně jeden svod pro každý stožár. Kovové stožáry nebo stožáry se vzájemně propojeným armováním nepotřebují žádné dodatečné svody“.

Článek D. 4 Stavby, kde se vyskytují tuhé výbušniny
„Pro stavby, kde se vyskytují tuhé výbušné látky, je doporučen izolovaný (oddálený) vnější LPS (podle 5.1.2). Stavby, které mají kompletně kovové oplechování o tloušťce oceli 5 mm nebo podobné (stavby z hliníku 7 mm), jsou chráněny jako náhodné jímače podle 5.2.5. Pro tyto stavby platí požadavky na uzemnění dle 5.4“.

E. 5.1.2 Izolovaný (oddálený) LPS
„Izolovaný vnější LPS by měl být použit, pokud by průchod bleskového proudu způsobil ve spojených vnitřních vodivých částech škody na stavbě nebo na jejím vnitřním vybavení. Izolovaný LPS by měl být instalován na stavbě s rozsáhlými vzájemně spojenými vodivými částmi, kdy je požadováno, aby bleskový proud netekl přes zdi stavby do uvnitř instalovaných zařízení“.IEC 62305-3 ed. 3
V současné době probíhá v mezinárodní elektrotechnické komisi IEC/TC 81 Ochrana před bleskem připomínkování edice 3, která již v sobě zahrnuje technickou specifikaci IEC TS 62561-8. Jedná se o tyto úpravy, které budou zakomponovány do připravované třetí edice normy IEC 62305-3, potažmo ČSN EN 62305-3:Článek 5.5 Součásti
Součásti pro izolovaný LPS jsou izolované podpěry a izolované vodiče. Obojí jsou součástí IEC TS 62561-8.

 • Doplnění tabulky 7 Materiál, tvary a minimální průřezy vodičů jímací soustavy, jímacích tyčí, uzemňovacích přívodů a svodů je doplněna o text: Pokud izolační vodič splňuje požadavky technické specifikace IEC TS 62561-8, lze průřez zmenšit na zkoušenou hodnotu.
 • Článek 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS Pro výpočet dostatečné vzdálenosti km. Další informace lze nalézt v IEC TS 62561-8.
 • Literatura
  IEC TS 62561-8, Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 8: Požadavky na součásti pro izolovaný LPSSoubor norem ČSN EN 62561-1 až 7 ed.2
Hromosvodní materiál je nedílnou součástí systému ochrany před bleskem. Požadavky na zkoušení a testování na tyto výrobky jsou obsaženy v níže uvedených normách:


 • ČSN EN 62561-1, ed.2, 2017-12; Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
 • ČSN EN 62561-2, ed.2, 2018-12; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
 • ČSN EN 62561-3, ed.2, 2018-04; Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
 • ČSN EN 62561-4, ed.2, 2018-05; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
 • ČSN EN 62561-5, ed.2, 2018-05; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
 • ČSN EN 62561-6, ed.2, 2018-12; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
 • ČSN EN 62561-7, ed.2, 2018-12; Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

Podle odborného příspěvku Výklad zákona 22/97 Sb. V platném znění Mgr. Zdeňka Veselého generálního ředitele Agentury ČAS, který byl otištěn v Bulletinu IP ILPC 2015, „nejsou hromosvodní součástí stanovenými výrobky ve smyslu zákona 22/97 Sb., a tudíž se na ně nevztahuje povinnost provést posouzení shody nebo vydání prohlášení o vlastnostech".
S odvoláním na ust. § 3 a 4 zákona č. 102/2001 Sb, o obecné bezpečnosti výrobků, je však potřeba dodržovat při montáži hro-mosvodních součástí vedle projektové dokumentace též návody výrobců. Certifikací výrobků, a to též dobrovolnou, je potvrzena vhodnost výrobku pro stavbu obecně. To však neznamená, že každý certifikovaný výrobek je vhodný pro konkrétní typ stavby.
O zabudování výrobku, a tedy jeho vhodnosti pro použití v konkrétní stavbě, rozhoduje zpravidla projektant po zvážení všech vazeb daných dalšími oborovými předpisy, zejména stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“

 • mechanické zkoušky,
 • elektrické zkoušky

Obecné požadavky na izolované vodiče. Izolovaný vodič musí:
 • plnit funkci bezpečné izolace vodiče v případě úderu blesku s přihlédnutím k mechanickým a environmentálním vlivům,
 • být navržen a konstruován tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace,
 • být kombinovatelný s vhodnými prvky pro jeho připevnění k povrchu chráněné konstrukce bez poškození vodiče nebo izolace,
 • být kompatibilní s materiálem povrchu, ke kterému je připevněn,
 • splňovat požadavky na mechanické a elektrické zkoušky.Vysokonapěťové izolované vodiče řady HVI
Pro větší náhled kliknout!Vysokonapěťové vodiče řady HVI

DEHN SE + Co KG vyvinula od roku 2003 patentovanou řadu vysokonapěťových vodičů HVI (Hight Voltage Insula-tion-Line). Toto řešení hromosvodů skýtá mnoho možností realizace při dodržení potřebné dostatečné vzdálenosti s. Jde především o tato využití:

 • architektonicky náročné stavby (skleněné fasády),
 • komplexní terasovité budovy,
 • technologicky strukturované budovy,
 • ochrana fotovoltaických zařízení na střechách budov.

