Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

Principy vícenásobného využití přenosových tras


Document Actions
Článek
V praxi často řešíme problém, jak současně přenést více analogových či digitálních informací současně po jednom vedení, které máme k dispozici. Nejčastěji je tento problém spojen s přenosem telefonních, datových a televizních signálů. Jak najít správné řešení?
Radek Kaisler, ze dne: 7.11.2002
reklama

Máme-li k dispozici předem dané metalické či optické (ale i vzdušné bezdrátové) vedení, po kterém potřebujeme přenést několik signálů současně, musíme zvolit jednu z metod tzv. multiplexu.

V praxi je jich využíváno celá řada, popišme si vlastnosti, výhody a nevýhody nejčastěji používaných.

  

 

 

 

Obvodový multiplex

 

S obvodovým multiplexem se dnes setkáme jen vyjímečně. Přesto byl minulých desetiletích hojně využíván.

Jeho možnosti byly omezeny pouze na přenos nízkofrekvenčních přenosových prostředků, tedy pro telefonní rozvody.

 

Využití spočívalo tzv. sdružení (fantomních) okruhů po metalickém vedení. 

Za pomoci transformátorů bylo možné po dvojici dvoupárových vedení přenášet tři telefonní signály. 

 

Princip ukazuje obrázek 1., klikni zde.

 

Dva okruhy přímo využívají dvě kmenové vedení. za pomoci vyvedených středů transformátorů připojíme sdružený okruh. proud z každého vodiče sdruženého okruhu se rovnoměrně rozdělí do obou vodičů páru kmenového vedení a neovlivní signál kmenového vedení. Podmínkou je přesná symetrie obou polovin vinutí transformátorů s vyvedeným středem.

Využitím středů transformátorů fantomních okruhů lze obdobně vytvořit ještě tzv. superfantomní okruh.  Po čtyřech párech vedení se tak mohlo přenášet sedm nezávislých nízkofrekvenčních signálů.

 

 

Frekvenční multiplex

 

Frekvenční dělení (třídění) přenosové cesty využívá skutečnosti, že máme obvykle k dispozici šiřší pásmo kmitočtů než obsadíme přenášeným signálem. V zahraniční literatuře je používán termín FDM, což značí zkratku výrazu Frequenci Division Multiplex.

 

Přesuneme-li přenášené signály daného kmitočtového pásma do vyšší kmitočtové polohy a vedle nich umístíme další takové signály posunuté o jiný kmitočet, dokážeme přenosovou cestu několikanásobně využít.

 

Princip ukazuje obrázek 2., klikni zde.

 

Kanály v základním pásmu posuneme o hodnotu kmitočtu F (1-3) do nové frekvenční polohy. Rozestupy kmitočtů (kmitočtový rastr) musí zaručit, aby se sousední kanály nepřekrývaly. Navíc je nutné ponechat určitou rezervu.

 

Každý posunutý kanál má tzv. nosný kmitočet na který je základní signál namodulován.

K přenosu se využívá několik druhů modulace, mezi nejčastěji využívané při frekvenčním multiplexu řadíme amplitudovou a frekvenční.

 

Zjednodušeně by se dalo říci:

Signál namodulovaný na nosný kmitočet amplitudovou modulací má amplitudu proměnnou dle svého základního průběhu.

Signál modulovaný frekvenční modulací přičítá (a odečítá) kmitočet svého základního průběhu k nosnému kmitočtu.

Obecně platí pravidlo, že nosný kmitočet musí být minimálně desetkrát větší než největší obsažený kmitočet modulovaného signálu, který chceme přenášet.

 

Nejlepším příkladem frekvenčního multiplexu je šíření televizních a rozhlasových signálů bezdrátovou cestou nebo po metalickém vedení.

Pro šíření televizních signálů od pozemních vysílačů je využívána amplitudová modulace pro obrazový signál a frekvenční pro zvukový signál. Rozhlasové signály od pozemních vysílačů jsou v pásmu dlouhých a středních vln modulovány amplitudově, v pásmu velmi krátkých vln frekvenčně. Do těchto signálů je dále kódováno několik digitálních signálů (např VPS, atd.)

Podrobný rozbor amplitudové a frekvenční modulace je nad rámec tohoto příspěvku a bude mu věnován samostatný příspěvek.

 

 

 

Časový multiplex

 

V zahraniční literatuře je používán termín TDM, což značí zkratku výrazu Time Division Multiplex.

Jednotlivým kanálům, tvořeným základními signály přiřazujeme na společné přenosové cestě (po metalickém nebo optickém vedení) vymezený časový úsek a ostatní časové úseky využivají další kanály.

 

Princip ukazuje obrázek 3., klikni zde.

 

Časové dělení je realizováno je přepínači A a B, pracujícími synchronně v obou koncových zařízeních. Časové sdružování provádí multiplexor (MX) a po přenosu signál opět rozděluje do jednotlivých kanálů demultiplexor (DMX).

