Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

KOPOS: ...

Jsou to přibližně dva roky, co se v KOPOSu vyjádřili, že čtyřnásobné ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.06.2019 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé energetické řetězy. Plane-chain, bočně uložený řetěz ve speciálně navrženém žlabu zajišťuje bezpečnou a prostorově úspornou dodávku energií a dat. Výhodou tohoto řešení je nízká instalační výška, která šetří prostor. Speciální eliptický tvar dna žlabu pak umožňuje řetězu série E6 bezpečný pohyb v prohlubních po stranách žlabu. Nerezový žlab s nízkým třením zajišťuje ...
18.06.2019 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech. Zavedená značka bezhalogenových kabelů PRAFla z produkce pražské kabelovny PRAKAB získala nyní jedno malé plus, které však nabízí velká řešení při potížích s instalací kabelových tras v nevyhovujících podmínkách. Kabely s označením PRAFla+ jsou díky nové plášťové směsi chráněny před vlhkostí i UV zářením. Po několika letech náročného vývoje přichází PRAKAB na trh s ...
17.06.2019 Šroubovací nástroje pro každodenní práci. Wiha ElectricVario Family je široká linie nářadí, které montér využije každý den, pro mnoho různých šroubových spojů. Nová, 31 dílná brašna, skládací brašny nebo 6 a 12 dílné boxy slimBit s uchem na opasek zaručují snadnou přepravu. Samozřejmostí je, že každý izolovaný nástroj proběhl testovací zkouškou na 10kV. Nářadí...
13.06.2019 TIP na katalog Systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Pracujete na obsáhlé elektroinstalaci? Stojíte před rozhodnutím, zda zvolit normovou nebo nenormovou konstrukci tras? Máte v plánu žlaby nebo lávky v dost členitém terénu? Znáte požadavky na stavební konstrukce? Kabelové nosné systémy je nutné instalovat na stavební konstrukce jejichž požární odolnost je minimálně ...
12.06.2019 Kapesní termokamera PTi120. Čím je problém větší, tím rychleji ho potřebujete vyřešit. Nová kapesní termokamera Fluke dává všem do rukou možnost minimalizovat prostoje. Přístroj disponuje 3,5 palcovým dotykovým LCD displejem s technologií IR-Fusion, která umožňuje prolínání snímku ve viditelném světle se snímkem v infračerveném spektru. Pomocí funkce označování zařízení v softwaru ...
11.06.2019 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách. Jako příklad si představme výrobní halu s výškou stropu 15m a v ní rozmístěné stroje, jejichž výška výrazně převyšuje zákonného 1,5metru. Na horních stranách strojů se běžně nachází nejrůznější zařízení, která je nutno čas od času kontrolovat nebo opravovat. Nezodpovědný provozovatel pověří techniky, ať už vlastní nebo externí, aby to ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 70
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výstava, veletrh, seminář? Ano, i tam RITTAL nalezneme. Ovšem kromě toho procestoval produktový kamion tohoto výrobce celou Českou republiku. Plzeň, Praha, Pardubice, Třinec, Ostrava, Brno. Tato města byla příležitostí jak navštívit mobilní expozici ...
  • Znáte princip AFDD? Víte, jak funguje? Je tomu 10 roků, co jsem se účastnil první přednášky o obloukových ochranách. Při znalostech fyziky a reálných následcích jiskření není pro odborníka problém pochopit důvod nasazení AFDD. Ale proč by měl chtít ...

Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení PRE a STE


Document Actions
Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení PRE a STE
Jaké jsou podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických v oblasti distribuční soustavy provozované Západočeskou energetikou a.s.? Požadavky jsou podobné jako u PRE a STE, takže uvádíme ve zkratce jen změny mezi požadavky PRE, STE a ZČE ...
Josef Honzík, ze dne: 17.02.2009
reklama


Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení (připojovací podmínky) v oblasti distribuční soustavy provozované Západočeskou energetikou a.s.

