Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.08.2020 TIP na katalog osvětlení venkovních prostor. Theben ve svém portfoliu nabízí reflektory s LED světelným zdrojem a různé senzory pohybu s jednoduchou montáží a ovládáním. Přístroje cílí k úspoře energie, zvýšení komfortu uživatele a bezpečnosti objektů. Ale také naleznete například nepřímé osvětlení domovních fasád, náladová osvětlení zahrady, domovních dveří nebo teras. Jednotlivé typy svítidel, jejich funkce a ...
14.08.2020 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV. Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o ...
12.08.2020 Největší svítící šperk na světě používá kabely LAPP. Česká sklářská společnost vytvořila pro tichomořský hotel největší svíticí šperk na světě. Monumentální svítidlo ve tvaru dvou vlnících se draků váží 40 tun a každý z nich je dlouhý 32 metrů. Jejich těla pokrylo 2,5 milionu křišťálů. Broušené kameny jsou také podsvícené programovatelnými LED moduly, které jsou řízeny a napájeny ...
12.08.2020 COMPAS: Digitální továrna v praxi! Vlastimil Braun popisuje jak se uvádí do života principy Průmyslu 4.0. Společnost COMPAS automatizace nabízí vlastní řešení digitalizace výrobních procesů, založené na integraci podnikových systémů ERP - MES - automatizace technologií. V oboru průmyslové automatizace kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes ...
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...
 • Zaklínadlo AFDD nemusí být velkou neznámou. Tedy pokud máme šanci se dozvědět ucelené informace a nikoliv útržky názorů nebo článků časopisů. Naštěstí výrobci přístrojů poskytují svým produktům takový informační servis, že nemáme problém potřebné ...

SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení


Document Actions
SRVO: Dotační programy a granty na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení
V oblasti revitalizace, oprav a rekonstrukcí veřejného osvětlení se velmi často setkáváme s problémem, se kterým se potýkají jednotlivé municipality v České republice, a sice s jejich zafinancováním. Města a obce řeší problém stejný, jako všechna naše odvětví veřejné správy a tím je obecně vžitý pojem nedostatku peněz. Stav veřejného osvětlení v naší zemi je ve stavu, jež nelze nazvat jinak než nevhodný a koncepčně ...
Komerční sdělení, ze dne: 28.12.2012
reklama


Stav veřejného osvětlení v naší zemi je ve stavu, jež nelze nazvat jinak než nevhodný a koncepčně zastaralý. Poměrně velká většina investorů, zodpovědných zástupců měst a obcí se snaží svou situaci řešit, jak se dá a hlavně rychle, levně a bez zásadních finančních a koncepčních kroků. Chápou stávající nedostatky na technickém stavu VO jen jako dočasný problém, který se "nějak" vyřeší a na správci sítě VO je pak, aby dal vše do pořádku. Tedy do provozuschopného stavu, aby bylo možno problém odsunout na později — nejlépe neurčito.

Chápání soustavy veřejného osvětlení jako technologického celku se svou vlastní provozní (a účetní) hodnotou je ne dost častým jevem.

Proto některé investice, které byly již částečně na území ČR provedeny, nemají očekávaný efekt trvalého vyřešení problému a vyžadují si stále nové a nové zásahy do soustavy.

My zde chceme a budeme hovořit o těch, kteří sice chtějí začít nebo začali s revitalizací VO, ale nejsou si jisti, zda první kroky, které pro řešení problému učinili, jsou správné a z dlouhodobého hlediska relevantní.

Správný návrh veřejného osvětlení
respektuje poslání podpory bezpečnosti pěších, dopravy a bezpečnosti osob a majetku a současně zaručuje maximální efektivitu provozu osvětlovací soustavy a současně musí respektovat všechna ustanovení obecně platných norem a předpisů platných pro elektrické zařízení, jímž právě soustava veřejného osvětlení je z hlediska provozní bezpečnosti, především.

Rozumný investor by měl postupovat tak, že jako první krok by si měl nechat zpracovat pasport stávajícího technického zařízení veřejného osvětlení a na jeho základě zhodnotit technický stav zařízení a navrhnout koncepci obnovy a vlastní rekonstrukci (výměnu zdrojů, svítidel, stožárů, světelných míst, napájecích rozvodnic apod.).

Ideální je zpracování Energetického auditu VO, který zpracovává autorizovaný energetický auditor ve spolupráci s projektantem - světelným technikem, a to takovým, který má s navrhováním energeticky efektivních osvětlovacích soustav zkušenosti.

Je-li tedy investor srozuměn se všemi možnostmi, které mu dnešní trh, při řešení revitalizace veřejného osvětlení, nabízí a rozhodne se pro fundovaného zpracovatele zadání na technické podmínky, nastává právě výše uvedený problém a tím je finanční pokrytí investice.

Je možno konstatovat, že dnešní možnosti financování revitalizace veřejného osvětlení jsou rozděleny do několika základních směrů

1. PŘÍMÁ - POLOŽKOVÁ FORMA FINANCOVÁNÍ

 • VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků.
Město bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a objednávat jednotlivé práce spojené s jeho provozem výhradně u dodavatele, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení v pravidelných intervalech položkovou formou.

CENA se stanovuje vždy na jednotlivé položky prací ve výši dle nabídky výběrového řízení. FINANCOVÁNÍ probíhá s přímých prostředků města a je rozmělněno do dlouhodobého horizontu. Hrozí nejednotnost koncepce, která se právě může měnit s časem.
Nastává také problém s technologickým vývojem a tím nejednotností technické úrovně jednotlivých etap.

2. PAUŠÁLNÍ FORMA FINANCOVÁNÍ
 • VO je v majetku města, energii, provoz a údržbu hradí město ze svých prostředků.
Dodavatel — provozovatel bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a provádět jednotlivé práce spojené s jeho provozem a údržbou, vzešlého z tohoto výběrového řízení včetně provádění revizí el. zařízení v pravidelných intervalech . Předmětem bývá obvyklá údržba — např. nátěry, výměny světelných zdrojů, čištění svítidel, čištění spojů, běžné opravy kabel. vedení apod.

Město bude provádět kontrolu stavu VO v majetku města a prováděných prací. Investiční akce a generální opravy bude město u dodavatele - provozovatele.

CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU a u výkonů
, které objednává obec nad rámec běžné údržby se stanovuje vždy na jednotlivé položky prací ve výši dle nabídky výběrového řízení.

