Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

SOUTĚŽ: Kolik ...

Přestože se principy jištění a zatížení vodičů prezentují od ...

Svazkový držák ...

Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 365
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Uzemnění a ochranné vodiče


Document Actions
Článek
(ČSN 33 2000-5-54 Vydání 1/96) Jaké typy zemničů znáte? Které konstrukční prvky můžeme použít jako vedení ochranného vodiče? Jak stanovit průřez ochranného vodiče? Co může být použito jako ochranný vodič? Jaké podmínky musí být dodrženy v případě použití vodiče PEN?
Milan Bureš, ze dne: 9.12.2002
reklama

Tato norma nahrazuje ČSN 33 2050 v celém rozsahu spolu s ČSN 33 2000-4-41 nahrazuje ČSN 34 1010 v celém rozsahu. S ohledem na mechanickou pevnost a korozní odolnost v půdách s rezistivitou (měrným odporem) větším, než 50 Wm používá se ocelových zemničů s nejmenšími rozměry podle tabulky.

Tabulka - Minimální rozměry ocelových zemničů s ohledem na mechanickou a korozní odolnost.

Typ zemniče Provedení Minimální rozměr
V ohni pozinkovaná ocel Nepozinkovaná ocel
Páskové a drátové zemniče Pásková ocel Průřez 100mm2 Průřez 150mm2
  Tloušťka 3mm Tloušťka 4mm
Ocelový drát Průměr 8mm Průměr 10mm
Tyčové zemniče Kruhová ocelová tyč Průměr 8mm Průměr 10mm
Ocelová trubka Průměr 15mm Průměr 15mm
  Tloušťka 3mm Tloušťka 4mm
Úhelníky apod. Průřez 100mm2 Průřez 150mm2
  Tloušťka 3mm Tloušťka 4mm

Měděný zemnič z pásku nebo drátu musí mít nejmenší průřez 50mm2 při tloušťce nejméně 1mm.

POZNÁMKA - Použije-li se např. v odůvodněných případech na zemniče měď, musí se respektovat možnost vlivu koroze na ocel a aplikovat katodická ochrana k eliminaci makročlánku (olovo).

Zemniče:
- tyčové nebo trubkové
- páskové nebo drátové
- deskové (nedoporučují se)- základové (strojené - zabudované v základech, náhodné - kovové výztuže betonu)
- kovové výztuže betonu vloženého v zemi

Pro uzemnění mají být využity zemniče náhodné.

Strojené zemniče se zřizují, jen když:
- náhodné zemniče nevyhoví požadavkům této normy
- zemní odpor náhodných zemničů nevyhovuje
- použití náhodných zemničů by bylo neekonomické
- použití náhodných zemničů z důvodu požární ochrany není přípustné nebo pokud to jiné předpisy nedovolují
- nelze zajistit, že spojení s náhodným zemničem nebude přerušeno
- jiné předpisy vyžadují jejich zřízení

Tam, kde horní vrstvy půdy jsou vodivější, než vrstvy spodní, se doporučuje užít zemniče z pásků nebo drátů, které se ukládají do rýhy v hloubce 60m.

Jsou-li zemniče kladeny do kabelových rýh, musí být uloženy na dno výkopu, a to nejméně 10cm pod kabel nebo vedle kabelu. Použije-li se několik tyčových zemničů, nemá být s ohledem na jejich el. využití mezi nimi menší vzdálenost než, je délka tyčového zemniče. Použijí-li se strojené zemniče z drátů nebo pásků, volí se pro jeden paprsek délka do 25m pro půdy o rezistivitě do 500Ωm a do 50 m pro půdy o rezistivitě nad 500Ωm. Pro uzemnění el. zařízení budov, pokud se použije strojených zemničů, zřídí se především základový zemnič. Kovové vodovodní sítě je možno použít jako zemniče pouze tehdy, pokud s tím souhlasí dodavatel vody.

POZNÁMKA - Uzemnění na vodovodní potrubí řeší ČSN 33 2000-5-54

Kovové potrubní sítě jiných rozvodů se nesmí použít jako zemniče pro ochranné uzemnění. Tento požadavek nevylučuje použití těchto rozvodů jako součást hlavního nebo doplňujícího pospojování, podle ČSN 33 2000-4-41.