Technické požadavky jsou v podstatě shodné jako požadavky PRE a STE. Připomínám, že i v tomto případě elektroměrové rozvodnice musí vyhovovat ČSN EN 60439-3 a musí tedy být vyrobené jako typově zkoušené (TTA). Mimoto mají být typově odsouhlaseny i od ZČE.

Protože požadavky jsou podobné, uvedu ve zkratce jen změny mezi požadavky PRE, STE a ZČE, popřípadě některé věci zdůrazním.

Elektroměrové rozvaděče musí být zapojeny stejně jako jinde čtyřvodičově – tj. v soustavě TN-C. (3+PEN).

Jako přímé měření se v oblasti ZČE provádějí odběry do jmenovitého proudu jističe před elektroměrem 80A včetně. (V oblasti PRE do 100A včetně, v oblasti STE také do 80A včetně.)

Jističe před elektroměry musí do hodnoty 100A mít charakteristiku B nebo C, nad 100A musí mít charakteristiku vedení.

(JH - zde je poměrně velký rozdíl – PRE a STE užívání jističů s charakteristikou C v podstatě připouští velmi sporadicky. Charakteristiku vedení u jističů nad 100A PRE ani STE vůbec neuvádí.)

Přijímače HDO
Na rozdíl od PRE, kde se používá HDO na kryt, je HDO v oblasti působnosti ZČE zatím zásadně prováděno osazení samostatného přijímače HDO. Jistič pro jeho jištění musí být zaplombovatelný v zapnuté poloze a doporučuje se o velikosti 2A (maximálně do 6A). (JH - na rozdíl od PRE i STE zde není striktně stanovena hodnota 2A. Mimoto není určena vypínací charakteristika – u PRE i STE je to charakteristika B.)

Umístění elektroměrových rozvaděčů a desek Premix
Umisťují se stejně jako u PRE. ZČE mimoto omezuje použití desek PREMIX hodnotou do 25A (u 1f i 3f) včetně. Elektroměry s vyšší hodnotou jističe musí být umístěny do rozvodnic.

Provedení elektroměrových rozvaděčů
Je v podstatě shodné s PRE. Neměřené a měřené části rozvodů musí být odděleny přepážkou (pevnou). Mimoto musí být živé části neměřeného rozvodu odděleny od prostoru pro elektroměry, přijímače HDO. Měřicí zařízení umístěné na panelu nebo roštu musí být po otevření dveří volně přístupné. ZČE doporučuje přednostně rozvaděče bez krycího plechu.

Zámky dveří elektroměrového rozvaděče musí být se čtvercovým uzávěrem na trnový klíč 6x6 mm (JH - stejně jako ostatní energetiky, na rozdíl od STE a PRE ale neurčuje hloubku.)

Plomby
Všechny neměřené části musí být připraveny ke spolehlivému zaplombování (JH - jinak formulováno, ale v podstatě shodné).

Velikost prostoru pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO je shodný s PRE i s STE.

Vodiče
Všechny vodiče sloužící k propojení měřicích a ovládacích zařízení mají být přednostně z vodičů s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič). Stejně jako STE však připouští použití slaněných vodičů. V tom případě je nutno je opatřit „trvanlivým zakončením“.

ZČE pro vodiče do přímého elektroměru určuje průřezy minimálně od 6mm2 do max. 16mm2 Cu. (JH - STE ani PRE vodiče s menším průřezem než 10mm2 Cu nepřipouští. Zdá se, že ZČE reagovala na změnu Z1 ČSN 33 2000-5-54, která platí od listopadu 2002.)

Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 je možno provést výhradně v měřené části instalace (rozvod za elektroměrem), a to mimo elektroměrovou rozvodnici, respektive mimo její neměřené části.

Zapojení vodiče PEN.
Vodič PEN neprochází elektroměrem! To znamená, že například na desce PREMIX bude osazen nulový můstek! Pracovní – střední vodič pro propojení elektroměru s nulovým můstkem musí mít minimální průřez 2,5mm2 Cu. Ochranný vodič pro připojení kovových částí elektroměru (pokud mají ochrannou svorku) a ochrannou svorkovnici (nulovým můstkem) musí mít průřez minimálně 4mm2 Cu.

