Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Tiché spínání ...

Zásadní otázka: Jak doma spínat velký výkon potichu? Málokdo chce ve svém ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 977
Bazar
Osobní nástroje

Prohlídky elektrických zařízení


Document Actions
Prohlídky elektrických zařízení
Co vše se u trvale připojených elektrických zařízení a přístrojů ověřuje prohlídkou? Které technické normy potřebujeme znát v souvislosti s prohlídkami a kontrolami? Kdy se mají prohlídky a zkoušky provádět? A čemu musí prohlídka předcházet? Jak se postupuje při prohlídce, namátkou, pouze něco, nebo existuje jiný postup? Nadrilujme si také body: bezpečnostní požadavky, správná volba a instalace, viditelné poškození, způsob ochrany, požární přepážky, zvolené vodiče, jistící prvky, přepěťové ochrany, vnější vlivy a mechanické namáhání, označení vodičů ... a co ještě?
Redakce portálu Elektrika, Autorský článek, ze dne: 19.07.2021
reklama


Prohlídky, a kde je to účelné i zkoušky, se mají provádět postupně během montáže insta­lace. Prohlídka musí předcházet zkoušení před uvedením zařízení do provozu a má se obvykle provádět, když je prohlížené zařízení bez napětí. Při prohlídce elektrické instalace se postu­puje směrem od zdroje, tj. od přípojky přes hlavní rozvaděč (rozvodnu) k podružným roz­vaděčům. Dále se prohlédne navazující rozvod a přístroje a zařízení v jednotlivých místnos­tech objektu. Teprve po provedení prohlídky, při které se ověří, že zařízení nebo instalace nejsou zjevně poškozené, se provedou zkoušky spojené s měřením na zařízeních a instalaci.


Prohlídkou se musí ověřit, že trvale připojená elektrická zařízení a přístroje:
 • jsou v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných norem (to se může zjistit ověře­ním schvalovacích značek nebo certifikačních dokladů příslušných výrobků),
 • jsou správně voleny a instalovány v souladu s elektrotechnickými předpisovými norma­mi (tj. především normami souboru ČSN 33 2000, odpovídajícími mezinárodním nor­mám souboru IEC 60364 a evropským harmonizačním dokumentům HD 384/60364); přitom je rovněž třeba posoudit, zda se dbalo též pokynů výrobce,
 • nejsou viditelně poškozeny tak, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.
Rovněž je třeba posoudit provedení instalace s ohledem na prostředí (vnější vlivy) v mís­tě instalace. 
Pro větší náhled kliknout!Podrobnou prohlídkou musíme vykonat v případech, ve kterých to charakter instalace vyžaduje a kontrolují se:
 • a) způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 332000-4-41 ed. 3:2018):
  - způsoby základní ochrany,
  - způsoby ochrany při poruše,
 • b) použití protipožárních přepážek (... ČSN 332000-4-42 ed. 2:2012 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012),
 • c) volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí (ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 523):
  - zda jsou vodiče správně voleny s ohledem na svou zatížitelnost a úbytek napětí,
 • d) volby, umístění, instalaci, seřízení, selektivitu a koordinaci ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů (ČSN 332000-5-53 ed. 2:2016):
  - uplatnění vhodných přístrojů pro odpojení a spínání,
  - přítomnost podpěťových ochranných prvků,
  - volba a nastavení ochranných a kontrolních přístrojů,
 • e) volby, umístění a instalaci vhodných přepěťových ochran (SPD), kde je to určeno (ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:2016),
 • f) volby vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů (ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2017):
  - zda přístroje pro ochranu a spínání jsou pouze v pracovních (a ne v ochranných) vodi­čích,
 • g) volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 kapitola 422, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 článek 512.2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 522):
  - ochrana v případech rizika požáru,
  - volba zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy,
 • h) označení nulových a ochranných vodičů (ČSN 332000-5-51 ed. 3:2010 články 514.3 a 514.4):
  - označení dalších vodičů,
  - označení obvodů, pojistek, spínačů a svorek,
 • ch) vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi (ČSN 332000-5-51 ed. 3:2010 článek 514.5):
  - vybavení schématy, návody a podobnými informacemi,
  - vybavení bezpečnostními a výstražnými tabulkami a nápisy,
 • i) označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů (pojistek, jističů), spínačů, svo­rek atd. (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitola 514),
 • j) odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů (ČSN 332000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 526):
  - spoje vodičů,
  - způsob montáže,
 • k) přítomnost ochranných a uzemňovacích vodičů, volbu a instalaci uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012),
 • l) přístupnosti zařízení (spínačů) z hlediska jejich ovládání, značení a údržby (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitoly 513 a 514),
 • m) opatření proti elektromagnetickému rušení (ČSN 33 2000-4-444:2011), ochrana před vzájemnými škodlivými vlivy (viz ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 článek 132.5 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitoly 512 a 515 a přílohy A a ZA),
 • n) zda neživé části jsou spojeny s uzemněním (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 článek 411.3.1):
  - přítomnost ochranných a uzemňovacích vodičů,
  - přítomnost vodičů hlavního pospojování (pokud je užito) a místního (doplňujícího) pospojování (např. v koupelnách),
  - provedení uzemnění, které slouží pro ochranné i funkční účely,
  - správné připojení zásuvek a objímek světelných zdrojů (žárovek),
 • o) volba a provedení elektrických vedení (ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitoly 521 a 522):
  - zda jsou kabely vedeny bezpečnými prostory nebojsou vhodně mechanicky chráněny proti vlivům prostředí (dostatečným krytím nebo svou dostatečnou mechanickou odol­ností),
 • p) veškeré zvláštní požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění ve zvláštních objektech

K prohlídkám podrobněji
Provádějí se kontroly podle následujících bodů. Způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem (viz ČSN 332000-4-41 ed. 3:2018).

