Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí


Document Actions
SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s problematikou malých motorgenerátorů s výkonem nejčastěji do 10kW a zamyslet se nad provozem, údržbou a revizemi těchto zdrojových soustrojí. V dnešní práci se čím dál častěji s těmito zařízeními setkáváme a je třeba řešit správnou volbu při koupi tohoto zdrojového zařízení. Pak je tu otázka provozování, což je údržba, ale také otázka: "Jaké zařízení náš generátor může napájet?"
Petr Létal, ze dne: 18.07.2012
reklama

Cílem tohoto příspěvku je seznámit Vás s problematikou malých motorgenerátorů s výkonem nejčastěji do 10kW a zamyslet se nad provozem, údržbou a revizemi těchto zdrojových soustrojí.

V dnešní práci se čím dál častěji s těmito zařízeními setkáváme a je třeba řešit správnou volbu při koupi tohoto zdrojového zařízení. Pak je tu otázka provozování, což je údržba, ale také otázka: "Jaké zařízení náš generátor může napájet?" A pak jsou zde pravidelné či mimořádné revize a to se nabízí další otázka: "Jak postupovat při revizi? Co všechno má obsahovat taková revize generátoru?". Na tyto všechny otázky bych chtěl tímto příspěvkem odpovědět. Začněme tedy od začátku. Rostoucí požadavky na mobilitu zdrojů elektrického proudu přinášejí na trh a do běžného používání zdroje elektrické energie poháněné spalovacími motory. Převážně se jedná o soustrojí malého výkonu (běžně do 10kW), která lze vybrat z nabídky na trhu, určená pro pozemní použití a námořní použití, pro průmysl, rekreaci i domácnost. Pro zdrojová soustrojí používaná v letectví platí jiné předpisy a normy než kterým se budu věnovat v tomto příspěvku. Probíraná soustrojí jsou určena pro výrobu jednofázového nebo více fázového střídavého nebo stejnosměrného proudu o napětí do 500V (nejčastěji 1x230V nebo 3x230/400V.

Pohled norem:
ČSN 33 2000-5-551, ed.2 – Instalace nízkého napětí......... "Nízkonapěťová zdrojová zařízení" Stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace. Jako zdrojová zařízení se předpokládá využití:

 • spalovacích motorů
 • turbín
 • elektromotorů
 • fotovoltaických článků
 • elektrochemických akumulátorů (statické měniče)
 • popřípadě jiných vhodných zdrojů.

Nejčastěji se užívají k napájení těchto zařízení:

 • napájení stálých elektrických instalací – není dostupná distribuční síť, či náhrada za ni
 • napájení dočasných elektrických instalací – staveniště – ekonomicky se nevyplatí přípojka,
 • napájení přenosných zařízení – montáže mimo dosah pevné instalace připojené na distribuční rozvod
 • napájení pojízdných nebo přepravitelných jednotek – součást těchto zařízení
 • napájení jednoho ručního nářadí či spotřebiče.

Výkon a pracovní charakteristiky generátoru musí být takové, aby nehrozilo nebezpečí poškození zařízení připojením, nebo odpojením jakéhokoli předpokládaného zatížení v důsledku změny napětí či frekvence (otáček).

Požadavek na ochranu při poruše – ochrana před dotykem neživých částí
Pokud jsou v jedné instalaci či části instalace, podle použitých zdrojů napájení, použity různé ochrany při poruše, pak musí být tyto ochrany zvoleny tak a musí být provedena taková opatření, aby nemohl nastat žádný vliv narušení těchto ochran. Což může mít třeba vliv na použití oddělovacího transformátoru, aby nedošlo vlivem použití hlídače izolačního stavu HIS k narušení vyhodnocovacího obvodu regulace motorgenerátoru. (Vysvětlení: HIS injektuje do obvodu stejnosměrný "hlídací" proud, který by mohl ovlivnit, jak regulaci, tak ochranu generátoru).

