Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody


Document Actions
Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
Zdrojová soustrojí jsou považována za stroje ve smyslu směrnice pro strojní zařízení č.2009/127/ES a nařízení vlády č.170/2011 Sb. Z tohoto důvodu se musí při prokazování shody a pro účely vystavení ES prohlášení o shodě použít přednostně ČSN EN 60204-1 "Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky".
Komerční sdělení, ze dne: 21.08.2012
reklama

 

Zdrojová soustrojí jsou považována za stroje ve smyslu směrnice pro strojní zařízení č.2009/127/ES a nařízení vlády č.170/2011 Sb. Z tohoto důvodu se musí při prokazování shody a pro účely vystavení ES prohlášení o shodě použít přednostně ČSN EN 60204-1 "Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky".

V příloze F této normy je však konstatováno, že norma obsahuje velký počet všeobecných požadavků, které mohou nebo nemusí být použitelné pro konkrétní strojní zařízení a pro pokrytí požadavků ČSN EN 60204-1 je třeba provést výběr.

Během tohoto procesu se některé články normy použijí beze změny, k některým se doplní určité požadavky a některé se modifikují. Vždy jsou však nutné odborné znalosti pro

 • posouzení rizik stroje,
 • správné posouzení požadavků ČSN EN 60204-1,
 • výběr vhodné alternativy,
 • modifikaci požadavků,
 • přesnou specifikaci konkrétních požadavků.

Za tímto účelem je výhodné použít vhodnou výrobkovou normu, která se zabývá detailními požadavky pro konkrétní výrobek – strojní zařízení. Jedná se o tzv. normu typu C – bezpečnostní normu pro stroje (dle ČSN EN ISO 12100 - Bezpečnost strojních zařízení -Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika).

Kromě toho existují ještě následující typy norem:

 • normy typu A (základní bezpečnostní normy), uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení a
 • normy typu B (skupinové bezpečnostní normy), se zabývají jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro vetší počet strojních zařízení.

Norma typu C pro zdrojová soustrojí je ČSN EN 12601: 2011 "Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory – Bezpečnost".

ČSN EN 12601
Jak bylo uvedeno výše, jedná se o normu typu C, takže ustanoveni této normy typu C jsou nadřazena ustanovením jiné normy typu A nebo B pro strojní zařízeni.

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory do 1.000V, sestávající ze spalovacího motoru, generátoru střídavého proudu včetně doplňkových zařízeni potřebných pro provoz, např. ovládací (řídicí) přístroje, spínací přístroje, pomocná zařízeni. Norma platí pro zdrojová soustrojí používaná pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě námořních plavidel a mobilních příbřežních jednotek (mimo pevninu), jakož i v letadlech nebo pro pohon silničních vozidel a lokomotiv.

Jedním z nejobtížnějších kroků při posuzování shody strojních zařízení je analýza rizik. ČSN EN 12601 v tomto směru pomáhá posuzovateli tím, že přímo vyjmenovává možná nebezpečí vyplývající z provozu zdrojového soustrojí a odkazuje na příslušný článek, podle kterého je možné nebezpečí posoudit. Nebezpečí vztahující se ke zdrojovým soustrojím poháněným pístovými spalovacími motory jsou uvedena v příloze A normy.

Příklad výčtu nebezpečí v Příloze A normy ČSN EN 12601 (neúplný).


Tabulka A.1 - Seznam nebezpečí (neúplná)

Požadavky ČSN EN 12601 na bezpečnost
ČSN EN 12601 stanovuje základní požadavky na bezpečnost v kapitole 6. Konkrétně pro

 • spouštěcí systém
 • zastavování
 • nouzové zastavení
 • ovládací zařízení
 • kontrolní a monitorovací zařízení
 • výstražná zařízení
 • ochranné kryty
 • mechanickou stabilitu
 • osvětlení
 • manipulaci
 • ochranu proti požáru
 • hadice, potrubí a kabely motoru
 • elektroinstalaci
 • hluk
 • přístup k servisním místům
 • emise
 • vypouštění provozních kapalin

Podobně jako v jiných normách jsou uvedeny požadavky na obsah návodu na provoz a údržbu, značení a bezpečnostních štítků. Příloha B normy určuje aplikaci každého článku normy ČSN EN 60204-1: 2006 pro zdrojové soustrojí.


Tabulka B.1 - Tabulka o použití EN 60204-1:2006 (neúplná)

Články, u kterých připadá v úvahu úprava nebo dodatek (křížek ve sloupci "M" nebo "S" tabulky B.1), jsou uvedeny za tabulkou B.1 v již modifikovaném znění.

Soubor norem ISO 8528
Normy ČSN EN 60204-1 a ČSN EN 12601 jsou harmonizované evropské normy ke směrnici pro strojní zařízení. Z tohoto důvodu stanovují především požadavky na bezpečnost strojních zařízení. Požadavky na funkčnost a kvalitu dodávané elektrické energie jsou stanoveny v souvisejícím souboru norem ISO 8528. Na jednotlivé díly tohoto souboru se odkazují příslušné články ČSN EN 12601. Jedná se o následující normy:

 • ČSN ISO 8528-1:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení
 • ČSN ISO 8528-2:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory
 • ČSN ISO 8528-3:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí
 • ČSN ISO 8528-4:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje
 • ČSN ISO 8528-5:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí
 • ČSN ISO 8528-6:2011 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení
 • ČSN ISO 8528-7:1997 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory- Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh
 • ČSN ISO 8528-8:1998 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory- Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu
 • ČSN ISO 8528-9:1995 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory- Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací
 • ISO 8528-10:1998 Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory- Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové plochy
 • ČSN EN 88528-11:2004 Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory- Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení-Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

Z tohoto souboru se nejvíce využívají tyto části:

 • část 1: stanovení režimu provozu a typu jmenovitého výkonu, určení klimatických podmínek provozu
 • část 5: rozhodující parametry kvality napětí a kmitočtu při trvalém provozu, při přechodových dějích, jejich popis, způsob jejich výpočtu a rozdělení zdrojových soustrojí do čtyř tříd výkonnosti
 • část 6: rozsah funkční zkoušky a přejímací zkoušky
 • část 8: určena speciálně pro zdrojová soustrojí malého výkonu, doplněny zvýšené požadavky na bezpečnost
 • část 11: speciální norma pro zdrojová soustrojí použitá jako UPS, stanovuje speciální požadavky na provoz, ovládací prvky, EMC, účinnost.

Milan Bezděk, vedoucí certifikace, VOP-026 Šternberk, s.p.,
Autorizovaná osoba č. 253/Notifikovaná osoba č. 1380


Článek
je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933