Jako u předešlého případu FINANCOVÁNÍ probíhá s přímých prostředků města a je rozmělněno do dlouhodobého horizontu. Hrozí nejednotnost koncepce, která se právě může měnit s časem. Nastává také problém s technologickým vývojem a tím nejednotnosti technické úrovně jednotlivých etap.

3. FORMA FINANCOVÁNÍ POMOCÍ PŘENESENÉ SPRÁVY VO

 • VO je v majetku města, provozovateli je hrazena pevná roční část a provozovatel VO převezme do nájmu a energii, provoz a údržbu hradí ze svých prostředků.
FORMA PŘENESENÉ SPRÁVY VO zahrnuje zajištění správce veřejného osvětlení tak, aby byl zajištěn provoz a údržba veřejného osvětlení vůči třetím osobám a vůči požadavkům státní správy na bezpečnost provozu zařízení /např. požadavky ČSN na osvětlenost /bez potřeby zatěžovat touto činností obec, přičemž celé technologické zařízení VO zůstává majetkem obce.

VÝKON PŘENESENÉ SPRÁVY zahrnuje:

 • nákup a řízení spotřeby elektrické energie (sjednání smluv s dodavateli el. energie, snížení paušálních plateb)
 • provozování a údržbu sítí - rozvodů veřejného osvětlení tj. kontrola kvality použitého materiálu, optimalizace světelného výkonu svítidel, osvětlení v souladu s požadavky ČSN, jednání s třetími osobami (vyřizování sporů a problémů spojených s VO, např. řešení škodních událostí), úspory provozních nákladů provedením optimalizace osvětlení
 • plánování a realizaci investic: zajištění dokumentace VO v souladu s požadavky ČSN, rozbor stávajícího stavu hospodárnosti provozu VO a určení strategie rozvoje, zpracování finančního propočtu nákladů, realizaci a kontrolu prací
 • financování oprav: účelné hospodaření finančních prostředků na provoz VO tak, aby mohly být použity na opravy a rozvoj, reinvestování finančních prostředků získaných za úspory el. energie, vyhledávání a zajištění financí z dotačních popř. jiných zdrojů
 • financování revitalizace: obec bude provádět kontrolu stavu VO a prováděných prací vč. DODRžOVÁNI technologického standardu a jejich nedodržení vede ke zrušení smlouvy. Investiční akce a generální opravy VO bude pro obec provádět provozovatel.
CENA za údržbu za stanovené období se stanovuje PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU, kterou hradí obec - investor.

Tato forma financování je velmi náročná na prvotní část - a tou je pečlivý výběr správce soustavy VO a na jeho finanční podmínky z hlediska dlouhodobého financování.
Náklady pak přímo hradí město ze svých prostředků, avšak v delším časovém úseku.
Výhodou, při správně nastavené technické úrovni revitalizace, je okamžité řešení krizového popř. havarijního stavu VO a jeho uvedení do souladu s platnými normami a předpisy za dnešní ceny materiálu a služeb a provedení efektivity energetické náročnosti osvětlovací soustavy okamžitě s možností okamžitého generování provozních úspor na splácení celkových finančních nákladů.

Nevýhodou může být právě "cena peněz" poskytnutých třetí osobou na zafinancováni revitalizace.
Další možnost ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO ZDROJE nákladů na rekonstrukci z veřejných prostředků zahrnuje v případě nedostatečných vlastních finančních zdrojích možnost vyhledání zdrojů formou
 • komunální půjčky
 • splátkového režimu – contracting
 • leasingových splátek
 • dotací z fondů ČR
Formy komunální půjčky jsou obecně známy a v dnešní situaci je k nim přistupováno jen s maximální opatrností. Vyžadují jednoznačně perfektní přípravu technické úrovně revitalizace s pečlivou finanční analýzou splátkového režimu a velmi dobrý raiting.

Pro Formy splátkového režimu - contracting, platí v zásadě podobné podmínky, jako pro zafinancování pomoci přenesené správy. Zde však jednoznačně platí, že splátky poskytnutých finančních prostředků musí být hrazeny z provozních úspor, generovaných souborem úsporných opatření, definovaných již při zadání investice.

Zde hrozí nebezpečí podhodnocení technických standardů uplatněných při revitalizaci právě pro zajištění dostatečné návratností. Čili zjednodušeně řečeno - finanční návratnost je upřednostňována na úkor technické kvality a dlouhodobé spolehlivosti. Jsou volena jednoduchá a technicky nenáročná řešení (byť by byla dodržena zásadní ustanovení technických norem a předpisů).
Pro formu leasingových splátek platí v zásadě totéž, co v předešlém případě.
Pro formu financování /lépe řečeno spolufinancování /z fondů ČR platí obecně zavedené postupy a nároky, které jsou na žadatele o dotaci kladeny a ne vždy si je jeho zástupce uvědomuje - především je to základní ustanovení, že musí být respektovány všechny platné předpisy a normy (tzn. včetně ČSN EN). Proto je zde také kladen velký důraz na technickou úroveň přípravy, prováděné zásadně za pomocí odborníka - specialisty na řešení právě této problematiky.

Oblasti státní pomoci při spolufinancování byly prozatím z několika základních zdrojů:
 • krajské zdroje
 • státní zdroje
 • evropské zdroje
Krajské zdroje bylo možno prozatím čerpat po předložení technicky odborně zpracované dokumentace z fondů rozvoje a regionálních operačních fondů. Tyto programy jsou vyhlašovány průběžně zhruba 2x ročně a ve výhodě je žadatel, který je připraven předložit svoje požadavky s dostatečným předstihem. Každý dotační titul má pochopitelně pro dané období předem stanovenou výši finančních prostředků.

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Regionální operační programy - obecně lze říci, že projekt zaměřený pouze na rekonstrukci či výstavbu nového veřejného osvětlení není možné financovat z žádného programu. Nicméně pokud to bude součástí většího programu (např. rekonstrukce náměstí) bude možné čerpat dotaci i na veřejné osvětlení.

KRAJSKÉ DOTAČNÍ TITULY

Obecně je nejideálnější financovat veřejné osvětlení z programu Obnovy venkova a jeho variant. Pro lepší přehled uvádíme aktuálně ověřeny stav v jednotlivých krajích.

