Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje


Document Actions
OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
Spínání elektrických obvodů je běžnou praxí. Vzrůstají ale požadavky na inteligenci přístrojů, které elektrické obvody spínají. Sortiment spínacích přístrojů Minia společnosti OEZ se letos rozšířil a doplnil o v praxi užitečná provedení. Pokud chcete získat základní přehled o sortimentu spínacích přístrojů Minia a novinkách s ohledem na jejich použití v různých aplikacích, sledujte tento článek.
Komerční sdělení, ze dne: 27.10.2014


Spínací přístroje
Spínací přístroje Minia sestávají z pěti skupin:
 • Instalační stykače a relé RSI, RPI
 • Impulzní paměťová relé MIG, MIR
 • Časové relé MCR
 • Monitorovací relé MMR
 • Spínací hodiny MAE, MAN, MAA


Jak je zřejmé, jedná se zvláště o přístroje, které spínají zejména na základě vzdáleného podnětu nebo programu. Pro lepší orientaci při výběru a instalaci přístrojů jsme připravili Aplikační příručku - Spínací přístroje.

Obr.1: Aplikační příručka - spínací přístroje.


V dalším textu se budeme postupně věnovat všem 5 skupinám spínacích přístrojů Minia.

Instalační stykače RSI a instalační relé RPI
Instalační stykače a relé slouží ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku přístroje.

Obr.2: Instalační stykače a relé.


Instalační stykače RSI jsou schopné spínat vysoké výkony nejen v kategorii užití AC-1 (lth až 63A na jeden kontakt), ale i v ostatních kategoriích užití. Díky vysokému spínanému výkonu je třeba, aby kontakty spínaly spolehlivě, což je vykoupeno zřetelným cvaknutím při sepnutí.

Instalační relé RPI jsou naopak schopná spínat bezhlučně, avšak na úkor spínaného výkonu, který ani zdaleka nedosahuje hodnot pro instalační stykače (do 16 A pro AC-1).

Při použití přístrojů v jiné kategorii užití než AC-1 musí být hodnoty jmenovitých proudů jak instalačních stykačů, tak i instalačních relé redukovány. Podrobnější informace o maximálních dovolených počtech zátěží naleznete v katalogu Minia anebo v Aplikační příručce spínacích přístrojů.

Jak bylo zmíněno, existuje závislost spínaného výkonu a hlučnosti. Přístroje mohou jednak cvakat (v okamžiku sepnutí/rozepnutí kontaktů) anebo vydávat „brum“ (v sepnutém stavu).

Právě podle těchto projevů můžeme definovat tři podskupiny instalačních stykačů a relé:
 • Standardní - Instalační stykače RSI-A
  Ovládací napětí cívky může být pouze střídavé (AC). Přístroj při sepnutí „cvakne“ a v sepnutém stavu může vydávat „brum“ způsobený kmitočtem sítě. Tyto stykače se používají nejvíce, zejména v aplikacích, kde nejsou speciální požadavky na bezhlučný provoz. Informace o typu napájecího napětí (AC) je v typovém označení uvedena jako písmeno „A“, např. RSI-25-40-A230.
 • Tiché - Instalační stykače RSI-X
  Ovládací napětí cívky může být jak střídavé, tak i stejnosměrné (AC/DC). Přístroj při sepnutí sice „cvakne“, ale díky usměrnění v sepnutém stavu nevydává „brum“ jako v předchozím případě. Přístroje doporučujeme do aplikací, kde je požadavek na tichý provoz, např. RSI-25-40-X230.
 • Extra tichá - Instalační relé RPI
  Ovládací napětí cívky relé v provedení s jedním a dvěma přepínacími kontakty může být jak střídavé, tak i stejnosměrné. Provedení se třemi přepínacími kontakty umožňuje dokonce připojení univerzálního ovládacího napětí (AC 24 230V, DC 24 220V). Instalační relé nevydávají postřehnutelný zvuk ani při sepnutí, ani v sepnutém stavu. Najdou své využití hlavně v aplikacích, kde je požadavek na extrémně tichý chod, např. RPI-16-001-X230.

Impulzní paměťová relé MIG, MIR
Impulzní paměťová relé slouží ke spínání elektrických obvodů přivedením impulzu na cívku přístroje. Relé si pamatuje stav i během výpadku napájení.

Obr.3: Impulzní paměťová relé.