Uzemňovací přívody:
Nadzemní části uzemňovacích přívodů musí být uloženy tak, aby byly kontrolovatelné. Venkovní část uzemňovacího přívodu v místech s nebezpečím poškození (např.při průchodu zdí, průchodu do země) se musí vhodně chránit obložením nebo uložením do trubek. Jako náhodné uzemňovací přívody mohou být použity vodivé konstrukční prvky kovových konstrukcí, které tvoří souvislý, trvale propojený celek, jako např. kabelové lávky, kovové rámy a stojany, kolejnice jeřábů, ocelové stožáry, výztuž sloupů a potrubí. Má-li uzemňovací přívod ochrannou funkci před úrazem elektřinou, značí se jako ochranný vodič všude tam, kde to vyžaduje provoz zařízení nebo bezpečnost osob a věcí. Spojování zemničů a uzemňovacích přívodů se provádí svařováním, šroubováním nebo svorkami. Všechny spoje musí být mechanicky odolné, chráněné před korozí a dimenzované na předpokládané proudové zatížení.

Tabulka - Dohodnuté minimální průřezy uzemňovacích přívodů

  Chráněné před mechanickým poškozením Chráněné před mechanickým poškozením
Chráněné před korozí podle požadavků čl. 543.1 16mm2 měď
16mm2 galvanizovaná ocel
Nechráněné před korozí *) 16mm2 měď (vyjímečně hliník, který se však v zemi nepřipouští)
 

*) Ochranu před korozí lze dosáhnout využitím pláště.

V každém el. zařízení musí být ochranná svorka nebo přípojnice, se kterou musí být spojeny tyto vodiče:
- uzemňovací přívody
- ochranné vodiče
- vodiče hlavního pospojování
- uzemňovací přívody pracovního uzemnění, pokud se vyžadují.

Na přístupném místě musí být umístěny spojky, ve kterých je možno uzemňovací přívod odpojit. Tyto spojky je možno vhodně spojit s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí, aby se tak umožnilo měření odporu uzemnění. Pracovní a ochranné uzemnění různých rozvodných soustav do 1000 V se smí spojovat navzájem ve všech případech. Ochranná uzemnění částí el.zařízení vzájemně dosažitelných (vzdálených méně než 2 m, podle ČSN 33 2000-4-41 z 2/2000, se tato vzdálenost zvyšuje na 2,5m) musí být vodivě propojena.

Silová zařízení a hromosvod:
Pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění, které musí splňovat podmínky podle ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-4-41. Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi delší než 5m.

V elektrických stanicích se připojuje hromosvod vždy na uzemnění zařízení s napětím nad 1000 V.

Sdělovací zařízení a hromosvod:
Pracovní uzemnění svodičů přepětí se spojuje s ochranným uzemněním zařízení, která jsou svodičem přepětí chráněna. U zařízení musí být provedena ochrana proti korozi. Dokumentace uzemnění musí být k dispozici.

Ochranné vodiče:
Ochranné vodiče pro pospojování. Se řeší podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

Nejmenší průřezy:
- se počítají podle ČSN nebo
- vybírají podle tabulky

Průřez ochranného vodiče pro zařízení do 1000Vst a 1500Vss nesmí být menší než průřez daný tabulkou Tabulka - Vztah mezi průřezem ochranných vodičů a fázových vodičů
Průřez fázových vodičů instalace S (mm2)
Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče Sp (mm2)
S<=16...................................S
16<=S<=35........................... 16
35<=S ..................................S/2

Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo není jeho pláštěm, nesmí být v žádném případě menší než:
- 2,5mm2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením
- 4mm2, jestliže není chráněn před mechanickým poškozením

Ochranné vodiče mohou být:
- vodiče ve vícežilových kabelech
- izolované nebo holé vodiče ve společném obložení s pracovními vodiči
- upevněné holé nebo izolované vodiče
- kovové obaly určitých kabelů
- kovové instalační trubky nebo jiné kovové kryty vodičů
- určité cizí vodivé části (náhodné ochranné vodiče)

POZNÁMKA:
Za vodivé spojení se též považují např. otočné závěsy kovových dveří a vík, styk jeřábových kol s kolejnicemi a vodivá valivá ložiska. V prostředí venkovním, agresivním apod. je spojení pomocí vějířové podložky nedostatečné. Vodič, který slouží k ochraně nebo může být použit pro ochranu, musí být označen podle ČSN 33 0165. Ochranný vodič musí být připojen k uzemňovacímu přívodu (i náhodnému) zemniče zkušební svorkou a chráněn před mechanickým poškozením. Ochranný vodič nesmí být uložen v dotyku s hořlavými látkami nebo podklady (viz ČSN 33 2312).

