Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 407
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje

V50 §14 Zkoušky a přezkoušení


Document Actions
V50 §14 Zkoušky a přezkoušení
Jak se provádí zkoušky a přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb.? A jak se zkoušky a přezkoušení provádí skutečně? Co je přesně předmětem zkoušek a přezkoušení? Koho zadavatel přezkoušení přizve ke zkouškám místo neexistujícího ROH? Jak se hodnotí výsledek zkoušek nebo přezkoušení? Mohou být při nevyhovujícím výsledku zkoušky nebo přezkou­šení pracovníků opakovány v jiných termínech? Kdo v případě změny pracovního poměru pracovníka rozhodne o rozsahu nové zkoušky, popř. potvrdí platnost dosavadního osvěd­čení?
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 8.09.2020
reklama


Pohledy odborníků:

Do seriálu V50# a k §6 vyhlášky 50/1978 Sb. nám doposud odpověděli:


Znění a výklad §14:

Zkoušky a přezkoušení

§ 14

(1) Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:

  • a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§272 zákoníku práce), které souvisejí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou m á zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit;
  • b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisejí s čin­ností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popř. řídit;
  • c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, ze­jména při úrazech elektrickým proudem.

Doporučuje se, aby si organizace (jí určený odpovědný pracovník nebo komise) rozpracovala systém zkoušek a přezkoušení všech pra­covníků, kteří činnost na elektrických zařízeních řídí nebo ji přímo vykonávají, nebo kteří sam ostatně projektují či projektování řídí.

Vhodné je navázat na rozdělení pracovníků podle kvalifikačních stupňů (viz výklad a kom entář k § 12 vyhlášky). K těm to skupinám pracov­níků pak zpracovat přehled náplně zkoušek a přezkoušení, vyplývající z požadavku odstavce 1. Operativně, v návaznosti na vydání nových předpisů, změn apod. pak tento přehled udržovat tzv. živý.

Při ověřování znalostí se klade důraz na znalosti požadované v ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před ne­bezpečným dotykovým napětím a norm y přidružené.

Znalosti v poskytování první pomoci při úrazech elektrickým prou­dem se musí ověřit nejen teoreticky, ale i v praxi. Osvědčuje se spolu­práce se závodním lékařem, obvodním lékařem, ČSČK nebo CO.

(2) Ke zkouškám nebo přezkoušení přizve organizace zástupce zá­kladní organizace Revolučního odborového hnutí, který má při zkouš­kách nebo přezkoušení podle § 6 až 8,10 a 11 oprávnění člena zkušební komise.

Přizvání zástupce základní organizace Revolučního odborového hnutí musí organizace zajistit v dostatečném předstihu, aby se dele­govaný zástupce mohl zkoušení nebo přezkoušení zúčastnit. Lhůta, v jaké se v předstihu zkoušení nebo přezkoušení oznamuje, není sta­novena, a tak je vhodné projednat mezi organizací a ZV ROH způsob a termíny oznamování předem.

Je vhodné, aby delegovaný zástupce RO H byl předem informován o zásadách zkoušení nebo přezkoušení, o jejich náplni a dále i v pří­padech zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v § 6, 7, 8, 10, 11 i o svých právech či povinnostech vyplývajících z oprávnění člena komise. Jeho účastí je naplňována společenská kontrola, zejména
z pohledu zajištění bezpečnosti práce.

Zástupce ROH tedy sleduje objektivnost prováděných zkoušek, a může tak v případě potřeby vznést i případné nám itky. Samozřejmě, že má právo i klást otázky. Případné nedostatky při zkouškách nebo přezkoušení se pak mohou projednat i jednáním mezi ZV ROH a ve­dením organizace. Toto je ovšem mezní situace.