 

Abychom využily časového multiplexu bez neúnosného zkreslení přenášeného signálu je nutné přenášet digitální signál.

 

Moderní digitální systémy (telekomunikační i další) využívají pulzní kódovou modulaci (PCM) k digitalizaci analogového signálu a kombinují ji s principem časového dělení ke sdružování signálů pro efektivní využití přenosových cest.

 

Princip pulzní kódové modulace PCM je podrobně popsán v tomto příspěvku.

 

 

Vlnový multiplex

 

Vlnový multiplex je možné využít pouze při přenosu signálů po optickém vedení. Je založen na vysílání optického záření na několika různých vlnových délkách po témže optickém vlákně. Každá vlnová délka ponese namodulovaný jiný elektrický signál. V zahraniční literatuře je používán termín WDM, což značí zkratku výrazu Wavelength Division Multiplex.

 

Princip ukazuje obrázek 4., klikni zde.

 

Signál z optických vysílačů v zařízení A (laserových diod) pracujících na různých vlnových délkách ja navázán do vlákna, přenesen k zařízení B, kde se pomocí optických filtrů rozdělí opět na n dílčích optických signálů a ty se opětovně převedou na signál elektrický.

 

Obsazení vlnových délek v okolí 1550nm pro 8 elektrických signálů nazýváme hustý vlnový muldex, označovaný též jako DWDM   - Density Wavelength Division Multiplex.

Existují systémy s přenosem na 16 vlnových délkách a počítá se i s rozšířením na 32.

Při vývoji se uvažovalo i o tzv. řídkém vlnovém muldexu s rozestupy řádově desítek nm. tento by však obsadil relativně široké pásmo, a proto není využíván.

 

 

Prostorový multiplex

 

Zde se jedná o nejjednodušší, ale o ekonomicky nejnáročnější multiplex.

jedná se o metalický kabel s potřebným množstvím párů vedení, kde počet párů = počet přenášených signálů, případně o optický kabel, kde počet vláken = počtu přenášených signálů.

 

Je nutné ho využít tam, kde charakter současně přenášených signálů (zejména kmitočtový rozsah) je takový, že jej není možné bezchybně přenést po daném vedení (optickém, metalickém) některým z výše uvedených způsobů.

Prostorový multiplex je možné využít rovněž tam, kde máme k dispozici potřebnou kapacitu přenosového vedení, případně, kdy nejsme při návrhu přenosové cesty nijak limitováni.

 

Typickým příkladem nutnosti použití prostorového multiplexu je přenos televizních signálů po optickém vedení v kabelovém televizním rozvodu. Je to z důvodu toho, že frekvenční multiplex u analogově (amplitudově či frekvenčně) modulovaného elektrického signálu nebo časový multiplex u číslicových signálů by nemohl zvládnout na delší vzdálenost (vlivem disperze optického vlákna) rozsah televizního rozvodu 47-869MHz. Z tohoto důvodu je každý televizní kanál (případně malá skupina) přenášena jedním vláknem optického vícevláknového kabelu.

 

 

 

Literatura: Jaroslav Svoboda a kol. Telekomunikační technika 1.díl, Vladimír Vít Televizní technika, projektové dokumentace kabelových televizních rozvodů, projektové dokumentace přenosové sítě telekomunikačních služeb, vlastní poznámky z praxe.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Víte, co skrývá obsah třech písmen KTS? Každý, kdo ve své praxi řeší ukládání například ve výrobních provozech nebo prostředí se zvýšenou potřebou ochrany uložených vedení, pak je právě tento typ sortimentu vhodný. Objevíte upevňovací systémy, systémy kabelových žlabů, mřížových žlabů, systémy kabelových žebříků, stoupacích žebříků, systémy pro velká rozpětí, systémy nosníků svítidel ... Jedinečný rozbor technického materiálu předkládá živě jeho dlouholetý produktový specialista ...
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Reportážní pohled na nosné systémy kamerou a mikrofonem! Ptali jsme se ... Mezi jakými konstrukcemi kabelových nosných systémů KOPOS si lze vybrat? Jaký je konstrukční rozdíl mezi kanály Jupiter a Mars? Kdy zvolit do projektu kanály Mars a kdy Jupiter? Kdy je vhodnější zvolit raději drátěný žlab před plným? K čemu je typické využití kabelových lávek a proč? Je u drátěného žlabu, z hlediska EMC, kovová přepážka dostatečná? Který ze systémů lze instalovat na největší délku bez výložníků? Lze po instalovaných trasách Jupiter nebo Mars chodit?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Kam se v budovách vyvíjí uplatnění vysokorychlostních dat optickými vlákny? Příchod elektroinstalačních podomítkových trubek Fraenkische se zabudovaným optickým vláknem se datoval dřív než známost standardů datových přenosů Industry 4.0. Trubky s označením FFKuS DATALIGHT se v českých e-shopech objevují, ale na běžných stavbách určitě ne. Jde o speciálku, říkají dataři, v běžném obydlí stačí spotřebiteli Wi-Fi. Jiná situace může ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933