Dalším požadavkem je, že zdrojové soustrojí musí být zapojeno tak, aby veškerá opatření v elektroinstalaci spojená s ochranou pomocí proudových chráničů zůstala účinná při každé zamýšlené kombinaci napájecích zdrojů. V případě, kdy zdrojové soustrojí napájí elektroinstalaci jako spínaná alternativa normálního napájení, nesmí ochrana automatickým odpojením od zdroje spoléhat pouze na spojení s uzemněným bodem veřejné distribuční sítě. Musí být zajištěn vhodný zemnič. Dále musí být zajištěno, aby zdroj nemohl pracovat paralelně s distribuční sítí, což musí být zajištěno zejména:

 • elektrické, mechanické nebo elektromechanické blokování spínacích mechanismů
 • systém zámků s jediným přenosným klíčem
 • třípolohový přepínač
 • automatický přepínač s příslušným blokováním
 • jiná ekvivalentní bezpečnostní přepínací zařízení.

(Poznámka: musí být přepnuty všechny pracovní vodiče – včetně středního "N" vodiče)

Požadavky na instalace se statickými měniči
Tyto statické měniče jsou dneska velmi často užívány v automobilech pro přeměnu z 12V stejnosměrného napětí na 230V střídavého napětí. Většinou se jedná o výkon kolem 1kW, ale jsou i s vyšším výkonem. I tyto měniče by mohly být zdrojem úrazu a proto je nutno provádět pravidelné revize či zkoušky dle návodu k obsluze vydaným výrobcem. Některé měniče jsou uzpůsobeny jen pro napájení spotřebičů a nářadí třídy II, ale některé mohou napájet i třídu I. Pokud se jedná jen o třídu II, pak je toto z pohledu ochrany obdobné jako u ochrany elektrickým oddělením. Zde pokud dojde ke zkratu pracovních vodičů, tak musí dojít k výpadku měniče a na výstupu nesmí být napětí vyšší než je 50V. Toto by se mělo dát otestovat testovacím rezistorem o odporu 1,5W. Pokud je možno připojit zařízení třídy I, tak musí dojít k omezení napětí i v případě jedné poruchy, což je porucha (zkrat) mezi zemí a pracovním vodičem. Toto lze opět otestovat rezistorem o odporu 1,5W. Napětí na výstupu i v tomto případě se musí snížit pod 50V.

Technická norma zabývající se problematikou pohonů a samotných generátorů i malého výkonu je řada norem ČSN ISO 8528–1..9 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory.

ČSN ISO 8528-1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti – zde jsou uvedeny základní charakteristiky zdrojových soustrojí s vysvětlením základních pojmů, jako například:

Třída provedení:
G1 –stanovení základních parametrů napětí a frekvence příklad: osvětlení, jednoduchá zařízení
G2 – požadavky na charakteristiku napětí jsou téměř stejné jako u distribuční sítě, při změně zatížení se mohou vyskytnout dočasné, avšak přijatelné odchylky napětí či frekvence příklad: osvětlení, čerpadla, ventilátory
G3 – přísné požadavky na charakteristiky napětí, frekvence a tvar vlny příklad: telekomunikace či tyristorově řízená zatížení
G4 – nejpřísnější požadavky na charakteristiku napětí, frekvence a tvaru vlny
příklad: zařízení pro zpracování dat, elektronika, lékařské přístroje,

Výkonnost se má udávat v kW při účiníku (cos f) 0,8.

Příklad: generátor má 100kVA a při účiníku (cos f) 0,8 je to 80kW.

ČSN ISO 8528-2: Motory
Zde jsou uvedeny požadavky na pohánějící motor, zejména

 • výkon a provozní podmínky
 • zaručené otáčky (rychlá regulace otáček, toto má vliv na zatížení a dodávanou frekvenci)
 • spotřeba paliva a mazacího oleje
 • vibrace a hluk

ČSN ISO 8528-3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí
Zde jsou uvedeny požadavky na samotné generátory na zařízení zdroje proudu
Definice jmenovitého výkonu, čímž je myšleno zdánlivý výkon a činný výkon je zdánlivý výkon násoben účiníkem, který je (cos f) 0,8.

Dále pak jsou zde definovány další parametry jako jsou:

 • napětí naprázdno
 • jmenovité napětí
 • přechodná úchylka napětí při zvýšení či snížení zatížení
 • doba zotavení napětí
 • ustálený zkratový proud

Asynchronní generátory pro vybuzení napětí potřebují jalový proud, což obstarává budící zařízení. Tyto generátory jsou schopné dodávat trvalý zkratový proud jen se speciálním budícím zařízením.