Použití konstrukčních prvků jako ochranných vodičů:
- Kovové obaly včetně plášťů (holých nebo izolovaných) určitých vedení
- Hliníkový plášť kabelu
- Cizí vodivé části

Kovové vodovodní potrubí podmínkám obvykle nevyhovuje. Plynová potrubí se nesmějí jako ochranný vodič používat.

Za náhodný ochranný vodič se nesmí dále použít:
- zábradlí, žebříky, ploty
- kolejnice dopravních zařízení
- nosné napínací dráty a jiná odnímatelná zařízení.

Náhodný ochranný vodič se nesmí používat jako pracovní vodič:
Cizí vodivé části se nesmějí používat jako vodiče PEN.

Zachování elektrické spojitosti ochranných vodičů:
Ochranné vodiče musí být vhodným způsobem chráněny proti mechanickému a chemickému poškození a proti elektrodynamickým silám.

Spoje ochranných vodičů musí být přístupné, aby mohly být zkontrolovány a přezkoušeny. Ochranný vodič nesmí být vybaven žádným spínacím přístrojem, ale může mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení přerušit za pomocí nástroje. Tam, kde se trvale elektricky kontroluje spojení se zemí, nesmí být vybavovací cívka přístroje zapojena v ochranném vodiči. Neživé části přístrojů a zařízení nesmí tvořit část ochranného vodiče jiných zařízení, kromě případů dovolených v ČSN. Ochranný vodič se musí připojovat na neživé části (kostry) elektrických předmětů a kovové části zařízení, které při poruše mohou být pod napětím. Ochranný vodič nesmí být připojován na kryt spotřebiče nebo jinou konstrukční část, po jejímž odnětí může být ochranné vedení přerušeno.

U šroubů a svorek pro připojení ochranného vodiče na el. strojích a přístrojích a ostatních elektrických zařízení musí být značka 022/5019 (stromeček) podle ČSN IEC 417 (ČSN 34 5556), popř. písmeny PE nebo jiným způsobem podle ČSN 33 0160.

Jsou-li el. zařízení a jiné stroje nebo přístroje, jakož i konstrukce, na nichž jsou namontovány, vzájemně vodivě spojené, stačí, spojí-li se ochranným vodičem jen jeden z nich, popř. jejich společná konstrukce.

Cizí vodivé části se spojují s ochranným vodičem v místě, kde je to potřebné nebo předepsáno:
Vodivá potrubí, mají-li dobré vodivé spojení po celé délce, stačí spojit s ochranným vodičem pouze v jednom místě.
Vodivá potrubí v prostorách zvlášť nebezpečných, jsou-li v dosahu ruky, musí být spojena vodivě po celé délce.
Za tím účelem musí být provedeno vodivé pospojení v přírubách a vhodně umístěna svorka pro připojení ochranného vodiče.

Uzemňovací a ochranné vodiče:
Obecně může být ochranný vodič PE i holý a nemusí být veden společně s krajními vodiči. Ochranné vodiče používané v sítích s nadproudovými ochrannými prvky. POZNÁMKA - Jestliže se pro ochranu před úrazem el. proudem používá nadproudový ochranný prvek, měl by ochranný vodič být součástí stejného vedení jako pracovní vodiče.

Uzemňovací přívody a ochranné vodiče pro napěťové chrániče
Pracovní uzemnění
Uzemňovací sloužící zároveň jako ochranné i pracovní

Vodiče PEN:

V pevných instalacích připojených na sítě TN s vodiči, jejichž průřez není menší než 10mm2 mědi nebo 16mm2 hliníku, se může jediný vodič použít zároveň jako vodič ochranný i střední za předpokladu, že ta část instalace, kde je tento vodič použit, není chráněna proudovým chráničem. Nejmenší průřez vodiče PEN může být 4mm2, za předpokladu, že se jedná o kabel s koncentrickým jádrem středního vodiče odpovídající normám harmonizovaným s IEC a na všech místech, kde dochází k propojení tohoto kabelu, je zajištěno spojení dvěma spojovacími prostředky k zajištění spojitosti.

