Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
  • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

#EH: Postup při normalisování v jejich začátcích před sto léty


Document Actions
#EH: Postup při normalisování v jejich začátcích před sto léty
Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci poukazováno? A jaké zajímavé normalizační postupy přinášela německá společnost Werner Werk fy. Siemens & Halske? A proč normalizovat? ... "Konečnou snahou každého moderního závodu je dospěti touto normalisací částí a složek k normalizaci jakosti výrobku, i když výrobek sám není normalisován, neboť největší obchodní ztráty zaviní nestejná jakost." ...
Fran.Tuček, ze dne: 29.01.2022
reklama

Tuto pasáž je nutné opakovat. Třeba už jen pro uvědomnění toho, jak a proč technická norma vzniká. Pokud totiž slýchávám (a to nezřídka), že to vymysleli "tam ti nahoře", nemohu se ubránit pocitu, že se k někomu nedostala základní fakta. Vraťme se tedy o století dříve a čtěme praotce elektrotechniky Vladimíra Lista znovu ...


Má-li jednotlivý závod neb velká normalisační korporace normalisovati účelně, neobejde se bez určité pracovní metody, kterou lze načrtnouti takto:


1. Třeba rozhodnouti jasně a přesně, co se má normalisovati; rozhodnutí to závisí hlavně na okolnostech hospodářských! Nějakého věcného omezení toho, co by se mohlo normalisovati, není, rozhodují jen prvky hospodářské a psychické. Tak na př. se tvrdí, že nelze nor­malisovati dámské šaty, a přece jsou v konfekci mezinárodně normalisovány obchodními zvyklostmi hlavní míry šatu, jež se dělají na sklad ve 3 - 4 velikostech. Stejně je s mírami bot, rukavic, límců atd. Ale ani zde normalisace nepřestává; velký konfekční dům Marshall & Field v Chi­cagu dělá podle poslední mody na každou sezónu 3 druhy velikosti úplně stejných šatu, lišících se nepatrně barvou (ne vzorkem) aneb silou látky.

2. Dále je třeba rozhodnouti, jak se má normalisovati, neboť jsou dosud dva způsoby normalisace: normalisace výběrem, aneb nor­malisace výzkumem. Prvá vybírá z dosud vyráběného zboží to, které podle zkušenosti „praktiků“ ať obchodních či výrobních nejlépe vyho­vuje a se osvědčuje. Tohoto způsobu normalisace se hlavně užívá při takzvané simplifikaci. Druhý způsob snaží se najiti vhodnými pokusy, měřeními a výpočty, tedy metodami vědeckými, nejlepší a nejúčelnější řešení dané úlohy, tedy hledá optimum, jmenujeme-li tak nejhospodár­nější řešení technické úlohy.

Všeobecně nelze říci, který ze způsobů je lepší, neboť rozhodují zde nejen otázky hospodářské, ale i technické, konstruktivní a výrobní; jisto je, že oba způsoby mohou míti výsledek. Celkem však soustavné normalisování vede k vědeckému zkoumání a vědeckému přezkoušení starých zvyklostí. Tím se stává normalisace mostem, po kterém průmysl, výroba i obchod přecházejí k inodernisování a racionalisaci. Nelze ovšem ani zde zapomínati na hospodářské výsledky a důsledky takového roz­hodnutí.

3. Ponecháme-li dosud stranou otázku, kdo má normalisovati, je třeba rozhodnouti, kdy se má normalisace uskutečniti. Tu jsou dvě cesty možné, prvá, jež zavádí normalisaci postupně a zvolna, druhá, která ji zavede rázem. Rozhodnutí není snadné a závisí nesmírně na posici výrobce na trhu. Klasický příklad pro druhou cestu bylo přesed­lání Fordových závodů před 3 léty na nový model lidových aut tím, že se stará výroba rázem zastavila, a že se po několik měsíců konaly jen přípravy na novou výrobu.

V našich malých poměrech se velmi znesnadňuje přesedlávání na moderní normalisaci tím, že mnohé veřejné korporace a úřady velmi pomalu přijímají nové normy. Tím se působí nejen výrobcům, ale i celku velká hospodářská škoda, neboť se jen z liknavosti udržuje dvojí a tedy neracionelní výroba. Takový stav může býti na čas někdy i horší než před normalisaci.