Středočeský kraj

V rámci programu FROM je možné financovat obnovu či výstavbu veřejného osvětlení (demontáž a montáž sloupů a osvětlovacích těles, výkopové a zemní práce, nákup a pokládka kabelů, rozvaděče veřejného osvětlení). V obcích do 5.000 obyvatel může být dotace projektu v rozmezí 0,5 mil. — 10 mil.Kč. V případě obce do 2.000 obyvatel dotace muže být rozmezí 50.000 — 0,5 mil.Kč. Maximální procentuální výše dotace je u obou případů 95 %.

Moravskoslezský kraj

V rámci výzvy Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje bude vyhlášena i pro následující rok. Vyhlášena bude koncem roku. V loňském roce byla minimální výše dotace 200.000Kč, maximální pak 500.000Kč. Maximální výše dotace byla 60%.

Královéhradecký kraj
Na projekty týkající se veřejného osvětlení je možné využit Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Každoročně je na něj vyčleňována částka 45 mil.Kč, přičemž žádosti obvykle trojnásobně přesáhnou tuto částku. Program je určen pro obce s méně než 2.000 obyvateli. Minimální výše dotace činí 50.000Kč, maximální 600.000Kč. Podíl dotace na celkových nákladech akce nesmí převýšit 50%.
Termín pro předkládání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje je stanoven od 1.11.2010 do 15.12.2011.

Pardubický kraj
Žádat v rámci tohoto programu bylo možné na rekonstrukci a obnovu veřejného osvětlení v tomto kraji získat 50% dotaci a žadatelem může být obec do 2.000 obyvatel. Výše dotace může být maximálně 1 mil.Kč v běžném roce.
Příjem žádosti do programu obnovy venkova pro rok 2011 bude pravděpodobně v září ukončen.

Olomoucký kraj
Obce do 2.000 obyvatel mohou, v rámci Programu obnovy venkova, žádat mimo jiné o dotace týkající se projektů veřejného osvětlení. V tomto roce bylo rozděleno celkem 40 mil.Kč. Výše dotace byla 50- 500.000Kč, a maximální výše podpory byla 60%.

Karlovarský kraj
V rámci programu obnovy venkova může obec do 2.000 obyvatel žádat na opravu a výstavba veřejného osvětlení. V tuto chvíli se připravují nová pravidla, která budou vyvěšena v polovině prosince, žádosti na tento rok bylo možné předkládat do 28.2.2011. Na program bude alokováno cca 21 mil.Kč. Z minulého roku byly nastaveny tyto limity: maximálně bylo možné získat 50% dotaci. Minimální výše dotace byla pro rok 2011 stanovena na 25.000Kč, maximální stanovena nebyla.

Liberecky kraj
Na samém začátku příštího roku plánuje kraj vyhlásit výzvy do programu obnovy venkova. Alokováno bude cca 10 mil.Kč. Žádat mohou obce s méně než 2.000 obyvateli. Výše a maximální míra dotace se liší dle počtu obyvatel v obci. (Obce do 300 obyvatel - maximálně 80% celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 500.000Kč; obce do 1.000 obyvatel - maximálně 65% celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 400.000Kč; obce do 2.000 obyvatel — maximálně 50% celkových uznatelných nákladů akce, maximálně však 400.000Kč).

Zlínský kraj
Podprogram obnovy venkova bude takřka jistě opětovně vyhlášen, nicméně už teď je jisté, že objem finančních prostředků bude na příští rok nižší. V loňském roce alokace na podprogram byla 32 mil.Kč. Více informací bude možné získat nejdříve v prosinci, po schválení rozpočtu na nový rok. V loňském roce byla minimální výše podpory na projekty týkající se veřejného osvětlení 50.000Kč maximální pak 1 mil.Kč. Míra podpory je odvislá od velikosti obce. Maximální výše podpory pro obce do 500 obyvatel je 60%, obce do velikosti obce do 1.000 obyvatel je maximální výše podpory 50% a obce do 2.000 obyvatel 40%. Obce s více než 2.000 obyvateli nemohou do programu podávat žádosti.

Jihočeský kraj
Program Obnovy venkova byl na tento rok vyhlášen. Je pravděpodobné, že bude vyhlášen i příští rok, bohužel se nám zatím nepodařilo zjistit podrobnější informace. Z programového dokumentu lze zjistit, že na pro projekty týkající se veřejného osvětlení lze poskytnout dotaci ve výši až 50% nákladu akce v běžném roce. Minimální výše dotace je 25.000Kč, maximální 200.000Kč. Počet obyvatel žádající obce musí být maximální 2.000. Dotaci je možno přiznat i obci do 3.000 obyvatel pro její místní část.

Ústecký kraj
Program obnovy venkova měl veřejné osvětlení v letošním roce prioritu veřejné osvětlení, bohužel priorita na příští rok nebyla zatím určena, stejně tak detailní podmínky. Na rok 2011 bylo alokováno cca 20 mil. Z nastavení programu v loňském roce lze vyčíst toto: velikost projektu byla omezena na 300.000Kč. Výše podpory byla v loňském roce rozdílná dle počtu obyvatel v obci, obce do 500 obyvatel mohli získat až 75% dotaci, obce do 1.000 obyvatel 65% dotaci a obce nad 1.000 obyvatel 40% dotaci. Žádat nemohly obce, které mají více než 2.000 obyvatel.

Plzeňský kraj
Program byl vyhlášen v lednu a je předpoklad jeho aktualizace i pro příští období. Dotace se pohybuje v rozmezí 100 - 500.000Kč. V tomto případě může být poskytnuta dotace ve výši max. 60% celkových nákladů akce.

Kraj Vysočina
Program obnovy venkova byl již vyhlášen počátkem roku. V loňském roce byl program určen pro obce s maximálně 1.500 obyvateli. Výše dotace se pohybovala dle velikosti obce (obce pod 300 obyvatel - 60%, obce do 1.500 obyvatel - 50%). Minimální výše požadované dotace na jednu žádost 30.000Kč; Maximální výše požadované dotace najedou žádost 140.000Kč.
Garantovaná výše dotace na jednu žádost byla 104.000Kč.

Státní zdroje
využívají zejména každoročně opakovaně vyhlašovaných programů obnovy, ať již se jedná o Státní program na úspory energie EFEKT, Programy efektivity nebo Státního fondu životního prostředí, kde je dotační titul stále ve fázi připravy s ohledem na finanční zdroje poptávané z prostředků EU. Termín otevřeni dotačního titulu SFŽP je dle sdělení zástupce MŽP ČR reálný nejdříve ve druhé polovině r. 2012.
Jednotlivé programy se průběžně mění podle společenských potřeb státu a možností dofinancování prostředku z fondů Evropské unie.