Základní koncepce izolovaných vodičů spočívá v tom, že vodivé jádro, které je schopné vést bleskový proud, ve spojení s po-lovodivou vrstvou vodiče umožní dodržet nutnou dostatečnou vzdálenost s proti jiným vodivým částem budovy, elektrickým vedením a kovovým potrubím. Tím se zabrání nebezpečným přiblížením (přeskokům a jiskřením).
Koaxiální vodič se skládá z vnitřního měděného jádra se silnostěnnou vysokonapěťo-vou izolací a polovodivého vnějšího pláště. Tato skladba vodiče zaručí, že bude sveden vy-sokonapěťový impulz a zabrání se klouzavým výbojům po povrchu pláště. Vysokonapěťový vodič splní elektrické požadavky souboru norem ČSN EN 62305-1 až - 4 ed.2. Specifická energie bleskového proudu a také časový integrál kvadrátu bleskového proudu celého časového průběhu jsou pro mechanickou a tepelnou odolnost vedení podstatnými parametry.

Projektanti a montážní firmy mohou jeho použitím dosáhnout splnění těch nejtěžších podmínek, které jsou nutné pro dodržení dostatečné vzdálenosti s, a tím zabránit zatažení bleskových proudů dovnitř budovy.


Technické parametry jednotlivých provedení vodičů HVI jsou tyto:
 • HVI light:
  - bleskový proud 150kA (pro jeden svod), montážní návod č. 1637,
  - oblast koncovky 1,2m,
  - dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě připojení s = 0,45m (pro vzduch).
 • HVI:
  - bleskový proud 150kA (pro jeden svod), montážní návod č. 1841,
  - oblast koncovky 1,5m,
  - dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě připojení s = 0,75m (pro vzduch).
 • HVI power:
  - bleskový proud 200kA (pro jeden svod), montážní návod č. 1829,
  - oblast koncovky 1,8m,
  - dostatečná vzdálenost v nejvyšším bodě připojení s = 0,9m (pro vzduch).

Při realizaci komplexních terasovitých budov je možné spolu kombinovat všechny tři vodiče: HVI power, HVI a HVI light, především přes holé okružní vedení. Vždy ale záleží na dostatečné vzdálenosti s v daném místě připojení vodiče.

Nový pérový systém připojení vodiče PE uvnitř stožáru umožňuje automatické spojení.


Výhody řešení pomocí izolovaného hromosvodu
 • Jednoduché řešení železobetonových budov se skleněnými fasádami, plechovými střechami, či dřevostavbami. Dále pak stavby s hořlavými střechami nebo hořlavými stěnami.
 • Snadná rekonstrukce hromosvodu pro stávající technologické objekty.
 • Je zajištěna disponibilita komunikací, technologických funkcí s ohledem na následné výpadky výroby v průběhu bouřkové činnosti.
 • Izolace bleskových proudů do hodnoty 200kA vůči vnitřním elektrickým a elektronickým systémům.
 • Nejbezpečnější řešení vnější ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody řešení pomoci řady vodičů řady HVI
 • izolace bleskového proudu vůči vnitřním kovovým instalacím objektu (kompletní nebo částečná),
 • snížení počtu svodů s ohledem na cenu,
 • bezpečné řešení vnějších, skrytých i vnitřních svodů.

Související dokumenty:POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si zažádat o bezplatné zaslání
aktuálního papírového katalogu
vodičů HVI níže uvedeným formulářem!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným vodičem HVI. Skvělá možnost sladit teorii s praxí a nic nepokazit za své peníze. Událost, kde nebudeme s redakčním objektivem určitě chybět! Co vše bude k vidění, vyzkoušení a pochopení? Workshop českého zastoupení DEHN je využíván i dalšími pobočkami ve středoevropském regionu. Přihlaste se včas!
Pokud jste již syti on-line přednášek a prezentací, pak je čas vyrazit se potkat! Nejen s přednášejícími, ale také se spoluúčastníky. DEHN vypisuje termíny prvního pololetí 2023, kdy lze osobně přijímat informace z průběhu vývoje ochran před bleskem a přepětím. V hluboké minulosti založený klub IP ILPC stále žije a udržuje si svou aktivitou mnoho svých členů. Motivační je připravenost přednášek do posledního souvisejícího detailu. U mnohých jiných se totiž účástník musí spokojit pouze s ...
Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťových vodičů HVI. Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933