4. Normalisace sama může míti úspěch, jen konají-li ji lidé dobré vůle; ani umíněnost, ani rozkaz normalisaci neuspíší. Proto při žádné normalisaci, ať závodní, ať mezinárodní, nesmí se z normalisačních prací někdo vylučovali, naopak nejlépe se osvědčuje pozvání všech interesentů, a v závodě všech oddělení, jichž se to týká. První čas každé takové porady se musí věnovati vytvoření srdečného ovzduší dobré vůle; čas na to vynaložený není ztracený.

5. Po dosažení dohody o předmětu normalisace a zvolení metody se má postupovali rychle, rázné a účelné, neboť jednak účastníci chtějí a mají právo vidět výsledky, jednak se tím nejlépe ukojí okamžitá po­třeba. Trváli normalisační práce dlouho, stane se snadno, že se časem změní okolnosti tak, že třeba začíti znova neb že se konjunktura pro­pase, aneb že nálada k dohodě zmizí. Postup těchto prací se nesmírně urychlí a zintensivní, když se o každém jednání týž aneb následující den napíše a rozešle věcný a logický zápis:

Odkládání zápisu brzdí normalisaci!Jakými způsoby normalisuje velká normalisační korporace, ukazují nejlépe zprávy American Standards Association. (American Standards Year Book 1930)

Jsou to tyto způsoby:

a) Odborné komise, které zpracují podrobně jednotlivé normy na vědeckém podkladě.

b) Přijetí stávajících a zavedených norem nejrůznějšího původu, jako normy jednotlivých závodů aneb normy cizí; přijetí se ovšem může státi jen se souhlasem interesentů.

c) Schválení norem spolupracujících odborných společností, pokud pracovní metody společností zaručují úspěch a všeobecný souhlas.

d) Přijetí všeobecných zvyklostí, což se hodí jen pro zcela jedno­duché případy.Tato, společnost pak prohlašuje za americkou normu, která byla přijata ve výboru normalisačním aspoň 90% hlasů, za odporucitelnou americkou normu, jež byla přijata aspoň 75%.

Závodní normy jsou věcně čtvery:

a) Normy pro nákup hmot, polotovarů, strojů, staveb i zařízení.

b) Normy konstruktivní.

c) Normy nástrojů a nářadí.

d) Normy úkonů a prací.

Prvý druh norem jeví se tzv. specifikacemi, jakostními předpisy pro potřebné zboží a bude se jich v našem průmyslu jistě stále více a více užívati; proto uvedeme zde hlavní zásady, jak se sestavují. Specifikace
nákupní obsahuje totiž tři složky:

1. Jasné a odborné vypsání vlastností.

2.
Vyzkoušení jich na dodávce.

3.
Ustanovení, co se stane, nevyhoví-li dodávka.

Všechny tyto tři složky mají se koncipovali s dobrou vůlí, nebot největší chybou jsou drakonické specifikace (předpisy), které buď dodávku podstatně zdražují, aneb se obcházejí, často i nepoctivě proto, že jich nelze dodržeti.

Specifikace se dále mají dělati za styku s výrobcem, neboť velmi často nepatrná změna velmi podstatně dodávku zlevní.

Zkoušky ve specifikacích mají sloužili jen na zjištění žádané jakosti, nikoli k vědeckému zkoumání. Proto se má dáti přednost zkouškám jednoduchým a snadným. Do oboru zkoušek patří i rozhodnutí, kde a jaké množství se zkouší. Nesmí se také zapomínali, že žádná zkouška není zadarmo.

Velmi jasné musí býti ustanovení o nevyhovující dodávce; třeba rozlišovali mezi dodávkou, jež se nehodí technicky, a dodávkou, jež nevy­hovuje úplně hospodářsky.

Prvou dodávku je spravedlivo odmítnouti vůbec, u druhé možno skutečnou újmu vyvážili poenalisováním, jako na př. u transformátoru s menší účinností. Je však spravedlivo, aby se pak i prémií odměňo­vala dodávka s jakostí lepší, jež odběrateli poskytuje citelných hos­podářských výhod, jichž podle specifikace nečekal. Tak je zvykem pré­miovali vyšší účinnosti u vodních turbin aneb menší ztráty v železe u transformátoru.