Je třeba, aby potenciální zájemce měl připraveny podklady nutné pro přílohy jednotlivých programů v případě, že se pro něj stane aktuální.

Je zde také především kladen důraz na ekonomickou efektivitu vynaložených finančních prostředků, vysokou technickou úroveň a v neposlední řadě také na ekologickou efektivitu prováděných opatření souvisejících s revitalizaci.

U mnoha programů přistupuje spolu s tím také pečlivé roztřídění nákladů na uznatelné a neuznatelné položky a dlouhodobá udržitelnost projektu — jeho efektivitu a návratnost investic.

Jedním z klasických příkladů je: Státní fond dopravní infrastruktury
V rámci kterého je možné využít podporu projektů úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejích zpřístupňování osobám s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Dotaci je možné čerpat na vypracování projektové dokumentace a realizace. Veřejné osvětlení je možné financovat z tohoto programu pouze v rámci nasvětlování přechodů. Maximální výše dotace je 80% (ve výjimečných případech až 100%). Nicméně v tuto chvíli není aktuální výzva

Evropské zdroje
jsou zatím využívány pouze okrajově a to přes fondy životního prostředí. Nízká technická úroveň připravované dokumentace případných zájemců o tyto finanční prostředky a nekoncepčnost dlouhodobého horizontu technické využitelnosti a rozvoje soustav VO prozatím neposkytla prostředky ani jednomu žadateli. V kontextu evropského programu obnovy se o tato řešení úspěšně pokusily některé subjekty (např. Slovensko, Slovinsko, Irsko) v programovém bloku "Inteligentní energie pro Evropu".

Program Inteligentní energie Evropa – projekty
Cílem programu Inteligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a vyvážené přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.

V příloze naleznete přehled projektů realizovaných v rámci projektové skupiny SAVE zaměřené na efektivní využíváni energie a skupiny ALTENER zaměřené na podporu obnovitelných zdrojů energie.

V Evropě existuje mnoho nevyužitých příležitostí k úsporám energií a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, avšak podmínky na trhu často bráni jejich realizaci v praxi. Program Inteligentní energie — Evropa (Inteligent Energy Europe — IEE) je nástrojem EU na financování aktivit ke zlepšení těchto podmínek tak, aby se Evropa stala "inteligentnější" ve využívání energetických zdrojů. Jedná se tedy o zpracování projektů z oblasti vývoje a aplikace nových technologií, materiálu a postupů. Předmětem podpory nejsou investiční akce.

Druhé kolo programu IEE II bylo zahájeno v roce 2007 jako součást širšího programu EU Konkurenceschopnost a inovace. Program IEE II pokrývá období 2007 — 2013, je jedním ze tří podprogramů tohoto rámcového programu a navazuje na předchozí program IEE 1(2003-2006).

Program IEE II je řízen Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace (Executive Agency for Competitiveness and Innovation — EACI), která kromě řízení projektů financovaných programem rovněž šiři výsledné poznatky a nejlepší postupy.

Cílem programu Inteligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a vyváženě přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.

V oblasti energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny výrazně přispět ke:
 • zlepšování energetické účinnosti a racionálního využíváni energie, zejména ve stavebnictví a průmyslu;
 • podpoře přípravy legislativních opatření a jejich používání;
 • snížení energetické náročnosti o 1% ročně, tak aby do r. 2010 bylo dosaženo 2/3 z 18% potenciálu úspor energie; • snížení emisí CO2 dle závazků z Kjóta;
 • zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla.

Účast na projektech v jednotlivých programech je otevřená libovolné právnické osobě ("právnickou osobou" se rozumí každý subjekt založený buď podle vnitrostátního práva místa svého vzniku, práva Společenství nebo mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a je způsobilým vlastním jménem k právům a povinnostem všeho druhu.), veřejné nebo soukromé, žijící a zaregistrovaný na území členských států EU. Program je rovněž otevřen právnickým osobám z členských států a zemí ESVO/EHP za určitých podmínek, uvedených v Globálním pracovním programu. Součásti podmínek výzvy je také požadavek na skladbu řešitelského týmu, jedná se zejména o propojení národních partnerů do společného mezinárodního týmu. Tím se dosahuje mnohem vyšších synergických efektů, zejména v přínosech pro jednotlivé účastnické země, které takto participují na projektech, jejichž řešení by bylo s ohledem na dostupnost potřebného množství odborníků a jejich financování někdy problematické.

V průběhu programového období jsou zveřejňovány dílčí výzvy k předkládání projektu řešících konkrétní zadání, jejich následné zpracování je kofinancováno z evropských zdrojů. Předložené návrhy projektů jsou vyhodnocovány stanovenými procedurami.

Úspěšné návrhy jsou podpořeny ve výši:

 • Granty pro specifické cílové skupiny: do 75% celkových uznatelných nákladů
 • Vytvořeni nových energetických agentur: do 75% z celkových uznatelných nákladů
 • Akce se standardizačními úřady: až 95% z celkových uznatelných nákladů
 • Koordinované akce: 100% financování.
Financování projektů z evropských zdrojů je v rámci IEE 2007 — 2013 vyšší než v předchozím období a činí až 75% oproti předchozím max. 50%. Zbývající část je nutno zajistit z národních zdrojů.

Podmínky poskytnutí dotace

Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (v platném znění), městům, obcím (také jejich sdružením) a krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením (o.p.s., os. atd.), výzkumným organizacím, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob.

Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých podporovaných aktivit. žadatel o dotaci musí vykonávat činnost na území ČR.

Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám.

Poskytnuté státní prostředky (dotace) musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, ve smyslu zákona č.218/2.000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění). Nevyčerpaná dotace musí být vrácena do státního rozpočtu nejpozději do 15. února následujícího roku.

Veškerá dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením, použité materiály a provedení stavebních a montážních prací musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN.

Do celkových nákladů na realizaci investiční akce lze zahrnout pouze náklady přímo související s opatřeními včetně projektových prací a nákladů na zpracování energetických auditu (upřesní vyhlašovatel dotace).

U investičních akcí nelze započítat náklady na zanedbanou údržbu.

Do podpory z Programu XX nelze obecně zahrnout náklady, které byly zahrnuty do nákladů pro podporu z jiných veřejných zdrojů.