POZNÁMKA - Rozumí se tím možnost oddělení připojení např. dvě svorky. (Netýká se existujících provedení.). Vodič PEN musí mít izolaci na nejvyšší napětí, kterému může být vystaven, aby se zabránilo vzniku unikajícího (svodového) proudu.
POZNÁMKA - Vodič PEN musí být izolován uvnitř rozvaděčů.

Jestliže je v nějakém bodu rozvodu vodič PEN rozdělen na dva samostatné vodiče, vodič ochranný a střední, je nepřípustné za tímto bodem tyto vodiče vzájemně spojovat. V bodě rozdělení musí být pro připojení ochranných a středních vodičů samostatné svorky nebo přípojnice. Vodič PEN musí být připojen ke svorce nebo přípojnici určené pro připojení ochranného vodiče.

Je-li použit vodič PEN, musí být splněny ještě tyto podmínky:
a) Ochranný vodič, ať izolovaný nebo holý, musí být veden souběžně a v blízkosti s vodiči fázovými, popř. krajním, když není s nimi ve společném obložení a jeho příslušnost k proudovému obvodu musí být vhodně označena.
b) Ochranný vodič ve společném obložení musí mít stejnou izolaci jako vodiče fázové popř. krajní.
c) U střídavých jednofázových obvodů musí mít ochranný vodič stejnou izolaci jako vodiče fázové popř. krajní; je-li uložen fázový popř. krajní vodič v obložení, musí být v témže obložení i ochranný vodič.

Tam, kde u jednofázových obvodů jiné ČSN předepisují měřit izolační odpor celého obvodu, nesmí se použít vodiče PEN, ale nutno jej rozdělit na ochranný vodič PE a střední N. U pohyblivých přívodů musí být ochranný vodič pod společným obložením s vodiči krajními. Toto ustanovení se nevztahuje na ochranný vodič, který slouží k ochraně pospojováním nebo uvedením na stejný potenciál.Vodiče pro pospojování:

Nejmenší průřezy:
Průřezy vodičů hlavního pospojování nesmí být menší, než je polovina průřezu použitého ochranného vodoinstalace. Nejmenší dovolený průřez je 6mm2. Průřez však nemusí být větší než 25mm2, pokud je vodič pospojování z mědi. Pokud je tento vodič z jiného kovu, nemusí být jeho průřez větší než takový, který zajišťuje stejnou vodivost jako měděný vodič průřezu 25mm2.

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího dvě neživé části nesmí mít průřez menší, než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části. Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího neživé části a cizí vodivé části nesmí mít průřez menší, než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče. Doplňující pospojování může být tvořeno vodivými částmi trvalého charakteru, jako jsou ocelové konstrukce, nebo doplňujícími vodiči nebo oběma způsoby.

Pokud se vodovodní potrubí budovy používá jako uzemnění nebo jako ochranný vodič, musí být vodoměr přemostěn a propojovací vodič musí mít průřez odpovídající svému použití jako ochranný vodič, vodič pospojování, vodič k pracovnímu uzemnění. Kovové pláště kabelů, i když se jich nepoužívá k ochraně před dotykem, se spojují s ochrannou soustavou ochrannými vodiči.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
Zaklínadlo AFDD nemusí být velkou neznámou. Pokud máme šanci se dozvědět ucelené informace a nikoliv útržky názorů, nebo článků časopisů. Naštěstí výrobci přístrojů poskytují svým produktům takový informační servis, že nemáme problém potřebné parametry zjistit. Pravda, není tomu tak vždy, ovšem v případě tohoto sešitu, o tom není pochyb. Neskrývám svou slabost pro pomůcky, které opravdu pomáhají. Sice AFDD není, čemu bych nerozuměl, či neznal, ale provedení a podání autorů se mi líbí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Olovo je v současnosti považováno za nebezpečnou závadnou látku. V minulosti se ale využívalo pro vytvoření vodivého spoje mezi součástmi hromosvodu. Čím tedy můžeme v dnešní době nahradit olovo? Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933