Ve stávajícím sortimentu OEZ jsou impulzní paměťová relé již zastoupena provedením MIR-16-001-A230. Jsou to elektronická relé, která umožňují spínat pouze nižší výkony. Novinkou jsou mechanická provedení impulzních paměťových relé MIG. Výkonově jsou porovnatelná s instalačními stykači. Umožňují tedy spínat proudy až 63A na jeden kontakt přístroje.

Mezi další výhody patří například manuální ovládání z čela přístroje, které zároveň slouží jako ukazatel stavu kontaktů, a vypínač napájení cívky, který ve vypnutém stavu blokuje přepnutí relé.

Časové relé MCR

Multifunkční časová relé a taktovací relé slouží ke spínání elektrických obvodů po přivedení ovládacího napětí nebo stisku tlačítka. Spínání probíhá podle nastavené funkce, která může být buď monostabilní nebo astabilní.

Obr.4: Časová relé.


Pro správný chod aplikace je tedy nutné nejen relé správně připojit, ale i správně nastavit požadovanou funkci.

Jednotlivé grafy popisují chování výstupního kontaktu. Jako příklad můžeme uvést funkci F18. Po zapnutí vypínače relé časuje nastavený čas a následně přepíná výstupní kontakt. Po vypnutí vypínače relé opět časuje nastavený čas a poté přepíná výstupní kontakt zpět do klidového stavu.

Obr.5: Ukázka funkcí pro MCR-MB.


Pro větší náhled klikněte!

V současném sortimentu jsou již časová relé zastoupena, a to provedeními MCR-08 a MTR-08. Nová provedení jsou nejen jejich náhradou, ale přinášejí i drobná vylepšení:
 • Možnost testování - jednou z funkcí je funkce TEST. Po nastavení této polohy otočným prvkem relé přepne výstupní kontakt. Funkce test je neocenitelný pomocník při kontrole zapojení spínaného obvodu.
 • Nahrazení „dip“ přepínače otočnými prvky - nový styl nastavování je mnohem přehlednější a srozumitelnější než u starých provedení.
 • Nově tři přepínací kontakty - u obou variant multifunkčních časových relé jsme doplnili provedení se třemi přepínacími kontakty.
Monitorovací, hladinová a teplotní relé MMR
Relé pomocí sond měří danou fyzikální veličinu a spínají výstupní kontakty na základě naměřených hodnot.

Monitorovací relé napětí MMR-U3 a MMR-X3 monitorují elektrické napětí v síti a podle nastavených úrovní reagují na chybu přepnutím výstupního kontaktu. Základní provedení MMR-U3 jsou určena pro hlídání nadpětí (225 : 265V), podpětí (180 : 220V) a výpadku fází.

Obr.6: Monitorování nadpětí a podpětí v sítiV případě překročení nastavené mezní hodnoty relé přepínají výstupní kontakt. Lze nastavit i časovou prodlevu signalizace poruchy 0 : 10s. Po návratu parametrů sítě do stanovených mezí je zpětné přepnutí kontaktu pozdrženo o 5s z důvodu zamezení kmitání.

Obr.7: Hlídání výpadku fází.


Hlídání nadpětí i podpětí lze jednotlivě vypnout. Relé tedy mohou teoreticky hlídat pouze výpadek fází. K indikaci, v jaké z fází nastal chybový stav, je použita červená dioda z čela přístroje:
 • Bliká 1 x ... chyba v 1. fázi
 • Bliká 2x ... chyba ve 2. fázi
 • Bliká 3x ... chyba ve 3. fázi
Tato relé lze použít i v jednofázových soustavách. Svorky L1, L2 a L3 je nutné v tomto případě propojit. Rozšířená provedení MMR-X3-001-A230 umožňují hlídat nadpětí (225 : 265V), podpětí (180 : 220V), výpadek fází, sled fází a asymetrii.

Funkce hlídání nadpětí, podpětí a výpadků fází jsou shodné s provedením MMR-U3-001-A230 včetně indikace LED. Hlídání sledu fází a asymetrie popisují následující grafy:

Obr.8: Hlídání sledu fází.
Obr.9 Glídání asymetrie (5 : 20%)
Obr.10 MMR-HL-001-A230.K zamezení kmitání je nastavena pevná doba pozdržení přepnutí kontaktu do klidového stavu 5s. Hlídání asymetrie lze stejně jako hlídání nadpětí a podpětí vypnout.

