Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ve ...

SCHRACK Technik ...

... ne všichni výrobci, distributoři pořádají vzdělávací a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.02.2020 Už jste si všimli na některém vozidle SPZ začínající písmeny EL...? Aleš Neuschl ve své přednášce na INFO dnech SCHRACK Technik vysvětluje podrobnosti, výhody a mnoho veřejnosti neznámých souvislostí s výhodami při provozování elektromobilů v Česku. Poslechněte si tohoto odborníka, který se specializuje na vozidla s elektrickým ...
24.02.2020 ABB a Porsche se spojují s cílem podporovat další rozvoj e-mobility. ABB, lídr v oblasti průmyslových technologií, a výrobce automobilů Porsche s hrdostí oznamují uzavření dohody o exkluzivním partnerství, jehož hlavním úkolem bude společná podpora e-mobility. Na základě víceúrovňové dohody se ABB stává s okamžitou účinností oficiálním partnerem týmu TAG Heuer Porsche Formule E. ABB a Porsche uzavřely ...
23.02.2020 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov nejsou na trhu velkým překvapením. A to i přesto, že konvenční utahování pomocí závitové konstrukce má stále své místo v elektroinstalacích, filozofie pružných klecových alternativ se prosazuje v mnoha podobách čím dál více. Dokonce v dnes již tajemném výrobním družstvě ELEKTRO ...
22.02.2020 Mico Pro, systém pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje disponibilitu stroje. Vybírat lze přitom mezi moduly na 12V a 24V, s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. U fixních modulů jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16A) pevně ...
19.02.2020 TIP na klešťový multimetr Fluke 902 FC. Klešťový přístroj Fluke 902 FC True-rms HVAC s možností bezdrátového připojení k aplikaci Fluke Connect zvyšuje produktivitu techniků v terénu. Tento odolný měřicí přístroj umožňuje provádět základní měření v oblasti topných, ventilačních a klimatizačních aplikací – mikroampéry pro měření snímačů kontrolních hořáků, odpor až do výše 60 kiloohmů, střídavý proud, ...
17.02.2020 Odstartoval největší projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů Kč. V devíti areálech ČVUT v Praze začínají stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 147
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... s portfóliem do interiérů otevře snad každým kdo pracuje se svítidly často. V dnešní době volně dostupných informací nemáme problém je získat, ale spíš si v té záplavě všimnout těch správných. A které jsou ty správné? Ptá se mne kolega. Vědět na ...

První pomoc při úrazu elektrickým proudem


Document Actions
prvpom1.jpg
Víte, co je vaší povinností při úrazu elektrickým proudem? Jak poskytnete první pomoc? Jak u nn a jak u vn a vvn? Jak ošetříte postiženého? Je nutné umělé dýchání?
Milan Bureš, Jaroslav Borovec, ze dne: 28.04.2003
reklama

Postup záchranných prací
Při poskytování první pomoci při úrazech elektřinou je nutné jednat rychle, nikoliv však ukvapeně. Jen správným postupem Ize postiženého zachránit a zabránit dalšímu úrazu zachránce nebo osoby třetí.

Záchranný postup je tento:

a) vyprostit postiženého z dosahu proudu,
b) ihned zavést umělé dýchání, pokud postižený elektrickým úrazem nedýchá,
c) ihned zahájit nepřímou srdeční masáž, není-li hmatný tep,
d) přivolat lékaře
e) co nejdříve uvědomit příslušného vedoucího pracoviště (dílny)

Vyproštění postiženého z elektrického zařízení pod napětím

Postiženého lze vyprostit z dosahu proudu (proudového obvodu):

a) vypnutím proudu,
b) odsunutím vodiče,
c) odtažením postiženého,

d) přerušením vodiče.

Postižený se sám nemůže pustit předmětu, který svírá, neboť působením elektrického proudu vzniká křečovité stažení svalstva. Je-li postižený v takové poloze, že by po přerušení elektrického proudu nebo styku s vodičem spadl (není-li připásán a drží-li se vodiče na stožáru, sloupu, žebříku nebo na střeše s pod.), musí být před přerušením elektrického proudu nebo styku s vodičem zajištěn před spadnutím a dalším úrazem. Je-li přítomno více osob, je nejlépe zachytit po přerušení elektrického proudu padajícího do částí oděvů svázaných na způsob záchranné plachty požárníků. Jinak je nutno postiženého zajistit podepřením nebo podchycením. K podepření se musí užít suchých dřevěných předmětů, pokud možno dlouhých prken, trámů, žebříků a pod.). Nikdy se nesmí použít předmětů kovových nebo vlhkých. K podchycení lze použít suchého provazu, řemenu, suchého ručníku a pod., který se provlékne postiženému pod rameny a vhodně se upevní nebo přidrží.