Řádná specifikace musí býti výsledkem spolupráce oddělení nákup­ního, konstruktivního a dílen. Tato tři oddělení pak také musí dodávky podle specifikace kontrolovali tak, aby se časem podle nabytých zku­šeností mohla specifikace zdokonalili. Účelně lze dnes nakupovali v ně­kterém závodě, jen dbá-li se těchto zásad:

a) Řádně vypracovali specifikace.

b) Podle nich nakoupili co nejvhodněji.

c) Soustavně zkoušeti dodávky.

d) Soustavně opravovali specifikace podle výsledků zkoušek a zku­šeností ve výrobě a prodeji.

Poučným je přehled funkcí ústředního normalisačního oddělení výborně organisováných závodil Werner Werk fy. Siemens & Halske v Berlíně (Industrial Standardisation):

a) Sledování normalisace v průmyslu a užití její pro WW.

b) Zastupování zájmů WW v komisích normalisačních korporací veřejných a v komisích koncernu Siemens-Schuckertova.

c) Zřizování normalisačních oddělení v závodech WW.

d) Sbírání všech normalisačních prací závodů WW a jejich kontrola.

e) Příprava normalisačních listů k vydání.

d) Kreslení norem pro tyto normalisační listy.

g) Tisk, vydávání, rozdělování a registrace normalisačních listů a sešitů.

h) Dohled na uplatňování norem v závodech WW.

i) Evidence prodejných normalisovaných částí.Normalisační práce ve WW vztahují se pak na tyto obory:

A. Obchodní prakse:
Korespondence, publikace a obchodní styky, výkresy, pravidla pro dodávky surovin, pravidla pro dodávky částí, organisace kanceláří a krámů, obchodní papíry, knihy a lístky.

B. Dílenská prakse:

Úprava povrchu kovů, apretura, nátěry, pravidla o broušení ná­strojů, zpracování isolačních hmot, pravidla vinutí, spojování, pravidla o montáži, pravidla o zkoušení a přijímání.

C. Kalkulace.

D. Základní normy:
Měření a řady čísel, strojnické konstrukce, elektrotechnické kon­strukce, nástroje, značky, názvy, zkratky.

E. Hmoty:
Železo, ocel a slitiny, mosaz, bronz a měď, hliník, alpaka, různé hmoty, isolační látky, laky, oleje, pryskyřice a pod.

F. Polotovary.

Rozdělení podle hmot jako výše.

G. Strojnické části:
Šrouby, šroubová spojení, klíny a řemenice, elementy spojo­vací a přenášecí, elementy pro řízení, škály, štítky, výstroj, pevné a pružné části.

H. Elektrotechnické elementy:

Spojovací části, kontakty, spínače, isolační elementy, odpory, magnety a elektromagnety, porculán, steatit, ebonit a pod., cívky a duše k nim, vodiče a příslušenství.

I. Nástroje a kalibry.
Ruční nástroje, vrtáky a třidla, frézy, nástroje řezací a střihači, soustružně, hoblovací a dírovací nástroje, soustruhy a upinadla, pomocné nástroje, leštící nástroje a různé.

J. Různé:
Podrobné normy, normy jiných závodů SS koncernu, normy cizích závodů, normy německé DIN, atd.

Jiné takové příklady jsou normalisace amerických firem Westinghouse Electric and Manufacturing Co. and Western Electric Co. (Brady: Industrial Standardisation)

Konečnou snahou každého moderního závodu je dospěti touto normalisací částí a složek k normalizaci jakosti výrobku, i když výrobek sám není normalisován, neboť největší obchodní ztráty zaviní nestejná jakost. Aby se dosáhlo onoho ideálu, třeba výrobky i soustavně zkoušeti vedle normalisování. 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Po dvou letech jsme s kamerou zavítali na brněnský Stavební veletrh. Zajímalo nás, jaký bude zájem veřejnosti po tolika měsících izolace a také v době, kdy vzrůstá inflace. Pohledem na vystavovatele byl z oboru instalační elektrotechniky přítomen pouze EATON se svou systémovou instalací xComfort. Na veletržním stánku brněnského systémového integrátora ARI nás s tradičním nadšením přivítal Jaromír Pávek, produktový specialista této značky. Jaká byla poptávka po bezdrátové systémové elektroinstalaci xComfort?
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Repríza KNX výroční konference k 30. výročí KNX ve světě. Událostí prováděl Josef Kunc s Vítem Pivoňkou. Z programu této události očekávejte významné novinky pro všechny partnery KNX, jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům, poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace, chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim, představení všech ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933