Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 41
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Pro nastavování systémových instalací KNX potřebujeme aplikaci ETS. Proč je tento software tak drahý? U některých jiných domovních automatizací je ovládací software dodáván jako příslušenství celé dodávky. V případě KNX je to přesně obráceně, patří ...
 • Krátký elektrikářský exkurs do dávného upevňování lan v různých výškách, různých sloupech a konzolách na izolátory. Byla to doba zručných řemeslníků kteří nemuseli být zatěžování takovou záplavou předpisů jako je tomu dnes. A navíc, nejen, že jsem ...

Postavení autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb a osob neautorizovaných v projekci elektro  


Document Actions
Postavení autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb a osob neautorizovaných v projekci elektro  
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č 183/2006 "o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)"v § 158 "Vybrané činnosti ve výstavbě" stavební zákon uvádí: Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které ...
Karel Dvořáček, ze dne: 27.12.2011


Zákon č 183/2006 "o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)"v § 158 "Vybrané činnosti ve výstavbě" stavební zákon uvádí:
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
Vybranými činnostmi jsou:

 • projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace

 • územní studie

 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d)

 • pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy

 • odborné vedení provádění stavby nebo její změny

Projektová dokumentace je dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137.

V § 178 stavební zákon kromě jiného uvádí:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu (§ 158).

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.
Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 27 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele.Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí.

 • ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů

 • Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami

 • ČKAIT předpokládá, že dojde k oboustranné informaci o úrovni profesního přístupu autorizovaných osob v zájmu stavební kultury, bezpečnosti a efektivnosti staveb

 • ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána

Autorizační rada a zkušební komise:
Podle zákona je možné žádat o stupeň autorizace

 • Autorizační rada rozhoduje o udělení autorizace na základě průběhu zkoušky. Členy AR jmenuje ministr pro místní rozvoj.

 • Autorizační rada jmenuje předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí.

 • Zkušebními místy jsou Praha a Brno.

 • Adresa autorizační rady je na adrese kanceláře ČKAIT Praha. Adresy zkušebních míst jsou v kancelářích ČKAIT Praha, Brno.

ČKAIT uděluje autorizaci pro obory

 • autorizovaný inženýr

 • autorizovaný technik

 • autorizovaný stavitel

Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé obory. Označení stupně autorizace je po podání žádosti neměnné.

2. Autorizace "autorizovaný inženýr" se uděluje pro obory a specializace:

 • pozemní stavby

 • dopravní stavby

 • vodohospodářské stavby

 • mosty a inženýrské konstrukce

 • technologická zařízení staveb

 • technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

 • statika a dynamika staveb

 • městské inženýrství

 • geotechnika

 • zkoušení a diagnostika staveb

 • požární bezpečnost staveb

 • energetické auditorství

3. Autorizace "autorizovaný technik" se uděluje pro obory a specializace:

 • pozemní stavby

 • dopravní stavby, specializace kolejová doprava

 • dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby hydrotechnické

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně-technické

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační;

 • mosty a inženýrské konstrukce

 • technologická zařízení staveb

 • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

 • technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

 • geotechnika

 • požární bezpečnost staveb

4. Označení autorizovaný stavitel se uděluje pro autorizace podle čl. 3 písmena a), b1), b2), c1), c2), c3), d)
Pojištění autorizovaných osob.
Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti – § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT.

Informační centrum ČKAIT
K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svým členům zřídila komora v roce 1998 INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, které zajišťuje ediční činnost, tj. vydávání periodik, neperiodických publikací v několika edičních řadách, shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje členům komory odborné informace faktografické (ekonomické, statistické a obchodní) a dokumentografické (z odborné literatury), zprostředkuje informace zahraničních inženýrských komor týkající se stavebnictví. Ve studovně Informačního centra jsou k dispozici odborné časopisy, sbírky a věstníky, zpravodaje, statistické ročenky a publikace, adresáře, katalogy, kalendáře akcí a další odborné materiály z domova i ze zahraničí.

Postavení osob neautorizovaných dle zákona 360/1992 Sb
Jak již bylo v úvodu řečeno: "kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona", to znamená, že tuto činnost může vykonávat samostatně jen osoba autorizovaná. Ostatní činnosti, jak je například příprava prováděcí projektové dokumentace, může být zajišťována osobou bez autorizace. Toto však nevylučuje možný požadavek investora, aby i zpracovatel této dokumentace, právě tak jako další osoby podílející se na díle byly autorizované osoby v souladu se zákonem 360/1992 Sb.

V § 159 – stavebního zákona projektová činnost ve výstavbě je další úleva
Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.

Tento článek je ukázkou sborníku č. 48 L.P.Elektro

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 10)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933