Nízké napětí
Při úrazech nízkým napětím v bytové nebo dílenské instalaci se vypne vypínač (nejlépe hlavní vypínač) příslušného síťového obvodu nebo se vytáhne zástrčka vadného zařízení ze zásuvky, popřípadě zástrčka nebo pohyblivá zásuvka z přívodu vadného zařízení a tím se toto zařízení odpojí.
Při úrazech v rozvodných sítích nízkého napětí se v případě potřeby vypne hlavní vypínač, např. na rozvaděči v transformovně. Není-li možno při nízkém napětí rychle vypnout proud, není třeba se tím zdržovat a přikročí se k vyproštění postiženého, buď odsunutím vodiče nebo odtažením postiženého. Zachránce musí vždy dbát, aby se sám nedostal do proudového obvodu stykem s vodičem, nebo postiženým. Musí stát na izolované podložce, t.j. na nevodiči, např. na suchém dřevě (prkně, bedně , stole, židli a pod.), nebo na otepi suché slámy nebo sena, na skle, gumě (pneumatice) a pod., nebo musí obout pryžové přezůvky, jsou-li po ruce. Zachránce se musí vyvarovat dotyků kovových předmětů, vlhkých zdí ap.
Při odsunutí vodiče musí být použito nevodiče (přičemž zachránce stojí na izolované podložce). Vodič je možno odsunout bud dřevěnou holí, nebo tyčí nejméně 30 cm dlouhou, např. hráběmi a pod., nebo suchým provazem, pryží (pneumatikou) nebo i jednou rukou chráněnou několika vrstvami suché látky (ručníkem, šátkem nebo oděvem), popř. použitím dobrých pryžových izolačních rukavic. Varujeme se rukavic nevyzkoušených a zpuchřelých.
Stejné je třeba si počínat i při odtahování postiženého. Zachránce musí stát na izolované podložce a pracovat pokud možno jen jednou rukou, která je chráněna. Nesmí se dotýkat vlhkých částí oděvu postiženého, jeho těla ani kovových předmětů. Postiženého je nejlépe uchopit za suchou část oděvu. Nelze-li postiženého vyprostit ani odsunutím vodiče ani odtažením, je nutno vodič přerušit. To však musí provádět jen ten, kdo se v tom bezpečně vyzná. Vodič se přesekne sekyrou se suchým dřevěným topůrkem, nebo se přestřihne, popř. přeštípne izolačními nůžkami nebo kleštěmi. Musí se přerušit vodič, jehož se postižený dotýká. a to mezi zdrojem proudu (přívodem) a postiženým. Vodič se musí přerušit tak, aby volný živý konec vodiče nezpůsobil zachránci úraz elektřinou nebo jiné poranění.

Vysoké a velmi vysoké napětí
U elektrických zařízení s vysokým a velmi vysokým napětím je krajně nebezpečné přibližovat se k postiženému (krokové napětí). dokud nebylo zařízení odpojeno od napětí. První pomoc se proto při takových úrazech soustředí nejprve na odpojení napětí.
Je-li vodič vysokého nebo velmi vysokého napětí, od něhož postižený utrpěl úraz elektrickým proudem, na zemi, zachránce se může přiblížit k postiženému drobnými kroky, popř. za použití pneumatiky nebo jiného nevodivého předmětu a pokusí se dřevěnou holí nebo tyčí nejméně 30 cm dlouhou, např. hráběmi, suchým provazem a pod., odtáhnout postiženého mimo vodič.
Vypínat vedení vysokého nebo velmi vysokého napětí mohou jen zaměstnanci rozvodných energetických závodů, obeznámeni s místní situací, kteří musí být o úrazu co nejrychleji zpraveni, nejlépe telefonicky nebo rychlým poslem ( kolo, motocykl, auto).
Neodborníci mohou vypínat jen tehdy, je-li jim dobře znám úsekový vypínač (úsečník), kterým se příslušná část vedení vypíná. Obyčejně je to úsečník před transformovnou nebo přípojce vysokého napětí. Úsekové vypínače těchto vedení jsou uzamčeny.
Hoří-li postižený (šaty) účinkem elektrického proudu nebo z jiné příčiny, hasí se po vypnutí elektrického proudu suchou houní nebo vlastním šatem, nejlépe však azbestovou pokrývkou.
Je třeba pamatovat na to, že postižený, i když je při vědomí, může je za chvíli ztratit, zvláště trvá-li účinek proudu delší dobu, proto nesmí být ponechán o samotě. K postiženému musí být přivolán lékař.

