Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru


Document Actions
SRVO: Vyhodnocení veřejného osvětlení pomocí jasového analyzátoru
Veřejné osvětlení je nedílnou součástí nočního života. Jeho funkce je důležitá nejen v rámci bezpečnosti silničního provozu, ale i vzhledem ke snížení kriminální činnosti. Proto je důležité navrhnout a provozovat VO podle pravidel uvedených v normách ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Výkonnostní ...
Komerční sdělení, ze dne: 3.07.2013
reklama

Veřejné osvětlení (dále jen VO) je nedílnou součástí nočního života. Jeho funkce je důležitá nejen v rámci bezpečnosti silničního provozu, ale i vzhledem ke snížení kriminální činnosti. Proto je důležité navrhnout a provozovat VO podle pravidel uvedených v normách ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Výkonnostní požadavky. Pro kontrolu a ověření správnosti navrženého VO slouží norma ČSN EN 13201-3 Osvětlování pozemních komunikací – část 3: Výpočet výkonnostních parametrů a ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – část 4: Metody měření výkonnostních parametrů.


Tab. 1: Řada tříd osvětlení ME


Ve výše uvedené tabulce jsou základní výkonnostní požadavky na osvětlení ve třídě komunikací ME. Jejich popisem se zabývá další část příspěvku. V  některých zemích je povrch pozemních komunikací během většiny nočních hodin vlhký nebo mokrý. Za mokra lze uplatnit dodatečné požadavky na celkovou rovnoměrnost (U0), aby se předešlo výraznému zhoršení kvalitativních parametrů osvětlení za těchto podmínek, které popisují třídy komunikací MEW.

Jas povrchu pozemní komunikace je výsledkem osvětlenosti povrchu pozemní komunikace, odrazných vlastností povrchu pozemní komunikace a geometrických podmínek pozorování. Průměrný jas vyjadřuje celkovou úroveň jasu, která působí na řidiče. Při nízké úrovni osvětlení, užívané při osvětlování pozemních komunikací, se výkonnost zvyšuje úměrně s růstem kontrastní citlivosti, zrakové ostrosti a omezení oslnění.

Celková rovnoměrnost je všeobecným měřítkem změny jasů a udává, jak dobře slouží povrch pozemní komunikace jako pozadí pro dopravní značení, předměty a pro ostatní uživatele komunikace.

Podélná rovnoměrnost je měřítkem nápadnosti opakujícího se vzorce jasných a tmavých skvrn na pozemní komunikaci. Souvisí se zrakovými podmínkami na dlouhých nepřerušovaných úsecích komunikace.

Prahový přírůstek
naznačuje, že přestože osvětlení pozemních komunikací zlepšuje zrakové podmínky, je také zdrojem omezujícího oslnění, jehož stupeň závisí na typu svítidel, světelných zdrojů a na geometrickém uspořádání.

Osvětlení omezené jen na vozovku není schopno odhalit bezprostřední okolí komunikace a ukázat účastníky provozu na krajnici. Požadavky na činitel osvětlení okolí se použijí jen tam, kde k vozovce nepřiléhají žádné dopravní oblasti s vlastními požadavky, a to včetně chodníků, cyklistických stezek nebo odstavných pruhů.

Požadavky měření jasů na komunikacích podle ČSN EN 13201 - 4
  • Jas povrchu vozovky se musí měřit kalibrovaným jasoměrem s parametry, které odpovídají účelu měření.
  • Při měření jasu v bodech sítě musí být jasoměr schopen omezit celkový úhel měřicího kužele na 2 obloukové minuty ve vertikální rovině a 20 obloukových minut ve vodorovné rovině.
  • Polohy jasoměrů musí být stejné jako ty, které jsou uvedeny pro pozorovatele v EN 13201-3.
  • Měřicí pole specifikované v EN 13201-3 začíná ve vzdálenosti 60 metrů od pozorovatele (úhel pozorování měřicího přístroje musí být (89±0,5)° vůči normále k povrchu vozovky).
  • Z důvodů proměnných odrazných vlastností povrchu vozovky, jak v prostoru, tak čase, mohou vzniknout velké rozdíly mezi hodnotami jasu naměřenými a vypočtenými.
Na základě výše uvedených požadavků lze konstatovat, že kalibrovaný jasový analyzátor může být použit na základě správného umístění nasměrování a dostatečné rozlišovací schopnosti využit k měření jasů na komunikacích, stejně tak jako klasické jasoměry.