ČSN ISO 8528-4: Řídící a spínací přístroje
Tato část stanoví požadavky na spínací a řídící přístroje zdrojových soustrojí, a to zejména pro ty s vyšším výkonem, které se používají jako záložní zdroje a to třeba i nepřerušovaného napájení například nemocnice atd.. Je zde uveden i požadavek na paralelní provoz pokud je v instalaci výjimečně umožněn – fázování atd.. Zdrojová soustrojí u výkonu nad 100kW mají být vybaveny kmitoměrem a počítadlem provozních hodin. Toto je vhodné i malých zdrojových soustrojí.

ČSN ISO 8528-5: Zdrojová soustrojí
Zde jsou uvedeny kritéria pro návrh zdrojových soustrojí jako celku, a to zejména těch s vyšším výkonem. Jsou zde uvedeny mezní provozní hodnoty pro jednotlivé třídy zdrojových soustrojí.

ČSN ISO 8528-6: Metody zkoušení
Zde jsou uvedeny metody zkoušení charakteristik zdrojových soustrojí jako celku.

ČSN ISO 8528-7: Technické údaje pro specifikaci a návrh
Tato část stanovuje podmínky a parametry pro provedení a konstrukci zdrojových soustrojí.

ČSN ISO 8528-9: Měření a hodnocení mechanických vibrací
Tato část popisuje měření a hodnocení vnějších mechanických vibrací zdrojového soustrojí.

ČSN ISO 8528-8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
Tato část bude předmětem následujícího rozboru provozu právě výše uvedených zdrojových soustrojí malého výkonu, protože právě tato část stanovuje požadavky, minimální vlastnosti a typové zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu (do cca 10kW) pro užití v průmyslu, domácnostech a při rekreaci, kromě zdrojových soustrojí v letectví.

Běžnými uživateli jsou většinou laici. Zdrojové soustrojí je buď přenosné nebo převozné či pojízdné. Elektrický výkon je připojen vidlicemi (mimo SELV a PELV). Zdrojové soustrojí má být připraveno k použití bez jakýchkoli dodatečných úprav provedených uživatelem.

Požadavky na mechanickou odolnost a bezpečnost:

 • zdrojové soustrojí musí vykazovat mechanickou odolnost proti hrubému zacházení během normálního provozu
 • pro zdrojové soustrojí mimo provoz musí byt konstrukčně zabezpečeno, že spádová rovina (možnost převrácení) svírá s vodorovnou rovinou úhel menší než 15º, zároveň do tohoto úhlu nesmí být na soustrojí známky vytékání paliva, zdrojová soustrojí musí v provozu vykazovat správnou činnost do 4º sklonu montážního povrchu
 • zdrojové soustrojí musí bez poškození odolávat výrobcem v dokumentaci uvedeným skladovacím a přepravním podmínkám, na zdrojovém soustrojí nesmí být patrné žádné nebezpečné ostré hrany, které by mohli přivodit úraz při běžné manipulaci veškeré kryty, přepážky, chránící pohybující se (rotující) části musí být konstrukčně řešeny tak, aby jejich sejmutí bylo možné jen pomocí nástroje
 • zdrojové soustrojí je zkoušeno mechanickou zkouškou, jako je zkouška volným pádem z výšky 20cm na betonovou podlahu...

Mezní teplotní hodnoty na částech zdrojového soustrojí.

Povrchové části

teplota

druh povrchu

35ºC

kovové povrchy

60ºC

povrchy s nízkou tepelnou vodivostí (umělé hmoty)

Držadla a části v jejich blízkost

30 º C

kovové povrchy

50 º C

 povrchy s nízkou tepelnou vodivostí (umělé hmoty)

Ostatní části

90 º C

části ochranného rámu

>150 º C

části které nesmí vyčnívat za profil ochranného rámu (výfuk)

Ochrana před vnějšími vlivy
Ochrana před vniknutím cizích těles
– musí odpovídat alespoň IP 2X (dle ČSN EN 60529)
Ochrana před vniknutím vody – musí odpovídat alespoň IP X3 (dle ČSN EN 60529)
Výsledné krytí by tedy mělo být minimálně IP23.

