Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Následky povodní (2.) čištění


Document Actions
minpov_pr6.jpg
Jaký je správný postup při čištění zatopených přístrojů? Postupy, jak se čistili a sušili vzorky ze zátopových oblastí. Podívejme se na podrobnosti následků povodní na elektrických zařízení. Docent Mindl přednáší na téma "Vliv extrémních podmínek na elektrická zařízení".
Pavel Mindl, ze dne: 26.05.2003
reklama

Metody obnovy elektrického zařízení
Po provedení základní očisty a odstranění všech nečistot na povrchu i uvnitř elektrického zařízení je nutné zvážit další postup z hlediska odstraňování následků zatopení. Způsob obnovy bude ovlivněn požadavkem na rychlost obnovy provozu zařízení. V případě dostatečné časové rezervy lze postupovat pracnějším a časově náročnějším způsobem spočívajícím v dokonalém vyčištění zařízení a jeho postupném vysušení. Vyměněny jsou pouze nezbytně nutné částí zařízení, které nelze z důvodů nerozebíratelnosti dokonale vyčistit a vysušit.

Druhý způsob spočívá v radikální výměně veškerého elektrického zařízení, které bylo zatopeno. To se týká nejenom elektrických rozvaděčů, ale i dalšího zařízení, jako jsou elektrické stroje a propojovací kabely, jejichž izolace je vlivem zaplavení momentálně nevyhovující. Tento postup je většinou volen v případě naléhavé celospolečenské potřeby co nejrychlejší obnovy elektrického zařízení a s ním souvisejícího celého systému. Je evidentní, že finanční nároky tohoto řešení jsou vyšší než u varianty postupného vysoušení a opravování zařízení, avšak i v prvém případě vzhledem k možnosti finančního ocenění časového faktoru a náročnosti vložené práce nejde o výrazněji levnější záležitost. Přitom následná rizika spojená s možností výskytu skrytých vad opravovaných zařízení nejsou nezanedbatelná a použitý způsob by měl být spíše momentálním východiskem z nouze a úplná výměna zařízení by neměla být příliš oddalována. Přitom takto obnovenému a aktivovanému zařízení by měla být věnována následná zvýšená péče spočívající v častějších kontrolách stavu zařízení a jeho revizích.

Postup čištění a sušení vybraných elektrických zařízení

Skříně plastových rozvaděčů, domovní rozvodnice
Důkladné vystříkání teplou vodou (do 75˚C) , dezinfekce roztokem SAVO, opláchnutí. Následně vysušit skříň buď teplým vzduchem nebo ponechat pomalu vyschnout v suché místnosti při teplotě cca 20 - 25˚C. Zkorodované části (nosné DIN lišty) případně vyměnit. Přístrojovou náplň v případě zatopení vyměnit, při zasažení zvýšenou vlhkostí (kondenzované páry) vysušit.

Pojistkové odpínače
Postup podobný jako v případě plastových rozvaděčů. Po vysušení je nutno zkontrolovat zda není porušena povrchová ochrana kontaktních per pro nožové pojistky a změřit izolační odpory mezi jednotlivými fázovými vývody. Při měření je vhodné dodržet revizní postupy uvedené v ČSN 33 2000-6-61. S ohledem na následné riziko zvýšené koroze kontaktních dílů je potřeba počítat s budoucí výměnou.

Elektrické stroje
Revitalizace elektrických strojů je poněkud náročnější a vyžaduje jejich úplné rozebrání, aby byl co nejlepší přístup k vinutí a ložiskům. Pokud se jedná o asynchronní motory, bude hlavním problémem vysušení statorového vinutí. V případě komutátorových strojů bude situace ještě komplikovanější, neboť bude nutné ošetřit budicí vinutí, vinutí kotvy s komutátorem a unášeč kartáčů. V případě transformátorů bude nutné ošetřit a vysušit vinutí a podobně jako u ostatních strojů provést antikorozní ochranu magnetických obvodů a ostatních kovových částí konstrukce. Bezpečnostní transformátory (pro obvody PELV,SELV) vyměnit.

Režim sušení vinutí a izolace elektrických strojů
Pro technicky i ekonomicky optimální postup je nutné správně zvolit teplotu vysušování, při zrychleném vysoušení za použití vakua jeho správnou úroveň a dobu sušení. Zvyšováním sušicí teploty υM se zvyšuje i rychlost odpařování vody z vinutí a izolace. Odpařování je nejintenzivnější, je-li υM > υvaru při odpovídajícím tlaku. Při teplovzdušném sušení za normálního tlaku, tj. p = pn lze použít teplotu sušení mírně nad 100˚C s tím, že s ohledem na třídu izolace nesmí být překročena přípustná teplota, aby nedocházelo ke zrychlenému stárnutí izolace. Pokud se suší v podmínkách vakua, lze sušit i při teplotách nižších než 100˚C. Vlivem zvýšeného odparu vody v podmínkách vakua dochází k intenzivnímu odnímání energie sušené součásti, doprovázenému poklesem teploty a nárůstu izolačního odporu vinutí. Tyto závislosti jsou zachyceny na obr.2. Optimální a maximální teploty sušení s ohledem na třídu izolace vinutí stroje jsou uvedeny v tabulce 1.

Obr.2 Časový průběh změn teploty a izolačního odporu vinutí během sušení.

Tab.1 Optimální a maximální teploty sušení podle teplotní třídy izolace.

Vysoušení vinutí při pokojové teplotě a atmosférickém tlaku je doba vysoušení delší, operace však nevyžaduje speciální sušicí komoru a vakuovou aparaturu. Kontrolu průběhu vysoušení lze provádět měřením ztrátového činitele vinutí (tg δ) vzhledem ke kostře stroje. Typická časová závislost procentní hodnoty ztrátového činitele vinutí zjištěná experimentálně na vinutí velkého stroje během máčení ve vodě a při následném sušení je uvedena na obr.3. Proces sušení probíhá při teplotě okolí 20-25 ˚C. Při poklesu hodnoty tg δ na 20% vzhledem k výchozímu stavu na začátku sušení se pro urychlení sušení použije zvýšená vysoušecí teplota kolem 100˚C.

Obr.3 Časová závislost procentní hodnoty ztrátového činitele vinutí tg δ během máčení ve vodě a při následném sušení (křivka1 – šelakové mikafólium a lakovaná páska, křivka 2 – vakuově impregnované vinutí zalité pryskyřicí) Výsledky měření na vybraných strojích a přístrojích vystavených zaplavení

Teoretické závěry prezentované v předchozích odstavcích lze doložit některými praktickými výsledky reaktivace elektrických strojů a přístrojů, vystavených účinkům zatopení. Jsou uvedeny časové průběhy postupu sušení a časového vývoje izolačních odporů jednotlivých dílů čtyř komutátorových motorů a oddělovacího transformátoru, které byly po zatopení opětovně uvedeny do provozu. Dále byly proměřeny kontaktní odpory a izolační vlastnosti skupiny elektrických přístrojů, které byly dlouhodobě zatopeny a následně samovolně vysušeny. Cílem těchto měření nebylo posoudit možnost opětovného použití těchto přístrojů ale získání poznatků o stupni degradace jednotlivých částí přístrojů. Následující tabulky, grafy a fotografie dosti názorně prezentují jak možnosti úspěšného odstranění některých následků zaplavení v elektrických strojích tak i zajímavé vlastnosti elektrických přístrojů po jejich samovolném vysušení.

Odkazy na další díly této přednášky naleznete níže v rámečku "Další souvislosti".

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933