3 Příklady měření pomocí jasového analyzátoru LMK Mobile Advanced

3.1 Metodika porovnávání svítidel VO

Využitím jasového analyzátoru a k tomu připravenému pracovišti můžeme porovnávat různá svítidla venkovního osvětlení (zejména pro osvětlení komunikací v městských částech a obydlených oblastech) za stejných podmínek (stejný světelný zdroj a geometrické uspořádání).

Na obrázku 1 je vidět, že jasový analyzátor není ve vzdálenosti 60m od okraje výpočtového pole, jak je uvedeno v normě ČSN EN 13201-3, ale jen 30m. Aby bylo měření korektní, je nutné zachovat úhel snímání mezi jasovým analyzátorem a výpočtovým polem a proto je rovněž snížena výška jasového analyzátoru nad úrovní pozemní komunikace na polovinu, tedy na 0,75m.


Obr. 1: Náčrt měření komunikace pomocí jasového analyzátoru


Metodika porovnávání vychází z normativních požadavků pro osvětlení pozemních komunikací ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Tato část normy definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro osvětlování pozemních komunikací se zaměřením na zrakové potřeby uživatelů komunikace a zohledňuje ekologická hlediska tohoto osvětlení. To znamená, že podle této normy lze přiřadit k třídě komunikace kvalitativní a kvantitativní požadavky na osvětlovací soustavy.

Příklad ověření vyzařovacích charakteristik svítidel VO


Obr. 2: Jasová mapa s rozvrženými měřícími body


 
Obr. 3: Náčrt rozvržení měřicích bodů


Na obrázku 3 jsou uvedeny vzdálenosti mezi jednotlivými výpočtovými body a okrajem výpočtového pole a geometrické uspořádání měřícího stanoviště pro porovnání různých svítidel VO.

Na základě této metodiky lze porovnávat různá svítidla veřejného osvětlení, jejich výkonnostní parametry a vyzařovací charakteristiky bez využití laboratorní techniky.

3.2 Využití jasového analyzátoru při porovnání různých situací na komunikaci
Dalším příkladem využití jasového analyzátoru je měření různých polí komunikace v krátké době měření a v kombinaci potkávacích a dálkových světel.

Hlavním cílem měření bylo zjištění vlivu automobilu na osvětlenost a jas komunikace a osvětlení chodců z různých vzdáleností.


Obr. 4: Příklad vyhodnocované jasové mapyTab. 2: Hodnoty jasů v regionech


Obr. 5: Konkrétní vyhodnocení jednoho pole komunikaceCílem této ukázky bylo znázornění vlivu potkávacích svítidel automobilu v oblastech působení VO. Vzhledem k tomu, že normované zorné pole začíná ve vzdálenosti 60 metrů od pozorovatele (řidiče), tak potkávací automobilová svítidla nemají v této oblasti žádný vliv na zvýšení viditelnosti, protože jejich působnost je pouze do cca 30 metrů od automobilu.
 
3.3 Porovnání viditelnosti chodců
Další využití jasového analyzátoru je při porovnání viditelnosti chodců s různými odraznými vlastnostmi jejich oděvů osvícených dálkovými, nebo potkávacími světly automobilů.
 

Obr. 6: Fotografie a jasová mapa dvou figurantů s různými odraznými vlastnostmi při použití dálkových světel ze vzdálenosti 60 metrů


Tab. 3: Hodnoty jasů v regionech


Toto měření ukazuje na obecně známý fakt, že k tomu aby byl chodec viděn, je nutné nosit oblečení s vysokou odrazností nebo být vybaven reflexními prvky.
 