Podmínky pro spuštění a provoz
Zdrojová soustrojí pro která platí norma ČSN 8528-8 musí být schopná startu a provozu v rozsahu teplot od -15°C do + 40°C.

Generátor a jeho údaje
Pro zdrojová soustrojí malého výkonu jsou uvedeny dvě třídy nepravidelnosti tvaru křivky napětí:

 • třída 1 – THF >8%
 • třída 2 – THF <20%
   

Výkonnostní štítek
Výkonnostní štítek zdrojového soustrojí musí být trvale upevněn na neodnímatelné části soustrojí a musí obsahovat tyto údaje:

 • výrobce soustrojí
 • typové označení soustrojí
 • rok výroby
 • jmenovitý výkon
 • jmenovitý účiník
 • jmenovitý kmitočet
 • jmenovitý proud
 • hmotnost soustrojí

Požadavky na ochranu musí být v souladu s ČSN 33 2000-4-41:1992 s následujícími výjimkami:

 • v síti TN a TT mohou být jako ochrana použity pouze proudové chrániče s reziduálním proudem do 30mA
 • v sítích IT musí být všechny neživé části vzájemně propojeny ochranným vodičem a společně uzemněny. Zemní odpor se požaduje maximálně 100W
 • v sítích IT nemusí být použit hlídač izolačního stavu a automatické odpojení napájení v případě dvou poruch za předpokladu, že při dvojitém úplném zkratu na neživé části ne jakémkoli místě poklesne napětí na svorkách generátoru na hodnotu maximálně
  50V.

Ochrana elektrickým oddělením musí odpovídat 413.5 ČSN 33 2000-4-41 s těmito výjimkami:

 • není-li zdrojové soustrojí třídy ochrany II, musí být jeho neživá část spojena s vodičem pro vyrovnání potenciálů
 • pokud je ke zdrojovému soustrojí připojeno několik spotřebičů, musí být splněny následující požadavky:
  - o pokud klesne izolační odpor pod 100W/V mezi živými částmi a vodičem pro vyrovnání potenciálů musí být přístroje automaticky odpojeny od zdrojového soustrojí do 1s. Zde není nutné ani omezení rozsahu sítě ani splnění podmínek automatického odpojení při dvou současných poruchách
  - celková délka rozvodů musí být omezena tak, aby součin napětí a celkové délky nebyl větší než 100 000 V.m. Celková délka rozvodů nesmí přesahovat 500m. V případě dvou poruch je nutno splnit automatické odpojení nebo musí poklesnout napětí zdrojového soustrojí pod 50V.

Zdrojová soustrojí musí vyhovovat ochraně před dotykem neživých částí, jak je uvedeno výše, bez zásahu uživatele, tudíž je to povinnost výrobce uvádět na trh jen takovéto výrobky, které tyto požadavky splňují. Výrobce mimo jiné značkou CE na zdrojovém soustrojí deklaruje shodu s těmito požadavky.

Dále jsou na zdrojová soustrojí kladeny následující požadavky, které musí splňovat:

 • automatické snížení napětí na generátoru na hodnotu do 50V nebo vybavení nadproudové ochrany musí být dosaženo při odporu smyčky do 1,5W za zásuvkou zdrojového soustrojí. U více fázových (třífázových) generátorů musí tomuto požadavku vyhovovat zkrat mezi všemi pracovními vodiči (jak mezi L a L tak i L a N)
 • v důsledku slábnoucího zkratového proudu smí být pro odpojení použity jen jističe zvlášť přizpůsobené generátoru. Zde nejsou přípustné tavné pojistky
 • s ohledem na použití dodatečných ochranných opatření musí být na zdrojovém soustrojí připevněna ochranná svorka. Musí být spojeny: kryt generátoru, svorkovnice, ochranný kolík zásuvek a ochranná svorka.
 • pokud je vyveden střední vodič, nesmí být spojen ani s ochranným vodičem (PE) ani s kryty. (Poznámka: došlo by k porušení ochrany elektrickým oddělením)

V návodu k obsluze daného zdrojového soustrojí musíme najít příslušné pokyny bezpečnostního opatření včetně délky přívodních kabelů a povolených průřezů.