(JH - je to podobné jako u STE, PRE má jiné zapojení – tam musí PEN procházet elektroměrem a na desce PREMIX není nulová svorkovnice.)

Jistič před elektroměrem
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu (L1, L2, L3) od levé strany.

V podstatě stejné jakou u PRE. ZČE ani STE ale neuvádí maximální hodnotu jističe u jednofázového odběru – PRE ji omezuje do 25A včetně.

Ovládání spotřebičů
Pro přímotopné nebo akumulační elektrické vytápění a vytápění pomocí tepleného čerpadla musí být zásadně sazba u každého elektroměru řízena samostatným přijímačem HDO. Pokud není ve společném rozvaděči místo pro osazení samostatného přijímače HDO pro ovládání sazby každého elektroměru, je pro ostatní odběry (ohřev TUV apod.) dovoleno použít jeden společný přijímač HDO pro řízení dvou, maximálně však tří dvousazbových  elektroměrů umístěných ve společném rozvaděči. Jednotlivá relé uvnitř přijímače HDO pak samostatně ovládají tarifové cívky příslušných elektroměrů a stykače příslušných blokovaných spotřebičů.

Ovládání sazby elektroměru přijímačem HDO, který je v jiném rozvaděči než elektroměr, je nepřípustné. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech lze použít i vícepovelové přijímače HDO. Způsob zapojení elektroměrového rozvaděče musí být v těchto případech předem předložen ke schválení ZČE.

(JH - v oblasti PRE je nekompromisně požadován samostatný přijímač HDO pro každý odběr – byť jen pro TUV, tj. pro boiler. Je to tím, že v oblasti PRE jsou dnes zásadně používané přijímače „na kryt“, nebo elektroměry, které mají modul HDO již integrovaný v sobě, nezabírají místo v elektroměrovém rozvaděči a mimo není nutno u nich osazovat pomocný jednofázový jistič 2A.)

Nepřímé měření
Měřicí transformátory proudu určí zaměstnanci STE tak, aby se pohybovala v rozmezí 80-125% hodnoty hlavního jističe.

Pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat měřicích transformátorů proudu s třídou přesnosti 0,5 o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu 5A.

ZČE má požadavek na osazení pojistkových odpojovačů 3x2A s vypínací schopností 100kA (OPV10) pro napěťové vývody do zkratovací svorkovnice při použití statických elektroměrů.

Závěrečná ustanovení.
Celkové rekonstrukce objektu je nutné předem projednat s dodavatelem.

Poznámka JH - Připojovací podmínky ZČE jsou podle mého názoru zpracovány nejlépe. Poskytují informace i ostatních odběratelích (typu A nebo B), o požadavku na kompenzaci, o malých zdrojích energie apod.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
ELKOV, jako oficiální zastoupení E.T.A. vydává produktový katalog rozvaděčových skříní ENUX. Modulární skříně pro nízkonapěťové rozvody, skříně pro devatenácti palcové aplikace, skříně pro pc s integrovanou výsuvnou policí pro klávesnici osloví asi hodně odborníků navrhující silové a datové rozvody. Jen pro nástěnné skříně ST nacházíme více než 40 rozměrů s plnými nebo prosklenými dveřmi. Mohou být jedno nebo dvoukřídlé. Počítat lze i s ventilátory a příslušenství. Nerezová provedení, závěsná ramena, klimatizační jednotky, seismicky odolné nebo Ex provedení, to vše zde ...
Navrhnout správný průřez vedení a odjistit ho tak, aby byla splněna funkce a současně i bezpečnost, je úkolem kvalifikovaného elektrotechnika. Pohledem nejednoho spotřebitele jde o jednoduchou tabulkovou záležitost, které nepřikládá zvláštní důležitost. Ve skutečnosti je však nutné uvažovat celou řadu důležitých kritérií. Minimálně dvě základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné. V pátém vydání tohoto titulu přináší Michal Kříž rozsáhlý recept, jak na to ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933