(3) Výsledek zkoušek nebo přezkoušení se hodnotí dvěm a stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl). Vyhláška připouští hodnocení výsledku zkoušek nebo přezkoušení pouze dvěm a stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl). Není proto možné, aby znalosti pracovníků byly hodnoceny jiným způsobem, jako např. známkování 1 až 5 nebo aby bylo používáno jiné slovní vyjádření úrovně (výborně, dobře, dostatečně atd.). Je proto nezbytný a nekompromisní přístup při hodnocení znalostí pracovníků, přičemž je nutné se vystříhat projevů tzv. falešné soli­darity. Obvykle pak tento přístup může být i jedním z momentů, které přispěly ke vzniku nešťastné události.

Nesprávné zodpovězení otázky vyplývající z ČSN 34 1010, ČSN 34 3100 a norem přidružených by měly mít v praxi následek, že sou­hrnný výsledek je klasifikován jako nevyhovující, i kdyby byly další otázky jinak zodpovězeny správně.

(4) Při nevyhovujícím výsledku mohou být zkoušky nebo přezkou­šení pracovníků opakovány v term ínech určených organizací. Do úspěš­ného vykonání zkoušek nebo přezkoušení mohou být tito pracovníci pověřováni jen činností, která odpovídá jejich znalostem prokázaným při zkoušce nebo přezkoušení. Je logické, že organizace musí provést při nevyhovujícím výsledku zkoušky nebo přezkoušení opatření v tom směru, že pracovníka bude pověřovat do doby kladného závěru opakované zkoušky nebo pře­zkoušení jen činností, pro kterou jsou znalosti pracovníka vyhovující.

Tuto okolnost je potřebné uvést v závěrečném zhodnocení zkoušky nebo přezkoušení (zápisu) písemně. Je možné záznam o náhradním pověření omezenou činností provést i jinou prokazatelnou formou.

(5) Při změně pracovního poměru pracovníka rozhodne organizace o rozsahu jeho zkoušky, popř. potvrdí platnost dosavadního osvěd­čení. Dojde-li ke změně pracovního poměru, je nutné, aby organizace po­soudila dříve vydané osvědčení, tj. na jaký druh zařízení a napětí byly znalosti pracovníka ověřeny. Bude-li i po změně pracovního poměru
pověřován stejnou činností, může organizace po seznámení pracovníka s pracovištěm a činností, kterou bude vykonávat, dříve vydané osvěd­čení potvrdit, nebo na základě odchylných podmínek v organizaci rozhodne o rozsahu jeho zkoušky a vydání nového osvědčení.

Při posuzování osvědčení a při rozhodování o rozsahu přezkoušení je nutné přihlédnout i k délce a druhu předcházející praxe a termínu posledního přezkoušení nebo zkoušky. Shodný postup je potřebné uplatnit i v případech, kdy nedochází k přechodu pracovníka z jedné organizace do druhé, ale jen např. k přechodu pracovníka na jiné pracoviště nebo i k rozšířeni jeho do­savadní pracovní náplně. Na tom to m ístě je třeba připomenout požadavek §12 odst. 2, kte­rým je zdůrazněno, že organizace smí pověřovat činností, řízením čin­nosti, sam ostatným projektováním nebo řízením projektování a pro­váděním revizí jen pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci podle této vyhlášky. Znamená to, že znalosti pracovníků ověřuje orga­nizace vždy ve vazbě na jimi vykonávanou činnost na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pokud např. organizace nezajistí přezkoušení pracovníka v předepsaném term ínu, musí organizace za­jistit, aby do doby ověření znalostí činnost nevykonával, jinak by organizace porušovala požadavek § 12 odst. 2 vyhlášky.

Pokud tedy vydala organizace pracovníkovi osvědčení podle §7 s uvedením druhu a napětí např. pro řízení činnosti na venkovních vedeních s napětím nad 1.000V, není možné toto osvědčení vztahovat automaticky pro řízení činnosti např. pro elektrická zařízení pracov­ních strojů s napětím do 1. 000V. Toto vymezení by muselo být v osvědčení konkretizováno v celém rozsahu.