Bezpečnostní požadavky musí být ověřeny vizuální kontrolou a pokusy o zkrat s odporem smyčky 1,5W za zásuvkou.

Zdrojová soustrojí v sítích TN a TT vybavené proudovými chrániči, musí mít v návodu na obsluhu stanoveno požadované zemnění s maximální hodnotou zemního odporu. Proudové chrániče musí být instalovány na vhodném místě a musí být chráněny před vlhkem, vysokými teplotami a mechanickými vibracemi.
Bezpečnostní požadavek musí být ověřen vizuálně, zkušebním testem (chodem) a kontrolou návodu pro obsluhu.

Pokud má být zdrojové soustrojí použito pro dodávku proudu do stávajících rozvodných sítí, musí být přizpůsobena požadavkům ochranných opatření použitých v daných případech. Pro stanovení obvyklého vybavovacího proudu pro nadproudové jističe zdrojového soustrojí, musí být odpor smyčky zemního zkratu do 1,5W za zásuvkou. Bezpečnostní požadavek musí být ověřen vizuální kontrolou a pokusy o zkrat s odporem smyčky 1,5W za zásuvkou.

Neřízený generátor
Pro zdrojová soustrojí s neřízeným generátorem (kompoudní transformátor) je omezení zatížení snížením otáček a napětí, které se začne projevovat se vzrůstajícím zatížením.

Řízený generátor
Pro zdrojová soustrojí s řízeným generátorem zůstává napětí se vzrůstajícím zatížením ve stanovených mezních hodnotách. Výkon generátoru se zvýší v poměru k zatížení. Výkon zdrojového soustrojí je principiálně omezen pístovým spalovacím motorem (a výkonem generátoru). Generátor je třeba chránit proti tepelnému přetížení, pokud je použito funkce odstavení nesmí se znovu samovolně zapnout.

Zkraty na jakýchkoliv elektrických výstupech zdrojového soustrojí nesmí způsobit mechanické nebo elektrické poškození, které mohou mít vliv na bezpečnost. Toto však neznamená, že by se při pravidelných revizích toto zkoušelo.

Návod na obsluhu by měl obsahovat zejména tyto bezpečnostní pokyny:

 • a) Obecné informace o bezpečnosti
  Musí být uvedeny následující informace:
  1) Děti se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od zdrojového soustrojí
  2) .......
  3) .......
 • b) Elektrická bezpečnost
  1) Elektrické zařízení (včetně kabelových rozvodů) nesmí být bez jakýchkoli závad.
  2) Zdrojové soustrojí nesmí být připojeno k jinému elektrickému zdroji, jako je například distribuční síť. Ve zvláštních případech, kdy se jedná o záskokové napájení elektroinstalace je toto možné, ale připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář, který musí být schopen posoudit ochranné prvky.
  3) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je závislá na jističích speciálně přizpůsobených zdrojovému soustrojí. Pokud je nutno tyto jističe vyměnit, musí být nahrazeny jističi se stejnými parametry a charakteristikami.
  4) Z důvodu velkých mechanických namáháni musí být použito pouze pryžových kabelů nebo jeho ekvivalent.
  5) Pokud zdrojové soustrojí vyhovuje podmínkám " ochrany elektrickým oddělením" je nutné uvést tato upozornění: zemnění generátoru není vyžadováno a při použití prodlužovacího vedení nebo přenosné rozvodné sítě nesmí celková délka vedení o průřezu 1,5mm
  2 přesahovat 60m, délka vedení o průřezu 2,5mm2 nesmí přesahovat 100m.
 • c) Před spuštěním
 • d) Spouštění spalovacího motoru
 • e) Použití zdrojového soustrojí
  Zdrojová soustrojí mohou být zatížena pouze do svého jmenovitého výkonu za jmenovitých podmínek okolí. Pokud jsou tyto podmínky zhoršeny, třeba vyšší teplotou musí být sníženo zatížení generátoru.
 • f) Údržba
  Musí být zajištěn plán běžné a dlouhodobé údržby. Stejné jako u automobilu, jedná se o určitý počet motohodin či uplynulého času. Některé úkony si obsluha může provést sama a některé nesmí a musí je provést kvalifikovaný odborník.
 • g) Pokyny k přepravě a skladování