Žadatel, který je plátcem DPH, nesmí náklady na DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace a v žádosti o dotaci uvádí kalkulaci celkových nákladů bez DPH.

Čerpání dotací

Čerpání dotace se řídí zákonem č.218/2.000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v platném znění). Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo souvisejících s financováním vybrané akce. Za dodržení podmínek účelovostí použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce odpovídá příjemce dotace.

Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Nedílnou součásti Rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen Podmínky), na jejichž splnění je vázáno definitivní přiznání dotace. Způsobilými náklady jsou náklady související přímo s realizací projektu. Způsobilými náklady nejsou zejména náklady na opravu (zanedbaná údržba) a náklady spojené se zajištěním finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace, např. úhrada nákladů na uzavření smlouvy o poskytnutí hypotéčního úvěru, poplatky za vedení účtu, ocenění nemovitosti pro vklad zástavního práva, úhrada právních služeb pro sepsání smlouvy o dílo s dodavateli, kolky týkající se listin potřebných k doložení žádosti atp.

V případě, že nebude možné dodržet závazné ukazatele a podmínky realizace podpořené akce (finanční, časové apod.), je příjemce dotace povinen podat na adresu vyhlašovatele písemnou žádost o změnu Rozhodnutí, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost musí obsahovat specifikaci změn v realizaci podpořené akce, včetně jejich zdůvodnění a návrhu řešení. Vyhlašovatel žádost posoudí a navrhne další postup.

Pokud vyhlašovatel rozhodne o povolení žádané změny, vydá změnu Rozhodnutí. Tento doklad je pro příjemce důležitý v případě pozdější kontroly ze strany finančních úřadů. Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce čerpat dotaci, nesmí být vystaveny před datem 1.1.2011 (kalend. roku poskytnutí dotace). Dotace je poskytnuta na účet, který určí příjemce, pokud nebude v Podmínkách stanoveno jinak.

TECHNICKÉ PODMÍNKY ŽÁDOSTI NUTNÉ PRO DOSAŽENÍ DOTACÍ

byly ve formě obecného doporučení formulovány v "METODICKÝCH POKYNECH PRO OBNOVU, PROVOZ A ÚDRŽBU VO" vydaných MPO ČR v r. 2008 Předpokladem pro efektivní řízení a provoz soustavy veřejného osvětlení je především navržení takového souboru technických zařízení, které umožní ne jenom jednoduchou formu zapínání a vypínání osvětlení, ale především variabilní způsob ovládáni doby provozu (regulaci) v závislosti na intenzitě dopravy, denní době a vlastním místě osazení osvětlení. Zároveň by již měl v dnešní době aktivně sledovat energetické toky soustavy a požadavky na vlastní údržbu.

Obecné požadavky systému dálkového řízení, dozoru a regulace provozu VO

jsou definovány osazením CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU RVO - MC /mobil control /

Ovládací a řídící systém
soustavy VO města musí zajistit spolehlivé a efektivní zapínáni a vypínání osvětlovací soustavy spolu s možnosti kontroly elektrických veličin (příkonu), důležitých pro ekonomické vyhodnocení provozu pomoci dispečerské činnosti.

Dispečerská činnost
je velmi důležitá ve městech a při provozování více samostatných souborů - okruhů VO . Obsahuje:
 • nouzová zapínání a vypínání soustav VO, slavnostního osvětlení
 • kontrolní a revizní činnost soustavy VO
 • operativní odstraňování havarijních poruch
 • obsluhu centrálního dispečinku pro potřeby dozoru spínání a vypínání VO a souvisejících služeb a potřeb soustavy VO
 • zajištění sumarizace provozních stavů soustavy VO a jejich operativní vyhodnocování s ohledem na ekonomické hodnocení
 • řízení odstraňování hlášených poruch a nedostatků

Důvody a výhody regulace veřejného osvětlení

se plně projeví zejména při komplexním řešení rekonstrukce osvětlovací soustavy. Přitom lze, při dobrém technickém stavu elektrických rozvodných sítí, instalovat systém regulace i do stávajících soustav. Jedinou podmínkou, některými výrobci a prodejci těchto zařízení úmyslně nebo neúmyslně opomíjenou, je vhodnost stávajícího osvětlovacího systému jako takového a zejména vhodnost stávajících osvětlovacích zdrojů. Ne všechny světelné zdroje jsou totiž pro provoz při sníženém napětí vhodné.
U některých přímo výrobce nedoporučuje použití v kombinaci se zařízením na redukci a útlum provozního napětí.

Svítidla použitá v návrhu úprav
musí svou technickou konstrukcí umožňovat následné použití nadstavbových prvků řízení a regulace osv. soustavy např. doplněním typových homologovaných prvků individuelní regulace příkonu svítidla.

PROVOZ CENTRÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO PULTU RVO - MC /mobil control/
Centrální řídicí pult - mobilní kontrolní systém MCS je technické zařízení, které pomocí soustavy mobilní komunikace zajišťuje kontakt řídicího operačního centra s jednotlivými lokálními jednotkami — rozvodnicemi RVO včetně přenosu důležitých vybraných veličin a povelů v obou komunikačních směrech.

Základní modul MCS zahrnuje

 • Mobilní řídící pult VO — PC pracoviště vč. mobilního komunikačního modulu
 • Softvare pro mobilní komunikaci (licence) • Mobilní komunikační stanici havarijního stavu (např. MOBILNÍ TELEFON)
 • Předem určený počet kusu jistícího a ovládacího rozvaděče veřejného osvětlení RVOc vč. mobilního komunikačního modulu

Přepínání režimů úrovně osvětlení podle situace a času


Obecné požadavky na svítidla
U technických svítidel je již mezi účinností svítidla a činitelem využití daleko užší vazba. Pro svítidla stejného konstrukčního principu lze předpokládat, že jejich činitel využití bude v konkrétní situaci podobný, a úměrný účinnosti svítidla. Rozhodující pro energeticky šetrné osvětlovací soustavy VO je volba charakteru svítidla - tedy volba směru vyzařováni světelného toku, který je rozhodující pro velikost činitele využití a samozřejmě v druhé řadě účinnost svítidla.

Je-li správně zvolen charakter svítidla (tvar křivky svítivosti), pak již je rozhodující účinnost svítidla. Samozřejmě pokud je se světelným tokem nakládáno správným způsobem. V zásadě lze předpokládat, že u svítidel pro osvětlování komunikací se nejlepších účinnosti (činitelů využití) dosáhne pro produkty které budou mít vlastnosti popsané v následujícím textu. Jiná svítidla obecně dosahují účinností nižších. Tak jako jinde, i v tomto případě se vyplatí sázet na kvalitu, protože je rychle návratná.

Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO města a nabídnuté uchazečem - jsou uvedeny v tabulce:
Při navrhování VO se používají přednostně svítidla s vysokotlakými sodíkovými zdroji. Každý návrh musí být doložen výpočtem hladiny osvětlení a jeho rozložení spolu s určením stupně osvětlení dle zatřídění příslušné komunikace. Optická a elektrická část svítidla musí mít kryti minimálně IP 65 a světelný tok směrován výhradně na komunikaci (mimo území památkové zóny a slavnostní osvětlení).

Svítidla obecně použita pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti: ZÁKLADNÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI SVÍTIDLA:
 • třída ochrany II
 • stupeň ochrany oslnění I (pro komunikace I. a II. třídy)
 • krytí: IP 65 v prostoru optické části i v prostoru elektrobloku
 • možnost uchycení na stožár i výložník
 • možnost uchyceni na Ø dříku 46 - 60 i 76 a výložníků Ø 60
 • údržba bez použití nářadí
 • automatické odpojení od el proudu v případě manipulace s elektroblokem
 • možnost vyjmuti elektrobloku a jeho opravu výměnným způsobem
 • vysoce leštěný zrcadlový reflektor (např. fazetový)
 • kryt optické části: oblý nebo ploché sklo / při stejném designu svítidla • osazení zdroji 50/70W a 100/150W v jednom typu (možnost vnitřního přepojení předřadníku)
 • poměr mezi výškou stožáru a roztečí stožáru min. 1:4,5 pro křivku svítivosti
 • možnost nastavení směru světelného toku dle šířky ulice v závislosti na poloze svítidla
 • změnou polohy zdroje nebo optiky příčné i podélně
 • možnost dovybavení svítidel zapalovačem s odpojovačem
 • možnost vybaveni svítidel zapojením pro redukci příkonu 70/50 W. 150/100W
 • místo pro osazení řídicího prvku SS DDR/CERTIFIKOVÁNO VÝROBCEM
 • DOPORUČUJE SE TAKÉ VARIABILNÍ NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU pomocí stavitelné optiky svítidla.

Maximální účinné rozloženi světelného toku příčné rovnoměrnosti umožňuje využití stávajících opěrných prvků(stožárů) v různých vzdálenostech od komunikace:


 POZICE 1 - POZICE 2 - POZICE 3

Maximální účinné rozložení světelného toku podélné rovnoměrnosti:
Rozložení světelného toku bývá určeno především charakteristikou provozu a zatříděni komunikace do funkční třídy. Je definováno poměrem mezi roztečí jednotlivých světelných bodů (obecně sloupů) a výškou jejich osazení. U velmi účinných osvětlovacích soustav se tento poměr L pohybuje od 4 do 5, u svítidel schopných soustředit světelný tok do osy ulice je pak L rovno 5 až 6.
To v praxi znamená, že pro svítidla osazená ve výši 8 m lze navrhnout rozteč 40 až 48 m. Tyto hodnoty jsou, spolu s dodržením požadované intenzity a rovnoměrnosti, ověřovány výpočtem světelné soustavy, která je nedílnou součásti každého technického návrhu osvětlení.

Příklad systému osvětlení: b = 6m, a = 35m, h = 6m
a/h= 5,8, b/h=1ČEHO SE VYVAROVAT, ABYCHOM NEVRACELI DOTACE

Obecně si příjemci státních dotaci uvědomuji legislativní rámec pro příjem a využití dotačních prostředků. Občas se však stává, že po prověření technické, finanční či jiné kázně a porušení (nevědomé) dotačních podmínek příjemce vyzván k vrácení části nebo dokonce celé částky poskytnutých státních prostředků. Příčinou může být nejen technická část tj. nedodržení ustanovení ČSN, ale také malý důraz kladený na:

Závěrečné vyhodnocení a definitivní přiznání dotace, kdy:

1. Příjemce dotace předloží v termínech uvedených v Podmínkách:
a) Závěrečnou zprávu o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v Rozhodnutí.
b) Vyúčtováni nákladů akce a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce v rozsahu uvedeném v Podmínkách. Náklady musí být doloženy daňovými doklady ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (v platném znění).

2. Vyhlašovatel zabezpečí kontrolu rozhodných údajů a v případě, že
a) Zjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, (v platném znění).
b) Nezjistí v průběhu nebo po dokončení akce porušení Podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, ukončí závěrečné vyhodnocení vydáním protokolu o definitivním přiznání dotace.

Společná ustanovení

Účelné a hospodárné využití dotace je předmětem kontroly ze strany vyhlašovatele, který je oprávněn pověřit další právnické i fyzické osoby výkonem činností pro zajištění realizace Státního programu. Těmto subjektům budou poskytnuty potřebné údaje pro daný účel a budou je považovat za obchodně důvěrné. Tímto bodem nejsou dotčena práva ostatních kontrolních orgánů.

1. Finanční kontrola musí být provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, (v platném znění).
2. Příjemce dotace je povinen do doby definitivního přiznání dotace umožnit vyhlašovateli nebo jím pověřené osobě provádět kontroly související s věcným plněním parametrů obsažených v Rozhodnutí, a to v technické i ekonomické části.
3. V případě změny majetkoprávních vztahů je příjemce dotace povinen informovat vyhlašovatele o záměru provést změnu a vyžádat si jeho písemný souhlas a to před uzavřením smlouvy o převodu. V případě, že tak příjemce neučiní, jedná se o porušení rozpočtové kázně podle §14, odst. 3a zákona č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2.000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, tj. příjemce je povinen dotaci vrátit.

Dodržování ČSN a jeho nezávaznost -  Normy a souvisící legislativa


1. Zákon č. 22/1997 Sb.

Právní úprava technické normalizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71//2.000 Sb., dokončuje v oblasti českých technických norem (ČSN) přechod na stav Obvyklý ve státech s tržní ekonomikou, který byl již zahájen dříve platným zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb.