Hladinová relé MMR-HL se používají k hlídání úrovně vodivé kapaliny v nádobě.

Lze je použít ve dvou režimech:
 • Odčerpávání kapaliny
  Po dosažení vrchní sondy (Max) je prostřednictvím relé se-pnuto například čerpadlo, které kapalinu z nádoby odčerpává, po dosažení spodní elektrody (Min) relé čerpadlo vypne.
 • Dočerpávání kapaliny
  Čerpadlo je sepnuto po dosažení sondy Min a vypnuto po dosažení sondy Max.

Obr.11: MMR-T1-001-A230, funkční graf.


Pokud je nádoba z vodivého materiálu, může nahrazovat sondu GND. Jako sondy mohou být použity standardní vodiče
s tím, že pro prodloužení životnosti doporučujeme vybavit běžně dostupnými koncovkami, které zabraňují navlhání sond.

Teplotní relé MMR-T1 slouží výhradně k monitorování teploty vinutí motoru prostřednictvím sond zabudovaných v motoru.

K přepínání výstupního kontaktu dochází na základě zobrazené závislosti. Při zahřátí motoru nad přijatelnou mez se změní odpor termistorů nad hodnotu 3,3 . Relé vypne zapínací kontakt. K opětovnému spuštění motoru je zapotřebí současně dvou podmínek:
 • Teplota vinutí musí klesnout na takovou teplotu, aby odpor termistorů byl menší než 1,8.
 • Musí být proveden RESET.

Provést RESET lze třemi způsoby:
 • Manuálně tlačítkem z čela přístroje
 • Pomocí vzdáleného resetovacího tlačítka (R1-T1)
 • Pomocí automatického resetu (trvalým spojením R1-T1)
Teplotní relé MMR-T2 plní funkci dvojitého termostatu. Přístroj pomocí termistorových sond monitoruje dvě nezávislé teploty a spíná dva nezávislé výstupní kontakty. Každá teplota odpovídá jednomu kontaktu.

Obr.12: MMR-T2-200-A230, funkční graf.


Výhodou je široký rozsah teplot v rámci jednoho provedení přístroje (-25 : 95°C).

Provedení MMR-TD jsou diferenciální termostaty. Přístroje monitorují jednu nebo dvě teploty a na základě nastavené funkce zapínají výstupní kontakty.

Obr.13: Sondy termostatům.


Obě provedení MMR-T2 a MMR-TD jsou dodávány včetně dvou sond o délce 3m.

Sondy mohou být zkráceny či prodlouženy. Vzhledem k hodnotě odporu termistoru (cca 3 při pokojové teplotě) nedochází k výraznému posunutí vyhodnocení teploty.

Spínací hodiny
Spínací hodiny spínají výstupní kontakty na základě uživatelem zadaného programu. Sortiment spínacích hodin jsme rozšířili o ekonomická provedení a provedení Astro. Definujeme tři podskupiny:
 • Standardní    MAN
 • Ekonomické MAE
 • Astro    MAA

Obr.14: Spínací hodiny.


Standardní provedení spínacích hodin MAN je přímou náhradou původních provedení MAP a MAR podle následujícího klíče:
 • MAP-16-100-A230-MINI    -> MAN-A16-100-A230-MINI
 • MAP-16-001 -A230    -> MAN-A16-001 -A230
 • MAR-16-001 - A230    -> MAN - D16-001 - A230
 • MAR-16-002-A230    -> MAN-D16-002-A230
Analogová provedení (MAN-A) nastavujeme lamelami po obvodu ciferníku, digitální provedení (MAN-D) za pomoci tlačítek a menu, které je možno přepnout do českého jazyka.

Obr.15: Nastavení digitálních hodin.


Všechna provedení ve skupině spínacích hodin MAN obsahují interní baterii, která zajišťuje zálohu chodu při výpadku napětí. Kdo hledá úsporu prostředků, nalezne ji v ekonomických provedeních spínacích hodin MAE. Analogová provedení (MAE-A) nejsou vybavena baterií. Při výpadku napětí nedokážou udržet reálný čas. Digitální provedení (MAE-D) sice baterii mají, nedisponují ale možností nastavení jazyka menu, které je defaultně v anglickém jazyce.