Ošetření postiženého
Jakmile je postižený vyproštěn z proudového obvodu, je zachránce povinen poskytnout mu první pomoc než přijde lékař.
Při úrazech elektřinou je hlavní zásadou nepřevážet postiženého, není-li popálen na větší ploše kůže a nekrvácí-li nezadržitelně z větších tepen, a neopouštět postiženého ani na okamžik. Je-li však z výše uvedených důvodů nutný převoz do nemocnice, musí být postižený po celou cestu pod dohledem ošetřující osoby. Nedýchá-li postižený nebo přestane-li dýchat při převozu, je nutno i během dopravy provádět nepřerušeně umělé dýchání.

Hned po úrazu je nutné zajistit, zda postižený:

a) je při vědomí,
b) dýchá ( zachránce zjišťuje dlaní přiloženou k ústům postiženého a podle barvy obličeje),
c) je u něj hmatný úder srdeční nebo hmatný tep na velkých cévách (krkavice, stehenní tepna),
d) je poraněn (krvácení, popálení, zlomeniny).

Je-li postižený při vědomí, uložíme ho pohodlně s uvolněným oděvem, pokud možno v teplé místnosti, podáváme mu teplý nápoj (čaj). Postižený nesmí vstát, pokud to nedovolí přivolaný lékař a nesmí být ponechán bez dohledu, neboť se může dodatečně dostavit porucha dýchání nebo srdeční činnosti. Je-li postižený v bezvědomí, avšak dýchá a má hmatný tep a nemá známky vážnějšího zranění, musí být uložen ve vodorovné poloze na boku s hlavou co nejvíce zakloněnou a s uvolněným oděvem kolem krku, břicha a hrudníku (límec, vázanka, šle, opasek) tak, aby dýchací cesty postiženého byly uvolněny. Postiženému se nesmí vlévat do úst žádný nápoj ani léky. Postižený musí být neustále pod dohledem a musí být sledována jeho dýchací a srdeční činnost. Nedýchá-li postižený nebo přestane-li dýchat, zavede se ihned na místě umělé dýchání. U úrazu elektřinou neznamená zastavení dechu ještě smrt a velmi často se podaří postiženého umělým dýcháním přivést k vědomí. V opačném případě Ize umělé dýchání ukončit pouze na příkaz lékaře. Dýchá-li postižený pomalu, povrchně a nepravidelně, zavede se podpůrné dýchání.

Jestliže umělé dýchání u postiženého není účinné (barva obličeje je nadále bledá, rozšířené zornice se nezužují), ačkoliv umělé dýchání je prováděno správně a postižený nemá hmatný tep na velkých cévách (krkavice, stehenní tepna), zachránce započne s nepřímou srdeční masáží. Tuto může provádět pouze pracovník, který je vycvičen v poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem. S umělým dýcháním se započne i tehdy, jestliže postižený nedýchá a byl nalezen až delší dobu po elektrickém úrazu.
Při umělém dýchání se zásadně používají vnitřní způsoby umělého dýchání, zejména metoda "z plic do plic". K usnadnění umělého dýchání a k odstranění estetických a hygienických nedostatků Ize též použít pomůcek a křísících přístrojů. Nejsou-li tyto po ruce, provádíme umělé dýchání bez pomůcky.

Umělé dýchání
U postiženého, který nedýchá, musí být ihned zahájeno umělé dýchání. Zachránce se nezdržuje ošetřováním poranění jako jsou krvácení, zlomeniny, popáleniny - přiloží pouze na rány, které silné krvácejí z tepny prozatímní stlačující obvaz. Postižený má být podle možnosti během umělého dýchání v teple.

Metoda z plic do plic
Zachránce rychle odstraní překážky z dutiny ústní, které by mohly zabránit umělému dýchání, jako jsou hrubé nečistoty nebo uvolněná zubní protéza. Položí postiženého na záda, která popř. podloží pod lopatkami svinutou pokrývkou nebo složeným kabátem. Zakloní hlavu postiženému co nejvíce vzad, a to tak, že jednou rukou stlačí na čelo a druhou současně tlačí dolní čelist nahoru a dozadu. Tím dosáhne, že dýchací cesty postiženého se uvolní a ústa pootevřou. Pokud ústa postiženého jsou křečovitě zaťata, zachránce je násilně neotvírá, v takovém případě provádí umělé dýchání nosem postiženého. Hlava postiženého musí být v trvalém záklonu po celou dobu umělého dýchání.Zachránce tuto polohu udržuje tlakem ruky na čelo postiženého. Popřípadě záklon hlavy udržuje tím, že jednu ruku obrácenou dlaní vzhůru podsune pod krk postiženého a nadzvedává ho.
Během umělého dýchání zachránce musí neustále kontrolovat zda hrudník postiženého vykonává dýchací pohyby. Tato kontrola musí být prováděna při všech způsobech umělého dýchání, metodou z plic do plic i pomocí přístrojů. Jestliže na postiženém nejsou patrné dýchací pohyby, je to známkou neprůchodnosti u dýchacích cest a zachránce musí před dalším pokračování v umělém dýchání uvolnit dýchací cesty postiženého: obvykle stačí zvětšit záklon hlavy, popř. vysunout dolní čelist dopředu.