Změny, které nastaly od 1. 9. 1997, lze stručně charakterizovat takto:
 •  stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN;
 •  tvorbu a vydávání ČSN nezajišťuje orgán státní správy, ale právnická osoba, kterou k tomu pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
 • není uplatňována úloha neopomenutelného účastníka;
 • ČSN již není možné vydat jako závaznou; • dosavadní závaznost ČSN (i jen vybraných článků) se ukončuje k 31. 12. 1999;
 • zavádějí se harmonizované ČSN;
 • stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby a zákaz označování jiných dokumentů značkou ČSN, porušení těchto zákazů je postižitelné pokutou;
 • stanoví se rozsah úkolů, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Tyto změny jsou v zákoně upraveny zejména v §3, 4, 5 a 6.

Poznámka:
Novela zákona č. 71/2.000 Sb., která nabyla účinnosti 3. 4. 2.000, se oblasti technické normalizace zásadně nedotkla, především byly zpřesněny některé pojmy, jako např. technický předpis, norma, harmonizovaná norma.

V §3 zavádí zákon do právního řádu termín "technický předpis", který je používán dále v textu zákona a rozumí se jím vždy obecně závazný právní předpis upravující zejména technické požadavky na výrobky, popř. pravidla pro služby, nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh. Zahrnuje též zákony zveřejněné v minulosti, nařízení vlády a vyhlášky publikované ve Sbírce zákonů, ale i ty, které budou zpracovány v budoucnosti. Za technický předpis však nejsou považovány technické normy, které nejsou právním předpisem, ale mohou být s technickým předpisem harmonizovány (tzn. že např. konkretizují obecný technický požadavek uvedený v technickém předpisu).

V §4 je definován termín "česká technická norma" (zkráceně norma), což je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zmíněného zákona, označený písmenným označenim ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zakazuje se použití tohoto názvu a stanoveného označení (ČSN) pro jiné dokumenty. Dále se stanoví, že česká technická norma není obecně závazná.

Poznámka: Přestože závaznost norem byla ukončena k 31. 12. 1999, jsou ČSN od 1. 1.2.000 nadále platné, avšak jsou obecně nezávazné, tzn. Že ČSN mají dobrovolný charakter.

V §4a) zavádí zákon termín "harmonizovaná česká technická norma", jehož obsah je převzat z práva Evropského společenství (ES). Podstatou je to, že právní regulace týkající se výrobků se omezuje na naléhavé potřeby ochrany života a zdraví osob, majetku, životního prostředí apod. Přitom se vychází z toho, že je účelné technické požadavky na výrobky stanovovat tak, aby jednoznačné konkrétní požadavky právních předpisů nevytvářely bariéry technického rozvoje. K technickým, tj. právním předpisům jsou v rámci ES vydávány harmonizované evropské normy.

V §4a) odst. 1 je uvedeno, že harmonizovanou normou se může stát pouze ta norma, která přejímá harmonizovanou evropskou normu.

Přitom je nutné zdůraznit, že harmonizované české technické normy nejsou závazné. Při jejich splnění se však má za to, že výrobek odpovídá příslušným obecným ustanovením technického předpisu (nařízeni vlády přejímající směrnici ES).

2. Vymezení postavení ČSN v soustavě předpisů ČR
Novela č. 71/2.000 Sb. přinesla nově základ k vymezení postavení ČSN v soustavě předpisu ČR tím, výslovně stanoví: "Česká technická norma není obecně závazná." Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost dodržovat je. To ale neznamená, že taková povinnost může vyplynout z jiného právního aktu. V praxi nastávají tyto možné případy,

a) Pokyn nadřízeného
V zaměstnaneckých vztazích může vzniknout povinnost řídit se ustanoveními ČSN, jestliže nadřízený (zaměstnavatel) s těmito ČSN zaměstnance řádně seznámí. Jestliže tomu tak je, je dodržování ČSN pracovněprávní povinností. To lze odvodit z ustanovení §273 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého jsou ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i normy.

b) Smlouva
Jestliže mezi účastníky obchodního vztahu založeného smlouvou podle občanského nebo obchodního zákoníku dojde k ujednání o tom, že např. zboží nebo činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, musí splňovat požadavky konkrétní ČSN, stává se plnění těchto ČSN právní povinnosti. Jejich nedodržení způsobuje právní následky stanovené pro případ nedodržení smlouvy.

c) Rozhodnutí správního orgánu

Povinnost dodržet určitou ČSN může být stanovena v rozhodnutí, které správní orgán vydá na základě zmocnění uvedeného v zákoně. Jako příklad lze uvést právní úpravu uvedenou v zákoně č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu. Tento zákon v §66 stanoví mimo jiné, že stavební úřad stavebním povolením zabezpečí stanovenými podmínkami dodržování technických norem. Je-li tedy ve stavebním povolení stanoveno, že stavba musí splňovat požadavky určitých ČSN, jde o povinnost právní. Důsledkem nesplnění této povinnosti je to, že stavba nebude kolaudována, a tedy ji nebude možné používat.

d) Právní předpisy
Některé právní předpisy (tj. předpisy publikované ve Sbírce zákonů) určitým způsobem odkazuji na ČSN. Stanoví tak přímo či nepřímo povinnost dodržovat technické normy, ale jen těm subjektům, kterým daný právní předpis stanoví konkrétní povinnosti. Zpravidla zde např. nejde o povinnost občanů, kteří nejsou podnikateli.

V některých případech je použita formulace právního předpisu taková, že je zřejmé, že jde o upozornění na existenci určité ČSN.
V takových případech zřejmě nejde o stanovení povinnosti tyto ČSN dodržovat.

Příklady:
 • Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2.000 Sb.: z §8 uvedeného zákona vyplývá, že za bezpečný výrobek se považuje ten, který splňuje požadavky ČSN tam, kde nejsou stanoveny právními předpisy. Za těchto podmínek není dodržení ČSN povinné; důkaz o tom, že ČSN byly dodrženy, je ale důkazem o tom, že výrobce spinil obecnou povinnost uvádět na trh jen bezpečné výrobky.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR Č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, která v §24 stanoví mimo jiné, že jsou-li hygienické, popř. jiné zdravotní požadavky stanoveny v technických normách, musí být dodrženy především tyto normy. Zde je nepochybné, že nedodržení takových technických norem je porušením povinnosti stanovených touto vyhláškou.
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu — v §3 písm. p) je definován pojem "normová hodnota". Touto normovou hodnotou se má na mysli konkrétní technický požadavek (např. limitní hodnota, návrhová metoda) obsažený v příslušné ČSN, jehož splnění se považuje za dodržení příslušného požadavku stanoveného vyhláškou. V těch ustanoveních vyhlášky č. 137/1998 Sb., která se odkazuji na normovou hodnotu, je tedy stanovena povinnost dodržet konkrétní technický parametr, metodu, vzorec atd. z příslušné ČSN.
Dále např. podle §46a odst. 4 stavebního zákona jsou autorizovaní architekti, inženýři či technici povinni při své odborné činnosti chránit veřejné zájmy. Je tedy na osobní zodpovědnosti a profesní úrovni těchto autorizovaných osob, jak budou ČSN v praxi uplatňovat.