Kontrolují se:
 • způsoby základní ochrany:
  - ochrana izolací, zejména provedení a nenarušenost izolace (kontakt s ostrými hranami),
  - ochrana kryty nebo přepážkami, tzn., zda kryty ajejich IP kódy odpovídají předpoklá­daným vnějším vlivům,
  - ochrana zábranami, tzn., zda provedení této ochrany odpovídá místním provozním bezpečnostním předpisům (MPBP) s ohledem na přístupnost pouze osobám s elektro­technickou kvalifikací a zdaje (podle MPBP) zabráněno přístupu osobám bez elektro­technické kvalifikace,
  - ochrana polohou (umístěním mimo dosah), přitom, kde to přichází v úvahu, se měří vzdálenosti od živých částí,
 • způsoby ochrany při poruše:
  - přítomnost ochranných a uzemňovacích vodičů,
  - přítomnost vodičů hlavního pospojování (pokud je užito) a místního (doplňujícího) pospojování (např. v koupelnách) - kontroluje se, zda jsou do pospojování v budově zahrnuty a vzájemně spojeny: ochranné vodiče, uzemňovací přívod, kovová potrubí, konstrukční cizí vodivé části, přístupná konstrukční výztuž betonu, pokudje přístupná,
  - provedení uzemnění, které slouží pro ochranné i funkční účely,

 • Pro větší náhled kliknout!

 • použití zařízení třídy ochrany II nebo uplatnění odpovídajících izolací,
  - nevodivé okolí - vedle základní izolace živých částí se kontroluje, zdajsou podmínky této ochrany zahrnuty v MPBP (tento způsob ochrany se uplatňuje pouze výjimečně - u nás se na obdobném principu v elektrických provozovnách uplatňuje spíše ochrana doplňkovou izolací - termín nevodivé okolí se uplatňoval v zemích jižní Evropy pro obytné místnosti, ve kterých se nevyskytují uzemněné vodivé části a ochranaje zajiš­ťována bez připojeného ochranného vodiče - dnes je uvedená ochrana vyhrazena pro výjimečné případy pod dozorem nebo dohledem osoby s odpovídající způsobilostí),
  - místní neuzemněné pospojování (používá se v určité části instalace, u které je obtížné provést ochranu automatickým odpojením od zdroje a která se proto od ostatních in­stalací oddělí např. ochranným oddělovacím transformátorem, přičemž neživé části připojených zařízení a cizí - neuzemněné - vodivé části sc navzájem spojí pomocí tohoto místního neuzemněného pospojování - neuzemněným ochranným vodičem),
  - elektrické oddělení - kontroluje se, zda je toto opatření omezeno pouze najeden spo­třebič napájený z jednoho neuzemněného zdroje (např. transformátoru) s jednodu­chým oddělením. Při napájení více spotřebičů musí být uplatněno místní neuzemněné pospojování, a přitom se kontroluje, zda podle MPBP je takováto instalace pod dozo­rem nebo dohledem osoby znalé nebo poučené;
  - ochrana malým napětím SELV a PELV - kontroluje se, zda je použit vhodný zdroj (např. bezpečnostní ochranný transformátor (#J).
  - funkční malé napětí FELV - kontroluje se vhodný zdroj zajištující alespoň jednoduché oddělení od napájecího obvodu i to. zda s ohledem na druh prostoru a použití není třeba použít SELV nebo PELV.
- Radek Roušar, Michal Kříž

Více hledejte v knize Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu!

Nač vše u prohlídek elektrických zařízení ještě pamatovat?
Dejte vědět v níže otevřené diskusi!


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod našima nohama. Optimální uložení vedení vyžaduje nejen znalosti před čím chránit, ale mít také možnosti výběrů z dostupných alternativ. Znáte přednosti pochozích systémů kabelových žlabů? Nebo víte například, že nebezpečí zakopnutí zmenšuje speciální ochranný plech pro opěrný výložník? Požadovanou výšku nášlapné plochy dodržíte pomocí jednoduché a rychlé varianty montáže kabelových kanálů na opěrný profil Z. Výšku nášlapné plochy zachováte také namontováním pochozích kabelových ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Čím po TCP/IP spínat obvod nízkého napětí? Nejlépe kliknutím myší. Existují mnohé potřeby a situace. Některá zařízení je vhodné spínat ručně, jiná bez ohledu na důvod spínáme vzdáleně. V případě ovládání spotřebičů budovy máme dostatečnou nabídku systémových instalací (KNX, Foxtrot, xComfort ...), ale pokud nechceme ovládané zařízení začlenit mezi světelné scény, bojler nebo žaluzie? NETIO PowerBOX 3PE lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, nastavení Open API komunikace,...). PowerBOX 3PE je IoT zásuvka v provedení elektrického prodlužovacího kabelu ovládaného po LAN. Do LAN sítě se připojuje pomocí RJ45 Ethernet kabelu. A co dál?
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933