Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

KORONAVIRUS a ...

Poslechněte si ve zprávách v krytí IP 007 aktuální stav omezení v oblasti ...

ILPC 2020: Záznam ...

Jan Hájek hovořil o ochraně před bleskem a přepětím. Kapitoly jeho ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
29.03.2020 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth. Nové snímače přítomnosti se pyšní moderním designem a např. možností ovládání přes Bluetooth. Kromě standardních výstupů s relé a s polovodičem je k dispozici i varianta pro ovládání předřadníků DALI. Nový průmyslový snímač pohybu najde využití v halách, skladech nebo nakládacích rampách. Montážní výška může být 10 až ...
28.03.2020 IP007: Ochrana jímače před bleskem. Má smysl chránit jímač před úderem blesku. Je to chyba nadpisu nebo záměr? Má vůbec smysl něco, co je jímačem před bleskem chránit? To jsou otázky, na kterými se v živém vysílání K2K diskutovalo s Janem Hájkem. V tomto audio podcastu si můžete vše poslechnout znovu. Buď ..
28.03.2020 FYI: Koncepce osvětlení hlavního autobusového nádraží v Gelsenkirchenu využívá technologii TRIdonic LED pro výrazný iluminující efekt. Futuristické a funkční: přizpůsobená technologie LED od společnosti Tridonic dělá z přepracované centrální autobusové stanice v Gelsenkirchenu atraktivní ...
27.03.2020 Milióntý kus elektromobilu Tesla sjel z výrobní linky. Elon Musk přišel na Twitteru se zajímavou zprávou a to, že automobilka vyrobila již milion vozů. Tím pomyslným milníkem se stal červený kompaktní SUV model Y. Z montážní linky sjel asi 17 let po založení společnosti v Silicon Valley a 12 let od vyrobení svého prvního modelu Roadster. V roce 2020 chce Elon Musk vyrobit 500 tisíc elektromobilů, a tak je ...
26.03.2020 HANNOVER MESSE 2020 oficiálně zrušen! Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie Covid-19 nelze letošní ročník uspořádat. Region Hannover vydal vyhlášku, která zakazuje pořádání tohoto předního světového veletrhu pro průmysl a technologie. Od této chvíle až do příštího ročníku HANNOVER MESSE v dubnu 2021 bude hlavní informační platformou síťová konektivita internetu. Jak se tohoto nástroje ujmou ...
25.03.2020 IP007# (KORONAVIRUS) O rouškách a nanovláknech nyní s Jiřím Kůsem! Jiří Kůs popisuje rozdíly mezi rouškami a respirátory, jejich třídy a jak by mohly nanovlákna pomoci s bojem proti koronaviru. Například jako výměnný filtr z nanovláken, který lze použít u doma vyrobených ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 152
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Postavení autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb a osob neautorizovaných v projekci elektro  


Document Actions
Postavení autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb a osob neautorizovaných v projekci elektro  
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č 183/2006 "o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)"v § 158 "Vybrané činnosti ve výstavbě" stavební zákon uvádí: Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které ...
Karel Dvořáček, ze dne: 27.12.2011


Zákon č 183/2006 "o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)"v § 158 "Vybrané činnosti ve výstavbě" stavební zákon uvádí:
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.
Vybranými činnostmi jsou:

 • projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace

 • územní studie

 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

 • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d)

 • pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy

 • odborné vedení provádění stavby nebo její změny

Projektová dokumentace je dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle § 137.

V § 178 stavební zákon kromě jiného uvádí:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu (§ 158).

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.
Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 27 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

Zákonem 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele.Byl otevřen rozsáhlý výčet spolupráce, při kterém autorizované osoby a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nesou příslušný díl spoluzodpovědnosti zejména v oblasti projektování a vedení staveb. Z pohledu ČKAIT se jedná o technickou kvalitu v úrovni oborů a specializací, ochranu zájmů klientů při územním plánování, projektování, výstavbě a ochraně a vytváření životního prostředí.

 • ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při novelizaci předpisů

 • Živnostenským úřadům nabízí ČKAIT konzultace k upřesňování kvalifikačních předpokladů pro činnosti, které nejsou přesně specifikovány současnými právními úpravami

 • ČKAIT předpokládá, že dojde k oboustranné informaci o úrovni profesního přístupu autorizovaných osob v zájmu stavební kultury, bezpečnosti a efektivnosti staveb

 • ČKAIT je připravena spolupracovat v koncepčních otázkách územního plánování, projektování a realizace staveb a při soutěžích na zadávání zakázek hrazených z veřejných prostředků, pokud bude příslušným orgánem ke spolupráci vyzvána

Autorizační rada a zkušební komise:
Podle zákona je možné žádat o stupeň autorizace

 • Autorizační rada rozhoduje o udělení autorizace na základě průběhu zkoušky. Členy AR jmenuje ministr pro místní rozvoj.

 • Autorizační rada jmenuje předsedy, místopředsedy a členy zkušebních komisí.

 • Zkušebními místy jsou Praha a Brno.

 • Adresa autorizační rady je na adrese kanceláře ČKAIT Praha. Adresy zkušebních míst jsou v kancelářích ČKAIT Praha, Brno.

ČKAIT uděluje autorizaci pro obory

 • autorizovaný inženýr

 • autorizovaný technik

 • autorizovaný stavitel

Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé obory. Označení stupně autorizace je po podání žádosti neměnné.

2. Autorizace "autorizovaný inženýr" se uděluje pro obory a specializace:

 • pozemní stavby

 • dopravní stavby

 • vodohospodářské stavby

 • mosty a inženýrské konstrukce

 • technologická zařízení staveb

 • technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

 • statika a dynamika staveb

 • městské inženýrství

 • geotechnika

 • zkoušení a diagnostika staveb

 • požární bezpečnost staveb

 • energetické auditorství

3. Autorizace "autorizovaný technik" se uděluje pro obory a specializace:

 • pozemní stavby

 • dopravní stavby, specializace kolejová doprava

 • dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby hydrotechnické

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně-technické

 • vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační;

 • mosty a inženýrské konstrukce

 • technologická zařízení staveb

 • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

 • technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

 • geotechnika

 • požární bezpečnost staveb

4. Označení autorizovaný stavitel se uděluje pro autorizace podle čl. 3 písmena a), b1), b2), c1), c2), c3), d)
Pojištění autorizovaných osob.
Každý člen ČKAIT je pojištěn z odpovědnosti za škody, způsobené výkonem své činnosti – § 16 zákona č. 360/92 Sb. Pojištění pro všechny autorizované osoby zajišťuje ČKAIT.

Informační centrum ČKAIT
K naplnění svého poslání a pro usnadnění přístupu k informacím svým členům zřídila komora v roce 1998 INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, které zajišťuje ediční činnost, tj. vydávání periodik, neperiodických publikací v několika edičních řadách, shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje členům komory odborné informace faktografické (ekonomické, statistické a obchodní) a dokumentografické (z odborné literatury), zprostředkuje informace zahraničních inženýrských komor týkající se stavebnictví. Ve studovně Informačního centra jsou k dispozici odborné časopisy, sbírky a věstníky, zpravodaje, statistické ročenky a publikace, adresáře, katalogy, kalendáře akcí a další odborné materiály z domova i ze zahraničí.

Postavení osob neautorizovaných dle zákona 360/1992 Sb
Jak již bylo v úvodu řečeno: "kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona", to znamená, že tuto činnost může vykonávat samostatně jen osoba autorizovaná. Ostatní činnosti, jak je například příprava prováděcí projektové dokumentace, může být zajišťována osobou bez autorizace. Toto však nevylučuje možný požadavek investora, aby i zpracovatel této dokumentace, právě tak jako další osoby podílející se na díle byly autorizované osoby v souladu se zákonem 360/1992 Sb.

V § 159 – stavebního zákona projektová činnost ve výstavbě je další úleva
Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.

Tento článek je ukázkou sborníku č. 48 L.P.Elektro

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 10)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... systémových instalací. Digitalizaci se můžeme bránit jak chceme, ovšem stejně se nás některým svým okrajem dotkne. Pokud máme ve svém profesním životě něco s rozvody nízkého napětí v domovní sféře společného, určitě je pro osoby v produktivním věku dobré vědět, co se děje. Třeba podobně jako u účetnictví. Taky nemusíme umět daňová přiznání, když to za nás dělá účetní, ovšem vztah třeba k DPH je pro naše rozhodování důležitá informace. Kolik znáte systémových instalací? A rozdílů mezi nimi?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933