Závěr
Nezávaznost (dobrovolnost) ČSN vyplývající ze zákona nevyvolává tak dramatickou změnu, jak se někdy soudí. Právní řád České republiky obsahuje totiž řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany veřejného zájmu, tj. zájmu na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí.

Nynější stav obecné nezávaznosti ČSN se podstatně přiblížil obvyklému stavu ve státech s liberální ekonomikou, kde se v rostoucí míře uplatňuje pojetí, ve kterém se dodržení nezávazných národních norem považuje za důkaz souladu s požadavky právního řádu.

Chyby při osazení stávajících svítidel

Chybné nasvětlení stávajících komunikací je zapříčiněno zejména dobou vzniku osvětlovací soustavy v 60. a poč. 70. let 20. století. Tehdejší koncepce vycházela z dnes již neplatných technických norem řady ČSN 36 4.000 a tehdejších požadavků na hustotu provozu na komunikacích.

 
Příklad chybného pojetí osvětlení - únik světelného toku nad rovinu svítidla (do horního poloprostoru)

Proto z dnešního hlediska je nedostatečné jednak rozmístění světelných bodů, jejich výška a světelný výkon svítidel (svítidla 100-150 W s účinností 35-50%).

Příklady stávajícího chybného nasvícení:


Svítidla osazena vysoko


Svítidla osazena nízko s ohledem na druh ulice


Únik světla do prostoru mimo komunikaceSvítidla nízko a se špatnou optikou

Při prováděné úpravě VO spojené s osazováním nových svítidel na stávající opěrné body došlo k řadě nedostatků, které mají za následek celkovou degradaci snahy po modernizaci osvětlovací soustavy jako celku. Jsou to např.:
 • špatná volba optiky svítidla - zářivkové DL 36 POLO 2X36 W pro komunikaci se středním dopravním vytížením s osazením na nízké sloupy nedosvětluje celý prostor komunikace.
 • při osazení na parkové sloupy nelze seřídit svítidlo ani jeho optiku (typ DINGO), proto dochází k tzv. podsvětlení svítidla (příliš přesvětlena patice sloupu) a komunikace je nedostatečně osvětlena
 • při osazeni na ocelové sloupy VO je provedeno osazení na výložník s velkým úhlem vyložení, který naprosto neodpovídá světelnému toku nově osazených svítidel. Dochází k nasvětlování prostor mimo komunikace a úniku světelného toku do volného prostoru a k oslnění účastníků silničního provozu - což je pro osvětlování pozemních komunikací nepřípustné.
Lze řešit úpravou výšky a úhlu
osazeni svítidla (seřízením optiky svítidla nelze - použita svítidla pro to nejsou uzpůsobena)
 • při osazeni na ocelové sloupy VO je provedeno osazení na výložník s velkým úhlem vyložení, který naprosto neodpovídá světelnému toku nově osazených svítidel. Dochází k nasvětlování prostor mimo komunikace a úniku světelného toku do volného prostoru a k oslnění účastníků silničního provozu - což je pro osvětlování pozemních komunikaci nepřípustné.
 • při osazení na sadové sloupy a střešníky nelze seřídit svítidlo ani jeho optiku, proto dochází k tzv. úniku světelného maxima (příliš přesvětlena horizontální rovina svítidla)a komunikace je nedostatečně osvětlena
 •  


 
 • při osazeni na ocelové sloupy VO je provedeno osazení na výložník s velkým úhlem vyložení, který naprosto neodpovídá světelnému toku nově osazených svítidel. Dochází k nesvětlování prostor mimo komunikace a úniku světelného toku do volného prostoru a k oslnění účastníků silničního provozu - což je pro osvětlování pozemních komunikací nepřípustné.

Lze řešit úpravou výšky a úhlu osazení svítidla (seřízením optiky svítidla nelze - použitá svítidla SOX
pro to nejsou uzpůsobena)


Červeně je vyznačen stávající směr světelného toku ze svítidel osazených na stávající výložník s vysokým úhlem – světlo uniká do prostoru mimo komunikace. Žlutě je vyznačen směr maxima světelného toku.


UKÁZKA NÁVRHU NOVÉHO OSAZENÍ A NASVÍCENÍ KOMUNIKACE VYUŽITÍ MAXIMÁLNÍHO SVĚTELNÉHO TOKU nastavením optiky svítidla

Červeně je vyznačen stávající směr světelného toku ze svítidel osazených na stávající výložník s vysokým úhlem – světlo uniká do prostoru mimo komunikace. Žlutě je vyznačen směr maxima světelného toku.

Zdeněk Hasoň, EKIS MPO ČR


Celou přednášku Zdeňka Hasoně z květnového semináře SRVO v Brně najdete zde ...
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

SRVO Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, o. s.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Malá, sympatická publikace v kroužkové vazbě se vleze i do pracovní vesty. Dobře poslouží jako malé opakování, nebo třeba i ukázka, co by měl dnešní elektrotechnik alespoň tušit. HAGER znovu vydal příručku, která obsahuje produktovou a osvětovou část. Dobrý způsob, jak mít stručný přehled a přitom se neutápět v objemných katalozích. Samozřejmě ten, kdo pracuje v kanceláři, nebo kdo má nyní home office, tak si vše prohlédne online, ovšem jsou i ti, kteří jsou v terénu i dnes ...
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
V minulosti jsme Edisonky sice již oplakali, ovšem poptávka stále existuje. Na druhou stranu zboží v obchodech nabízí již téměř výhradně polovodičové světelné zdroje. Předmětem tohoto sdělení není rozebrat příčiny požadavků pořizování neekonomických žárovek, ale poukázat na poslední ostrov plný tepelných koulí. Pokud hledáte skutečně ono tradiční světlo, které nás hřálo od nepaměti Tomáše Alvy Edisona, pak jsme narazili na pravděpodobně největší výběr skladových zásob ...
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933