Jak vybírat zdrojové soustrojí při koupi?
Základní podmínkou je jeho určení a výkon. Dále je třeba pohlížet na serióznost výrobce či prodejce. V případě určení se jedná zejména požadavek na věrohodnost a "čistotu" průběhu napětí. Pokud se jedná o osvětlení a motory bez elektroniky, tak požadavek není tak přísný jako v případě použití zdrojového soustrojí k napájení výpočetní techniky. I toto je nutné se dočíst v návodu obsluze takového zdrojového soustrojí. Některé zdrojové soustrojí jsou přímo nevhodné až nebezpečné pro napájení elektroniky a může dojít i k jejímu poškození.

Jak provádět revize?
Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. S nejlepším svědomím a vědomím jak je generátor vyroben a konstruován, abychom byli schopni zhodnotit z hlediska bezpečnosti jeho stav. Dle výše uvedeného je nám jasné, že se nejedná o univerzální zařízení, které může "bezpečně" napájet jakákoli zařízení či instalaci.

Počátkem, jako u každé revize, by mělo být studium průvodní dokumentace, návodu k obsluze a veškerých informací o zdrojovém soustrojí. Dneska je toto možné i pomocí internetu, kde najdeme spoustu takových zdrojů k jednotlivým zdrojovým zařízením, protože většinou provozovatel neví kde dokumentaci má a revizi potřebuje nejlépe včera. Důležité je tedy zjistit, jak je to se samotnou ochranou, abychom ji mohli ověřit a následně hodnotit. Znalost provedení ochrany zdrojového soustrojí je potřebná i pro samotné měření či funkční zkoušky ochrany, abychom zdrojové soustrojí místo revize nezničili. Toto je samotná revize samotného zdrojového soustrojí, ale je většině případů je toto soustrojí součástí dočasné instalace, byť sestavené z prodlužovacích přívodů, nářadí a spotřebičů či mobilních buněk jako to bývá běžné na staveništi či montáži v terénu mimo dosah distribuční sítě.

Při revizi těch větších generátorů například 50, 100, 250kVA je to jednodušší, protože zde se jedná pouze o přemístitelné zařízení pomocí jeřábů a lze umístění chápat jako stabilní. Téměř vždy se jedná o síť TN-S s doplněným proudovým chráničem s nastavitelným reziduálním proudem. V takovémto případě je postup při revizi téměř shodný jako v případě napájení z distribučního transformátoru, protože poruchový proud (zkratový proud) vybaví standardní nadproudové prvky jako jsou jističe.

Závěr a zhodnocení
Dle výše uvedených požadavků na "malá" zdrojová soustrojí se v praxi můžeme setkat třeba s připojením zdrojového soustrojí ke staveništnímu rozvaděči přes vidlici 32A pětikolík, který je určen do sítě TN-S, ale zdrojové soustrojí je buď s ochranou elektrickým oddělením či IT. Výsledkem je nefunkční ochrana proudovým chráničem, protože zdrojové soustrojí nemá PE vodič spojený s "uzlem" generátoru a tudíž se neuzavře poruchový proud. Je třeba vyhodnocovat rizika, odstraňovat je a výše uvedený případ je opravdu velké riziko.

Další informace k této problematice naleznete v přednášce Petra Létala

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Co vše má doplňující ochranné pospojování zahrnovat? Jak zjistíme, zda je odpor mezi neživými částmi, přístupnými dotyku, dostatečný? Jaká jsou pravidla pro volbu průřezu doplňujícího ochranného pospojování? Které cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou se připojují k doplňujícímu ochrannému pospojování v případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno? Víte, že kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné ...
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Podívejme se krátce na katalog svítidel, vyrobený směrem ke koncovým spotřebitelům, architektům. Pohledem technika jde pouze o prodej designu. Z technického hlediska jde stále o stejný základ, tělo, stínítko a závěs ... určitě však tomu neodpovídá cena za jednotlivé typy. Ale to je starostí investora, nikoliv projektanta, realizátora instalace a revizního technika už vůbec ne. Přesto se nás elektrotechniků svítidla týkají přestože je připojujeme na dva, tři vodiče ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933