3.4 Porovnání přímého a nepřímého měření jasů na komunikaci
V neposlední řadě lze využít jasový analyzátor k měření jasů komunikací a porovnání výsledků přímého a nepřímého měření jasu na komunikaci. Nepřímé měření je provedeno pomocí měření osvětlenosti a jejich následným přepočtem na hodnotu jasu.

Přepočet osvětlenosti na jas


Obr. 7: Fotografie porovnávané komunikace s vyznačenou oblastí měření

 
Obr. 8: Hodnoty měřené osvětlenosti v poli ve stanovených výpočtových bodech


Jestliže jsou známé odrazné vlastnosti povrchu vozovky tak můžeme vypočítat průměrný jas vozovky. Využijeme k tomu součinitel jasu vozovky q, který je roven poměru jasu L k hodnotě osvětlenosti E vodorovné roviny dle následujícího vztahu (1).
(1)

V mezinárodních doporučeních se pro tmavé povrchy vozovek uvádí orientační průměrná hodnota součinitele jasu
qp = 0,07 cd.m-2.lx-1
. Průměrný jas vozovky lze vypočítat dle vztahu (2).
(2)
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky nepřímého měření jasů na výše uvedené komunikaci.


Tab. 4: Naměřené a vypočtené hodnoty stávající osvětlovací soustavy


Přímé měření jasů pomocí jasového analyzátoru na výše popsané komunikací bylo ověřeno, že výsledky obou metod jsou téměř identické.
 

Obr. 9: Rozložení výpočtových bodů na jasové mapě


Tab. 5: Naměřené hodnoty jasu stávající osvětlovací soustavy


Ověřování jasů pomocí jasových analyzátorů na komunikacích vyšších tříd s sebou přináší nesporné výhody zejména v rychlosti měření a eliminaci chyb při odhadu odrazných vlastností komunikací.

Závěr

Lze konstatovat, že na základě výše uvedených příkladů jsou jasové analyzátory vhodné měřicí přístroje pro ověřování kvalitativních a kvantitativních požadavků VO. Jasové analyzátory mají potenciál i v dalších výše nepopsaných aplikacích měření VO, jako jsou například:

  • hodnocení oslnění
(3)
  • výpočet prahového přírůstku
  (4)
  • hodnocení rušivého světla (měření jasu fasád budov a jasů dopravního značení).

Obr. 10: Snímek rodinného domku a jasová mapa jeho fasády


Petr Závada, Tomáš Novák, Karel Sokanský
VŠB-Technická univerzita Ostrava

Lucie Mruzková
PTD Muchová, s.r.o.


Použitá literatura
[1.]    Sokanský, K. - Měření a posouzení světelně-technických, konstrukčních a ekonomických parametrů svítidel, Závěrečná zpráva – 2. a 3. část
[2.]    TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH – Operating instructions for mobile luminance meansuring system LMK mobile advanced, 2006
[3.]    ČSN EN 13201-2 Osvětlování pozemních komunikací- Část 2: Výkonnostní požadavky
[4.]    ČSN EN 13201-3 Osvětlování pozemních komunikací- Část 3: Výpočet výkonnostních parametrů
[5.]    ČSN EN 13201-4 Osvětlování pozemních komunikací- Část 4: Metody měření výkonnostních parametrů


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

SRVO Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, o. s.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
O vedení v podlahách se psalo na portále Elektrika mnohokrát. Tento způsob ukládání vedení se sice užívá především v administrativních budovách, kde se často rozvody doplňují nebo mění. Díky dostupným trasám v podlaze není potřeba pro změnu pracovišť provádět stavební úpravy. Představa investorů, provozovatelů je taková, aby se systém rozvodů dal dle aktuální potřeby měnit a přitom aby vypadal elegantně. Nejlépe pokud by nebyl vidět vůbec. Takovým požadavkům se velice blíží následující systém podlažních rozvodů OBO BETTERMANN ...
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933