Astro provedení spínacích hodin MAA je třetí skupinou spínacích hodin. Obsahují funkci Astro, která umožňuje spínat kontakty na základě vypočtené polohy slunce, kterou hodiny stanovují ze zadaných souřadnic GPS. V návodu k použití jsou uvedena města na území ČR a SK včetně souřadnic GPS.

Za pomoci několika druhů korekcí je uživatel schopen přesně nastavit čas zapnutí a vypnutí vhodný pro danou aplikaci. Nastavení rozdílového času zapnutí a vypnutí. Lze nastavit odděleně posun při zapnutí a při vypnutí. Nastavení rozdílového času zapnutí a vypnutí prostřednictvím zadání korekce ve stupních. Zajišťuje spínání při stejném jasu i přes různou dobu soumraku v průběhu roku.

Obr.16 a 17: Časová a úhlová korekce.Hlavním přínosem spínacích hodin s Astro funkcí je možnost použití místo soumrakového spínače. Je mnoho aplikací, kde nemůžeme anebo nechceme použít soumrakový spínač s čidlem, ať z důvodu estetiky (čidlo na fasádě domu) nebo obavy z jeho zničení či krádeže.

Astro funkci je navíc možno kombinovat se standardním spínáním na základě reálného času. Lze tedy nastavit i interval vypnutí během noci. Časy zapnutí a vypnutí související s východem a západem slunce se každý den mění. Časy zapnutí a vypnutí závislé na interním čase spínacích hodin jsou každý den stejné. Je vhodné nastavit i automatický přechod letní/zimní čas. Aplikačně lze využít například při spínání pouličního o světlení, osvětlení výlohy apod.

Jednokanálová provedení Astro hodin mají navíc vstupní svorku pro spínač, kterým můžeme iniciovat přepnutí výstupního kontaktu. U tohoto řízeného zapnutí lze nastavit i doběh až na 24 hodin.

Tento článek vyšel také v časopise Elektrotechnika v praxi.


Aktuální papírový katalog produktů OEZ
si můžete objednat přes Modrou planetu na stránkách OEZ.

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
OEZ s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř samotných přístrojů? Jak to bylo s hliníkem a mědí? Pokud mělo dojít ke kombinaci obou materiálů, jak se s tím vyrovnali konstruktéři v OEZ? Kde se v žebříčku užití pohybuje stříbro nebo cín? Vyskytuje se uvnitř přístrojů zlato v podobě pozlacených kontaktů? Poslechněme si, jak je to s opravami připojovacích pasovin a kabelových ok. Kdy se dají zachránit a kdy už je nutná výměna? Dá se těmto poruchám předejít? Existuje nějaká prevence? Celý rozhovor sledujte zde!
Jak se dají seriozně servisovat jistící přístroje staršího data výroby? Je to jednoduché a jak dalece se taková náhrada vyplatí? Jaké typy retrofitů má OEZ ve své nabídce? Je možné retrofity nasadit kdekoliv? Jak se aktuální legislativa dívá na servisní zásahy vyrobených a již namontovaných přístrojů, popřípadě jejich výměny za jiný, novější model? Jakým způsobem probíhá montáž retrofitů? Je potřeba nějaký speciální uchycovací materiál? Miroslav Uher říká, že ne, když vás pověří zákazník, abyste vyměnil v rozvaděči jakýkoliv přístroj a máte vybavení ...
Tradiční výrobce jistících přístrojů z Letohradu plánoval uvedení novinek 2020 dlouho před uvedením na trh. Ovšem stejně jako další dodavatele elektroinstalačních přístrojů i OEZ musel z minuty na minutu na všechny své plány propagace zapomenout. Na konci roku jsme se krátce spojili s Lukášem Havlenou. Ten s námi celý rok připravoval a koordinoval odborné webcasty. Co se dělo v zákulisí týmu odborníků, který tak dobře znáte, třeba z tradičních Odborných seminářů?
Aniž si to často uvědomujeme, sami jako klienti očekáváme od svých dodavatelů neomezenou podporu vedoucí k naší naprosté spokojenosti. Miroslava Uhera se v tomto díle ptáme na rozsah servisních prací, které můžeme u Servisních služeb OEZ očekávat. A také jak je to s revizemi přístrojů. Dělá servisní centrum nějaké preventivní prohlídky? Existují nějaká prostředí, která technikům dělají starosti? Je možné objednat si u Servisu OEZ i měření termovizí?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933