Mění-li se pracovní náplň pracovníka i v jeho vlastní organizaci, musí organizace zvážit doplnění znalostí pracovníka a jejich následné ověření. Tedy smí pověřovat pracovníka jen takovou činností, na kte­rou má ověřeny znalosti (viz §14 odst. 1 — předmět zkoušek a pře­zkoušení).

Toto konstatování nesmí být ovšem chápáno jako extrém, kdyby byli pracovníci organizací téměř nepřetržitě zkoušeni nebo přezkušo­váni. Je obvyklé, že si organizace ověřuje znalosti pracovníka s při­hlédnutím k možným alternativám jeho činnosti v organizaci již při základní zkoušce. Pak již běžný přechod mezi pracovišti v rámci orga­nizace nevyžaduje nové přezkoušení, ale jen případné seznámení s no­vým pracovištěm.

(6) Pracovníci, kteří přeruší činnost na dobu delší než tři roky, se musí znovu podrobit zkoušce v plném rozsahu.
Požadavek, který je shodný se stávající praxí. Předtím , než se pra­covník podrobí nové zkoušce v plném rozsahu je vhodné, aby organi­zace zajistila doplnění jeho znalostí, a to především těch předpisů, které byly v době přerušení jeho činnosti nově vydány, doplněny nebo jinak upraveny. Rozumí se těch, které souvisejí s jeho činností.

(7) Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.

Tento postup je vhodné uplatnit v dohodě s nadřízenou organizací, která může způsob zkoušení nebo přezkoušení upravit jednotně pro všechny podřízené organizace. Při zajišťování zkoušek nebo přezkoušení mimo vlastní organizaci
je nezbytné předat zkušební komisi detailní informace o rozsahu čin­nosti, kterou budou zkoušení pracovníci vykonávat (vždy jednotlivě ke každému pracovníkovi) a o zvláštnostech v organizaci, např. pod­klady charakteru, které jsou uvedeny v §14 odst. 1 písm. b). Zkušební komise pak přihlédne k těm to informacím a zkoušku patřičně zaměří.

Pokud jsou zkoušky nebo přezkoušení zajišťovány mimo vlastní organizaci, je rovněž potřebné, aby si organizace zajistila u zkušební komise vyhotovení kopie zápisu o zkoušce nebo přezkoušení, který pak bude v organizaci uložen tak, že bude přístupný příslušným orgánům dozoru. Jiným i slovy, aby byl doklad o tom, že zkouška nebo pře­zkoušení bylo provedeno v potřebném rozsahu. Termín a místo konání zkoušek nebo přezkoušení ohlašuje vždy organizace, která zkoušky nebo přezkoušení organizuje, a to místně příslušnému orgánu dozoru (§7, §8, §10), příslušnému energetickému závodu (§8, §10) a příslušné organizaci ROH §6 až 8, §10 a 11).

Stažení
celého znění vyhlášky 50/1978 Sb. zde.POKUD MÁTE KONSTRUKTIVNÍ PŘIPOMÍNKU
K TÉMATU §14,
PŘIDEJTE JI DO NÍŽE UVEDENÉ DISKUSE!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 8)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Digitalizace dle prognóz mění svět. Tzv. analogová anonymita se tiše vytrácí a i přes všechny snahy o ochranu dat jsme kompetentními orgány snadno vystopovatelní. A to již ať se nám to líbí, či nikoliv. Zkusme se na tento nezvratně rozrůstající "matrix" podívat z pohledu pro nás užitečného. Pokud jsem podnikající subjekt, ne vždy mám možnost přezkoumání bonity svého odběratele. A také ne všechny zakázky lze provést zálohovými platbami, hotovostní, nebo on-line platbou. A právě pro situace, kdy se pouštíte do nového, riskantního, nebo jen neznámého podniku se hodí tato nová služba. Vyzkoušejte si ji zde!
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933