Při umělém dýchání z plic do plic bez pomůcek zachránce prsty ruky, kterou tlačí na čelo postiženého, sevře nos postiženého, zhluboka se nadechne a svými široce rozevřenými ústy obemkne pootevřená ústa postiženého a zhluboka vydechne.
Jestliže ústa postiženého jsou křečovitě sevřena, zachránce vydechne do nosu.
V tomto případě svými ústy obemyká nos postiženého. V některých případech (malý obličej) zachránce přitiskne svá ústa současně na ústa i nos postiženého.
Zachránce zpočátku hluboce vydechne do úst (nosu) postiženého asi 10 x rychle za sebou, přibližně po 1 vteřině. Dále pokračuje rychlostí 12 až 16 x za minutu.

Nepřímá srdeční masáž
Zachránce nejdříve zahájí umělé dýchání, které nesmí přerušit během nepřímé srdeční masáže.
Zachránce uloží postiženého na tvrdou podložku a postaví se na jeho levou stranu. Zápěstí pravé ruky položí dlaňovou stranou na dolní část hrudní kosti asi tři ai pět cm nad dolní okraj hrudní kosti. Prsty ruky směřují k pravému lokti postiženého, ale nedotýkají se hrudníku. Levou rukou položí napříč přes pravou a váhou těla prostřednictvím natažené horní končetiny stlačuje rytmicky hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 až 5 cm asi 60 x za minutu.
Vždy na pět stlačení hrudní kosti postiženého následuje jeden vdech metodou dýchání z plic do plic. Jestliže je použito metody pomocí přístrojů, zachránce bud střídá nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání (při použití přístroje Chirana RK 32), nebo provádí nepřerušeně nepřímou srdeční masáž (při použití přístroje Prema KPT). V takovém případě zachránce nesmí při umělém vdechu stlačovat hrudník.
Zachránce pokračuje v nepřímé srdeční masáži tak dlouho, až se obnoví srdeční činnost, původně bledý obličej a zevní sliznice zrůžoví, původně rozevřené zornice se zúží, je pozorovatelný tep na velkých cévách (krkavice, stehenní tepna).
Jinak se nepřímá srdeční masáž provádí až do příchodu lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Údaje o účincích elektrického proudu podle IEC 479-1
Podle velikosti střídavého elektrického proudu působícího na lidský organismus rozeznáváme tři stádia vnímání - pocitů, fyziologických účinků:

1. práh vnímání - při průchodu velmi malého proudu t.j. do 2 mA máme pocit příjemného brnění, křivka -A- grafu
2. mez uvolnění - průchodem větších proudů tělem, jak je uvedeno na grafu, křivka - B
3. fibrilace - nebezpečné proudy způsobující chvění srdečních komor, křivky -Cl,C2,C3 - viz graf působení

Prochází-li proud 0,6 sekundy vzniká již možnost, že vulnaberální fáze již zasažena nebude.
Prochází-li proud 0,4 sekundy vzniká skutečná možnost, vyhnutí se vulnaberální fázi ze 30 %.
Prochází-li proud 0,2 sekundy vzniká skutečná možnost, vyhnutí se vulnaberální fázi ze 60 %.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jak se architekt dozví, co má po projektantovi chtít? Ne všechny technické podklady mohou být vhodné pro další profese, které se v technickém řetězci objevují. Ne nadarmo se někteří výrobci objevují na událostech určené pro koncové spotřebitele, respektive architekti. Holt, obal prodává ... a obal by měl navrhnout také odborník, slýcháváme z mnoha stran. Technici pak vyžadují při projektování a instalaci osoby znalé. Tento popisovaný technický sešit je velice dobrý, jako podklad pro zadavatele!
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Skákání po jedné noze mnohým připadá směšné, ovšem asi bychom rádi skákali jako klokani, pokud by nám to mělo zachránit život. Pokud se strojem dotknete vedení vn, kabina začne hořet, začnete panikařit ...
Objevila se další zajímavá alternativa nářadí elektroinstalatéra. Položky praktických pomůcek osloví každého praktika v terénu. Nářadí není nikdy dost. Stále se ztrácí. Když si již nějaké oblíbíme, pak již nechceme jiné. Pokud však nejsme spokojení, pak je potřeba dobře zmapovat, co nám trh nabízí ...
Novinka společnosti SEZ - bezšroubová řada LEADER PLUS - byla vůbec poprvé představena letos na veletrhu ELOSYS. Tato produktová řada přináší atributy moderního řešení, vycházejícího z požadavkům uživatelů i trhu ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933